"Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

"Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрiнiң 2010 жылғы 13 сәуірдегі N 168 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 17 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6236 болып енгізілді

      «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 19) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2008 жылғы 21 сәурдегі № 5191 тіркелген және «Заң газетінің» 2008 жылғы 30 мамырдағы № 81 (1481) санында жарияланған)) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жоғары оқу орындарындағы білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесі осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
      2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті (С.М. Өмірбаев):
      1) осы бұйрықты белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін;
      2) мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы бұйрықты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
      4. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                  Ж. Түймебаев

Қазақстан Республикасы    
Білім және ғылым министрінің 
2010 жылғы 13 сәуірдегі   
№ 168 бұйрығына қосымша   

Қазақстан Республикасы    
Білім және ғылым министрінің 
2008 жылғы 18 наурыздағы   
№ 125 бұйрығымен бекітілген

Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Жоғары оқу орындарында студенттердің үлгерімін ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі (бұдан әрі – Ереже) «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 19-тармақшасына сәйкес әзірленген және меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан жоғары оқу орындарында студенттердің үлгеріміне ағымдақ бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізу тәртібін анықтайды.
      2. Үлгерімді ағымдақ бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жоғары білім алушылардың кәсіптік оқу бағдарламаларын және жалпыға міндетті мемлекеттік стандартын игеру дәрежесін анықтау мақсатында өткізіледі.
      3. Осы Ережеде мынадай анықтамалар пайдаланылады:
      1) оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі - халықаралық практикада қабылданған әріптік жүйеге сәйкес келетін және білім алушылардың рейтінгін белгілеуге мүмкіндік беретін балл түріндегі білім деңгейін бағалау жүйесі;
      2) білім алушыларды қорытынды аттестаттау – студенттердің білім деңгейіне сәйкес мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көзделген пәннің оқу бағдарламасын игеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім;
      3) оқудың кредиттік технологиясы – дербестікке, білім алудың таңдаулылығы мен кредит түріндегі оқу материалдарын игеру көлемі есебіне негізделген өз бетімен білім алу және білімді шығармашылықпен игеру деңгейін арттыруға бағытталған білім беру технологиясы;
      4) білім алушыларды аралық аттестаттау - білім алушылардың бір оқу пәнін оны зерделеп бітіргеннен кейінгі бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім;
      5) білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау – академиялық кезең ішінде, кестеге сәйкес оқытушылар өткізетін аудиториялық және аудиториялардан тыс сабақтарда студенттердің білімін кәсіптік оқу бағдарламасына сәйкес жүйелі түрде тексеру;
      6) транскрипт (Transcript) – білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша кредиттері мен бағалары көрсетілген тиісті кезеңде өтілген пәндердің тізбесі бар белгіленген нысандағы құжат;
      7) пререквизиттер (Рrereguisite) - оқылатын пәнді игеру үшін қажетті білім, икемділіктер мен дағдыларды қамтитын пәндер тізбесі;
      8) Офис регистратор – білім алушылардың барлық оқу жетістіктерін тіркеумен шұғылданатын және білім сапасын бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингісін есептеуді қамтамасыз ететін тұлға;
      9) межелік бақылау – бір оқу пәнінің ірі бөлімін (модулін) аяқтағанда білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау;
      10) оқу үлгерімінің орташа балы (Grade Point Average - GРА) – аралық аттестаттау пәндері бойынша кредиттердің жалпы санына қарай аралық аттестаттау пәндерінің балдық бағасының сандық эквиваленті мен кредиттер сомасының қатынасы ретінде білім алушының таңдаған бағдарлама бойынша бір оқу жылындағы қол жеткізген оқу үлгерімінің таразыланған орташа бағасы;
      11) емтихан сессиясы - ЖОО-да студенттерді аралық аттестаттау кезеңі.

2. Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау және аралық аттестаттау өткізудің тәртібі

      4. Студенттердің оқу жетістіктерін тексеруді жоғары оқу орны (бұдан әрі – ЖОО) өзі дербес анықтайтын бақылау мен аттестаттаудың түрлі нысандары арқылы жүзеге асырады.
      5. Студенттердің (білім алушылардың) оқудағы жетістіктері әріптік балдық-рейтингтік жүйе бойынша жоғары оқу орындарында білімді бақылау және бағалау бойынша мемлекеттік жалпыға білім беру стандарттарына сәйкес бағаланады, оны дәстүрлі бағалау шкаласына аудару осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес жүргізіледі
      6. Студенттер үлгеріміне ағымдық бақылау оқу пәнінің әр тақырыбы бойынша өткізіліп, аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтардағы бақылауды қамтиды. Ағымдық бақылау бағасы (жіберілу рейтингінің бағасы) аудиториялық сабақтардағы ағымдық бақылау мен межелік бақылау (аудиториялардан тыс сабақтар) бағаларынан жинақталады.
      7. Үлгеріміне ағымдық бақылау кезінде студенттердің оқу жетістіктері, әрбір орындаған тапсырмалары (күнделікті сабақтардағы жауап, үй тапсырмаларын тапсыру, студенттің дербес жұмысы (бұдан әрі - СДЖ), межелік бақылау) 100 балдық шкала бойынша бағаланып, үлгерімнің ағымдық бақылаудың соңғы қорытындысы академиялық кезеңде алынған барлық бағалардың орта арифметикалық қосындысы ескеріле отырып есептеледі.
      Осындай әдіс аралық және қорытынды аттестаттау кезеңінде білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау кезінде де қолданылады.

      8.  Кешкі бөлімде оқитын студенттер үлгеріміне ағымдық бақылау осы Ереженің 6-тармағына ұқсас жүргізіледі.
      9. Сырттай бөлімде оқитын студенттер үлгеріміне ағымдық бақылау оқу-емтихан сессиялары басталғанға дейін де, сол кезеңде де жүзеге асырылады, ол академиялық күнтізбеге сәйкес жүргізіледі.
      Бұл ретте сырттай бөлімде оқитын студент оқу-емтихан сессиялары басталғанға дейін барлық түрдегі бақылау және есептеу-графикалық жұмыстарды, курстық жұмыстарды (жобаларды), сондай-ақ үй тапсырмаларының жекелеген түрлерін, СДЖ, пәндерді оқыту бағдарламасына сәйкес межелік бақылауды тапсырады.

      10. Күндізгі, кешкі және сырттай бөлімдерде оқитын студенттер бірыңғай кәсіптік оқу бағдарламасы бойынша пәндерді бірдей көлемде оқиды. Пәндерді оқытудың тақырыптық жоспарларында өзгешеліктер болады, ол оқудың түрлі нысандары үшін оқытушылардың студенттермен байланысты жұмыстарының түрлі көлемінде көрініс табады. Бұл ретте сырттай оқитын студенттерге оқу материалдарының 80 пайызға дейінгі  көлемін өз бетінше игеруіне рұқсат етіледі.
      11. Межелік бақылау бір академиялық кезең аралығында, бір оқу пәні шеңберінде кемінде екі рет өткізіледі. Көлемі бір кредитті құрайтын оқу пәндері ерекшелік ретінде алынады, олар бойынша межелік бақылау санын ЖОО дербес айқындайды.
      12. ЖОО-да студенттерді аралық аттестаттау оқу жұмыс жоспарына, академиялық күнтізбеге және мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім беру стандарттары негізінде әзірленген кәсіптік оқу бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады.
      13. Студенттерді аралық аттестаттау емтихан тапсыру және сараланған сынақ түрінде өткізіледі.
      14. Студенттердің аралық аттестаттауын ұйымдастыру мен өткізу офис регистраторға жүктеледі.
      15. Аралық аттестаттау нәтижесі бойынша офис регистратор студенттердің академиялық рейтингілерін құрастырады.
      16. Емтихандар кестеге сәйкес тапсырылады және пәннің барлық кәсіптік оқу бағдарламасы бойынша студенттердің оқу жетістіктерін тексеру түрі болып табылады және академиялық кезеңдегі оқу жетістіктерін бағалауды көздейді.
      17. Сараланған сынақтар студенттердің зертханалық және есептеу-графикалық тапсырмаларды, курстық жұмыстарды (жобаларды) ойдағыдай орындағандығын, сондай-ақ олардың бекітілген кәсіби оқу бағдарламасына сәйкес кәсіби практикадан өткендігін тексеру нысаны болып табылады.
      Сараланған сынақтар балдық-рейтингтік бағалау жүйесіне сәйкес қойылады және сол жұмыстарға тиісінше кредиттер саны берілген жағдайда көшіру балына есептеуде ескеріледі.

      18. Емтихан сессиялары қысқы және жазғы болып бөлінеді.
      ЖОО-да қабылданған академиялық кезеңге (триместр, тоқсан) байланысты аралық емтихан сессиялар да болуы мүмкін.

      19. Оқудың күндізгі нысаны үшін емтихан сессияларының кезеңділігі мен ұзақтылығы мамандықтың оқу жұмыс жоспары және ЖОО-ның ғылыми кеңесінде бекітілген академиялық күнтізбе бойынша анықталады.
      Оқудың сырттай нысаны бойынша емтихан сессиясы және олардың кезеңдері мен саны ЖОО-ның кеңесінде белгіленеді.

