Ғылыми жұмыстар

Кафедраның  ғылыми-кадрлық әлеуеті және ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағыттары

Қазіргі кезде Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер кафедрасында 33 ОПҚ еңбек етеді. Оның ішінде кафедраның ғылыми-кадрлық әлеуеті 67 % құрайды, оның ішінде 4 – ғылым докторы (11%), 16 – ғылым кандидаты (55,5%), 10 – магистр және 1- аға оқытушы қызмет етеді (33 %).

2018-2019 оқу жылынан бастап «Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер»  кафедрасының ОПҚ «Оңтүстік Қазақстанның дамуының өзекті мәселелері: тарихи, саяси-әлеуметтік және философиялық аспектілері» атты кешенді ғылыми бағытта ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп келеді.

2018 жылдағы кафедраның ғылыми әлеуеті жайлы мәлімет

Кафедрасы

ОПҚ құрамы

Барлығы

 

Ғылым докторлары мен профессорлар

Ғылым кандидаттары мен доценттер

Дәрежесіз

Ғылыми дәрежелілік

саны

%

саны

%

саны

%

 

Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер

33

4

11

16

55,5

11

33

67%

 

Кадрлық құрамы

 

Кафедрасы

ОПҚ құрамы

Саны

Негізгі жұмыс атқарушылар, адам саны

Қосымша жұмыс атқарушылар, адам саны

Барлығы

Ғылым докторлары

Профессорлар

50 жасқа дейінгі ғылым докторлары мен

профессорлары

Ғылым кандидаттары мен доценттер

(4-6 графаларды есепке алмағанда)

ҚР ҰҒА мүшелері

барлығы

Ғылым докторлары

Проф. (13 графаны есепке

 алмағанда)

ҚР ҰҒА академиктері

мүшелері

ҚР ИҒА академиктері

мүшелері

Ph.D докторлары

(Аға оқытушы)

магистрлер

барлығы

Оның ішінде 35 жасқа дейінгі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Қазақстан тарихы және қоғамдық  пәндер

33

4

3

-

16

-

-

-

1

 

-

-

2

10

 

Ph.D, магистрлер және қорғаулар саны туралы мәлімет

 

 

Кафедра

Ғылыми мамандарды даярлау

Ғылыми атақ берілді

Ph.Dдокторанттар

Магистранттар

Доцент

Профессор

ОҚМПИ

МБжҒСБК

1

Қазақстан тарихы және қоғамдық  пәндер

Аға оқытушы Мантаева Т. Қазақтың көркемдік шығармашылығындағы тұлғалық кейіпкерлердің қалыптасу ерекшеліктері: мәдени-философиялық талдау атты тақырыбында диссертациясын қорғады. ҚазҰУ 21.11.2018ж

-

-

-

-

 

Барлығы

-

-

-

-

-

 

Ғылыми-зерттеу жобаларының жоспарлануы

 Ғылыми жобалар қатарында Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында айтылған ұлттық мақсаттарға орай Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігімен бірлесіп атқару үшін т.ғ.к.,доцент м.а. Қ.С. Анарбаевтың ғылыми жетекшілігімен «Жастар бойында ұлттық идеологияны сіңірудегі тарихи-мәдени ескерткіштердің орны мен рөлі (Оңтүстік Қазақстан облысы аумағы тарихи-мәдени ескерткіштері мысалындаатты ғылыми жоба әзірленіп ОҚО әкімдігінің қарауына ұсынылып,мақұлданды.( қаржының бөлінбеуіне байланысты жоба жалғастырылмады). 2.Т.ғ.д.,профессор Мажитов С.Ф. ҚР БҒМ ғылым Комитетінің жобаға қатысу бойынша бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру негізінде «Национально-освободительное движение в Казахстане в контексте сохранения и укрепления национальной идентичности» тақырыбы бойынша жобаға қатысты.

 

Кафедрасы

Жоба саны

Жетекшінің аты-жөні

Орындаушылардың аты-жөні

1

Қазақстан тарихы және қоғам дық пәндер кафедрасы

1

Анарбаев Қ.С.

