Исахова Лаззат Таженқызы

1 Аты-жөні: Исахова Лаззат Таженқызы

2 Білімі: жоғары, ағылшын тілінің оқытушысы, Қазақ мемлекеттік әлем тілдері университеті, 1995ж.,

3 Академиялық дәрежесі: аға оқытушы

4 Академиялық тәжірибе: толық қамтылған

2000-2008 Х.А.Яссауи атындағы ХҚТУ, неміс тілінің оқытушысы.  

2008-2011 Академиялық Инновациялық университет, ағылшын тілінің оқытушысы.

2011- осы күнге дейін ОҚМПИ, ағылшын тілінің оқытушысы.

5 Академиялық емес тәжірибе: -

6 Куәліктер немесе кәсіби тіркеу: онлайн семинарлар мен конференцияларға қатысу сертификаттары

7 Кәсіби ұйымдарға мүшелік ету: -

8 Мадақтамалар: -

9 Қызмет көрсету саласында жұмыс (жұмыс орны ішінде және сыртында): жоқ.

10 Соңғы 5 жылдағы маңызды басылымдар, презентациялар – аты,  қосымша авторлар (егер бар болса), шыққан орны, мерзімі:

1. Упражнения на усвоение антонимов немецкого языка «Жаңа Қазақстан, жаңа ұстаз, жаңа ұрпақ»  ММНПК ОҚМПИ Шымкент Ибашова Ж.Б.

2. Заимствования в лексике современного английского языка «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» ММНПИК

ОҚМПИ Шымкент

3. 1.Шет тілін оқытуда ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың тиімділігі. 2.Коммуникативная методика преподавания английского языка «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру»

ММНПИК ОҚМПИ Шымкент Бейсенбаева А.А.

4. Ақпараттық технологияларды ағылшын тілі сабақтарында қолдану “Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі – ұстаз, мәңгілік ел – ұрпақтың мәңгілік болашағы.”РҒТ Конференция 2-бөлім  ОҚМПИ Шымкент 2013 Бейсенбаева А.А. ОҚМПИ Шымкент

5. Семантическая устойчивость фразеологических единиц в английском и казахских языках. «Қазақстан 2050» стратегиясы-жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі» ОҚМПИ Шымкент 2014 Сұлтанмұрат М.С., Ескерова А.С.

6. Қазақ және ағылшын халықтарының кісі аттарының ерекшелі Педагог құзыреттілігі» республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал2015 Хамидова Ш.Х., Қожахметова А.

7. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі кісі есімдерінің ұлттық ерекшеліктері мен ұқсастықтары Сборник трудов научно-практической конференции «Приоритетные направления развития системы образавания и воспитания в современных условиях» 2015

Шойманова М.Б., Хамидова Ш.Х., Қожахметова А.

8. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі жер-су аттарының ерекшеліктері

 «Байтанаев оқулары-4: Қазақстанда заманауи білім беру болашағы: Реформалар және даму» атты халықаралық ғылыми- тәжірбиелік конференциясы 2015 ОҚМПИ Шымкент

9. “Қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақал-мәтелдердің құрылымдық және мағыналық ерекшеліктері мен ұқсасты Экспо-2017: Инновациялық даму және ғылыми білім беру кеңістігіндегі жастар” атты жас ғалымдар мен студенттердің республикалық V ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары – ОҚМПИ Шымкент 2016-  Лесбек Б.

10. Қазақ тілінің жер-су аттарын ағылшын тілінде транслитерациялау “Экспо-2017: Инновациялық даму және ғылыми білім беру кеңістігіндегі жастар” атты жас ғалымдар мен студенттердің республикалық V ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары ОҚМПИ Шымкент. 2016 Мерекебек Д.

11. Қазіргі қазақ жазуындағы қайшылықтар

Современный научный вестник. Уральский научный вестник: «Научный прогресс на рубеже тысячелетий»  Чехия 2016 Қиясова Қ.Қ.

12. Todays youths speech Современный научный вестник. Уральский научный вестник: «Научный прогресс на рубеже тысячелетий» Чехия

13. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақал-мәтелдердің ұқсастығы «Төлеген Айбергенов аңсаған әлем» атты халықаралық ғылыми- тәжірбиелік конференциясы қазан 2016ж. ОҚМПИ  Шымкент

14. Ағылшын тіліндегі мифтік сипаттағы прецеденттік есімдер

 «Үш тұғырлы тіл: бәсекеге қабілетті ұлт болудың негізгі сатысы» атты халықаралық ғылыми- тәжірбиелік конференциясы қараша 2016

ОҚМПИ Шымкент

15. Англо-Казахско-Русский терминологический толковый словарь терминов по историй ОҚМПИ Шымкент 2017 Ералиева А.Н.

16. The importance of multilingualism «Төртінші өнеркәсіптік ревалюцияға 10 қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» атты халықаралық ғылыми- тәжірбиелік конференциясы қараша 2018 ОҚМПИ Шымкент Бейсенбаева Ж.

17. Фразеологизмдерді ағылшын тілінен қазақ тіліне аударғанда кездесетін қиындықтар Филология ғылымдарының кандидаты, доцент Омар Базаркүл Қалтайқызының 70 жылдығына арналған «Білім салтанатын құрудағы мектеп мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеті» атты республикалық ғылыми- тәжірбиелік конференциясы  2018

ОҚМПИ Шымкент

11 Жаңа кәсіби, тәжірибелі-конструкторлық талдамалар тізбесі, ғылыми және тәжірибелі-конструкторлық талдамаларда авторлық және қосымша авторлық жұмыстар: жоқ.

12. Резюмеде тіркелмеген қосымша қызметтер түрлері: жоқ.