Курбанов Агапаша Гулалиевич

1. Курбанов Агапаша Гулалиевич

2. Образование: высшее к.ф.н., доцент, учитель казахского языка и литературы, в институте работает с сентября 1994 года.

3. Академический опыт: преподаю дисциплины:  Историческая грамматика казахского языка. Фонетика современного казахского языка. История письменности казахского языка. Древнетюркский язык. Профессиональный казахский язык. Делопроизводство на государственном языке. Работает полный рабочий день

4. Неакадемический опыт: нет

5. Свидетельства: не имею

6. Членство в профессиональных организациях: член партии «НурОтан»

7. Награды и премии: ҚР Ахыска түрік этномәдени  орталығы қоғамдық бірлестігі медалі «медаль», 2013 жылы ҚР Ахыска түрік этномәдени  орталығы қоғамдық бірлестігінің алғыс хаты «грамота», 2012 жылы Қалалық балалар мен жасөспірімдер орталығының мақтау қағазы «грамота», 2014 жылы ОҚО әкімі орынбасарының грамотасы «грамота», Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының грамотасы «грамота», 2012, ОҚМПИ факультетаралық «Екі жұлдыз» ән-би байқауының  жүлдегері, 2013 «грамота».

8. Деятельность в сфере услуг: не работаю в сфере услуг

9. Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет –

1.Түркі тілдеріндегі консонанттық тіркестер. Әдістемелік оқу құралы. 6,25 б.т. Шымкент 2012 ж.

2. Қазіргі қазақ тілі лексикасының құрамы. А.Ясауи атындағы ХҚТУ «Хабаршысы» № 1, 2013 ж.

3. Қазақ тілінің  тарихи грамматикасы. Оқу  құралы. ОҚМПИ, Шымкент 2014 ж.

4. Бейнелі оқыту әдісінің ерекшеліктері. «Педагог құзыреттілігі» атты журнал. Шымкент қ,  №1, 2013 ж, 163-170 б.

5. Ғылымның түрлі саласына байланысты жаңа қолда-ныстар. «Бектаев оқулары – 1: ақпараттандыру – қоғам дамуының болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжіри-белік конференция материал-дары. ОҚПМИ Шымкент қ.     6 ақпан 2014 ж.

10. Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских разработках: не имею