Халила Абдилак Нурлакулы

  

1.Ф.И.О.  Халила Абдилак Нурлакулы  

2.Образование: высшее ученая и академическая степень: доктор биологических наук, профессор  профессиональные квалификации: ветеринарный врач преподаваемые дисциплины: Зоология, Микробиология, Паразитология, Экология, Возрастная физиология и школьная гигиена.  Период работы в данной организации: с 2011-2012 учебного года по наст.время

3.Академический опыт: 28  лет – в ВУЗ-е

предыдущие места работы в организациях образования:

Преподаваемые дисциплины – Зоология, Микробиология, Паразитология, Экология, Возрастная физиология и школьная гигиена.   

Полная занятость или неполный рабочий день: полная занятость

4.Неакадемический опыт: компания или юридическое лицо, название,

краткое описание положения (полная занятость, работа по совместительству) - нет

5.Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация: - нет

6.Членство в профессиональных организациях: -нет

7.Награды и премии: -нет

8.Деятельность в сфере услуг (в пределах и за пределами учреждения) -нет

9.Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет – название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата публикации или презентации:

 

1) Ірі қараның буаздығын ерте анықтау тәсілі.   Автордың куәлігі №69336,2009ж.,

Алшынбаев О., Алибаев Н.

2) Жасөспірімдер физио-логиясы. Лекция курсы, 2,5 б.т.,2013ж.        печ      «АЗИАТ» баспаханасы, Шымкент, Алпамысова Г.

3) Паразитология. Лекция курсы, 5,1 б.т., 2013ж.. «Нұрлы бейне» баспаханасы, Шымкент         

4) Қан сорғыш кенелердің биологиясы мен экологиясы, ОҚМПИ «Қазақстанның Ғылым Академиясының тұңғыш президенті» ,2014,57-63б.      5  бет, Ш.Қ. Шапалов, М.Қ.Керімбеков,

5) Мысықтардың тоғышарларының таралуын паразитарлық әдістермен зерттеу     . ОҚМПИ «Қазақстанның Ғылым Академиясының тұңғыш президенті» ,2014, 74-80б.           5 бет,

Ш.Қ. Шапалов, Батыр Э.Е., Есенбекова А.Ш.,

6) Эритрациткеантигендерді аидол арқылы орнықтырғанда уақыт әсерін зерттеу. ОҚМПИ «Қазақстанның Ғылым Академиясының тұңғыш президенті» ,2014, 74-80б.           5 бет, Ш.Қ. Шапалов, Батыр Э.Е., Есенбекова А.Ш.,

7) Экологияның ылғалды-лық факторының қосқа-наттылар биологиясына әсерін зерттеу. ОҚМПИ «Қазақстанның Ғылым Академиясының тұңғыш президенті»

2014,63-69б.  5бет, Шапалов Ш.Қ., Кәмпитова Г.А.

8) Жыныс гармондарының антигенді эритрацитті диагностикумын алу әдістерін зерттеу. «Білім жүйесіндегі иннаовациялық және ақпараттық технологияның дамуы- мамандар дайындаудың негізгі бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материал-дары, АӘИУ Ақпараттық Жаратылыс-тану институты 2014,58-60 б.           4 бет, А.Елешов, Ж.Құралбаева.

9) Экологияның  жарық факторының қосқанат-тылар өкілі құмытының биологиясына әсерін зерттеу. «Білім жүйесіндегі иннаовациялық және ақпараттық технологияның дамуы- мамандар дайындаудың негізгі бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен. материалдары, АӘИУ Ақпараттық Жаратылыстану институты 2014,63-66 б.            4 бет, Э.Батыр, Есенбекова А.