Исабек Б.Қ., Амирханов А.Б.

2

Қазақстан тарихы және қоғам дық пәндер кафедрасы

1

-

Мажитов  С.Ф.

 

Импакт-факторы жоғары басылымдар (ISI web of Knowledge, Thomson Reuters) мен нөлдік емес импакт-факторлы журналдарда (РИНЦ), жақын және алыс шетелдерде, ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті тізбесіндегі журналдарда жарияланған мақалалар (авторлары, атауы, жарияланған орны, көлемі).

 

Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер кафедрасының  ОПҚ-ның ғылыми жарияланымдары туралы мәлімет

Жарияланым тақырыбы

Жарияланымның шыққан орны

Авторлары

Бет саны, баспа табағы

Мақала түрі (тезис, мақала, баяндама)

Thomson Reuters импакт-факторы және РИНЦ бар журналдар

1

Представления студенческой молодежи Казахстана о регионах страны (опыт использования ментальных карт).

Социологические исследования (СОЦИС).- Москва, С. 36-42

Есимова А.Б., Валитова З.Х.

0,4

ғылыми мақала

2

Latinisation of Kazakh alphabet history and prospects

 

European Journal of Science Thelogy 121-125 бб2018 ақпан

Сүгірбаева Г.Д., Исабек Б.Қ., Динашева Л., Мұрат Тастанбек

0,25

 

ғылыми мақала

 

 

 

 

 

 

 

ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті тізбесіндегі журналдар

1

«Қазақ әйелдері бейнелерінің тарихи формалары»

 

ОҚМПУ Хабаршысы-Вестник ғылыми-педагогикалық журнал. №1,2 (15, 16). 2018 ж. желтоқсан 

Арынғазиева Б.Б.

0,3

ғылыми мақала

2

 Проблемы методологии изучения народно-освободительного движения в Казахстане в контексте этнической идентичности и самосознания казахов 

Отан тарихы. – 2018. – № 2. – С. 166–178. –

 

Мажитов С.Ф.

0,5

ғылыми мақала

3

Дихотомия «этническая тождественность» и «национальное самосознание» в призме колониализма и народно-освободительной борьбы 

Отан тарихы. – 2018. – № 3. – С. 120-131. –

 

Мажитов С.Ф.

0,5

ғылыми мақала

 

Басқа журналдар (газеттер)

 

1

«Досың Қазақ болсын!»

«Оңтүстік Қазақстан» газеті

1 тамыз,2018

Айтай Б.С.

0,2

мақала

2

Республика Казахстана пути развития сувернного государстве

Панорама Шымкента декабрь 2018

Бекманова Д.М.

0,2

мақала

3

Жастарды тәрбиелеуде таптырмайтын құрал . 

Шымкент келбеті.- 2015.- № 29, 17 шілде.- Б.7.

Исабек Б. Қ.

0,2

мақала

4

Отечество Славлю.

Панорама Шымкента  Моя столица.- Шымкент, 2018.- № 53 5 июля.- С. 4.

Исабек Б. Қ.

0,2

мақала

5

Өңірімізде оқитын өзбекстандық студенттер көбейді.

Оңтүстік Рабат.- 2018.- № 39 26 қыркүйек 2018 жыл.- Б.3.

 

Исабек Б. Қ.

0,2

мақала

6

«Үш тұғырлы тіл-қазақ тілі   

«Қызмет» газеті    06.11.2018ж

Исабек Б. Қ.

0,2

мақала

7

Комсомол-100

Айғақ газеті №43

От 24.10.2018ж

Тұрашбеков А.

0,3

мақала

8

Біздің Президент

Төлеби туы №55

30.11.2018ж

Тұрашбеков А.

0,3

мақала

9

Қазақ халқының дәстүрлі мәдениетіндегі үйленуге қатысты әдет-ғұрыптар

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік универси тетінің хабаршысы №4 (84), 2018.

 

Сыздықова Г.М.

