Голикова Лариса Владимировна

1 Аты-жөні: Голикова Лариса Владимировна

2 Білімі: жоғары, филолог, ағылшын тілінің оқытушысы, Халықаралық тілдер академиясы, (1997 ж. – 2001ж.), педагогика ғылымдарының кандитаты, (2005 ж.).

3 Академиялық дәрежесі: -

4 Академиялық тәжірибе:

5 Академиялық емес тәжірибе: Санкт-Петербург қаласындағы мемлекеттік политехникалық университеті, шет тілдер кафедрасының күндізгі бөлім аспирантурасы (2001 ж – 2004 ж ), кандидаттық диссертация қорғау, Санкт-Петербург қ., (2005 ж.), ағылшын тілінің оқытушысы (2001 ж. – 2004 ж.), Х. А. Яссауи атындағы ҚХТУ ШИ, аударма ісі каф аға оқытушы, (2006 ж. – 2011 ж.), ОҚМПИ, аға оқытушы, ( 2011 ж. бастап).

6 Куәліктер немесе кәсіби тіркеу: қашықтықтан оқыту сертификаты Орегон Университеті, (University of Oregon, the USA) «Web-технологии в обучении английскому языку» (Building Teaching Skills Through the Interactive Web), Орегон, США, 2014 ж.

7 Кәсіби ұйымдарға мүшелік ету: Кәсіподақ мүшесі ОҚМПИ.

8 Мадақтамалар: Республикалық шет тілдері бойынша студенттік олимпиадасынан алғыс хат, ҚазХҚжӘТУ, Алматы, 2012

9 Қызмет көрсету саласында жұмыс (жұмыс орны ішінде және сыртында): -

10 Соңғы 5 жылдағы маңызды басылымдар, презентациялар – аты,  қосымша авторлар (егер бар болса), шыққан орны, мерзімі:

1. Голикова Л.В. Проектная технология обучения как средство формирования ключевых компетентностей специалиста // ҚР ҰҒА Баянламалы – Доклады НАН РК. – Алматы: НАН РК. – 2008. - №6. - С. 129-131

2. Голикова Л.В. Роль интерактивной технологии обучения в формировании профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности студентов техниче-ских вузов // Ұлт тағылымы – Достояние нации. – Алматы: Қазақстан жоғары мектебі. – 2009. - №2. - С. 208-211

3. Голикова Л.В. Электронный учебник как способ модернизации процесса под-готовки будущих специалистов в вузе // Европейская наука 20 века. – Польша, 01-15 мая 2010. – С. 57-60 (В соавторстве с Бугыбаевой А.)

4. Голикова Л.В. Building Сommunicative Сompetence by Means of Interaction in Language Learning // Научный мир Казахстана. – 2011. - № 6 (34). - С. 224-227 (В соав-торстве с Мырзалиевой Г.)

5. Голикова Л.В. Профессиональное развитие преподавателей иностранного языка: Андрагогическая модель в образовании // Материалы трудов республиканской науч.-практ. конф. (Шымкент, 27-28 окт. 2012 г.). - Шымкент, ЮКГПИ, 2012. – 1 том, С. 218-221

6. Голикова Л.В. Проблемы организации академической мобильности в высших учебных заведениях Республики Казахстан // Проблемы внедрения инновационных технологий в учебно-воспитательных процесс подготовки педагогов новой формации: Материалы трудов науч.-практ. интернет-конф. – Шымкент-Москва, 2012. – 2 том, С. 205-208

7. Голикова Л.В. The Fundаmentals of Interpretation and Stylistic Analysis of a Literary Text: учеб. пособие. – Шымкент: ЮКГПИ, 2013. – 102 с.

8. Голикова Л.В. English Grammar Practice: Focus on Conditinals: учеб. пособие. – Шымкент: ЮКГПИ, 2013. – 90 с.

11 Жаңа кәсіби, тәжірибелі-конструкторлық талдамалар тізбесі, ғылыми және тәжірибелі-конструкторлық талдамаларда авторлық және қосымша авторлық жұмыстар: -

12. Резюмеде тіркелмеген қосымша қызметтер түрлері: -