Ғылыми жұмыстар

«География»  кафедрасынның ғылыми-зерттеу жұмыстары 2 бағытта жүргізіледі:

Ғылыми жұмыс бағыттары:

1.«Рухани жаңғыру аясында киелі орындардың құрылымын айқындау өлкеміздің туристік әуелетін арттыру ғылыми бағыт бойынша жұмыс жүргізу»

Орындауға жауаптылар- Кафедра меңгерушісі,ПОҚ: Тажекова А. Д., Мамадияров М.Д., Налибаев К. К., Қожабекова З.Е., Налмишова К.Н., Турданова М.С., Алимбекова Г.Т.

2. «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайында адами капиталды қалыптастырудағы құқықтық және экономикалық аспектілері». Орындауға жауаптылар- Кафедра меңгерушісі, ПОҚ : Сартбаева У.К., Исатаева  Г.Б.,Темирова Ж.Ж., Баубекова И.М., Ескерова А. С., Алимкулова А.С., Онгарова Г.Т.

Бағыт бойынша 2018 жылында 32 мақала әртүрлі ғылыми басылымдарда жарыққа шықты.

География кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы мәлімет

 

Тақырыптыңатыжәнеіс-шаралар

Орындалумерзімі

Орындауғажауаптылар

1

1.Рухани жаңғыру аясында киелі орындардың құрылымын айқындау өлкеміздің туристік әуелетін арттыру ғылыми бағыт бойынша жұмыс жүргізу

 

 

2.Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайында адами капиталды қалыптастырудағы құқықтық және экономикалық аспектілері

Қыркүйек 2018

Маусым 2019

 

 

 

 

Қыркүйек 2018

Маусым 2019

Кафедра меңгерушісі,

ПОҚ: Тажекова А. Д., Мамадияров М.Д., Налибаев К. К., Қожабекова З.Е., Налмишова К.Н., Турданова М.С., Алимбекова Г.Т.

 

Кафедра меңгерушісі,

ПОҚ: Сартбаева У.К., Исатаева  Г.Б.,Темирова Ж.Ж., Баубекова И.М., Ескерова А. С., Алимкулова А.С., Онгарова Г.Т.

 

 

География кафедрасының ғылыми мақалалары туралы мәлімет

Мақала тақырыбы

Мақаланың шыққан орны

Авторы

Беттер саны

Мақала түрі (тезис, мақала, баяндама)

Импакт-факторы бар журналдар

 1.  

Innovative Economy and the Development of Industrial Park in the Republic of Kazakhstan

Thomson Reuters 2018

Қожабекова З.Е.

Исатаева Г

Жакешева  А

 

мақала

 1.  

A Сomprehensive Study of Various loam properties of Besarik field to obtain eco friendly building materials

«Fresenius Environmental Bulletin» (Germany), ISSN: 1018-4619. Impact Factor 0.673

Kozhabekova Z., Tazhekova A.,

Kurbaniyazov S., Abdimutalip N., Toychibekova G., Shalabaeva G., Akeshova M.

 

 

мақала

 1.  

Structural relationship between the motivation to study of the second language(De),stability and the second language knowledge

Xlinguae European Scientific language journal.

2018Xlinguae 11(3),c,146-157

Isataeva G.

D.Mutanova

 

 

 1.  

Comparative analysis of open innovation management:Finnish experience and Kazakhstan is practice

Xlinguae European Scientific languge journal.

2018 Espacios 39(12),27

Isataeva G.

A.Isskhmetova

 

 

 1.  

The brisk financing of education:University education and state matching funds programs in international comparison

2018Astra Salvensis 6(12),c.323-334

Isataeva G.

U.Turyskulov

 

 

 1.  

Financing knowledge based enterprises

Jornal of sustsainability and enterprenership (Slovakia)

Isataeva G.

 

 

 

Республикалықжурналдар (ЖАК)

1

Problems of intercultural communication in teaching foreign languages

Science and life of Kazakhstan International popular-science journal №4(61) 2018

Ескерова А.С.

Ахметова М.Р., Мусабекова А.А.

3/0,18 б.т.

мақала

2

Көптілділік-жетістікке жетужолы

Science and life of kazakhstan International popular-science journal №4(61) 2018

Ескерова А.С.

Ахметова М.Р., Мусабекова А.А.

3/0,18 б.т.

мақала

3

Важность словарного запаса и его преподавания

Science and life of Kazakhstan International popular-science journal №4(61) 2018

Ескерова А.С.

Ахметова М.Р., Мусабекова А.А.

3/0,18 б.т.

мақала

4

Көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың құқықтық сипаты мен қылмыстардың жеке құрамдарының өзекті мәселелері

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ

НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал №2/3 (57) Астана 2018

Сартбаева У.К

Еркебаева Н.

 

3/0,18 б.т.

 

мақала

5

Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлықтың жасалу механизмі және аспектілері

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ

НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал Международный научно-популярный журнал International popular-science journal

№6 (66) Астана  2018 

Сартбаева У.К

Ажиметова З.А., Әжімет Қ.М.