      20. Офис регистратор оқудың барлық нысандары үшін емтихандар кестесін тиісті факультеттің деканатымен бірлесе отырып жасайды, оқу ісі жөніндегі проректор бекітеді және ол студенттер мен оқытушылардың назарына емтихан басталмастан екі апта бұрын жеткізілуі тиіс.
      21. Емтиханды өткізу үшін біліктіліктері сол пәннің бейініне сәйкес келетін және әдеттегідей сол академиялық топта (толқында) оқыту сабақтарын өткізбеген алдыңғы қатарлы профессорлар мен доценттер арасынан емтихан қабылдаушылар тағайындалады.
      22. Офис регистраторының жазбаша рұқсатынсыз емтихан өткізу рәсіміне қатыспайтын тұлғалар жіберілмейді.
      23. Факультет деканының (институт директорының) емтихан сессиясына жіберу туралы өкімінде студенттің аты-жөні, курсы, мамандығы және академиялық тобы көрсетіледі.
      24. Емтихандық сессияға жіберуі екі кезеңнен тұрады:
      1) бірінші кезеңде факультет деканының (институт директоры) жалпы шешімімен оқу ақысын толық төлеген, пререквизиттер бойынша академиялық қарызы жоқ, академиялық демалыста немесе ұзақ мерзімді емделуде жоқ студенттердің сессияға жіберілуі жүзеге асырылады;
      2) екінші кезеңде тиісті пән бойынша үлгерімнің ағымдық және межелік бақылау қорытындысымен анықталатын рейтинг бағасы негізінде емтиханға автоматты түрде жіберілу жүзеге асырылады. Аталған рұқсат беру әрбір студенттің тегінің қарсы тұсына қойылған офис регистраторының тиісті белгісімен емтихан ведомосы бойынша жүзеге асырылады.
      25. Аталған пән бойынша рұқсатнама рейтингісінде жағымды бағасы жоқ студенттер қорытынды бақылауға (емтиханға) жіберілмейді.
      Курстық жұмыстарын (жобаларын) тапсырмаған студенттер тиісті пән бойынша емтиханға жіберілмейді.

      26. Факультет деканы (институт директоры) кейбір жағдайларда (денсаулығына, отбасы жағдайына, қызметтік себептерге байланысты) студентке емтиханды жеке кесте бойынша тапсыруға рұқсат бере алады. Факультет деканына (институт директоры) аурулығы, сәбидің дүниеге келуі, жақын туыстарының қайтыс болуы, қызметтік немесе оқу іссапарында болуына байланысты жағдайларды растайтын анықтамалар тапсырылған жағдайда емтиханды жеке кесте бойынша тапсыруға рұқсат беріледі.
      27. Сырттай бөлім студенттерінің пән бойынша емтиханға жіберілуі күндізгі бөлім студенттерінің емтиханға жіберілу тәртібі секілді жүзеге асырылады.
      28. Емтихандар ауызша, жазбаша, тест немесе аралас түрде өткізіледі. Ауызша түрде бір күнде екі немесе одан көп емтихан тапсыруға рұқсат етілмейді. Тест нысаны кезінде екі немесе одан да көп пәндердің бейіндік және жақындық принципін сақтай отырып, емтихан кешенді түрде өтуі де мүмкін.
      29. Әрбір оқу пәні бойынша емтиханды өткізудің нысандары мен тәртібі ЖОО-ның (факультет) Ғылыми кеңесімен академиялық кезең басталғаннан бастап бір ай мерзімнен кешіктірілмей белгіленеді.
      30. Емтиханға келген студенттің (білім алушылардың) қолында сынақ кітапшасы болуы тиіс.
      31. Емтихан кезінде студенттер пәннің оқу бағдарламасын және емтихан қабылдаушының рұқсатымен анықтамалық әдебиетті пайдалана алады.
      32. Қорытынды бақылау өткізу үшін офис регистратор тарапынан емтихан қабылдаушыға студенттердің академиялық кезеңде жинаған балдары мен жіберілу рейтингі көрсетілген бағалары қойылған емтихан ведомосын береді.
      33. Оқу пәні бойынша аралық аттестаттау өткізу кезінде емтиханда алған бағасы мен академиялық кезең ішіндегі үлгерімнің ағымдық бақылаудағы бағалануының орташа балы есептеледі.
      34. Емтиханда студенттің білім алушының үлгерімі білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаланады.
      Оңды баға (А-, А «өте жақсы», В-, В, В+ «жақсы», Д-, Д+, С-, С, С+ «қанағаттанарлық») оқу пәні бойынша емтихан ведомосы мен студенттің сынақ кітапшасына алынған кредиттер саны көрсетіліп жазылады. «Қанағаттанарлықсыз» F бағасы тек емтихан ведомосына ғана жазылады.

      35. Әр пән бойынша емтихан аяқталған соң студентке оның оқу жетістіктерінің бағасы болып табылатын қорытынды баға қойылады.
      36. Пәннің қорытынды бағасының құрамына жіберу рейтингінің бағасы мен қорытынды бақылау бағалары кіреді.
      Үлгерімді ағымдық бақылаудың бағасы (жіберілу рейтингі) пән бойынша қорытынды бағаның кемінде 60%-ын құрайды және емтихан бағасы пән бойынша қорытынды бағаның кемінде 30%-ын құрайды.

      37. Оң қорытынды баға тиісті пән бойынша белгіленген кредит санымен игерілген кредиттерді толықтыруға негіз болып, студенттің транскрипіне жазылады.
      38. Студент қорытынды бақылаудан (емтиханнан) «қанағаттанарлықсыз» деген баға алған жағдайда пән бойынша қорытынды баға есептелмейді.
      39. Қорытынды бақылауда қанағаттанарлық бағаны көтеру мақсатында оны аралық аттестаттау кезеңінде қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
      Қорытынды аттестаттаудың оң бағасын қайта тапсыру осы Ереженің 43-тармағымен белгіленеді.

      40. Емтихан ведомосы офис регистраторға тапсырылады, ол бүкіл оқу кезеңінде барлық білім алушылардың кредиттер санын есептеумен және жинақтаумен айналысады.
      Ары қарай емтихан ведомосын офис регистратор тиісті факультет деканатына (институт директоратына) жібереді. Деканатта әрбір оқу пәнінің емтихан ведомосы негізінде аралық аттестаттау бойынша жинақ ведомосы толтырылады.

      41. Оқудың барлық нысандарына бірдей пәндердің оқу бағдарламасында бекітілген жұмыс және жеке оқу жоспарына сәйкес студенттер барлық емтихандарын тапсырады.
      42. Студенттер пәндердің қосымша оқу түрлері бойынша емтихан тапсыра алады, олардың тапсыру нәтижелері емтихан ведомосына, сынақ кітапшасына және транскриптке жазылады (әскери дайындықтан басқасы).
      43. «Қанағаттанарлықсыз» бағасын оң бағаға қайта тапсыру үшін студент келесі академиялық кезеңдерінің бірінде немесе жазғы семестрде сол пән бойынша оқу жұмыс жоспарында қарастырылған барлық сабақ түрлеріне қайта қатысып, рұқсат алады және қорытынды бақылау тапсырады.
      Мұндай жағдайда студент белгіленген тәртіп бойынша оқу пәніне жазылу рәсімінен қайта өтеді.

      44. Егер студент оқу бағдарламасын толық көлемде орындай отырып, емтиханға келмесе, емтихан ведомосындағы оның фамилиясының тұсына «келген жоқ» деген жазу жазылады. Студенттің дәлелді себептері болған жағдайда факультет деканының өкімімен оған емтихан тапсырудың жеке кестесі бекітіледі. Емтиханға келмеуінің дәлелді себептері болмаған жағдайда «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға теңестіріліп, қайта тапсырылуы осы Ереженің 43-тармағы бойынша жүзеге асырылады.
      45. Қорытынды бақылаудың бағасымен келіспейтін студент (докторант, магистрант) емтихан өткізілген күннен кейінгі күннен кешіктірмей апелляция береді.
      46. ЖОО басшысының бұйрығымен емтихан сессиясы кезеңіне (аралық аттестаттау) апелляцияланатын пәндерге мамандығы сәйкес келетін оқытушылардан апелляциялық комиссия құрылады.
      47. Апелляция нәтижелері хаттамамен ресімделеді және оның шешімі негізінде студенттің (докторант, магистрант) жеке емтихан ведомосы жасалады, ол негізгі емтихан ведомосына тіркеледі.
      48. Офис регистратор емтихан сессияларының қорытындысы бойынша жаздық семестр нәтижелерін есепке ала отырып, студенттің оқу жетістіктері деңгейінің ортасалмақ бағасы болатын өту балын есептейді.
      49. Оқу жылы аяқталғаннан кейін емтихандық сессиялар қорытындысының негізінде студенттерді курстан курсқа көшіру жүзеге асырылады.
      50. Курстан курсқа көшіру үшін өту балының төменгі деңгейінің көлемін ЖОО-ның өзі белгілейді.
      51. Ең төменгі өту балын алған студенттер (докторант, магистрант) факультет деканының (институт директоры, жоғары оқу орнынан кейінгі бөлім) ұсынысы негізінде ЖОО басшысының бұйрығымен келесі курсқа көшіріледі.
      52. Ең төменгі өту балын ала алмаған студент (докторант, магистрант) оқу курсын қайта оқуға қалдырылады.
      53. Курс бағдарламасын толығымен өтіп, белгіленген өту балының ең төменгі деңгейіне жете алмаған студентке өзінің орташа үлгерім балын (GPA) жоғарылатуы үшін жазғы семестрде белгілі бір пәндерді (мемлекеттік емтихан тапсырылатын «Қазақстан тарихы» пәнінен басқа) белгіленген тәртіп бойынша, ақылы түрде қайта оқуына және сол пәндерден қайта емтихан тапсыруына мүмкіндік беріледі.
      54. Қайта тапсырылған емтиханнан қанағаттанарлық нәтиже алған жағдайда қорытынды баға қайта есептеліп, ол емтихандық ведомосы мен сынақ кітапшасына және транскриптке жазылады.
      Орташа үлгерім балын есептеуде әр пән бойынша соңғы бағалар есепке алынады.