0,2

ғылыми мақала

 

Алыс және жақын шет елдердегі халықаралық конференциялар

 

1

Самоидентификация личности в контексте трансформиру ющейся социальной реальности

Науки и образование про блемы и перспективы 6 том 2018ж 31 октоябрь г.Прага,Чехия

Сагындыкова Б.Е.

0,2

ғылыми мақала

 

ҚР Халықаралық конференциялар

 1. 1

 

Адамдық қатынастардың мәдени деңгейі

"АСТАНА. ПРЕЗИДЕНТ. ТӘУЕЛСІЗДІК» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. 10 желтоқсан, 2018 ж. Түркістан. 62 б

Бегдаулетова Қ.

(қосалқы автор)

0,25

ғылыми мақала

 1. 2

Теоретико-методологические про

блемы исследования деятелей Великой степи

 Народные батыры – дух нации: познание и пример. Материалы Международной научной конференции приуроченная к 420-летию легендарного полководца, казахского батыра Алтынайулы Карасай батыра (5 декабря 2018 г.). – С. 24–26. –

Мажитов С.Ф

0,3

ғылыми мақала

 1. 3

Государство и общество в условиях народно-освободительного движения XVIII - начала XX вв. в Казахстане 

Язык, общество, время. Материалы международной научно-практической кон ференции, посвященной 90-летию Ж.Ш. Шаймерденова (г. Шымкент, 4–6 октября 2018 г.). – С. 134–153. –

 

Мажитов С.Ф

1,0

ғылыми мақала

 1. 4

Теоретико-методологическое осмысление личности и наследия Мусы Шорманова

Теоретико-методологическое осмыс ление личности и наследия Мусы Шорманова // Интеграция археологических и этнографических исследований. Материалы XXII между народного научного симпозиума. 1 том. – Павлодар ПМПУ, 2018. – С. 18–23. –

Мажитов С.Ф

0,3

 

ғылыми мақала

 1. 5

Теоретико-методологические проб лемы исследования деятелей Великой степи

 

Народные батыры – дух нации: познание и пример  Международной научной конференции приуроченная к 420-летию легендарного полководца, казахского батыра Алтынайулы Карасай батыра (5 декабря 2018 г.).

Мажитов С.Ф.

0,3

баяндама

 1. 6

«Государство и общество в условиях народно-освободительного движе ния XVIII - начала XX вв. в Казахста не».

Язык, общество, время. Материалы международной научно-практической конфер енции, посвященной 90-летию Ж.Ш. Шаймерденова (г. Шымкент, 4–6 октября 2018 г.).

Мажитов С.Ф.

0,3

баяндама

 1. 7

«Актуализация изучения средневеко вых городов Великого Шелкового пути в условиях современности».

 

Международная научно-практическая конфер енция «Средневековые города на Великом Шелковом пути» (г. Туркестан, 18 октября 2018 г.).

Мажитов С.Ф.

0,3

баяндама

 1. 8

Концептуальные вопросы изучения имиджа региона

Материалы VI Конгресса социологов Казахстана. Модернизационная стратегия Казахстана в социологическом измерении: новые ценности, новая система координат, новое время. Астана. 2018, С. 64-69 октябрь 2018

Есимова А.Б.

(соавтор Валитова З.Х.)

0,3

ғылыми мақала

 1. 9

Переписи населения в Сыр-Дарьинской губернии в 20-х гг. ХХ века

 Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях: Сб. науч. труд XVII междунар. науч-практич.конф. Усть-Каменогорск, 2018, с. 92-97октябрь 2018

Есимова А.Б.

0,3

ғылыми мақала

 1. 10

Урбанизационные процессы в условиях глобализации

«Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» атты халықаралық ғылыми тәжірбиелік конференциясы 2018ж // Шымкент, ЮКГПУ,

Есимова А.Б.

(соавтор Мырзахметова Г.А.)