3/0.18 б.т.

 

мақала

6

Қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес жазалардың тиімділігі

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ

НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал Международный научно-популярный журнал International popular-science journal

№6 (66) Астана  2018

Сартбаева У.К

Ажиметова З.А.,  Әмірқұлова А.А.

4/0,25 б.т.

 

мақала

7

Қaзaқстaндaғы темір жол көлігінің дaму жағдайы мен келешегі

 

Прогмaтизм??????

Қожабекова З.Е Алимбекова Г.Т.

6/0,3 б.т.

мақала

8

Основные климатические особенности и потнециал загрязнения атмосферы Шымкентского промышленного центра

ВЕСТНИК – 2018 № 3

               Каз НИТУ

Қожабекова З.Е. Тажекова А.Ж.

6/0,3 б.т.

мақала

9

Основные климатические особенности и потенциал загрязнения атмосферы шымкентского промышленного центра

Вестник КазНИТУ, №3 (127) 2018. Стр. 270-276

Тажекова А.Ж.

Қожабекова З.Е., Исмаилова К.Б.

 

7/0,44 б.т.

мақала

10

Оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие беруде географияның рөлі

Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана», № 3(58) 2018 спецвыпуск. Стр. 154-157

Тажекова А.Ж.

Исмаилова К.Б.,

Жумалиева Э.Ө.

4/0,25 б.т.

мақала

11

Оңтүстік Қазақстан облысы ауылауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерінің сапалық жағдайы

Вестник КазНУ, серия географическая

Тажекова А.Ж.

Исмаилова К.Б.,

Исабеков Б.Д.

В печати

мақала

12

The development of agricultural innovation systems:methodological approaches

Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабарлары(Қоғамдық және гуманттарлық ғылымдар сериясы)

№ 4(320)-2018,15-20 б

Исатаева Г.Б.

V.Seitova

R.Giese

5/0,3

 

13

Sustainable innovations in agriculture:Complex challenges in the innovation system

Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабарлары (Қоғамдық және гуманттарлық ғылымдар сериясы)

№ 4(320)-2018,12-21 б

Исатаева Г.Б.

V.Seitova

R.Giese

11/0,6

 

14

Modernnization of higher education and science financing system in kazakhstan

Әл-Фараби атындағы ҚҰУ Хабаршысы

( Экономика сериясы)

№ 3 (125)-2018, 101-107 б

 

Исатаева Г.Б.

V.Seitova

R.Giese

7/0,44

 

Басқа журналдар 

1

The expressive function of repetition in printed mass media

OҚМПИ «Хабаршы»   Қараша 2017 ж.

Налмишева Қ.Н.

2/0.18 б.т.

мақала

2

Жаңартылған білім беру бағдарламасының оқу мен оқытудағы тиімділігі

ОҚМПУ хабаршысы

№3. 2018

Турданова М.С.

 

4 /0,25 б.т.

мақала

3

Төлеби ауданының киелі орындар географиясының ерекшелігі

ОҚМПУ хабаршысы

№3. 2018

Турданова М.С.

 

4/0,25 б.т.

мақала

4

Қазақстанның ауыл шаруашылығының қазіргі кездегі даму жағдайының өзекті мәселелері

ОҚМПУ хабаршысы

№3. 2018

Ескерова А.С.

Темирова Ж.Ж., Оңғарова Г.Т.

5/0,3 б.т.

мақала

5

Қазақстан Республикасында жалдау шартын тоқтату негіздері

«Педагогикалық жоғары оқу орындарындағы болашақ ұстаздың сана ашықтығын дамыту және қалыптастыру» Байтанаев оқулықтары - 6 атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік  жұмысының ғылыми мақалалар жинағы.

ОҚМПУ, 2018 ж.

Сартбаева У.К

Алимкулова А.

 

4/0,25 б.т.

мақала

Алыс және жақын шет елдердегі халықаралық конференциялар

 1.  

Ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың құқықтық өзектілігі

Materials оf XIV international research and practice conference. CONDUCT OF MODERN SCIENCE -2018.

November 30 – December 7, 2018. Law. Англия.

 

Сартбаева У.К

Ортаева А.С.

8/0,5 б.т.

 

мақала

 1.  

Қазақстан Республикасының қылмыстық заңы бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу және онымен күресу мәселелері

 

Materials оf XIV international research and practice conference. Modern scientific potential -2018. February 28- march-7, 2018. Law. Англия.

Сартбаева У.К

Еркебаева Н.,

Ботан Д.

8/0,5 б.т

 

мақала

 1.  

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысудың пайда болу тарихы мен құқықтық дамуы

 

Materials оf XIV international research and practice conference. Modern scientific potential -2018. February 28- march-7, 2018. Law. Англия.

Сартбаева У.К

Шайбеков К., Айдосова Ж.

8/0,5 б.т.

мақала

 1.  

Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық мәселелері

Materials оf XIV international research and practice conference. CONDUCT OF MODERN SCIENCE -2018.

November 30 – December 7, 2018. Law. Англия.