      55. Транскрипке студенттің қайта тапсырған емтихандарының оң нәтижелерімен қоса барлық қорытынды бағалары жазылады.
      56. Оқу курсына қайта қалдырылған студент (докторант, магистрант) бұрын қабылданған жеке оқу жоспары немесе жаңа жеке оқу жоспары бойынша білім ала алады.
      57. Өту балы жетіп, келесі курсқа ауыстырылған академиялық берешегі бар студент (докторант, магистрант) сол пәнді ақылы негізде қайта оқып, академиялық қарыздарын жоюы тиіс.
      58. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқарушы жүйесі комитетінің, Қазақстан Республикасы Экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі агенттіктің, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің ведомстволық бағынысты жоғары оқу орындарының білім алушылары үшін осы Ереженің 51, 52 және 56-тармақтарының нормалары тиісті мемлекеттік органдармен келісіледі.
      59. Академиялық қарызы бар пәндер келесі семестрде өтілетін пәндер үшін пререквизит болып саналмайды.
      60. Емтихандар сессиясының қорытындысы және оқу үрдісін жақсарту бойынша ұсыныстар емтихандық сессия (аралық аттестаттау) аяқталғаннан кейін кафедра, деканат (директорат) мәжілістерінде, ЖОО кеңесінде талқылануға ұсынылады.
      61. Жоғарғы оқу орны емтихандық сессиялардың (қысқы және жазғы) қорытындысы бойынша білім саласындағы өкілетті органға осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес нысанда электронды және қағаз түрінде емтихандық сессия қорытындысын береді.
      62. ЖОО-дан шығарылған тұлғаға білімі аяқталмағандығы туралы Анықтама беріледі.
      63. Емтихан сессиясын ойдағыдай аяқтаған сырттай оқу бөлімі студенттеріне келесі емтихан сессиясына шақыру-анықтамасы беріледі.
      Шақыру-анықтамаларын беру мен сырттай оқу бөлімі студенттерінің емтихан сессиясына қатысуы ЖОО-да қатаң есепке алынады.

      64. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан академиялық күнтізбеге сәйкес аралық аттестаттау кезеңінде өткізіледі.
      65. Барлық бакалавр мамандығындағы ЖОО студенттері «Қазақстан тарихы» пәні бойынша оны оқып аяқтағаннан кейін сол академиялық кезеңде мемлекеттік емтихан тапсырады.
      66. Қысқартылған оқу бағдарламасы бойынша техникалық және кәсіптік (орта кәсіптік) білім базасында жеделдете оқыту мерзімінде білім алатын студенттер «Қазақстан тарихы» пәнін оқуға және осы пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыруға міндетті.
      67. Қысқартылған оқу бағдарламасы бойынша жоғары кәсіптік білім базасында жеделдете оқыту мерзімінде білім алатын студенттер «Қазақстан тарихы» пәнін оқымайды және мемлекеттік емтихан тапсырмайды.
      68. Мемлекеттік емтиханға дайындықты факультет деканатымен (институт директоратымен) және оқу бөлімімен (оқу-әдістемелік басқармасымен) бірлесе отырып, «Қазақстан тарихы» пәнін оқытатын кафедра (бұдан әрі – кафедра) өткізеді.
      69. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды өткізу үшін кафедра оқудың барлық нысаны мен мамандықтары үшін бірыңғай оқу жұмыс бағдарламасын аталған пән бойынша үлгі оқу бағдарламасы негізінде әзірлейді.
      70. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру оқу жұмыс бағдарламасына сәйкес ауызша, жазбаша және тест түрінде жүзеге асырылады.
      71. Мемлекеттік емтиханды өткізу түрі ЖОО-ның ғылыми кеңесінің шешімімен анықталады.
      72. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды қабылдау үшін факультет деканының (институт директоры) ұсынысы бойынша құрамында төрағасы мен мүшелері бар Мемлекеттік емтихан комиссиясы (бұдан әрі – МЕК) күнтізбелік жылға құрылады.
      73. МЕК төрағасының кандидатурасы ағымдағы оқу жылының 1-қарашасынан кешіктірілмей білім беру саласындағы уәкілетті органға жіберіледі.
      74. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша МЕК төрағасы ағымдағы оқу жылының 1-желтоқсанынан кешіктірілмей Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекітіледі.
      75. МЕК құрамы жоғары білікті оқытушылардан ЖОО басшысының бұйрығымен бекітіледі.
      76. МЕК отырыстарының кестесін офис регистратор құрады және оны ЖОО басшысы мемлекеттік емтиханның басталуына дейін екі аптадан кешіктірмей бекітеді.
      77. МЕК отырысының ұзақтығы күніне 6 академиялық сағаттан аспауы тиіс.
      78. МЕК отырыстары әр студент бойынша жеке хаттамамен осы Ереженің 3-қосымшасындағы нысанға сәйкес ресімделеді және оған комиссия төрағасы мен отырысқа қатысқан мүшелер қол қояды.
      79. МЕК отырысының хаттамасын аталған пән бойынша сабақ беретін кафедраның оқу-көмекші қызметкерлерінің өкілі арасынан тағайындалған хатшы жүргізеді.
      80. МЕК отырысының хаттамалары мемлекеттік емтихан басталмастан бұрын А4 форматында түптеліп, нөмірленіп, бумаланады және оқу бөлімінің (оқу-әдістемелік басқарманың) мөрімен бекітіледі.
      81. Егер студент МЕК отырысына келмесе, хаттамасында оның фамилиясының тұсына «келген жоқ» деген жазу жазылады.
      82. Апелляция қанағаттанарлық болған жағдайда МЕК мәжілісінің хаттамасы қайтадан ресімделеді. Мұндай жағдайда бірінші хаттамадағы қорытынды «Баға ________ № __________ хаттамамен кайта қаралды ____бет» деген жазумен өзгертіледі және оған қатысқан МЕК мүшелерінің бәрі қол қояды.
      83. Мемлекеттік емтихан нәтижелері студенттердің білімін балдық-рейтингтік әріптік бағалау жүйесі бойынша бағаланады
      84. «Қазақстан тарихы» пәнінен тапсырылған мемлекеттік емтихан нәтижелері бойынша білім алушыларға жіберілу рейтингі бағасы мен мемлекеттік емтихан бағасы ескеріле отырып, қорытынды баға қойылады. Бұл ретте жіберілу рейтингісінің бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының кемінде 60%-ын құрайды және мемлекеттік емтихан бағасы кемінде 30%-ын құрайды.
      85. Студент «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханнан «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда, ол келесі академиялық кезеңде немесе жазғы семестрде осы пәнге жазылуы оның барлық оқу сабақтарына қайта қатысуы, ағымдық бақылау талаптарын орындауы, мемлекеттік емтиханға жолдама алуы және оны қайта тапсыруы тиіс.
      86. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханнан алған оң бағаны көтеру үшін қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
      87. Студент мемлекеттік емтихан қорытындысымен келіспесе, емтихан өткізілген күннен кейінгі күннен кешіктірмей мемлекеттік емтихан комиссиясына (МЕК) апелляция беруіне болады.
      88. Апелляция өткізу үшін ЖОО басшысының бұйрығымен аталған пән бойынша тәжірибелі оқытушылардан «Қазақстан тарихы» пәні бойынша апелляциялық комиссия құрылады.
      89. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды тапсырудың нәтижелері оны тапсыру қаралған сол емтихандық сессияның қорытындысын шығару кезінде есепке алынады.
      90. МЕК-ның жұмысы аяқталғаннан соң Комиссия төрағасы есеп жазады, ол ЖОО ғылыми кеңесінің мәжілісінде талқыланып, бекітілгеннен кейін білім саласындағы өкілетті органға тапсырылады.
      «Қазақстан тарихы» пәні бойынша Мемлекеттік емтихан төрағасының есептері қысқы емтихан тапсыру бойынша 1 наурыздан, ал жазғы емтихан тапсыру бойынша 1 тамыздан кешіктірілмей тапсырылуы тиіс.

