КозыкееваРайханАбильдаевна

КозыкееваРайханАбильдаевна

1. 1965 г.р.

2Образование: Высшее, МКТУ имени Х.А. Ясави (1994 г.), кандидат технических наук (1999 г.).

Преподаваемые дисциплины: Биохимия, окислительно - восстановительные процессы, организация факультативных занятий по химии.

С 2011 года доцент кафедры «Химия»  Южно-Казахстанского государственного педагогического института.

3. Академический опыт:

В 1994-1999 годы старший лаборант кафедры органической и физической химии Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясави.

В 1995-1999 годы аспирант кафедры Физической и коллоидной химии  ЮКГУ имени М. Ауезова.

С 1999– 2008 годы старший преподаватель кафедры органической и физической химии  Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясави.

С 2008 года по 2011 доцент кафедры «Химия»  МКТУ имени Х.А. Ясави, Академического инновационного университета.

4. Неакадемический опыт:- нет

5. Сертификаты: - нет.

6. Членство в профессиональных организациях: да

7. Награды и премии: Была поощрена денежными премиями и благодарностью за высокие результаты в работе.

8. Деятельность в сфере услуг: не работает.

9.Самые важные публикации:

1. “Қазіргі мектептердегі оқытудың инновациялық әдістері” Асильбекова А.Д., Баймаханова Г.М., «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру, ОҚМПИ 75 жылд.арн Респ.конф». 19-20.10.2012г.

2. “12-жылдық білім берудің ғылыми-әдістемелік негіздері” Асильбекова А.Д., Баймаханова Г.М., «Б. Нұрлыбековтың 100 жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция»  Сборник 2012г.

3. “Топырақ дисперсияларының суда еритін полиэлектролит қатысында құрылым түзу қасиетін зерттеудің теориялық және практикалық маңызы” Сабырова Г.  “Байтанаев  оқулары-1:Халықаралық білім беру кеңістігіне кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» 1 том, ОҚМПИ. 2013г.

4. “Болашақ ұрпаққа бейіндік оқыту мен тәрбие беру’ Баймаханова.Г.М. «Мәңгілік Ел –Ұрпақтың мәнгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция» 1-том,  2014г .

5. «Студенттер арасындағы тәрбие жұмысын ұйымдастыру» Баймаханова Г.М, Асильбекова А.Д., Материалы 1 Республиканского форума кураторов ВУЗ РК,  30-31 окт. ЮКГУ им. М.Ауезова, 2012ж., 127с.

6. “Химиядан факультативтік сабақтарды ұйымдастырудың тиімді жолдары” Баймаханова Г.М. “Қазақстан-2050” Стратегиясы-Жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі” атты халқаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 14-15 қараша 2014ж.

7. “Оңтүстік Қазақстан облысында тіршілік ететін даната бақаның биологиялық ерекшеліктері” Салман.Н. М. Әуезов атындағы ОҚМУ аспиранттары мен магистранттары, дәрістенуші-зерттеушілердің ғылыми еңбектерінің жинағы 2013 N14

8. “Тотығу-тотықсыздану реакцияларын модульдік технологиямен оқыту” Баймаханова Г.М. “Қазақстан-2050” Стратегиясы-Жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі” атты халқаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 14-15 қараша 2014ж.