Сартбаева У.К

Базарбекова М.Б.

8/0,5 б.т

 

мақала

 1.  

Қазақстан Республикасының азаматтық заңдары бойынша мердігердің жұмыс сапасының тиісті  дәрежеде және бәсекеге қабілетті болудың ерекшеліктері

MATERIALS

OF ХІҮ INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE

MODERN SCIENTIFIC POTENTIAL-2018

Алимкулова А.

5/0,3 б.т

мақала

ҚР Халықаралық конференциялар

1

Қазақстанда тамақ өнеркәсібінде ет өнімі өндірісінің алатын орны

Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2018

Ескерова А.С.Темирова Ж.Ж., Оңғарова Г.Т.

3/0,18 б.т.

мақала

2

«Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізудің құқықтық мәселелері»

«Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ОҚМПУ, 20-21.04.2018

А.А.Нурмаханбетова Бекмурзаева Л.Ж., Джанзакова М.А.

2 /0.18б.т

мақала

3

«Внутренняя и внешняя миграция: правовые основы ее решения»

«Қазақстан Республикасы және Орта Азия елдерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру: жағдайы, үрдістері және даму перспективалары» атты «Заңтану және халықаралық қатынастар» факультетінің 20 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы

М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 11.04.2018

А.А.Нурмаханбетова Бекмурзаева Л.Ж., Джанзакова М.А.

 4/0,25б.т

мақала

4

Қазақстан Республикасында тұрғын үй-жайға меншік құқығының өзекті мәселелері

«Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, ОҚМПУ, 07.11.2018

А.А.Нурмаханбетова Алимкулова А., Ортаева А.

4/0,25б.т

мақала

5

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудағы іс-шаралардың өзектілігі

«ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ САЯСИ ЖӘНЕ МӘДЕНИ КЕҢЕСТІКТЕГІ ӨНЕР МЕН БІЛІМ» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция. ОҚМПУ, 2 том.

Шымкент – 2018.

Сартбаева У.К.

3/0,25 б.т.

.

мақала

6

Қазақстан Республикасында жалдау шартын тоқтату негіздері

«Педагогикалық жоғары оқу орындарындағы болашақ ұстаздың сана ашықтығын дамыту және қалыптастыру» Байтанаев оқулары – 6 атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының ғылыми мақалалар жинағы 2018

Алимкулова А., Сартбаева У.К.

4/0,25 б.т

мақала

7

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТҰРҒЫН ҮЙ-ЖАЙҒА МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

 

«Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының ғылыми мақалар жинағы 2018

Алимкулова А.,А.Ортаева, А.Нурмаханбетова

4/0,25 б.т

мақала

8

Бәйдібек өңірінің тарихы мен киелі жерлері

Международная научно-практическая конференция «Искусство и образование в современном политическом и культурном пространстве», стр.235-239

Тажекова А.Ж.

Қожабекова З.Е., Алимбекова Г.Т.

4,5/0,3

мақала

9

Эффективное управление инновационными процессами в условиях построение наукоемкой экономики

«Н.Ә.Назарбаев феномені: саяси ұстаными мен бастамалары мен бастамалары» халаықаралық ғылыми-практикалық конференциясының Еңбектері 1 том, Шымкент 2018, 43-48бет

Исатаева Г.Б.

6/0,3

мақала

10

Currentstateofagriculturalmachineryandequipmentleasinginkazakhstan

Vinternationalscientificpractical conference «Industrial technologies and enginereering» Dedicated to the 75th anniversary of M.Auezov South Kazakhstan state university and 90th anniversary of academician Sultan TashirbaevichSuleimenov holding within 4.0 industrial revolution. ICITE- 28 November, Shymkent-2018, P-207-211

Исатаева Г.Б.

5/0,3

 

11

Теория трансформации экономики,ее современные тенденции и  перспективы инновационного развития

«Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім»атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының 

Ғылыми Мақалалар Жинағы. Шымкент-2018ж, 179-184б

Исатаева Г.Б.

Оңғарова Г.Т

Ескерова А.С

6/0,3

 

12

Инновации:Барьеры и факторы развития в РК

«Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам: Адами капиталды байыту мүмкіндіктері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ғылыми мақалалар жинағы.

Шымкент-2018ж, 32-37б

Исатаева Г.Б. Гултораева С

5/0,3

 

13

Modernization of financing of higher education and science in Kazakhstan

A collection of scientific articles of republican international scientific and practical conference

«Ten steps to the fourth industrial revolution:opportunities  for enriching human capital»

Shemkent-2018y, 394-499p

Исатаева Г.Б. ZhusipovaZh.

Kaldykhan A.

5/0,3

 

14

Труды Г. Чесбро:Теория открытых инноваций

Сборник научных статей международный научно-практической конференции

«Десять шагов к червертой промышленной революции:возможности развития человеческого капитала»

Шымкент-2018г, 436-443ст

Исатаева Г.Б. Сағындықова Ж.

8/0,5

 

 

Барлығы

 

 

11,22