3. Жоғары оқу орындарында білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізудің тәртібі

      91. ЖОО-да студенттерді қорытынды аттестаттау жоғары білім беру мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартында белгілеген нысандарда өткізіледі, оның ұзақтығы мен мерзімі академиялық күнтізбемен және мамандықтардың жұмыс оқу жоспарымен қарастырылған.
      92. Студенттер оқу жоспары мен барлық оқу нысандарына арналған бірыңғай оқу бағдарламаларына сәйкес барлық мемлекеттік емтихандарды тапсырады және дипломдық жұмыстарды (жобаларды) қорғайды.
      93. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес мамандықтар бойынша мемлекеттік емтиханды бітіруші курстың барлық студенттері тапсырады.
      94. Дипломдық жұмысты жазуға және қорғауға бітіртуші кафедра шығарған шешімі негізде «өте жақсы» және «жақсы және өте жақсыға» үлгеретін студенттер жіберіледі.
      Жекелеген жағдайларда кафедра дипломдық жұмысты жазуға және қорғауға «қанағаттанарлық» бағасы бар, бірақ ол ғылыми-зерттеу жұмыстарында қабілеттілік танытқан және базалық және бейіндік пәндер бойынша «өте жақсы» және «жақсы және өте жақсы» бағалары бар студентті де жібереді.

      95. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғаудың орнына мамандықтың бейіндік пәндері бойынша мыналар екі мемлекеттік емтихан тапсырады (білім беру бағдарламасы):
      1) «қанағаттанарлық» немесе аралас бағаға үлгеруші студенттер;
      2) денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтамасының негізінде стационарда ұзақ емделуде (бір айдан артық) болған студенттер;
      3) баланың тууы туралы куәлігінің негізінде 3 жасқа дейінгі балалары бар студенттер;
      4) ата-аналарының денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтамасының негізінде ауру ата-анасын күтуші студенттер.
      96. Екі мемлекеттік емтихан пәндерінің тізбесі бітіртуші кафедра шығарған қолдау хатының негізінде факультет (институт) кеңесінің шешімімен бекітіледі.
      97. Қорытынды аттестаттауға жұмыс және жеке оқу жоспары мен жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес білім алу процесін толық аяқтаған студенттер жіберіледі.
      98. Білім алу процесі аяқталуының негізгі өлшемі болып студенттердің жоғары білім мамандықтарына арналған МЖМБС талаптарына сәйкес келетін оқытудың теориялық курсы мен кәсіби практикалардың қажетті көлемін меңгеруі саналады.
      99. Бітіруші курстың студенті жұмыс және жеке оқу жоспары талаптарын және оқу жұмыс бағдарламасын орындамаса жазғы семестрден өткізілместен оқу курсына қайта оқуға қалдырылады.
      100. ЖОО басшысы білім алу саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжаттарға (диплом және қосымша) ағымдағы жылғы 1-қазанға дейін күтілетін бітірушілер саны бойынша өтінім ұсынады.
      101. Студенттерді қорытынды аттестаттау үшін барлық оқу нысандары үшін әр мамандық бойынша мемлекеттік аттестаттау комиссиясы (бұдан әрі – МАК) құрылады.
      102. Студенттерді қорытынды аттестаттауға жіберу студенттердің тізімі бойынша қорытынды аттестаттауға дейін 2 аптадан кешіктірілмей факультет деканының (институт директорының) өкімімен ресімделіп, МАК-қа ұсынылады.
      103. Студенттерді қорытынды аттестаттау басталғанға дейін МАК-қа факультет деканының (институт директорының) студенттің жеке оқу жоспарын орындағаны туралы, оның барлық пәндер бойынша алған бағалары, олардың көлемі, тапсырған курстық жұмыстары (жобалары), кәсіби практикалардың түрлері мен GPA оқыту кезеңіндегі орта салмақ баға өлшемдері көрсетілген анықтамасы ұсынылады.
      104. ЖОО басшысы ағымдағы оқу жылының 1 қарашасына дейін білім беру саласындағы уәкілетті органға осы жоғары оқу орындарында жұмыс істемейтін, ғылыми және академиялық дәрежелері бар профессорлар, доценттер мен оқытушылар арасынан, орта мектептің тәжірибелі мұғалімдерінен, бітіретін мамандықтар бейініне сәйкес келетін өндірістегі жоғары білікті мамандардан МАК төрағаларының кандидатураларын ұсынады.
      105. МАК жұмысына қатысушы мамандар бейіні ғылыми немесе академиялық дәрежелерінің немесе базалық білімінің (диплом бойынша) сәйкестілігімен анықталады.
      Ұсынысқа ғылыми немесе академиялық дәрежелері туралы немесе базалық білімі туралы тиісті құжаттардың көшірмелері қоса берілуі тиіс.

      106. МАК төрағасы ағымдағы оқу жылының 20-желтоқсанынан кешіктірмей уәкілетті орган бұйрығымен бір күнтізбелік жылға бекітіледі.
      107. МАК құрамына оның мүшелері құқығымен: факультет деканы (институт директоры) немесе бітіртуші кафедраның меңгерушісі кіреді.
      МАК-тың басқа мүшелері бітіруші мамандардың тиісті бейініне сәйкес келетін профессорлардан, доценттерден, жоғары білікті мамандардан құрылады.