0,3

ғылыми мақала

 1. 11

Б.П.Тризна-Ақсу Жабағылы қорығын құрушы әрі дамытушы

«Қазіргі замандағы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім»  атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының ғылыми мақалалар жинағы.  ХҒТКМ. 2018 ж. қараша

Айтай Б.С. (қосалқы автор А.Д.Байшуақова, Қ. Қ.Наурызова)

0,3

ғылыми мақала

 1. 12

Қазақтың діни сенім тарихы туралы

 

«Қазіргі замандағы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім»  атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының ғылыми мақалалар жинағы. . ХҒТКМ. 2018 ж. қараша

Айтай Б.С. (қосалқы автор А.Д.Байшуақова, Қ. Қ.Наурызова)

0,3

ғылыми мақала

 1. 13

Елбасы Жолдауларында Қазақстанның даму стратегиясы

«Астана, Президент, Тәуелсіздік» атты халық аралық ғылыми-теориялық конференция матер иалдары жинағы. Түркістан., 2018.-52-56 бб.

Айтай Б.С.

0,3

статья, сертификат

 1. 14

Алашорда үкіметі алдымен автономия алу үшін, кейіннен тәуелсіздік үшін күреспек еді 

 

“Қазақстану” ғылыми-зерттеу орталығы “Ұлт академиясы” журналы бірігіп ұйымдастырған “Алаш қозғалысының тарихи, саяси-идеологиялық мәні” атты ғылыми-теориялық конференциясының материалдар жинағы.-Шымкент. -2018. 23-29 бб. 23 желтоқсан, 2018

Айтай Б.С.

0,3

ғылыми мақала

 1. 15

Өзбекәлі Жәнібековтың этнограф, өнертанушы ғалым ретіндегі еңбектерінің маңызы.

 

ОҚМПУ-ғы ғалымдардың дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» атты конференциясы Шымкент . 2018ж.137-143беттер.

Алдарберген М.Н.

0,2

ғылыми мақала

 1. 16

Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесі-ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұражайы.

 

ОҚМПУ-ғы ғалымдардың дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» атты конференциясы Шымкент. 2018ж.137-143беттер

Алдарберген М.Н.

0,2

ғылыми мақала

 1. 17

Рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы Түркістан қаласының орны.

ОҚМПУ-ғы ғалымдардың дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік «Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» атты конференциясы Шымкент. 2018ж.137-143беттер

Алдарберген М.Н.

(қосалқы автор Каип А)

0,2

ғылыми мақала

 1. 18

Б.П.Тризна - Ақсу-Жабағлы қорығын құрушы әрі дамытушы

«Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» атты дәстүрлі  халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен циясы қараша 2018ж

Байшуақова А.Д.

0,2

ғылыми мақала

 1. 19

Қазақтың діни сенім тарихы турал»

«Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен циясы  қараша 2018ж

Байшуақова А.Д.

0,2

ғылыми мақала

 1. 20

"Закон и обычай гостепреимства в античном мире"

 

 Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістігіндегі өнер мен білім атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. - Шымкент, 21.11.18. -

Марина Ғ.А.

0,3

ғылыми мақала

 1. 21

Р.Марсеков-яркий представитель казахской интелегенций начала 20 века

«Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» атты халықаралық ғылыми тәжірбиелік конференциясы 2018ж,41-44бб

Бекманова Д.М.

0,25

ғылыми мақала

 1. 22

Еңбектегі қарым-қатынастар мен аза маттық қоғамды қалыптастырудағы құқықтық мәдениет пен әлеуметтану лық сауаттылықтың маңызды тұстары.

Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы қараша 2018ж,241-244бб

Сағындықова Б.Е.

0,2

ғылыми мақала

 1.  

23

Түркістан қаласының рухани орталық ретіндегі қазақ тарихын дағы орны мен ролі

 

Астана президент тәуелсіздік атты  халықара лық ғылыми теориялық конференция материал дары -Түркістан ,2018 241-244бб

Сыздықова Г.М. (қосалқы автор Исабек Б)

0,25

ғылыми мақала

 1. 24

Қазақстан халқы Ассамлеясы татулық пен бірліктің тірегі

Астана президент тәуелсіздік атты халық ара лық ғылыми теориялық конференция материал дары -Түркістан ,2018,49-51бб

Сыздықова Г.М.

