Ғылыми жұмыстар

Кафедрада ҒЗЖ екі бағытта жүргізіледі:

1 бағыт: Cуда ерігіш полимерлердің коллоидты-химиялық қасиеттері және оларды қолданудың ғылыми негіздемесін жасау.  Жетекшісі, х.ғ.к., доцент Мәдібекова Ғ. М.

2 бағыт:Химияны оқытудың инновациялық әдістемесін қалыптастыру. Жетекшісі, х.ғ.к., доцент Шағраева Б. Б.

 1)2016-2018 жжҚР БжҒМ жарияланатын ғылыми зерттеулер конкурсына гранттық қаржыландыруға өтініш беру үшін мына тақырыпта жоба дайындалды:

«Технология получения новых полимерных композиционных материалов на основе отходов волоконного производства». Ғылыми  жетекшісі Мәдібекова Ғ.М.  Студенттер: Қошқарбек Гүлсезім, Елтай Ақерке, 112-23 тобы (нәтижелері Республикалық студенттер конкурсына ұсынылды).

2) Кафедрада жүргізіліп жатқан жұмыстар:

1. «ОҚО су ресурстары, проблемалары және ортаазиялық су мәселелерін шешуге бағытталған жобалар мониторингі».  Жоба жетекшісі: Ғ. Мәдібекова. Орындаушылар студенттер Мұсақұл Жанар, Қошқарбек Гүлсезім-112-23 тобы, Ермекбай Гүлім-112-14 тобы, О. Мамраимов -№2 мамандандырылған үштілде оқытатын мектеп-интернат, химия пәнінің оқытушысы. Реферат жасалды, мақала дайындалуда.

2.   Tempus joint project: 158918-Tempus-1-2009-1-AT-Tempus-JPCR     “Teaching competency and infrastructure for e-learning and retraining” (CANDI)  атты Темпус жобасы. 2010-2016 жж аралығындаҚ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ- мен бірге жұмыс  жалғастырылуда. Бағдарламаның орнықтылығына байланысты әр кварталда есеп беріліп отырады. Орындаушы-координатор Ғ. Мәдібекова

3.   Разработка онлайн документации по обеспечению качества образовательной программы бакалавриата по специальности 5В011200 «Химия» в рамках международного образовательного проекта Европейской комиссии Темпус «Documentation for quality assurance of study programmes» DOQUP»  2014-2016  гг. х.ғ.к., доцент Ғ. Мәдібекова, Қ. Сәтбаев ат. ҚазҰТУ бірлесе жұмыс жүргізілуде.

4.  «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы негізінде  виртуальды зертхана дайындау ғылыми орталығын құру арқылы болашақ педагогтардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру» тақырыбы бойынша АҚ «ҒТАҰО (АО «НЦНТИ») тіркелген № 0115РК02859, 2016-2018 жж, к/шарт негізінде орындаушылар х.ғ.к., доцент Ғ.Мәдібекова,х.ғ.к., доцент С.Шитыбаев және студенттер Мұсақұл Жанар, Ташходжаева Барно -112-23 тобы, Ниязбаев Тимур, Әбдіғаппар Ляззат - 112-22 тобы, Тамаша Камила 112-14 тобы, Мейірбек Айғаным – 112-15 тобы.Жұмысшы тобы құрылды. 1-этап –I-VI топ катиондарының сапалық реакцияларына электронды сипаттама жасалуда.