      108. МАК сандық құрамын мамандық бойынша бітіріп шығатын студенттердің контингентіне сәйкес жоғары оқу орны өз бетінше белгілейді және ЖОО басшысының (ғылыми ұйымның) бұйрығымен жыл сайын 31-желтоқсаннан кешіктірмей бекітеді және ол күнтізбелік жыл бойына әрекет етеді.
      109. МАК-тың құзырына төмендегілер кіреді:
      1) жоғары білім мамандықтары үшін МЖМБС белгілеген талаптарға сай бітіруші мамандардың теориялық және практикалық даярлығы сәйкестігінің деңгейін тексеру;
      2) тиісті мамандықтары бойынша «бакалавр» академиялық дәрежесін тағайындау;
      3) бітірушіге мамандығы бойынша тиісті біліктілік беру;
      4) жоғары білім туралы диплом беруге шешім қабылдау;
      5) мамандар даярлау сапасын одан әрі жақсартуға бағытталған ұсыныстар әзірлеу.
      110. МАК жұмысының кестесін офис регистратор құрады, жұмыс кестесін ЖОО басшысы бекітеді және мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмысы басталуына дейін екі аптадан кешіктірмей көпшіліктің назарына жеткізіледі.
      111. МАК отырысының ұзақтығы күніне 6 академиялық сағаттан аспауы тиіс. Осыған байланысты, күніне мемлекеттік емтиханды тапсыруға 12-15 адам, ал дипломдық жұмысты қорғауға 7-10 адам жіберіледі.
      112. Диплом жұмысы (жобасы) қорғалуына дейін бес күннен кешіктірілмей МАК-қа мынадай құжаттар ұсынылады:
      1) диплом жұмысы (жобасы) ғылыми жетекшісінің «қорғауға жіберіледі» немесе «қорғауға жіберілмейді» деген дәлелденген қорытындысы бар пікірі;
      2) диплом жұмысын (жобасын) қорғауға берілген жан-жақты мінездемесі және бағалар көрсетілген дәлелденген қорытындысы және тиісті мамандығы бойынша «бакалавр» академиялық дәрежесін немесе біліктілігін беру туралы рецензия.
      113. Дипломдық жұмыстарды (жобаларды) плагиаттық мәніне қатысты тексеру тиісті деканаттармен жүргізіледі.
      114. МАК-қа, сондай-ақ орындалған дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми және практикалық құндылықтарын сипаттайтын басқа да материалдар, ресми емес пікірлер, диплом жұмысының (жобаның) бейіні  бойынша практикалық қызметті жүзеге асыратын ұйымның жазбаша қорытындысы, ғылыми-зерттеу нәтижелерін енгізу анықтамалары немесе актілері, макеттер, минералдар үлгісі, гербарий және тағы басқа сол сияқты материалдарда ұсынылады.
      115. Ғылыми жетекшісінің оң пікірі және қорғауға ұсынылатын жұмыс бейініне сай келетін маман тарапынан бір рецензиясы болғанда студент диплом жұмысын (жобасын) қорғауға шыға алады.
      Егер ғылыми жетекші «қорғауға жіберілмейді» деген жағымсыз қорытынды берген жағдайда, білім алушы дипломдық жұмысты (жобаны) қорғай алмайды.
      Білім алушы, рецензенттің оң қорытындысы сияқты, жағымсыз қорытындысы болған жағдайда да дипломдық жұмысты (жобаны) қорғауға жіберіледі.
      116. Дипломдық жұмысты (жобаны) рецензиялау біліктілігі қорғалатын жұмыс бейініне сәйкес келетін басқа ұйымдардың мамандары тарапынан жүзеге асырылады.
      117. Дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми жетекшісі ЖОО басшысының бұйрығымен тақырыптың атауы көрсетіле отырып, әр студентке дербес бекітіледі.
      Дипломдық жұмыстардың (жобалардың) рецензенттері ЖОО басшысының бұйрығымен жұмыс орны, лауазымы және білімі, мамандығы бойынша ғылыми немесе академиялық дәрежесі, жоғары білім туралы дипломы бойынша базалық білімі көрсетіліп бітіртуші кафедра меңгерушісінің ұсынысы бойынша жалпы тізіммен бекітіледі.
      118. Мемлекеттік емтихандар (бейінді пәндер немесе мамандықтар бойынша) ауызша, жазбаша, олардың кәсіптік оқу бағдарламаларының көлемі бойынша тестілеу (кешенді тестілеу) нысандарында өткізіледі.
      119. Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан аталған кешенді емтиханға енгізілген пәндердің оқу бағдарламалары негізінде ЖОО-ның әзірлеген бағдарламалары бойынша өткізіледі.
      Мамандық бойынша мемлекетттік емтихан бағдарламасы ЖОО (факультеттің) ғылыми кеңесінің шешімімен бекітіледі.
      120. Бейіндік пәндер бойынша мемлекеттік емтихандар үлгілік оқу бағдарламалары мен жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген оқу жұмыс бағдарламалары бойынша өткізіледі.
      121. ЖОО мемлекеттік емтиханның бағдарламасын, тест тапсырмаларын және олардың (ашық, жабық, біріктірілген) тест түрлерін, тестілеуді өткізу технологиясын өзі дербес әзірлейді және бекітеді.
      122. Диплом жұмысын қорғау МАК-тың ашық отырысында оның мүшелерінің жартысынан көбі қатысқан жағдайда қорғалады.
      123. Бір дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау ұзақтығы ереже бойынша бір студентке 50 минуттан аспауы керек. Білім алушыға МАК алдында дипломдық жұмысы туралы баяндама жасау үшін 15 минут уақыт беріледі.
      124. Мемлекеттік емтихан мен диплом жұмысын (жобасын) қорғаудың нәтижелері бойынша студенттердің білімін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі бойынша баға қойылады. Бұл ретте білім алушының теориялық, ғылыми және практикалық дайындықтары, сондай-ақ ғылыми жетекшісі мен рецензенттің пікірлері назарға алынады.
      125. Мемлекеттік емтихан тапсыру және диплом жұмысын (жобасын) қорғаудың нәтижелері олар өткізілген күні МАК отырысының хаттамасына қол қойылған соң жарияланады.
      126. МАК-тың барлық отырыстары хаттамамен ресімделеді.
      127. МАК отырысының хаттамалары осы Ереженің 4-6-қосымшаларына сәйкес МАК жұмысы басталғанға дейін А4 форматында жеке кітапшада нөмірленіп, бумаланады және оқу бөлімінің (оқу-әдістемелік басқарманың) мөрімен бекітіледі.
      128. МАК отырысының хаттамалары әр білім алушыға жеке толтырылады. Мемлекеттік емтихан тест түрінде өткізілген жағдайда хаттама толтыруға емтихан ведомосы негіз болады.
      129. Хаттаманы бітіртуші кафедра оқытушылары арасынан комиссия құрамына бекітілген МАК хатшысы толтырады
      130. Хаттамаға мемлекеттік емтихандарда және диплом жұмысын (жобасын) қорғауда анықталған білімдердің бағалары енгізіледі, сондай-ақ берілген сұрақтар мен МАК мүшелерінің пікірлері жазылады. Егер МАК-тың бір мүшесінің пікірі комиссияның қалған мүшелерінің пікірлерімен сәйкес келмеген жағдайда, ол өз пікірін хаттамаға жазады және өзі қол қояды.
      Хаттамада «бакалавр» академиялық дәрежесін және немесе біліктілік беру, сондай-ақ студентке қандай диплом (үздік немесе үздік емес) берілетіні көрсетіледі.
      131. Диплом жұмысын (жобасын) қорғау бағалары туралы, сондай-ақ, академиялық дәреже тағайындау және біліктілік беру немесе/және мемлекеттік үлгідегі (үздік емес, үздік) диплом беру туралы  шешім МАК мүшелерінің отырысына қатысушылардың көпшілік дауысымен жабық отырыста ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Дауыстар саны тең болған жағдайда МАК төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
      132. Хаттамаға МАК-тың төрағасы мен отырысқа қатысушы мүшелері қол қояды.
      133. Қазақстан Республикасының «Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» заңына сәйкес МАК-тың хаттамалары ЖОО-ның мұрағатында сақталады.
      134. Қорытынды аттестаттауға бекітілген кестеге сәйкес дәлелді себеппен келмеген студент МАК төрағасының атына өтініш жазады, дәлелді себепті растайтын құжатты ұсынады және оның рұқсатымен емтихан тапсырады немесе дипломдық жұмысты (жобаны) МАК-тың басқа отырысы болған күні қорғайды.
      135. Студент қорытынды аттестаттаудың нәтижелерімен келіспесе, аттестаттау өткізілгеннен кейінгі жұмыс күннен кешіктірмей апелляция беруіне болады.
      136. Апелляция өткізу үшін ЖОО басшысының бұйрығымен біліктілігі аталған мамандықтың бейініне сәйкес келетін тәжірибелі оқытушылардан апелляциялық комиссия құрылады.
      137. Апелляция қанағаттанарлық болған жағдайда МАК мәжілісінің хаттамасы қайтадан ресімделеді. Мұндай жағдайда бірінші хаттамадағы қорытынды «Баға ___________ №_________ хаттамамен қайта қаралды _______бет» деген жазумен өзгертіледі және оған МАК мүшелерінің бәрі қол қояды.
      138. Денсаулық жағдайы туралы МАК-ға ұсынылған құжаттар қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейін қарастырылмайды.
      139. Бағаны жоғарылату мақсатында мемлекеттік емтиханды қайта тапсыруға және дипломдық жұмысты (жобаны) қайта қорғауға рұқсат берілмейді.
      140. «Қанағаттанарлықсыз» деген баға алған тұлғаларға мемлекеттік емтихандарды қайта тапсыруға және/немесе диплом жұмысын (жобасын) қайта қорғауға, қорытынды аттестаттаудың осы кезеңінде рұқсат берілмейді.
      141. Диплом жұмысын (жобасын) қорғау «қанағаттанарлықсыз» деп есептелген жағдайда, МАК сол жұмысты комиссия анықтаған пысықтаулармен қайтадан қорғауға ұсынуға немесе жаңа тақырыпты әзірлеуге мүмкіндік береді. МАК-ның бұл шешімі мәжіліс хаттамасына жазылады.
      142. Қорытынды аттестаттаудан өтпеген тұлғалар бір жыл өткеннен кейін, қорытынды аттестаттау басталғанға дейін екі аптадан кешікпей, ЖОО басшысының атына қайта қорытынды аттестаттауға жіберуге рұқсат беру туралы өтініш жазады.
      143. Қорытынды аттестаттауға қайта жіберу білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен ресімделеді.
      144. Қайта қорытынды аттестаттау алдыңғы қорытынды аттестаттаудан қанағаттанарлықсыз баға алған нысандар бойынша ғана өткізіледі.
      145. Осы емтихандарды тапсырмаған тұлғалар үшін мемлекеттік емтихандар қатарына енетін пәндер тізбесі білім алушы теориялық курсты аяқтаған жылы қолданыста болған оқу жоспарымен белгіленеді.
      146. Қорытынды аттестаттау кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған студенттер білімі аяқталмағандығы туралы анықтама беріле отырып, ЖОО басшысының бұйрығымен ЖОО-дан шығарылады.
      147. Қорытынды аттестаттаудан өткен және ЖОО-ның кәсіптік оқу бағдарламасын меңгергендігін дәлелдеген студентке МАК шешімімен «бакалавр» академиялық дәрежесі немесе сәйкес келетін мамандығы бойынша біліктілік тағайындалып, мемлекеттік үлгідегі диплом қосымшасымен беріледі.
      148. Дипломға қосымша студенттің жеке оқу жоспарын орындағаны туралы анықтама негізінде, мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім стандарттарымен қарастырылған көлемде оның барлық пәндер бойынша алған бағаларына сәйкес тапсырылған курстық жұмыстар (жобалар), практика мен қорытынды аттестаттау нәтижелерінің түрлері негізінде толтырылады.
      Диплом қосымшасына әр оқу пәні бойынша көлемі кредит және академиялық сағат түрінде көрсетілген балдық-рейтингтік әріптік білім бағалау жүйесі бойынша соңғы бағалар жазылады.
      149. Емтихандар мен сараланған сынақтарды А, А - «өте жақсы», В-, В, В+ - «жақсы» деген бағаға тапсырған және оқытудың барлық кезеңінде үлгерімінің орта балы 3,5-ке тең мемлекеттік емтихан мен диплом жұмысын (жобасын) «өте жақсы» деген бағаға тапсырған білім алушыға үздік диплом (әскери даярлығы бойынша бағасын ескермегенде) беріледі.
      150. Оқу кезеңінде емтихандарды қайта немесе қайталап тапсыру жағдайы болған студент осы Ереженің 149-тармағында көрсетілген талаптарға қарамастан үздік диплом алу құқығынан айырылады.
      151. МАК-тың жұмысы аяқталғаннан кейін оның төрағасы есеп жазады және екі апта мерзім ішінде оны ЖОО-ның басшысына тапсырады. МАК төрағасының есебі ЖОО ғылыми кеңесінің (факультет) отырысында талқыланады және бекітіледі.
      152. Студенттерді қорытынды аттестаттау аяқталғаннан кейін ЖОО бір ай мерзім ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес мемлекеттік емтихан мен дипломдық жұмысты қорғау нәтижелерін ұсынады.
      153. МАК төрағасының есебіне кесте мен түсіндірме жазба кіреді.
      Кестеде осы Ереженің 7-қосымшасын келтірілген көрсеткіштер көрініс табады.
      МАК төрағасы есебінің түсіндірме жазбасында төмендегілер көрсетіледі:
      1) ЖОО-да осы мамандық бойынша мамандар даярлаудың деңгейі;
      2) диплом жұмысының (жобаның) саны ішінде кәсіпорындардың, ұйымдардың тапсырысы бойынша орындалған диплом жұмыстарының (жобаларының) орындалу сапасы;
      3) диплом жұмысы (жобасы) тақырыптарының қазіргі заманғы ғылымның, техниканың, мәдениеттің жай-күйіне және өндірістің талабына сәйкестігі;
      4) білім алушылардың мемлекеттік емтихандарда анықталған білімдерінің сипаты, жекелеген пәндер бойынша мамандар даярлаудағы кемшіліктер;
      5) осы мамандықтар бойынша кадрлар даярлаудың сапасына талдау;
      6) ЖОО-да мамандар даярлауды одан әрі жетілдіру жөнінде нақты ұсынымдар.
      154. МАК төрағасының есебіне жоғары білім бағдарламасын оқып бітірген, білім ұйымының басшысы қол қойып, берілген дипломның нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты көрсетілген ЖОО-ны бітірушілердің тізімі жалғанады.

4. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық аттестаттау өткізудің тәртібі

      155. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушылардың магистратура мен докторантура оқудағы жетістіктерін тексеру ЖОО немесе ғылыми ұйымдардың өздері белгілейтін бақылаудың түрлері мен аттестаттаулар арқылы жүргізіледі.
      156. Магистратура мен докторантурада білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау ЖОО студенттеріндегі сияқты тәртіппен жүргізіледі.
      157. Магистранттар мен докторанттарды ЖОО-да немесе ғылыми ұйымда аралық аттестаттау оқу жұмыс жоспарына, академиялық күнтізбе мен кәсіптік оқу бағдарламаларына сай емтихан тапсыру және сараланған сынақтар түрлері бойынша жүргізіледі.
      158. Аралық аттестаттаудың мерзімділігі мен ұзақтығы ЖОО немесе ғылыми ұйымның ғылыми кеңесі бекіткен академиялық күнтізбе мен мамандықтың оқу жұмыс жоспарына сәйкес белгіленеді.
      159. Емтихандар бекітілген кестеге қатысты аралық аттестаттау кезінде тапсырылады.
      160. Емтихандардың кестесін жасау жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімдерімен немесе тиісті факультеттің деканатымен бірге офис регистраторына жүктеледі.
      161. Емтихан кестесін ғылыми ұйым директорының оқу ісі жөніндегі проректоры немесе орынбасары бекітеді және емтихан басталғанға дейінгі екі аптадан кешіктірілмей білім алушылар мен оқытушылардың назарына жеткізіледі.
      162. Емтиханға жіберу нақты пән бойынша жіберілу рейтингі бағасы анықталатын үлгерімнің ағымдық бақылау бағасының негізінде жүзеге асады.
      163. Жіберілу рейтингінен оң баға ала алмаған білім алушылар қорытынды бақылауға (емтиханға) жіберілмейді.
      Курстық жұмысты (жоба) тапсырмаған білім алушылар сол пән бойынша емтиханға жіберілмейді.
      164. Факультет деканы (жоғары оқу орнынан кейін білім алу бөлімінің бастығы) немесе ғылыми ұйым директорының орынбасары кей жағдайда (сырқатына, отбасы жағдайына немесе басқа да обьективті себептерге байланысты) білім алушыға жеке кестесі бойынша емтихан тапсыруға рұқсат ете алады.
      Факультет деканына (ЖОО-дан кейінгі білім бөлімінің бастығы) аурулығы, сәбидің дүниеге келуі, жақын туыстарының қайтыс болуы, қызметтік немесе оқу іссапарында болуына байланысты жағдайларды растайтын анықтамалар тапсырылған жағдайда білім алушыға жеке кесте бойынша емтихан тапсыруға рұқсат беріледі.
      165. Емтихандық сессия (аралық аттестаттау) кезеңіне жоғары оқу орны басшысының (ғылыми ұйымның) бұйрығымен аппеляцияланатын пән бейініне сай біліктілігі бар оқытушылардан тұратын аппеляциялық комиссия құрылады.
      166. Емтихандар ауызша, жазбаша, тест немесе аралас түрде өткізіледі.
      Емтихан тест түрінде тапсырылғанда пәндердің бейінділігі мен ұқсастығына байланысты екі және одан да көп пәндерден кешенді емтихан белгілеуге рұқсат етіледі.
      167. ЖОО (факультет) немесе ғылыми ұйымның ғылыми кеңесі емтиханды өткізу тәртібі мен түрін әр оқу пәні бойынша академиялық кезеңнің басталуынан бір ай мерзімнен кешіктермей белгілейді.
      168. Оқу пәні бойынша аралық аттестаттау өткізу кезінде академиялық кезеңдегі емтиханнан алған бағасы мен ағымдық бақылаудан (жіберілу рейтинг бағасы) алған орташа баллы ескеріледі.
      169. Әр пән бойынша емтихан аяқталғаннан кейін білім алушыларға қорытынды баға ЖОО студенттеріне қойылатындай тәртіппен қойылады.
      170. Емтихандық ведомосы барлық оқу кезеңі бойынша білім алушылар жинаған кредиттер санын есептеумен айналысатын офис регистраторға тапсырылады.
      Әрі қарай офис регистратор емтихандық ведомосты тиісті факультет деканатына (институт директораты) немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміне тапсырады. Деканатта әр пәннің емтихандық ведомосын негізге ала отырып, аралық аттестаттау бойынша қорытынды ведомосы толтырылады.
      171. Білім алушылар барлық емтихандарды жұмыс жоспарына, жеке оқу жоспарына және оқу бағдарламаларына сәйкес тапсырады.
      172. Білім алушылар қосымша оқу түрлерінің пәндері бойынша да емтихан тапсыра алады, нәтижелері емтихан ведомосына және білім алушының жеке ведомосына жазылады.
      173. «Қанағаттанарлықсыз» бағаны оң бағаға қайта тапсыру үшін білім алушы пән бойынша оқу жұмыс жоспарында көрсетілген барлық оқу сабақ түрлеріне қайта қатысып, емтиханға жіберілу рұқсатын алады және қорытынды бақылау тапсырады.
      174. Қорытынды бақылаудан алынған қанағаттанарлық бағаны жоғарылату үшін емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
      Қорытынды бақылаудың оң бағасын қайта тапсыру тәртібі осы Ереженің 173-тармағында айқындалған.
      175. Қорытынды бақылаудың нәтижесімен келіспеген білім алушы емтиханнан кейін (келесі күні) аппеляция беруге құқығы бар.
      176. Пән бағдарламасын толық орындаған білім алушы емтиханға келмеген жағдайда емтихандық ведомостағы фамилиясының тұсына «келген жоқ» белгісі қойылады.
      Дәлелді себептерге байланысты келмеген жағдайда факультет деканының өкімімен емтихан тапсырудың жеке кестесі белгіленеді. Дәлелді себептері болмаған жағдайда «қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылып, осы Ереженің 173-тармағына сәйкес емтиханды қайта тапсырады.
      177. Транскриптке магистранттың, докторанттың барлық қорытынды бағаларымен қоса қайта тапсырылған емтихан нәтижелері де жазылады.
      178. Оқу жылы аяқталғаннан кейін емтихандық сессиялар қорытындысының негізінде жоғары оқу орны басшысының бұйрығымен жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушыларды курстан курсқа көшіру жүзеге асырылады. Осы мақсатқа сәйкес көшіру балы белгіленеді.
      179. Емтихан қорытындылары және емтихан сесссиясы (аралық аттестаттау) аяқталғаннан кейін оқу процесін жақсарту жөніндегі ұсыныстары кафедра, деканат (директорат) және жоғары оқу орны немесе ғылыми ұйымдар отырыстарының талқылауына шығарылады.
      180. Жоғары оқу орнынан (ғылыми ұйымнан) шығарылған тұлғаға білімі аяқталмағандығы туралы Анықтама беріледі.
      181. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқарушы жүйесі комитетінің, Қазақстан Республикасы Экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі агенттіктің, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің ведомстволық бағынысты жоғары оқу орындарының білім алушылары үшін осы Ереженің 51, 52 және 56-тармақтарының нормалары тиісті мемлекеттік органдармен келісіледі.

5. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізудің тәртібі

      182. Жоғары оқу орнында немесе ғылыми ұйымда білім алушыларды қорытынды аттестаттау академиялық күнтізбеде және мамандықтардың оқу жұмыс жоспарында қарастырылған мерзімде кешенді емтихан тапсыру және магистірлік (докторлық) диссертация қорғау түрінде өткізіледі.
      183. Қорытынды аттестаттауға оқу жұмыс жоспары мен оқу жұмыс бағдарламалары талаптарына сай оқу үрдісін аяқтаған білім алушылар жіберіледі.
      184. Бітіруші курстың білім алушылары жұмыс және жеке оқу жоспары талаптарын және оқу жұмыс бағдарламасын орындамаса жазғы семестрден өткізілместен оқу курсын қайта оқуға қалдырылады.
      185. Магистранттар мен докторанттардан кешенді емтихан алу және магистрлік диссертацияларды талқылау үшін ЖОО немесе ғылыми ұйым Мемлекеттік аттестациялық комиссия (МАК) құрады.
      186. ЖОО немесе ғылым ұйымы басшылары 1 қарашаға дейін білім беру саласындағы уәкілетті органға, МАК төрағасының кандидатурасын ұсынады:
      магистратура мамандықтары бойынша – бітіруші мамандықтар бейініне сәйкес келетін және аталған ұйымда қызмет жасамайтын ғылыми дәрежесі бар доктор немесе ғылым кандидаты немесе PhD докторы академиялық дәрежесі барлар;
      докторантура мамандықтары бойынша – даярланып шығарылатын мамандардың бейініне сәйкес келетін және аталған ұйымда жұмыс істемейтін ғылым докторы немесе ғылыми кандидаты немесе PhD докторы академиялық дәрежесі барлар.
      187. МАК-тың құрамына оның мүшелері құқығымен:
      магистратура мамандықтары бойынша – ғылым докторы және ғылыми кандидаты дәрежесі және бейіні бойынша PhD докторы академиялық дәрежесі бар адамдар және даярланып шығарылатын мамандар бейініне сәйкес магистр (МАК-тың құрамына бейінді магистратура үшін шығарылатын мамандар бейініне сәйкес жоғары білікті мамандар енгізілуі мүмкін);
      докторантура мамандықтары бойынша – даярланып шығарылатын мамандар бейініне сәйкес келетін ғылыми докторы және ғылыми кандидаты және PhD докторы академиялық дәрежесі бар адамдар енеді.
      188. МАК-тың сандық құрамын ЖОО немесе ғылыми ұйым дербес белгілейді, жоғары оқу орны басшысының бұйрығымен 31-ші желтоқсаннан кешіктірілмей бекітіледі және ол бір күнтізбелік жыл бойы қолданыста болады.
      189. Магистранттар мен докторанттарды қорытынды аттестаттауға жіберу ЖОО немесе ғылыми ұйым бұйрығымен тізім бойынша бекітіліп, қорытынды аттестаттау басталуынан 2 апта бұрын МАК-қа тапсырылады.
      190. Мамандықтар бойынша кешенді емтиханға магистратура мен докторантураның кәсіптік оқу бағдарламасының міндетті базалық және бейіндік компоненттерінің пәндері кіреді.
      191. Кешенді емтихан келесі нысандардың біреуі бойынша өткізіледі: ауызша, жазбаша бекітілген пәндерден тест.
      192. Кешенді емтиханның бағдарламасын өткізілу нысанын және тапсырмалар мазмұнын жоғары оқу орыны немесе ғылыми ұйым осы кешенді емтиханға енген пәннің оқу бағдарламасы негізінде өздері әзірлейді.
      193. Магистр немесе докторлық бағдарламаларды іске асыратын жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдар тесттік тапсырманы, олардың түрлерін (ашық, жабық, аралас) және тестілеудің өткізілу технологиясын өздері әзірлейді.
      194. Кешенді емтихан:
      магистрлік диссертацияны қорғауға дейін 1 ай бұрын;
      докторантуралық диссертацияны қорғауға дейін 3 ай бұрын қабылданады.
      195. Кешенді емтихан нәтижелері магистратура мен докторантурада әрбір білім алушы бойынша осы Ереженің 8-қосымшасынасай белгіленген нысандағы хаттамамен ресімделеді.
      МАК отырысының хаттамасын бітіртіп шығарушы кафедраның оқу-көмекші қызметкерлері арасынан тағайындалған МАК-тың құрамында бекітілген хатшы жүргізеді.
      196. Кешенді емтихан тест түрінде өткен жағдайда жеке хаттама ресімдеуге емтихандық ведомосы негіз болады.
      197. Алынған оңды бағаны жоғарылату мақсатында кешенді емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
      198. Кешенді емтиханның нәтижесімен келіспеген білім алушы емтихан өткізілгеннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляция береді.
      199. Апелляция өткізу үшін ЖОО басшысының бұйрығымен біліктілігі аталған мамандықтың бейініне сәйкес келетін тәжірибелі оқытушылардан апелляциялық комиссия құрылады.
      200. Апелляция қанағаттанарлық болған жағдайда МАК мәжілісі хаттамамен ресімделеді. Мұндай жағдайда бірінші хаттамадағы қорытынды «Баға __________ №_______ хаттамамен қайта қаралды _____бет» деген жазумен өзгертіледі және оған қатысқан МАК мүшелерінің бәрі қол қояды.
      201. Кешенді емтиханда қанағаттанарлықсыз баға алған магистрант немесе докторант білім немесе ғылыми ұйым басшысының бұйрығымен ЖОО немесе ғылыми ұйымынан оқудан шығарылып, тұлғаға білімі аяқталмағандығы туралы Анықтама беріледі.
      202. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған тұлғаларға магистратурада және докторантурада қорытынды аттестаттау кезінде кешенді емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
      203. Кешенді емтихан тапсырған магистрант немесе докторант диссертациялық жұмысты қорғауға жіберіледі.  Диссертация қорғауға жіберу ЖОО немесе ғылыми ұйым басшысының бұйрығымен ресімделеді.
      204. Пайдаланылған дереккөздерге және авторға сілтеме жасамау мәні бойынша диссертациялық жұмыстарды тексеру жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің магистратурасы және докторантурасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады.
      205. Тексеруден кейін осы Ереженің 200-тармағына сәйкес диссертациялық жұмыс сараптамадан өтеді. Диссертациялық кеңес осы мақсатқа сәйкес әрбір диссертациялық жұмыс бойынша сараптама комиссиясын құрады.
      206. Диссертациялық жұмыстарды қорғау диссертациялық кеңестердің отырыстарында жүзеге асырылады.
      Диссертациялық кеңестер әрбір магистратура немесе PhD докторантура мамандықтары бойынша құрылады.
      207. Жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның басшысы білім және ғылым саласындағы уәкілетті органға 1 желтоқсаннан кешіктірмей магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңес төрағасының кандидатурасын ұсынады.
      208. Магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің төрағасы 20 қаңтардан кешіктірілмей білім және ғылым саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.
      209. Төрағаның орынбасары, ғалым хатшысы және мүшелері көрсетілген магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің құрамы жоғары оқу орны немесе ғылыми ұйым жетекшісінің бұйрығымен бекітіледі және күнтізбе жыл бойы жұмыс істейді.
      210. Магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің құрамына ғылым докторы немесе ғылым кандидаты дәрежесі, PhD докторы академиялық дәрежесі бар тұлғалар немесе тиісті мамандықтар бойынша магистрлар кіреді. Бұл ретте, кеңестің кем дегенде үш мүшесінің шифры қорғалатын диссертацияның бейініне сәйкес келетін ғылым докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесі болуы керек.
      211. Магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің сандық құрамы бес адамнан кем болмауы қажет.
      212. Магистрлік диссертацияның қорғалуы төмендегі жағдайда жүзеге асады:
      ғылыми жетекшінің оң пікірі;
      ғылыми баспада диссертация тақырыбында кемінде 1 мақала жарық көруі, халықаралық немесе республикалық ғылыми конференцияларда сөйлеген сөзі;
      сараптама комиссиясының диссертацияны ашық түрде қорғауға берген ұсынысының жазбаша қорытындысы;
      бітіріп шығарушы кафедраның қорғауға ұсынымдамалары туралы шешімі (кафедра отырыс хаттамасының көшірмесі);
      қорғалатын жұмыс бейініне сай келетін маманның бір рецензиясы. Мұнда диссертацияның жан-жақты сипаттамасы, бағасы («өте жақсы», «жақсы», «қанағаттанарлық» немесе «қанағаттанарлықсыз») көрсетілген дәлелді қорытындысы және сол мамандық бойынша «магистр» академиялық дәрежесін беру мүмкіндігі көрсетіледі.
      Ғылыми жетекші немесе сараптама комиссиясы тарапынан «қорғауға жіберілмейді» немесе «қорғауға ұсынуға болмайды» деген қанағаттанарлықсыз қорытынды берілген жағдайда, магистрант магистрлік диссертациясын қорғау мүмкіндігінен айырылады.
      213. Сараптама комиссиясының құрамына зерттеуге алынған обьект немесе пән саласы бойынша білімі бар кемінде екі маман кіреді.