0,25

ғылыми мақала

 1. 25

 

Әлімғазы Дәулетхан және Қазақстан тарихының деректану саласы

«Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» атты ХҒТК материалдары Шымкент ОҚМПУ. – Шымкент: «Оңтүстік» баспасы. -27-31 бб.

Анарбаев Қ.С.  қосалқы автор Г.М.Сыздықова

0,2

ғылыми мақала

 1. 26

 

Отандық тарихты оқытуды ұлттық таным тұрғысынан қолға алудың кейбір мәселелері

«Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» атты ХҒТК материалдары Шымкент ОҚМПУ. – Шымкент: «Оңтүстік» баспасы. -31-36 бб.

Анарбаев Қ.С., қосалқы автор Б.С.Наурызбаев,

0,2

ғылыми мақала

 1.  

 

27

Толеранттылық пен ұлтаралық мәдениетті ғылыми негізде қалыптас тырудың кейбір өзекті тұстары

«Зайырлылық ұстанымы қалыптасқан мемлекеттің рухани бағытының жаңғыруы» атты  Республикалық конференция материал дары. Түркістан 2018

Анарбаев Қ.С.

0,2

ғылыми мақала

 1. 28

 

Ұлттың рухани жаңғыруы оның өресіне сай жүреді-

 

«Зайырлылық ұстанымы қалыптасқан мемлекеттің рухани бағытының жаңғыруы» аттыРеспубликалық конференция материал дары. Түркістан 2018

Анарбаев Қ.С. 

0,2

ғылыми мақала

 1.  

 

29

Қазақтанудың кейбір өзекті мәселелері

«Астана.Президент.Тәуелсіздік» атты ХҒТК материалдары Түркістан қ. Қ.А. Иассауи атындағы ХҚТУ 10.12.2018-37-39 бб.

Анарбаев Қ.С.

0,2

ғылыми мақала

 1.  

 

30

«Ақжол»газетіндегі ұлттық сана және оқу ағарту мәселелері

«Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» атты ХҒТК материалдары Шымкент ОҚМПУ. – Шымкент: «Оңтүстік» баспасы. -62 бб

Қосанбаев Қ.С.

0,2

ғылыми мақала

 1.  

31

Ортағасырлық қалалардағы сауда-ақша қатынастардың ерекшеліктері

«Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» атты ХҒТК материалдары Шымкент ОҚМПУ. – Шымкент: «Оңтүстік» баспасы. -62 бб

Алдабергенова М.К.

0,2

ғылыми мақала

 1. 32

Біздің Президент

Астана президент тәуелсіздік атты халықаралық ғылыми теориялық конферен ция материалдары -Түркістан,2018 221-223бб

Тұрашбеков А.

0,2

ғылыми мақала

 1. 33

 

34

 «Қазақ көркем мәдениетіндегі тұлғалық даралану үдерістері»

 

«Қазіргі заманғы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім» атты ХҒТК материалдары Шымкент ОҚМПУ. – Шымкент: «Оңтүстік» баспасы. -62 бб

Мантаева Т.С, (қосалқы автор Насурлаева Г.О, Амирханова А.Б.

0,2

ғылыми мақала

38

Имидж Астаны как составляющая имиджа страны

Международная научно-теоретическая кон ференция «Астана.Президент. Независи мость», Туркестан, 2018, С. 202-204

Есимова А.Б.

(соавтор Валитова З.Х.)

0,2

ғылыми мақала

 

Республикалық (аймақтық) конференциялар

1

Терроризмнің екі мыңжылдық тарихы бар

Түркістан облысы дін істері басқармасының Дін мәселелерінің зерттеу орталығының ұйымдас тырумен аумақтық ғылыми тәжірибелік конфер енция материалдары. Түркістан қ,12-16 бб.

Айтай Б.С. (қосалқы автор И.Айтаевпен

0,2

                     

Дөнгелек үстөл

 1. 1

 

«Индустрия туризма – новый драйвер экономики Казахстана».

 

Международный инвестиционный и туристский Форум (г. Туркестан, 28 сентября 2018 г.).

