Дилдабекова Анар Кулбаевна

1. Аты Дилдабекова Анар Кулбаевна

2. Білімі Ағылшын тілі оқытушы, Х.А.Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік Университеті, 1999ж., педагогикалық ғылымдарының магистрі, Академиялық Инновациялық Университет, 2014ж., докторантура Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ (2015-2018)

3 Академиялық дәрежесі: педагогикалық ғылымдарының магистрі

4 Академиялық тәжірибесі: толық жұмыс күні

1999-2002 Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, ағылшын тілі оқытушысы (оқу, ғылыми-әдістемелік, тәрбие жұмысы) 

2002-2008 Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік Университеті, ағылшын тілі оқытушысы (оқу, ғылыми-әдістемелік, тәрбие жұмысы)

2008-2011 Академиялық Инновациялық Университет, ағылшын тілі оқытушысы (оқу, ғылыми-әдістемелік, тәрбие жұмысы).

2011- 2015 Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Институты, ағылшын тілі аға оқытушысы (оқу, ғылыми-әдістемелік, тәрбие жұмысы).

2018- қазіргі күнге дейін.  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Университеті, ағылшын тілі аға оқытушысы (оқу, ғылыми-әдістемелік, тәрбие жұмысы).

5. Академиялық емес тәжірибе: компания немесе заңды тұлға, аты, жағдайдың қысқаша сипаттамасы (толық жұмыс күні) – жоқ.

6. Куәліктер немесе кәсіби тіркеу: Онлайн семинарлар, конференциялар, вебинарларға қатысу туралы сертификаттары.

7 Кәсіби ұйымдарға мүшелік ету: ОҚМПУ кәсіподақ мүшесі.

8. Мақтаулар мен мадақтамалар: Академиялық Инновациалық Университетінің және ОҚМПИ мадақтамалары.

9. Қызмет көрсету саласында жұмыс (жұмыс орны ішінде және сыртында): жоқ.

10. Соңғы 5 жылдағы маңызды басылымдар, презентациялар – аты,  қосымша авторлар (егер бар болса), шыққан орны, мерзімі:

1. Development of Students’ Technological Competence in the Specialty “Garment Industry and Fashion Design”// International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 10, Number 15 (2015) pp 35673-35676 © Research India Publications.  http://www.ripublication.com

3567 (Scopus jurnal)

2. Information technology in management of educational technology// ОҚМПИ Хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал №1 (3), Шымкент, 2015, 94-100бб.

3. Межкультурная коммуникация в обучении иностранному языку// ОҚМПИ «Байтанаев оқулары-3: Қазақстан білім кеңістігіндегі жаңа ғылыми технологиялар» ХҒТК, Шымкент, 2015, 223-227 бб.

4. Functional style of the industrial advertisement// Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Хабаршысы» ғылыми журнал  №3 (106) 2015, ІІІ бөлімі, Астана, 2015, 22-26бб.

5. Using critical thinking at foreign language lessons// Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Хабаршысы» ғылыми журнал  №3 (106) 2015, ІІ бөлімі, Астана, 2015, 12-16бб.

6. Творчество А.Нурпеисова и интерпретация его трилогии «КРОВЬ И ПОТ»// Хабаршы КГУ, №4, серия Филологическая. – С. 163-168 ISSN 1608-2206

7. Сравнительный анализ перевода романа А.Нурпеисова «СУМЕРКИ» («ЫМЫРТ») на русский и английский языки// «Хабаршысы» ғылыми журнал. Гумнитарные науки. №3(112). – Астана: ЕНУ. – С.60-64 ISSN 1028-9364

8. Основные трудности художественного перевода// Materials of the XII International scientific and practical conference, «Modern scientific potential»,    Volume 13. Philological sciences.   Sheffield. Science and education LTD – P.8-12 ISBN  978-966-8736-05-6

9. Национальное своеобразие в художественном переводе трилогии А.Нурпеисова «Кровь и пот»// Современные проблемы тюркологии: язык – литература – культура: материалы

Международной научно-практической конференции, Москва, РУДН, 8 ноября 2016 г. – С. 687-690

10. Переводческие трансформации в произведении А. Нурпеисова «КРОВЬ И ПОТ»// Сборник материалов XI Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование-2016», Астана, 2016. – С. 2705-2709.

