Жаксыбекова Сауле Сериковна

1. Ф.И.О. Жаксыбекова Сауле Сериковна

2. Образование:  Высшее. Алматинская государственная консерватория. специальность арфа (1981г.).

Квалификации: концертный исполнитель, артист оркестра, преподаватель.

Преподаваемые дисциплины в данном институте: Основной музыкальный инструмент (фортепиано), дополнительный музыкальный инструмент.

Работа в данном вузе – 3 года.

3.Академический опыт: Республиканская  специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей им. А.Жубанова – 2 года, Чимкентский институт культуры им. Аль-Фараби – 7 лет, ШИ МКТУ им.Х.А.Ясави – 18 лет, Академический инновационный университет 2 года.

4 Неакадемический опыт: -нет.

5 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация:     Сертификат повышение квалификаций: Казахский Национальный университет им. Абая, 20-23 май 2011г.

6 Членство в профессиональных организациях: член профсоюза.

7 Награды и премии: -грамоты МКТУ, ЮКГПИ.

8 Деятельность в сфере услуг (в пределах и за пределами учреждения)- нет.

9 Самые важные публикации и презентации за последние пять лет –10.

1. Патриоттыққа тәрбиелеуді іске асырушы негізгі тұлға-музыка мұғалімі/

МНПК “Проблемы формирования конкурентоспособной личности через развитие творческой деятельности“ Шымкент-Москва  2009г.  

2. Бала психологиясына ұлттық музыканың әсері/ Научный мир Казахстана. Международный научный журнал. №3(43) 2012г.  Астана г.   134-136с.

3. Музыка мұғалімінің сөйлеу         мәдениеті/ Научный мир Казахстана. Международный научный журнал. №3(43) 2012г. Астана г.  155-157с.

4. Жасыл бағым жайнаған/ Учебное пособие. Шымкент. ЮКГПИ 2012г.

5. Бастауыш сынып оқушыларының вокалды орындаушылық шеберлігін дамыту әдістері/ «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» РҒТК ОҚМПИ 2012  ІІ-том

6. Мектептен тыс ұйымдастырылатын тәрбие жұмыстарының формалары мен түрлері. «Байтанаев оқулары-1: Халықаралық кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. ІІ бөлім ОҚМПИ Шымкент 2013 ж 210-215 бет.

7. Мектеп оқушыларына саз сабағында әскери-патриоттық тәрбие беру жолдары/ МНПК «Бектаевский чтения-1: Информатизация – будущее развитие общества» ЮКГПИ, 2014, І том, 2014

8. Мектептен тыс музыкалық тәрбие жұмыстарының жүзеге асырылуы/ ЮКГПИ Материалы Республиканской научно-практической конференции «Основа конкурентоспособного общества-учитель: «Мәңгілік ел-вечное будущее новых поколений» РІТҒК, 2014г.

9. Мектептен тыс музыкалық тәрбие жұмыстарының жүзеге асырылуы. «Қазақстан-2050 стратегиясы:ғылым,білім,инновация және жастардың ғылыми-шығармашылық ізденістері»Жас ғалымдармен студенттердің ІІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары  300 б.

10.Шу өңірінің тумасы,сазгер С.Әденовтың шығармашылығы/ «Стратегия «Казахстан-2050» - основа конценции вузов в профессиональном формировании педагогических кадров» ЮКГПИ Шымкент 2014. 302-304 с.