Мажитов С.Ф.

0,3

баяндама

 1. 2

 «Историко-культурные основания индустрии туризма в Туркестанской области».

 

Международный инвестиционный и туристский Форум (г. Туркестан, 28 сентября 2018 г.).

Мажитов С.Ф.

0,3

баяндама

 1. 3

 Образ Махатмы Ганди и идеологии гандизма в современном Казахстане.

Торжественное мероприятие Посольства Индии в РК, посвященное 149-ой годовщине со Дня рождения Махатмы Ганди (2 октября 2018 г., г. Алматы).

Мажитов С.Ф.

0,3

баяндама

 1. 4

«Понятия «раньше» и «теперь» в народной памяти (по материалам устной истории)»

 

В сентябре 2018 года приняла участие в Международной научной конференциив Ягеллонском университете города Кракова (Польша) «Время в русской культуре».

Руяткина Т.М.

0,3

баяндама

 

Кафедра ОПҚ ішкі және сыртқы сын пікірлері

 

 

Кафедра ОПҚ-ның ғылыми-зерттеу жұмыстарына, монографияларға, ғылыми мақалаларға, магистрлік жұмыстарға, Ph.D докторларға және дипломдық жұмыстарға жазған пікірлері.

1. Сыздықова Г.М. Б.Оңтаев атындағы жалпы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 8 «А» сынып оқушысы Ілияс Мөлдірдің  «Жәңгір хан-  өз заманының білікті тұлғасы» атты ғылыми жобасына жетекшілік жасау, пікір беру

2. Анарбаев Қ.С. ОҚО Созақ ауданы, Сызған ауылы Ғ.Мұратбаев атындағы ЖОМ 10-сынып оқушысы Қадірхан Ақерке Оразханқызының «Қаратаудың теріскей тұсының петроглифтері» атты ғылыми зерттеу жұмысына сын пікір.

3. Анарбаев Қ.С.  Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагокикалық институтының филология жəне тарих факультетінің II курс студенті Таласбаева Ғазиза Бекболатқызының «Қазақ ру-тайпаларының таңбалары тарихи дереккөз ретінде» («тарақ» таңбалылар) атты ғылыми тұжырымдамасына  пікір

4. Анарбаев Қ.С. ОҚО Сарыағаш қаласындағы №4 мамандандырылған мектеп-интернатының 10 сынып оқушысы Мамырхан Дариғаның «Қазақ фольклоры қазақ тарихының қайнар көзі ретінде (қазақ мифтері  мен эпостары негізіндеатты ғылыми жобалық зерттеу жұмысына сын пікір.

 

Кафедрада өткізілген ғылыми конференциялар, семинарлар

 

қ/с

Ғылыми конференциялар, семинарлар атауы

Өткізілген мерзімі

Баяндама саны

Еңбектердің жарияланымы

1

Қазақстан тарихын зерттеудегі жаңа көзқарастар

Желтоқсан, 2018 ж.

1

Мұсагалиева А.С.

2

Оңтүстік тарихты оқытудың мәселелері

Қазан, 2018

1

Айтай Б

3

Ұлттық идеяны қалыптастыру аясындағы жаңа білім беру парадигмаларының мәдени негізі

Желтоқсан, 2018 ж.

1

Арынғазиева Б

 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының есебі

 

Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер кафедрасының 2018-19 оқу жылына арналған

студенттердің ғылыми үйірме құрамы

 

Үйірме аталуы

Үйірме жетекшісі

Ғылыми дәрежесі,атағы,

қызметі

Студенттің аты-жөні

Тобы/

курсы

 

1

«Жас Тұран»

Б.С.Айтай

Т.ғ.к, аға оқытушы

Төрегелді Ақбота

Сәдір Айдын

Кенжебек Бөрібай

Мәлік Айдос

Әмірхан Мәди

114-18

 

 

 

 

Махсут Гүлжанар

Қадірханова Ақжайық

Садуахас Ғалымжан

Туранова Айсұлу

114-16

 

 

 

 

