Байымбетова Жузимкуль Арзымбетовна

Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации, преподаваемые дисциплины, время период работы в данной организации: кандидат филологических наук (1994г.), доцент (2002г.), Преподаваемые предметы: Основы современного казахского языка, Методика изготовления  дидактического материала по  казахскому языку, профессиональный казахский язык. Время период работы в данной организации: 3 года

3. Академический опыт: предыдущие места работы в организациях образования, преподаваемые дисциплины, и т.д., полная занятость или неполный рабочий день: Чимкентский педагогический институт (Введение в языкознание, Общее языкознание, Морфология современного казахского языка, Словообразование современного казахского языка), Международный Казахско-Турецкий университет имени А. Яссауи (Введение в языкознание, Общее языкознание, Морфология современного казахского языка, Словообразование современного казахского языка), Академический инновационный университет (Введение в языкознание, Общее языкознание, Морфология современного казахского языка, Словообразование современного казахского языка) .

4. Неакадемический опыт: компания или юридическое лицо, название,

краткое описание положения (полная занятость, работа по совместительству)-Нет.

5. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация Электронный учебник. Морфология современного казахского языка, 2013., Свидетельство об аккредитаций г.Астана от 4.04.2013г. в соотвествии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «О науке».

6. Членство в профессиональных организациях:Нет.

7. Награды и премии: в 1984 году награждена Почетной Грамотой Министерство КазССР, в 1984 году–присвоено звание и награждена медалью «Учитель-методист» согласно приказа Министерства КазССР, вошла в сборник «Ученые Южного Казахстана»,  выпущенный в 2004 году Акиматом Южно-Казахстанской области.

8 Деятельность в сфере услуг (в пределах и за пределами учреждения):-Нет

9 Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет–название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата публикации или презентации:

Етістіктердің анлауттағы дыбыстық өзгешеліктері. «Инновациялық технологиялар арқылы білікті мамандар қалыптастыру мәселелері» атты  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Шымкент-Москва, 2010,330-335 бет.

 Мәнсіз көмекші етістіктер. «Ғылым мен білімдегі инновациялық технологиялар»атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 1 бөлім, 41-46 беттер, Шымкент, 2011.

 Сөз, сөздің негізі, сөздің түбірі. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференция материалдары, 1-том, Шымкент-Мәскеу, 2012, 96-101 беттер.

 Қазіргі қазақ тіліндегі түбір етістіктердің кейбір мәселелері. «Көп тілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Шымкент, 2012. 48 -55 бет.

 Қазақ тіліндегі түбір сөздердің мәселелері. Оңтүстік Қзақстан облысының 80 жылдығына арналған» Білім сапасы–білім беру тәжірибесінің үдерістерінің және нәтижелерінің құрамды бөлігі» атты Халықаралық ғылыми-тәжіибелік конференция материалдары, 05-06 желтоқсан 2012жыл, 1 том, 181-185 беттер.

 Қазіргі қазақ тіліндегі көмекші етістіктердің тарихи негіздері. Журнал» Білім берудегі менеджмент» Хабаршысы. №2. 2013.

 М.Қашқаридың «Сөздігі» қазақ тілі грамматикасының негіздері. «Байтанаев оқулары»‑1:Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін  интеграциялау мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 1 бөлім, Шымкент‑2013., 116-123 беттер.

 Шылаулардың зерттелуі. «Байтанаев оқулары»-1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін  интеграциялау мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2 бөлім, Шымкент-2013., 61-67 беттер.

 Ғалымдардың ұстазы. «Орда kz» газеті., 24 мамыр, №09 (82), 2013. Республикалық қоғамдық-ақпараттық апталық, 3-4 беттер.

 «Бекасыл Биболатұлының «Жұлдызнама» атты еңбегіне пікір. «Қазақтану» Халықаралық ғылыми журналы, № 1 (26), 2013ж., 65-бет.

 Т.Әбдіктің көркемдік әлемі. «Ұстаз–ұлттың тірегі» атты ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Шымкент-2013. 236-240 беттер.

 Күрделі сөздердің өзекті мәселелері. «Білім жүйесіндегі инновациялық және ақпараттық технологияның дамуы-мамандар дайындаудың негізгі бағыттары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Шымкент 2014. 95-99 беттер.

 Күрделі сөздердің сөзжасамы. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-ұстаз: «Мәңгілік ел» – ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция Материалдары., 2 бөлім. Шымкент-2014, 69-67 беттер.

 Ауыз әдебиетінің грамматикалық ерекшелігі. Қ.И.Сәтпаевтың 115 жылдығына арналған Халықаралық-тәжірибелік конференция материалдары. 248-254 беттер. Шымкент-2014.

 Мектепке дейінгі ұйымдардың оқу сабақтарында жаңа технологияларды пайдалану. Қ.И.Сәтбаевтың 115 жылдығына арналған Халықаралық-тәжірибелік конференция материалдары. 248-254 беттер.- Шымкент-2014.

  Көмекші есімдердің кейбір мәселелері. Журнал «Педагог құзіреттілігі», №5.,ОҚМПИ, 234-239‑беттер. -Шымкент-2014

 Қазақ тілі сабағында жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану. «Байтанаев оқулары»-2:Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалд. -Шымкент-2014.

 Қазіргі қазақ тілінің морфологиясының теориясы мен практикалық курсы (оқу құралы). -Шымкент-2011. 2-кітап.

 Жалпы тіл білімінің практикалық курсы»оқу құралы). Шымкент-2010.

 Тіл біліміне кіріспенің  теориялық және практикалық курсы(оқу құралы). Шымкент-2010.

 Тіл біліміне кіріспенің  теориялық және практикалық курсы(оқу құралы). Шымкент-2011ж.

 Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы (Оқу құралы).- Шымкент,2012.

 Тіл білімі (Оқу құралы) -Шымкент-2012.

 Тіл білімінен лекциялар жинағы. -Шымкент,2012.

 Қазақ тілінің сөзжасамынан лекциялар жинағы.  –Шымкент,  2012.

 Жалпы тіл білімі. Оқу құралы –Шымкент, 2012.

 Қазіргі қазақ тілі.Морфология. Электронды оқулық. – Шымкент, 2013.

 Педагогикалық іс-тәжірибеден өту (Оқу-әдіст. құрал) – Шымкент, 2014.

 Қазақ тілінен дидактикалық материал дайындау әдістемесі. (Оқу құралы) – Шымкент, 2014.

 Қазақ тілінен дидактикалық материал дайындау әдістемесінің практикалық курсы (оқу құралы) – Шымкент, 2014.

10. Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских разработках - Нет.

11. Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые не отмечены  в списке резюме - Нет.