11. Определение национальной специфики через художественный перевод// Развитие многоязычия в Казахстане и процессы формирования поликультурной личности: Сборник мат-лов межд. научно- практ. конф., посв. 25-летию Независимости Республики Казахстан и 20-летию ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (20-21 июня 2016 г.). – Астана, 2016. – С.325- 329

12. Переводческие ошибки как искажение передачи смысла иноязычного и инокультурного текста// Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Хабаршысы» ғылыми журнал, серия Гумнитарные науки. №3(118). – Астана: ЕНУ, 2017. – С.74-78

13. Неудачи при трансфере культур (на материале русского и английского переводов трилогии А. Нурпеисова «Кровь и пот»)// Евразийская лингвокультурная парадигма и процессы глобализации: история и современность: Материалы III Международной научной конференции. 22-23 мая 2017г. - Пятигорск (Россия), 2017. - C.101-105

14. Русский язык как язык-посредник в процессе перевода с казахского на другие языки// Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. Т. 8. No 4. С. 1228—1236.

15. Влияние исторических событий на изменение идентичности (на материале романа А. Нурпеисова «Кровь и пот»)// Жизнь и языка в культуре и социуме – 6. Материалы международной научной конференции. 26-27 мая 2017г. – Москва, РУДН.

16. Художественный перевод – это искусство// Сборник материалов XIІ Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование-2017», Астана, 2017. – С. 2890-2893.

17. Principles and methods of literary translation teaching based on cognitive text analysis// ХҒТК «Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» ОҚМПУ, Шымкент, 2018ж.- С. 419-424.

18. Ағылшын тілі сабағында ойын технологиясын қолдану// Заманауи білім беру тенденциялары, болашаққа көзқарас – Байтанаев оқулары – 7: атты ғылыми-тәжірибелік конференның ғылыми мақалалар жинағы. І бөлім. – Шымкент, 2019. – С.342-350.

19. Tests in educational system// Научный альманах. №1-2(51). Россия, 2019. – С.130-133. (РИНЦ)

ISSN 2411- 7609

20. Difficulties of a literary translation//«Рухани жаңғыру – қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» атты студенттердін дәстүрлі республикалық VIII ҒТК. І бөлім. – Шымкент, 2019. С.6-9.

21. The importance of Action Research in teacher education programs//«Рухани жаңғыру – қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» атты студенттердін дәстүрлі республикалық VIII ҒТК. І бөлім. – Шымкент, 2019. С.208-211.

22. Action Research education: methods and examples//«Рухани жаңғыру – қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» атты студенттердін дәстүрлі республикалық VIII ҒТК. І бөлім. – Шымкент, 2019. С. 298-301.

23. «Ағылшын тілінің тарихы және ағылшын әдебиетінің дамуы» пәніне арналған оқу-әдістемелік нұсқау. Шымкент, 2018. - 36б.

24. Учебное пособие по страноведению «COUNTRY STUDIES: GREAT BRITAIN», Шымкент, 2019 – 224с.

25. Лекция жинағы «Аударма технологиясы және оқыту әдістері». Шымкент, 2019. – 50б.

11. Жаңа кәсіби, тәжірибелі-конструкторлық талдамалар тізбесі, ғылыми және тәжірибелі-конструкторлық талдамаларда авторлық және қосымша авторлық жұмыстар: жоқ

12. Біліктілікті арттыру:

  1.  «Enhancing Learning and Teaching in Higher Education» бағдарлама бойынша Ньюкасл Университетінде (Ньюкасл, Ұлы Британия, 2013)
  2. Педагогикалық шеберлік орталығында (ПШО) тренер курсы «Қазақстан Республикасы мұғалімдеріне арналған үздіксіз білім беру бағдарламалары негізінде оқытушылар даярлайтын жоғары оқу орындарының магистранттарына қосымша кәсіби білім беру бағдарламасы» (Астана, 2015)
  3. Үздіксіз білім берудің міндетті бағдарламасынан өтуі «Аударма теориясы мен практикасы» ( 144 ак.с.) (РУДН, Мәскеу, 2017)
  4. Назарбаев Университетінде біліктілікті арттыру (Астана, 2017)
  5. Үздіксіз білім берудің міндетті бағдарламасынан өтуі: «Мәдениет пен қоғамдағы тілдің өмірі: мектепте көптілді тұлғаны қалыптастыру мәселелері» (72 ак.с.)  (РУДН, Мәскеу, 2019)