Әбішева Ләззат Пірназарқызы

Әбішева Ләззат Пірназарқызы

 

Білімі

Бітірген жоғары оқу орны, жылы: Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты, 1989ж.

Біліктілігі: орта мектепте физика және математика пәнінің мұғалімі

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Жоғарғы оқу орыны студенттерінің оқу іс-әрекетін компьютер көмегімен дараландыру».

Қорғау орны, жылы, мамандығы және шифры:Түркістан, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, 2007 ж.,13.00.01

Жарияланымдар:

 • Әбішева Л.П., Балажанова Ж.Б. Педагогиканың жалпы негіздері курсы бойынша лекциялар жинағы. Оқу-әдістемелік құрал. Шымкент, 2011ж.
 • Әбішева Л.П. Әлеуметтік педагогика. Оқу-әдістемелік құрал. Шымкент, 2013ж.
 • Әбішева Л.П., Сыдықов М.Е.,Қожамқұлова А.С. Қазіргі қоғам жағдайындағы әлеуметтік педагог мамандығының ерекшеліктері. Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ «Хабаршысы»  журналы, Астана, 2013. Гуманитарлық сала бойынша    №3(106) (ЖАК)
 • Әбішева Л.П. Инновациялық технологиялар - мұғалімдерді кәсіби даярлаудың негізі. «Педагог құзіреттілігі» журналы №1(4), Қаңтар-Ақпан. Б.66-69. Шымкент,2014.
 • Оралбекова А.К. Арзымбетова Ш.Ж., Абишева Л.П. Особенности формирования информационной и коммуникационной компе тентности будущих учителей начальных классов в условиях инклюзивного образования. International Scientific and Practical Confe rence «World Science» (№10(14), Vol.5,October. С.38-42.
 • Бахрамова Г.А., Арзымбетова Ш.Ж., Абишева Л.П. Диагностика состояния внутришкольного управления в педагогической практике. Международный научный журнал, включенный в базу данных РИНЦ: Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. №1 (22). С.26-28.
 • Әбішева Л.П.,Естаева Ә.О.Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары. Оқу-әдістемелік құрал. Шымкент, 2017.
 • Досбенбетова А.Ш., Абишева Л.П. Основные этапы развития экономического образования в школах Казахстана. Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd -2018», Volume 8: Praha. Pulishing House «Education and Science»,22-30 наурыз, 2018. (Б.47-52) Сертификат.8.
 • Бахрамова Г.А., Абишева Л.П. Инновационная деятельность учителя в процессе модернизации методической работы в школе. «Научное и образовательное пространство: перспективы развития». Сборник матери алов VIII МНПК. -Чебоксары, 9 апреля, 2018.
 • Досбенбетова А.Ш., Киясова К.К., Арзымбетова Ш.Ж., Абишева Л.П., Жапбарова Г.А. Basic Principles of the Maintenance of Economic Education of School Students. Astra Salvensis - review of history and culture, year VI, No. 12, 2018. p.353-361.

Оқытатын пәндер:

Педагогика

Білім берудегі педагогикалық технологиялар

Әлеуметтік педагогтің іс-әрекетін ұйымдастыру

Әлеуметтік педагог жұмысының әдістемесі мен технологиясы

Өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау

Әлеуметтік жұмысты жобалау

 1. Әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық негіздері