Битабаров Ермек Абдимажитович

1.Ф.А.Т.: Битабаров Ермек Абдимажитович

2. Білімі: жоғары

ғылыми және академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

кәсіби біліктіліктері: дене шынықтыру оқытушысы

“Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру” кафедрасының меңгерушісі

дәріс беретін пәндері: дене шынықтыру

осы мекемеде жұмыс істеген мерзімі:  2014 жылдан бастап

3. Академиялық  тәжірибесі:  ЖОО жұмыс өтілі – 19 жыл 

білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары:

·        Қыркүйек 1995 ж. – тамыз 1996 ж. «Педагогика» кафедрасының оқытушысы Шымкент педагогикалық  дене тәрбиесі институты.

·        Тамыз 1996 ж. – желтоқсан 1996 ж. «Педагогика» кафедрасының оқытушысы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық университеті.

·        Желтоқсан 1996 ж. – желтоқсан 1999 ж. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің аспиранты

·        Қаңтар  2000 ж. – тамыз 2007 ж.  «Жалпы педагогика және этнопедагогика» кафедрасының аға оқытушысы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті.

·        Қыркүйек 2007 ж. – тамыз 2009 ж. «Бастапқы әскери дайындық» кафедрасының аға оқытушысы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті.

·        Қыркүйек 2009 ж. – тамыз 2012 ж. «Жалпы педагогика және этнопедагогика» кафедрасының аға оқытушысы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті.

·        Қыркүйек 2012 ж. – қаңтар 2013 ж. «Бастапқы әскери дайындық» кафедрасының аға оқытушысы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті.

·        Ақпан 2013 ж. – тамыз 2014 ж. «Агроөнеркәсіп, экономикалық және заңтану мамандықтарына арналған дене тәрбиесі» кафедрасының меңгерушісі М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті.

толық немесе толық емес жұмыс күні: толық жұмыс күні

4. Академиялық емес тәжірибесі: компания немесе заңды тұлға, аты, жағдайының қысқаша сипаттамасы (толық жұмыс күні, қосалқы жұмыс):  жоқ

5. Мерзімі көрсетілген кәсіби біліктілікті жоғарылату туралы сертификаттар/ куәліктер  немесе кәсіби тіркеу:

«Мастер класс по подготовке заявок и разъяснению конкурсной документации» семинарына қатысқаны үшін берілген сертификат, Шымкент, 2014ж.

«Мамандандырылған аккредитация шеңберінде жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалау есебін дайындауы» семинарына қатысқаны үшін берілген сертификат, Шымкент, 2014ж.

6. Кәсіби ұйымдарға мүшелігі: жоқ

7. Марапаттаулар мен сыйақылар: жоқ

8. Қызмет көрсету саласындағы іс-әрекеті (мекеменің ішіндегі және онан тыс):  жоқ

9. Соңғы бес жыл көлеміндегі ең маңызды жарияланымдары мен тұсаукесерлері - атауы, қосалқы авторлары (егер бар болса), қайда шығарылған және/ немесе тұсауы кесілген, жарияланымның немесе тұсаукесердің күні:

1. Система подготовки учителя к воспитанию здорового образа жизни школьников. Республиканский научный журнал «Наука и образование Южного Казахстана». 2010.  №4 (83). С.6-10.

2. Адами капиталды қалыптастыруда мектеп, отбасы және жұртшылықтың өзара ынтымақтастығының негізгі бағыттары. Сборник материалов международной научно-практической конференции Ауезовские чтения-10: «20-летний рубеж: инновационные направления развития науки, образования и культуры»,  ЮКГУ им. М. Ауезова, декабрь 2011г. г. Шымкент.

3. Теоретические аспекты формирования педагогической техники у будущих учителей в вузе. Материали за VIII Международна научна практична конференция «Бъдещите изследвания - 2012» 17-25 февруари 2012г., Болгария, Том 15.

4. Психолого-педагогические основы здорового образа жизни. Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и образования», Импакт-фактор РИНЦ 2011=0,188, РФ, 2013г.

5. Некоторые психологические и методологические основы здорового образа жизни. Сборник трудов 2-го Республиканского форума педагогов-новаторов, ЮКГУ им. М. Ауезова, апрель 2014г., г. Шымкент.

10. Жаңа кәсіптік, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізімі, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердегі авторлығы немесе қосалқы авторлығы:  жоқ

11. Егер толықтырулар болса, түйіндеменің тізімінде белгіленбеген маңызды іс-әрекет түрлерін атап көрсетуге болады: жоқ