ОПҚ жарияланымы

Профессор-оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесі  импакт-факторы жоғары басылымдарда (Thomson Reuters, Scopus), нөлдік емес импакт-факторлы журналдарда (РИНЦ), ҚР БжҒМ БжҒ саласындағы Бақылау комитеті тізбесіндегі журналдарда, алыс және жақын шет елдердегі халықаралық конференцияларда және ҚР халықаралық және республикалық конференцияларда  жарияланды (диаграмма 2).

              

 

Факультеттер

Tomson Reuters

Scopus

Басқа базалар

2017

2018

2017

2018

2017

2018

1

Филология

-

-

6

-

5

5

2

Жаратылыстану

1

-

4

4

2

2

3

Физика-математика

5

2

5

6

1

1

4

Педагогика-гуманитарлық

-

1

11

5

34

34

5

Кәсіптік-шығармашылық 

-

-

2

1

-

2

6

Дене шынықтыру және спорт

-

-

-

1

-

-

 

Барлығы

6

3

28

17

42

44

 

ОПҚ-ның ҒЗЖ нәтижесіндегі жарияланымдарына байланысты университет бойынша бір ОПҚ-на шаққандағы үлесі төмендегідей көрсеткішті көрсетіп отыр:

  • баспадан шығарылған монографиялар, оқулықтар және оқу құралдары бойынша – 0,60;
  •  журнал мақалалары бойынша – 0,52;
  • конференция баяндамалары бойынша – 3,53.

          Бұл көрсеткішті алдағы уақытта бұдан да жоғары пайызға көтеру жоспарлануда.

Университетте халықаралық ынтымақтастық  байланыстар бойынша да біршама жұмыстар атқарылды.

БАСПАДАН ШЫҒАРЫЛҒАН МОНОГРАФИЯЛАР, ОҚУЛЫҚ, ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАР, ОҚУ ҚҰРАЛЫ, ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР (АТАУЫ, АВТОРЛАРЫ, ЖАРИЯЛАНҒАН ОРНЫ, КӨЛЕМІ).

Баспадан шығарылған монографиялар мен оқулықтардың факультет бойынша салыстырмалы көрсеткіші: 2017-2018 күнтізбе жылдарындада 1 орында педагогика-гуманитарлық факультеті иеленіп отыр.

 

 

Факультеттер

Монография

Оқулық

2017

2018

2017

 

2018

1

Филология

2

1

40

18

2

Жаратылыстану

3

3

15

15

3

Педагогика-гуманитарлық

1

4

72

31

4

Физика-математика

-

 

19

1

5

Кәсіптік-шығармашылық факультеті

-

1

8

8

6

Дене шынықтыру және спорт

-

 

-

 

Барлығы

6

9

156

73

 

2015-2016жж.институт қызметкерлері тарапынан 1018 ғылыми мақалалар жарияланды (алыс шетелде - 39, жақын шетелде - 43, ҚР халықаралық және республикалық конференциялар материалдарында  - 556, импакт-факторлы журналдарда  - 29, ҚР журналдарында – 77, басқа да басылымдарда  - 101), монографиялар -99.

Патенттер  мен авторлық куәліктер туралы мәліметтер 

1)Рахымбек Досымхан – п.ғ.д., профессор  «Ықтималдылықтар теориясы және математикалық статистика элементтерін мектепте оқытудың әдістемесі» атты  электронды оқу құралына, «Стереометрия сызуларын есептеу» әдістемелік құралына ИС 0009853, ИС 0010050 авторлық куәліктері берілді;

2)Жұмабаев М.Ж. – ф-м.ғ.д., профессор «Методы проведения компьютерных-письменных экзаменов» атты ғылыми еңбегі үшін  №73800 авторлық куәлігі берілді;

3)Жапбаров А.Ж. - ф.ғ.д., профессор  ғылыми еңбектері үшін 9 авторлық куәлікке ие болды:

4)Битемирова А.Е. – х.ғ.к., доцент «Способ получения катализатора для декарбонилирования  фурурола» ғылыми еңбегі үшін  09.04.2013ж күнімен N22-21244 патенті берілді;

5)Абдиханов У.К. - ф.ғ.к., доцент «Методы лечения саркоптоидоза у парнокопытных животных» ғылыми еңбегі үшін 04.03.2013ж күнімен  №80414 патенті берілді.