Ошан Алтыншаш

Қонысбек Құралай

 1. Маратова Әсем

Әлсейітова Балжан

Тұрсын Бибінұр

Сайлау Ақмарал

Салимгерей Аяулым

Сүлеймен Аяулым

130-16

 

 

 

 

Әбдрахман Мағжан

Сағынтай Нұрсұлтан

Өмірхан Айнұр

130-17

 

 

 

 

Үсіпбай Орынбасар

Жұман Диас

Иманәлі Мөлдір

Анарбек Айдана

Нышанбек Нұрғасыр

Қыдырәлі Нұрболат

11416

 

Қазақстан тарихыжәне қоғамдық пәндер кафедрасының 2018-19 оқу жылына арналған

студенттердің ғылыми үйірме жұмысының нәтижесі

 

 

              

 

р/с

Ғылыми тақырыптың атауы

ҚР ЖОО конференциясына студенттердің қатысуы

Студенттің аты-жөні

Мақаласының көлемі

Ғылыми жетекшісінің аты-жөні

1

2

3

4

5

6

1

 Араб-мұсылман философиясының өзіндік ерекшеліктері.

 

«Рухани жаңғыру – туған жер тұтастығы мен ел болашағы» атты  студенттердің ғылыми-теориялық конференциясы Аймақтық әлеумет-тік-инновациялық университеті. 2018 жыл 6-7 желтоқсан. Шымкент.6-7

Мырзақұл Ұлбала, Мырзақұл Гүлбала – 110-27А тобының студенттері

0,3

ф.ғ.к, доцент Б.Б.Арынғазиева

2

 Шәкәрім дүниетанымының антро пологиялық сипаты.

 

«Рухани жаңғыру – туған жер тұтастығы мен ел болашағы» атты  студенттердің ғылыми-теориялық конференциясы Аймақтық әлеумет-тік-инновациялық университеті. 2018 жыл 6-7 желтоқсан. Шымкент.6-7

Адилбекова Жұлдыз, Аманбек Ұлбала – 110-27А тобының студенттері

0,3

ф.ғ.к, доцент Б. Б. Б.Б.Арынғазиева

3

 Абай шығармаларындағы еңбек түсінігінің теориялық және тәжіри белік маңызы. 

 

«Рухани жаңғыру – туған жер тұтастығы мен ел болашағы» атты  студенттердің ғылыми-тео риялық конференциясы Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті. 2018 жыл 6-7 желтоқсан. Шымкент.6-7 желтоқсан 2018 жыл

Амантай Маржан, Арызбай Салтанат – 110-27А тобының студенттері

0,3

ф.ғ.к, доцент Б. Б. Б.Б.Арынғазиева

4

 Ценности национальной культуры в условиях глобализации.

 

«Рухани жаңғыру – туған жер тұтастығы мен ел болашағы» атты  студенттердің ғылыми-теориялық конференциясы Аймақтық әлеумет-тік-инновациялық университеті. 2018 жыл 6-7 желтоқсан. Шымкент.6-7 желтоқсан 2018 жыл

Дастанқызы Айгул, Сыпабек Бакдаулет – студенты 110-27А группы

0,3

ф.ғ.к, доцент Б.Б.Арынғазиева

5

 Қазақстан қоғамындағы ислам феномені мен рөлі.

 

«Рухани жаңғыру – туған жер тұ-тастығы мен ел болашағы» атты  студенттердің ғылыми-теориялық конференциясы Аймақтық әлеумет-тік-инновациялық университеті. 2018 жыл 6-7 желтоқсан. Шымкент.6-7 желтоқсан 2018 жыл

Жұмабек Жомарт, Қаппар Асқар – 110-27А тобының студенттері

0,3

ф.ғ.к, доцент Б.Б.Арынғазиева

6

 Жеке тұлғаның өнегелі эстети калық қажеттілігінің дамуындағы діннің алатын орны.

