Турмаханова Сапаржан Акимовна

1. Ф.И.О. Турмаханова Сапаржан Акимовна

2. Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квали-фикации, преподаваемые дисциплины, время период работы в данной организации: Учитель  Казахского языка и литературы ШПИ 1977-1981жж.,кандидат педагогических наук (2006 г.).  Старший преподаватель. Преподаваемые предметы: Введение в педагогической специальность, История педагогики, Педагогика общений, История спец педагогики. Время период работы в данной организации: с 2015года.

3. Академический опыт: предыдущие места работы в организациях обра-зования, преподаваемые дисциплины, и т.д., полная занятость или неполный рабочий день: сш имени Т.Рыскулова и Абая учитель  Казахского языка и литературы 1981-199гг. ЮКГУ имени М.Ауезова (Методика преподавания казахского языка, Введение в языкознания)

4. Неакадемический опыт: компания или юридическое лицо, название,

краткое описание положения (полная занятость, работа по совместительству)- Нет.

5.Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация

    Авторский курс ученного-тестолога Россииской Федерации, главный редактор журнала «Педагогические измерения», профессор В.С.Аванесова по теме: «Тіл білімін бағалаудағы өлшеу құралдарын мазмұны бойынша іріктеу және қалыптастыру әдістері». Астана -2010.

     ETS Global Institute presents Certificate of Participation. Астана -2011.

     ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИРНИСТРЛІГІ «Өрлеу» біліктілігі арттыру ұлттық орталығы АҚ  Қазақ Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілікті арттыру курсын бітіріп шықты.  Алматы – 2013.

     Сертификат по методу обучеия Кредиттной технологии «ISEL» Лиссабон Технический институт, Португалия (2013ж).

     Национальный цент тестирования Мин. РК ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИРНИСТРЛІГІ Ұлттық тестілеу орталығы

     Қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі – КАЗТЕСТ  «Қазақ тілін ересек тұрғындарға екінші тіл ретінде оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдері және тілдік білімді бағалаудағы ҚАЗТЕСТтің рөлі» тақырыбындағы республикалық біліктілікті арттыру семинарын аяқтады. Астана -2014.

6. Членство в профессиональных организациях:- член партий «НурОтан».

7. Деятельность в сфере услуг (в пределах и за пределами учреждения):- Нет

9 Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет – название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата публикации или презентации:

: Мектеп оқушыларына сөз және оның мағынасын меңгертудің ерекшеліктері. Қазақстанның ғылыми әлемі Шымкент, 2010; Мәтін арқылы оқушылардың тілін дамыта оқытудың мазмұны. И. Арабаев атындағы қырғыз мемлекеттік университеті жаршысы. Шығарылым- 3. Бішкек – 2010; Мектеп оқушыларын мәтін құрастыруға жаттықтыру. Әуезов оқулары -9: «Жаңа онжылдықтағы ғылым, білім және мәдениеттің инновациялық даму жолдары», халықаралық конференция, 1-том, Шымкент, 2010; Мәтін құрамының негізгі бірліктері. «Қазіргі білім берудегі ізгілендіру үдерістері және жаңаша оқытудың өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми-теориялық конференция, Шымкент, 2010; Мәтін түзудің негізгі категориялары. Б.Момышұлының мерейтойына халықаралық конференция, Шымкент, 2010; Қазақ тілі. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Оқу-әдістемелік құрал Шымкент, 2011; Мектеп оқушыларына сөйлеу әрекетінің өнімді түрлерін меңгертудің ерекшеліктері. «Әуезов оқулары-10: «20жылдық белес: ғылым, білім және мәдениеттің инновациялық даму бағыттары» халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция, Шымкент- 2011; Арнайы семинар «Қазақ тілін оқыту әдістемесі (пунктуацияны оқыту әдістемесі)». М.Әуезов атындағы ОҚМУ. Пән бағдарламасы.  Шымкент, 2011; «Қазақ тілі» виртуалді лаборатория. М.Әуезов атындағы ОҚМУ.  Виртуалді лаборатория. Шымкент, 2011; Студенттердің іс-тәжірибесін өтуге арналған әдістемелік нұсқау. М.Әуезов атындағы ОҚМУ. Әдістемелік нұсқау.  Шымкент, 2011; Мәтін арқылы мектеп оқушыларының тілін дамыту жұмыстарын жүргізудің әдіс-тәсілдері. «Әуезов оқулары-11: «Қазақстан білім қоғамы жолында: ғылым, білім және мәдениет дамуындағы инновациялық бағыты» халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция. Шымкент, 2012; Мектеп оқушыларына сөз мағынасының ерекшеліктерін меңгерту. «Білім саласындағы инновациялық ақпараттық-педагогикалық» жаңашыл-педагогтардың 3-форумы. Шымкент, 2012; Қазақ тілін оқыту әдістемесі. М.Әуезов атындағы ОҚМУ. Дәрістер жинағы. Шымкент, 2012; Мектеп оқушыларына сөз мағынасының ерекшеліктерін меңгерту. Дамыта оқытудыағы инновациялық технологиялардың әдіснамалық негіздері. ІІ том, халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция, Шымкент- 2012; Мектеп оқушыларының сөйлеу әркетіндегі икемділік пен дағдыны қалыптастыру. БГУ жаршысы.№2(22) Бишкек, 2012; «Тілдік қатынас негіздері» пәнінен дәрістер жинағы. М.Әуезов атындағы ОҚМУ. Дәрістер жинағы. Шымкент, 2012; «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» практикалық сабақтарды оқытуға арналған әдістемелік нұсқау. М.Әуезов атындағы ОҚМУ. Әдістемелік нұсқау. Шымкент, 2012; Мәтінді қабылдауға байланысты жүргізілетін жұмыстар. БГУ жарчысы. Бишкек. №2 (25) 2013; Қазақ тілін оқыту әдістемесі. М.Әуезов атындағы ОҚМУ. Оқу құралы. Шымкент, 2013; Эффективные методы обучения языковых дисциплин. Современные проблемы науки и образования. ISSN  1817-6321. 2014; Қазақ тілін оқыту әдістемесі. М.Әуезов атындағы ОҚМУ.  Оқулық. Шымкент, 2013; Эколингвистика как новое направление в языкознании. Современные проблемы науки и образования. №6. 2015.

10 Краткое  перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских разработках.- Нет

11 Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые  не отмечены  в списке резюме.-Нет