Байсеитова Нурила Макулбековна

1.Аты-жөні:  Байсеитова Нурила Макулбековна

2.Білімі: жоғары / высшее / upper

Ғылыми және академиялық дәреже:  биология ғылымдарының  кандидаты,  доцент/ кандидат биологических наук, доцент / candidate of biological Sciences, associate Professor

Кәсіби біліктілік: биология  мұғалімі / учитель биологии / biology teacher

Дәріс беретін пәндер: Ботаника, Өсімдіктердің анатомиясы мен морфологиясы, Экология және тұрақты даму, Өсімдіктер және жануарлар экологиясы / Ботаника,Анатомия и морфология растений, Экология и устойчивое развитие, Экология растений и животных / Botany, Anatomy and morphology of plants, Ecology and sustainable development, Ecology of plants and animals

Осы мекемеде жұмыс істеген мерзімі:  1989-1990  оқу жылынан осы уақытқа дейін/ с 1989-1990 учебного года / from 1989-1990 academic year.

3.Академиялық тәжірибе: 30  жыл– ЖОО / 30 лет в   ВУЗе/ 30 years at the University.

2015-2019 оқу жылдары– Биология кафедрасы/ 2015-2019 учебных годах на кафедре / 2015-2019 academic years at the Department

Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні: толық жұмыс күні / полный рабочий день / full time

4.Академиялық емес тәжірибе: компания,немесе заңды тұлға, аты,

қысқа мәлімет (толық жұмыс күні,қосымша жұмыс)- - жоқ / компания или юридическое лицо, название, короткая информация  - нет / company or legal entity, name, short information-no

5.Куәлік / кәсіби біліктілігін көтеру сертификаттары, мерзімі, кәсіби тірке:

2015-2019 оқу жылдары /: 2015-2019 учебный год / from 2015-2019  academic year.

- CERTIFICATE OF ATTENDANSE has attended actively participated in the. 2019.

- CERTIFICATE of participation theme of Seminar  «Internationization of Higher education». 2019. 

-Сертификат «Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері атты ғылыми-практикалық конференция жұмыстарына қатысқаны үшін. 2018

-Сертификат «назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ пед шеберлік орталығы әзірлеген орта білім мазмұнын жаңарту шенберінде педагог кадр даярлайтын жоғары оқу орындарының профессор-оқытушы құрамының біліктілігін арттыру бойынша оқу курсын аяқтады. 2019ж.

6. Кәсіби ұйымдарға мүшелік: жоқ  

7.Марапаттары және сыйақылар:

- «ЖОО-ның Үздік оқытушысы - 2012»  медалімен марапатталған;

- Білім және ғылым саласындағы жетістіктері  мен жас ұрпақты тәрбиелеудегі еңбектері үшін  облыстық мәслихаттың  алғыс хатымен марапатталған, 2015;

- Шымкент қаласындағы  мектеп оқушыларының конкурсына қатысқан еңбегі үшін қалалық білім бөлімінің  алғыс хатымен марапатталған, 2015.

-Университеттің 80-жылдық мерейтойына білім беру ісі мен  ғылыми-зерттеу жұмыстарындағы жетістіктері үшін медальмен марапатталған, 2017 ж

-Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің Алғыс хатымен білім саласының дамуына қосқан үлесі үшін марапатталды. 2017 ж.

-  Университетте мамандық ашу  бойынша нәтижелі енбектері  үшін университет ректорының  Алғыс хатымен марапатталды.

8.Қызмет көрсету мекемелеріндегі тәжірибе (мекеменің ішінде, мекемеен тыс) –жоқ / нет / no

9.Маңызды презентациялар және баспадан шыққан мақалалар, соңғы 5 жыл – аты, соавторлары, қай жерде баспадан шыққан, презентацияланған, шыққанжылы, презентация мерзімі:

-Қоршаған ортадағы ауыр металдардың өсімдіктерге мутагенді әсері. Л.Н.Гумилев  атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы, №2 (105) 2015.

- Кәдімгі пісте ағашының биологиялық ерекшеліктері және жабық тамырлы көшеттермен отырғызу әдісімен қорын көбейту.  «Экспо-2017: инновациялық даму және ғылыми білім беру кеңіст ігіндегі  жастар» атты  жас ғалымдар мен студенттердің Республикалық V ғылыми-тәжірибелік  конференцияның материалдары. - Шымкент 2016

- Ортаның қолайсыз жағдайларының астық  тұқымдас дақылдардың  өсуі мен дамуына әсерін және өсімдіктердің төзімділігінің қалыптасуын анықтау. «Экспо-2017: инновациялық даму және ғылыми білім беру кеңіст ігіндегі  жастар» атты  жас ғалымдар мен студенттердің Республикалық V ғылыми-тәжірибелік  конференцияның материалдары. - Шымкент 2016

- Жоғары сатылы саңырауқұлақтардың өңімділігіне өсу реттегіштерінің әсері. ОҚМПИ, «ЭКСПО-2017: Иннавациялық даму және ғылыми білім беру кеңістігіндегі жастар» ғалымдар мен студенттердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Шымкент, 2016., 202-206 бет

- Урбанизацияланған территорияда өсімдіктердің маусымдық өзгерістерінің экологиялық жағдайларға тәуелдігін зерттеу. ОҚМПИ, «ЭКСПО-2017: Иннавациялық даму және ғылыми білім беру кеңістігіндегі жастар» ғалымдар мен студенттердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Шымкент, 2016., 206-212 бет

- Бейімдеудің психофизиологиялық ерекшелігі. ОҚМПИ, «ЭКСПО-2017: Иннавациялық даму және ғылыми білім беру кеңістігіндегі жастар» ғалымдар мен студенттердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Шымкент, 2016., 240-244 бет.

- Өндірістік аудандағы сүректі өсімдіктердің фенологиялық даму ерекшеліктері. ОҚМПИ, «ЭКСПО-2017: Иннавациялық даму және ғылыми білім беру кеңістігіндегі жастар» ғалымдар мен студенттердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Шымкент, 2016., 240-244 бет.

- Өсімдіктердің тыныштық күйі тереңдігінің экологиялық жағдайларға тәуелділігі. ОҚМПИ, «ЭКСПО-2017: Иннавациялық даму және ғылыми білім беру кеңістігіндегі жастар» ғалымдар мен студенттердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Шымкент, 2016., 49-54 бет.

- Жоғары сатылы саңырауқұлақтарды (шампиньон, қарапайым вешенка) интенсивті әдіспен культивирлеу. ОҚМПИ, «ЭКСПО-2017: Иннавациялық даму және ғылыми білім беру кеңістігіндегі жастар» ғалымдар мен студенттердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Шымкент, 2016, 54-58 бет.

- Өсімдіктерде ауыр металдардың жиналу мөлшері және олардың өсімдіктердің дамуына әсері. ОҚМПИ, «ЭКСПО-2017: Иннавациялық даму және ғылыми білім беру кеңістігіндегі жастар» ғалымдар мен студенттердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Шымкент, 2016., 58-62Б.

10. Ғылыми, тәжірибелік-конструкторлық тәжірибелерде авторлық, соавторлық, жаңа кәсіби, тәжірибе-конструкторлық  өңдемелерде мүшелік –жоқ / нет/ no

11. Қосымшалар, түйіндемеде көрсетілмеген маңызды істер болса қосуға болады: жоқ / нет / no