10) Экологияның  климат-тық факторының жайы-лым кенелерінің биоло-гиясына әсерін зерттеу. «Білім жүйесіндегі иннаовациялық және ақпараттық технологияның дамуы- мамандар дайындаудың негізгі бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен. материалдары, АӘИУ Ақпараттық Жаратылыстану институты 2014,60-63 б.            4 бет, А.Абдулаева,Т

11) Эритрацитке паразит антигендерін амидол арқылы орнықтырғанда температура әсерін зерттеу.  «Білім жүйесіндегі иннаовациялық және ақпараттық технологияның дамуы- мамандар дайындаудың негізгі бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен. материалдары, АӘИУ Ақпараттық Жаратылыстану институты 2014,13-16 б.            4 бет, Ә.Н.Халила,  Ч.Асабаев

12) Эритрацитке паразит антигендерін танин арқылы орнықтырғанда уақыт әсерін зерттеу. ОҚМПИ, «Бәсекеге 45 қабілетті қоғам тірегі –ұстаз: «Мәңгілік ел»- Ұрпақтың мәңгілік болашағы»   Республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары,

2014,350-355 б. 4 бет,  Ш.Қ. Шапалов, Н.А Рыскелдиева

13) Қырым қанды қызбасы немесе көкала ауруы. ОҚМПИ, «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі –ұстаз: «Мәңгілік ел»- Ұрпақтың мәңгілік болашағы» Республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары, 2014,358-361 б.      4 бет, Пашаров О., Тұрдыбай Ұ.

14) Мысықтарда токсоплазма паразитінің таралуын зерттеу.   Международная научно-практическая конференция на тему:«Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зования» 2011,32-35б. 4 бет, Сапаркулова Н., Сауқынбаев С.

15) Паразиттердің  балаң құрттарының таралуын КГАР арқылы зерттеу. Международная  научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зован» 2011,58-61б.           4 бет, Пернебаева Ф.С -магистрант,

16) Бунақденелілердің табиғатта таралуын зерттеу.       Международная  научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зован» 2011,61-64б.     4 бет, Оспанкулова Ж.А.- магистрант,

17) Бунақденелілердің малдарда инвазионды ауруының таратуын зерттеу. Международная  научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зован» 2011,64-67б.           4 бет, Алимкулова Д.А.-магистрант,

18) Көгершіндердің сыртқы паразиті- Dermanyssus gallinae кенесі.      «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зова» 2011 ,67-73б. 4 бет, Қалибекова Д.-магистрант,

19) Иттердің токсокарасы мен токсаскаридасы. Международная  научно-практическая конференция на тему. «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зован» 2011,73-76б     4 Қалибекова Д.-магистрант, Музаппарова Қ.Н.- магистрант,

20)Мысықтардың тоғышарларының таралуын зерттеу. Международная  научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зов»  2011,76-78 б.       4 бет, Абилдаева Р. б.ғ.к., доцент, Ескараев Н.М.

21)Эхинококк таспа құрттарының антигенін эритроцитке танин арқылы орнықтырғанда температура әсерін зерттеу. Международная  научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зова» 2011 78-82 б.         4 бет, Полатбекова Г.-магистрант, Жоланова А.Ж.-магистрант,

22)Ауылшаруашылық малдарының бөгелектерінің биологиясы мен экологиясы    . Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Студенттер конференциясының мақалалар жинағы» 2013,100-105б.          5бет, Қожабекова С.Қ., Жанысбекова М.,

23)Қан сорғыш буынаяқтылартың биологиясы мен экологиясы. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Студенттер конференциясының мақалалар жинағы» 2013105-108б. 4 бет, Пернебаева А.К., Абильдаханова С.

24)Тоғышар қарапайымдылардың биологиясы мен экологиясы, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Студенттер конференциясының мақалалар жинағы» 2013, 109-112б 4 бет,Құралбаева Ж.И., Изтилеуова Ж

25)Тоғышар  буынаяқтылардың биологиясы мен экологиясы , Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Студенттер конференциясының мақалалар жин» 2013,

113-116 б. 5 бет, Рыскелдиева Н.А., Пернебаева А.К.,

26)Бауыр сорғыш құртының биологиясы мен экологиясы. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Студенттер конференциясының мақалалар жинағы» 2013,117-120б.           4 бет. Каримбаева А.Т., Ордабаева М. 

 

10.Краткое  перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских разработках-Способ определения беременности крупного рогатого скота 05 03 2009

 

11.Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые  не отмечены  в списке резюме: «Үздік оқытушы» МОН РК,2007