 

«Рухани жаңғыру – туған жер тұтастығы мен ел болашағы» атты  студенттердің ғылыми-теориялық конференциясы Аймақтық әлеумет-тік-инновациялық университеті. 2018 жыл 6-7 желтоқсан. Шымкент.6-7 желтоқсан 2018 жыл

Ахмет Ақжар, Мейрамбекова Салтанат – 113-38А тобының студенттері

0,3

ф.ғ.к, доцент Б.Б.Арынғазиева

7

 Әл-Фараби Еуропа ғылымында.

 

«Рухани жаңғыру – туған жер тұтастығы мен ел болашағы» атты  студенттердің ғылыми-теориялық конференциясы Аймақтық әлеумет-тік-инновациялық университеті. 2018 жыл 6-7 желтоқсан. Шымкент.6-7 желтоқсан 2018 жыл

Бақтыбек Назерке, Ғаный Аягөз – 113-38А тобының студенттері

0,3

ф.ғ.к, доцент Б.Б.Арынғазиева

8

 Еуропа өркениетінің іргелі тұғырлары мен құндылықтары.

 

«Рухани жаңғыру – туған жер тұтастығы мен ел болашағы» атты  студенттердің ғылыми-теориялық конференциясы Аймақтық әлеумет-тік-инновациялық университеті. 2018 жыл 6-7 желтоқсан. Шымкент.6-7 желтоқсан 2018 жыл

Жиенбаева Назира, Қонтай Асел – 113-38А тобының студенттері

0,3

ф.ғ.к, доцент Б.Б.Арынғазиева

9

 Ақпараттық қоғамдағы басқару – әлеуметтік құбылыс ретінде.

 

«Рухани жаңғыру – туған жер тұтастығы мен ел болашағы» атты  студенттердің ғылыми-теориялық конференциясы Аймақтық әлеумет-тік-инновациялық университеті. 2018 жыл 6-7 желтоқсан. Шымкент.6-7 желтоқсан 2018 жыл

Сайлау Маржан, Медет Тоғжан – 113-38А тобының студенттері

0,3

ф.ғ.к, доцент Б.Б.Арынғазиева

10

 Нарық және қазақ менталитетінің даму мәселелері.

 

«Рухани жаңғыру – туған жер тұтастығы мен ел болашағы» атты  студенттердің ғылыми-теориялық конференциясы Аймақтық әлеумет-тік-инновациялық университеті. 2018 жыл 6-7 желтоқсан. Шымкент.6-7 желтоқсан 2018 жыл

Арысбай Инабат, Ибадуллаева Ақниет – 113-38А тобының студенттері

0,3

ф.ғ.к, доцент Б.Б.Арынғазиева

11

 Философиялық мораль және бақыт ұғымы.

 

«Рухани жаңғыру – туған жер тұтастығы мен ел болашағы» атты  студенттердің ғылыми-теориялық конференциясы Аймақтық әлеумет-тік-инновациялық университеті. 2018 жыл 6-7 желтоқсан. Шымкент.6-7 желтоқсан 2018 жыл

Тұрысбек Жанар, Қармыс Баян – 113-38А тобының сту денттері

0,3

ф.ғ.к, доцент Б.Б.Арынғазиева

12

«Культурное и конфессиональное согласие как духовная основа конкурентоспособности личности»,

КарГУ, Караганда, Понятие «риск» в послови цах в кочевой культуре// Региональная студент ческая онлайн конференция

Научное руководство Абдурахманова К. (гр. 122-87).

грамота за 2 место

0,3

т.ғ.к.,доцент Есимова А.Б.

13

 «Рухани жаңғыру: Қазақстанның эволюциялық дамуы»

«Ұлы  Жібек жолы бойындағы Ортағасырлық қалалар » атты халықаралық ғылыми-практика лық конференциясының жинағы, Түркістан қаласы, 18-20 қазан, 2018 ж.

114-16 топ студенті  Қадірханова Ақжайықтың

0,5

Алдаберген М.Н.

                   

 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры, тарих ғылымдарының докторы А.С. Мұсагалиева оқытушылар мен студенттерге ғылыми семинар өткізді.

Аға оқытушы, т.ғ.к. Руяткина Т.М. Ягелон университетінде (Польша)