Калшораева Бану Намазбаевна

1.Ф.И.О. Калшораева Бану Намазбаевна

2.Образование:высшее

ученая и академическая степень: магистр биологии.

профессиональные квалификации:  биолог, преподаватель биологии

преподаваемые дисциплины: Зоология,  Возрастная физиология и школьная гигиена. 

Период работы в данной организации:  с 2012-2013 учебного года по наст.время

3.Академический опыт: 2  лет – в ВУЗ-е

Преподаваемые дисциплины –

Полная занятость или неполный рабочий день: полная занятость

4.Неакадемический опыт: компания или юридическое лицо, название,

краткое описание положения (полная занятость, работа по совместительству) - нет

5.Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация: -

1. Испания, г.Валенсия Политехнический университет им.Валенсия – (Сертификат – 13/26923)  21.11.2013-29.11.2013гг.

2.Республиканский институт повышения квалификации руководящих и научно-педагогических работников системы образования РК (Сертификат – 01275999) 2.12.2013г.

6.Членство в профессиональных организациях: -

7.Награды и премии: -

8.Деятельность в сфере услуг (в пределах и за пределами учреждения) -нет

9.Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет – название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата публикации или презентации:

 

1)Ақпараттық технологияларды интерактивті негізінде оқытудың тиімділігін арттыру. Еліміздің тәуелсіздігінің 20 жылдығына байланысты «20 жыл бейбітшілік және жасампаздық» атты мерекелік іс-шарасына сабақастырылған және Шымкент университетінің құрылғанына 10 жыл толуына арналған «Қазіргі жағдайдағы мемлекеттік әлеументтік-экономикалық саясат және оны іске асыру мүмкіндіктері» атты студенттердің республикалық ғылыми-практикалық конференция еңбектері, Шымкент 2011ж. 3б Тұрабаева  Г. Қ.

2) Биология пәнінде ақпараттық оқыту технологиясын пайдалану. Еліміздің тәуелсіздігінің 20 жылдығына байланысты «20 жыл бейбітшілік және жасампаздық» атты мерекелік іс-шарасына сабақастырылған және Шымкент университетінің құрылғанына 10 жыл толуына арналған «Қазіргі жағдайдағы мемлекеттік әлеументтік-экономикалық саясат және оны іске асыру мүмкіндіктері» атты студенттердің республикалық ғылыми-практикалық конференция еңбектері,  Шымкент 2011    4б, Тұрабаева  Г. Қ.

3) Биология пәні бойынша электрондық оқулықтарды оқыту мен жасалу жолдарын үйрету.

«М. Әуезов  оқулықтары-10:  Әлемдік кеңістіктегі жаңа Қазақстан: жетістіктері мен даму келешегі атты 20  жылдық  белес:   ғылым,  білім  және  мәдениеттің  инновациялық  даму  бағыттары»  атты  ғылыми-тәжірибелік  конференциясының еңбектері,  2012ж. Шымкент           3б Тұрабаева  Г. Қ, Қалшораева  Б.Н

4) Биология курсында ақпараттық технологияларды пайдалану. «М. Әуезов  оқулықтары-10:  Әлемдік кеңістіктегі жаңа Қазақстан: жетістіктері мен даму келешегі атты 20  жылдық  белес:   ғылым,  білім  және  мәдениеттің  инновациялық  даму  бағыттары»  атты  ғылыми-тәжірибелік  конференциясының еңбектері,  2012ж. Шымкент 3б Тұрабаева  Г. Қ.

 

5) Биология пәнін ақпараттандыру, Ізденіс журналы. Алматы қаласы Мақала № 1 (1)/2012         

6) Оқу  процесін  ақпараттандыруда  биология  пәні  мұғаліміне қойылатын талаптар, М. Әуезов атындағы университетің  «Биологияны оқытудың  теориясы  мен  әдістемесі»  кафедрасының  20-жылдығына және Ғылым күніне  арналған ғылыми-тәжірибелік семинардың еңбектері. Шымкент 2012ж. 3б           

7) Биология пәнін оқытуда ақпараттық компьютерлік технологияларды пайдалану           , М. Әуезов атындағы университетің  «Биологияны оқытудың  теориясы  мен  әдістемесі»  кафедрасының  20-жылдығына және Ғылым күніне  арналған ғылыми-тәжірибелік семинардың еңбектері,  Шымкент 2012ж. 3 бет

8) Методика  обучения биологии, М.  Әуезов атындағы ОҚМУ аспиранттары, магистранттары, дәрістенуші-зерттеушілердің ғылыми-еңбектерінің жинағы. Шымкент 2012ж. 3б  

9) Обшее биологическое образование в условиях информатизации. Инновация в науке: пути развития, Международной научно-практической конференции, Чебоксары 2012г  2б Тұрабаева  Г. Қ.

10) Осоьенности применения информационных технологий в обучении биологии, Инновация в науке: пути развития. Международной научно-практической конференции                             Чебоксары 2012г  2б, Тұрабаева  Г. Қ.

11) Қанқанша безі гормондарының сентезделуіне  ауыз су құрамының әсерін зертеУ. «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты ОҚМПИ-ның75 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент 2012ж. 4б, Алпамысова Г.Б.

12) Лимон өсімдігін оңтүстік өңірінде өсіруге жағдай жасау   Баспа  ОҚМПИ «Білім - ғылым студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері. Шымкент 2013ж       6б, Адилбекова А.Н.

13) Қылқан жапырақты өсімдіктердің халық шаруашылығындағы және медицинадағы маңызы. ОҚМПИ «Білім - ғылым студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент 2013ж            3б       

14) Оңтүстік қазақстан облысының климаты, топырағы және онда кездесетін қылқан жапырақты өсімдіктер      Баспа  ОҚМПИ «Білім - ғылым студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент 2013ж          3б       

15) О.Қ.О. адам ағзасында кездесетін құрттардың таралу жолдары және күресу шаралары.

ОҚМПИ «Білім - ғылым студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері,  Шымкент 2013ж           3б, Бердібекова А.Т.

16) Генетикалық селекциялық белгілердің фенотипте бағалау әдістемесін жетілдіру. Ізденіс

Алматы 2013ж. 3бет, Алпамысова Г.Б., Ермекбаева А.Т.

17) Нәсілдік қасиеттердің сыртқы орта факторларымен ықпалдасуда фенотиптің қалыптасуы, Ізденіс Алматы 2013ж. 3б, Алпамысова Г.Б., Ермекбаева А.Т.

18) Өзгергіштік мөлшерінің шағын қой тобында сақталмау себептерІ. Ізденіс Алматы 2013ж. 3 бет, Алпамысова Г.Б., Ермекбаева А.Т.

19) ҚР мектептеріндегі биология  пәнін жүргізудегі құзыреттілік қатынасты іске асыру ерекшеліктері. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі – ұстаз: «мәңгілік ел» - ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2 бөлім, Шымкент, 2014 3бет, Ермекбаева А. Қалшораева Б.

20) Проблемы обучения химии и биологии в школах Казахстана, Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый»№2 (61)/2014ж. РФ, Казань қ., 2014ж. 3бет, Ермекбаева А., Қалшораева Б.

21) ЖОО оқытушыларының педагогикалық шеберлігін қалыптастыру мәселесі.    Баспа  «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты II –ші дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясының материалдары. Түркістан-Мәскеу, 2014ж. 4б, Ермекбаева А. Қалшораева Б.

 

10.Краткое  перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских разработках-нет

 

11.Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые  не отмечены  в списке резюме: нет