      Сараптама комиссиясының құрамы ЖОО немесе ғылыми ұйым басшысының бұйрығымен диссертацияның қорғалуынан бір ай бұрын бекітіледі.
      Ғылыми жетекшілер мен консультанттар сараптама комиссиясының құрамына кіре алмайды.
      214. Магистрлік диссертацияның қорғалу нәтижесі осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес бекітілген түрдегі әрбір магистрант үшін жеке хаттамамен ресімделеді.
      215. Қорытынды аттестаттаудан өткен, магистратураның тиісті кәсіптік оқу бағдарламаларын меңгергендігін растаған және магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің шешімімен магистрлық диссертацияны ашық қорғаған білім алушыға тиісті мамандық бойынша «магистр» академиялық дәрежесі беріледі және қосымшасымен бірге мемлекеттік үлгідегі диплом табыс етіледі.
      Диссертациялық кеңестің шешімі осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес хаттамамен ресімделеді.
      216. Магистранттардың қорытынды аттестаттауы аяқталғаннан кейін МАК және магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің төрағалары магистранттардың қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы бірыңғай есеп жасайды және оны екі апталық мерзімде жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның басшысына ұсынады.
      217. Магистранттардың қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы бірыңғай есепке кестелер мен түсіндірме жазба енеді. Кестеге осы Ереженің 7-қосымшасында келтірілген көрсеткіштер көрініс табады.
      Түсіндірме жазбада:
      1) аталған мамандық бойынша жоғары оқу орнындағы немесе ғылыми ұйымдағы магистрлардың дайындық деңгейлері;
      2) кешенді емтиханда анықталған білім алушының біліміне мінездеме;
      3) аталған мамандық бойынша магистрларды даярлау сапасына талдау;
      4) магистрларды даярлаудағы кемшіліктер;
      5) магистрлік диссертациялардың ғылымның, техниканың, мәдениеттің қазіргі жай-күйіне және өндірістің сұранысына сәйкестігі;
      6) магистрлік диссертацияларды орындаудың сапасы;
      7) магистрлік диссертацияларды қорғаудың деңгейі сараптама комиссиясының қорытындысына, ғылыми жетекшісінің пікіріне, ресми оппоненттің рецензиясына сәйкестігі;
      8) магистрларды даярлауды одан әрі жетілдіру жөніндегі нақты ұсынымдамалар жөнінде мәліметтер болады.
      218. Магистранттарды қорытынды аттестаттаудың нәтижесі туралы есепке МАК және магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің төрағалары қол қояды, жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның ғылыми кеңесінің отырысында талқыланады және бекітіледі.
      219. Жоғары оқу орны магистратурада білім алушылардың қорытынды аттестаттауы аяқталғаннан кейін магистранттарды қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы есепті білім саласындағы уәкілетті органға ұсынады.
      220. МАК төрағасының есебіне білім беру немесе ғылыми ұйымның басшысы қол қойған дипломның нөмірі, мамандығы, тегі, аты, әкесінің аты көрсетіліп жазылған магистратура бағдарламасын аяқтаған бітірушілердің тізімі тіркеледі.
      221. PhD немесе бейін бойынша докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестер докторантураның әрбір мамандығы бойынша құрылады.
      222. Жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның басшысы диссертациялық кеңес төрағасының, төраға орынбасарының, ғалым хатшысы мен мүшелерін көрсете отырып, докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің құрамын Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетіне (бұдан әрі – Комитет) жібереді.
      223. PhD немесе бейін бойынша докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің құрамына шифры (коды), мамандығы аталған мамандықтың бейініне сәйкес келетін ғылым докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесі бар тұлғалар кіреді. Осыған сәйкес, кеңестің кем дегенде үш мүшесінің шифры қорғалатын докторлық диссертациясының бейініне сәйкес келетін ғылым докторы ғылыми дәрежесі болуы керек.
      224. Докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің сандық құрамы бес адамнан кем болмауы қажет.
      225. Диссертациялық кеңестің құрамы білім және ғылым саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі және үш жыл бойына жұмыс істейді.
      226. Докторлық диссертацияларды қорғау:
      ғылыми кеңесшілердің дұрыс пікірлері;
      Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда диссертация тақырыбы бойынша кемінде 10 (он) жарияланым, оның ішінде кемінде 3 (үшеуі) алыс шетелдердегі ғылыми басылымдарда, оның 1 (біреуі) цитата ретінде жиі алынатын (Scopus, Thomson ISI т.б.) халықаралық деректер базасына енген шетелдік басылымдарда жариялануы;
      бітіртіп шығарушы кафедраның қорғауға ұсынымдамалары туралы шешімі (кафедра отырысы хаттамасының көшірмесі);
      диссертацияны ашық қорғауға ұсынымдамалар туралы сараптама комиссиясының жазбаша қорытындысы;
      қорғалатын жұмыстың бейініне сәйкес келетін біліктілігі бар (ғылыми немесе академиялық дәреже), диссертацияға жан-жақты сипаттама берілген және нақты бағалары көрсетілген дәлелді қорытындысы («өте жақсы», «жақсы», «қанағаттанарлық», «қанағаттанарлықсыз») және философия докторы немесе тиісті мамандықтың бейіні бойынша жоғары академиялық дәрежесін беру мүмкіндігі баяндалған екі ресми оппоненттің екі рецензиясы болған жағдайларда жүзеге асырылады.
      227. Ғылыми консультанттар докторлық диссертацияға жеке пікірлер жазады.
      228. Егер ғылыми консультант және/немесе сараптама комиссиясы «қорғауға жіберілмейді» немесе «қорғауға ұсынылмайды» деген теріс қорытынды берген жағдайда докторант докторлық диссертациясын қорғай алмайды.
      229. Сараптама комиссиясының құрамына пәні және ұсынылған зерттеу объектісі саласындағы білімді меңгерген кемінде үш маман кіреді.
      Сараптама комиссиясының құрамы жоғары оқу орны немесе ғылыми ұйым басшысының бұйрығымен диссертацияны қорғаудан екі ай бұрын бекітіледі.
      230. Докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңес отырысының кестесі күнтізбелік жылға жасалады және жоғары оқу орны немесе ғылыми ұйым басшысының бұйрығымен бекітіледі. Осыған сәйкес, бір күнге үшеуден артық емес докторлық диссертацияны қорғау жұмыстары қойылады.
      231. Докторлық диссертацияны қорғау нәтижесі стенограммамен ресімделеді.
      Докторлық диссертацияны қорғау нәтижесі бойынша диссертациялық кеңес төмендегі екі шешімнің біреуін қабылдайды:
      1) оң шешімді қабылдау кезінде – Комитетке докторантқа философия докторы немесе тиісті мамандықтың бейіні бойынша жоғары академиялық дәреже беру туралы қолдау білдіреді;
      2) теріс шешім қабылдау кезінде – докторантқа философия докторы немесе тиісті мамандықтың бейіні бойынша жоғары академиялық дәрежесін беруден бас тарту.
      232. Докторлық диссертацияны қорғау жөнінде оң шешім қабылданған жағдайда кеңестің ғалым хатшысы докторлық диссертацияны қорғау туралы докторанттың жеке ісін қалыптастырады.
      233. Докторлық диссертацияны қорғау туралы докторанттың жеке ісінде мынадай материалдар болуы тиіс:
      1) докторлық диссертация;
      2) ғылыми консультанттардың пікірлері;
      3) диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдардың бедері;
      4) қорғауға жіберілген ұсынымдамасы туралы бітіртіп шығарушы кафедраның шешімі (кафедра отырысы хаттамасының көшірмесі);
      5) диссертацияны ашық қорғауға ұсынымдама туралы сараптама комиссиясының қорытындысы;
      6) екі ресми оппоненттің рецензиялары;
      7) докторлық диссертацияны қорғаудың стенограммасы;
      8) докторлық диссертацияны қорғау бойынша құпия дауыс берудің нәтижесі туралы есеп комиссиясының хаттамасы;
      9) жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі;
      10) кешенді емтиханды тапсыру туралы МАК отырысы хаттамасының көшірмесі;
      11) докторантураның кәсіптік оқу бағдарламасын меңгеру жөніндегі транскриптің көшірмесі.
      234. Докторлық диссертацияны қорғағаннан кейін бір ай мерзім ішінде докторлық диссертацияны қорғау туралы докторанттың жеке ісі білім және ғылым саласындағы уәкілетті органға ұсынылады.
      235. Докторанттарды қорытынды аттестаттау аяқталғаннан кейін МАК және докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің төрағалары докторанттардың қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы бірыңғай есеп жасайды және екі апталық мерзімде жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның басшысына ұсынады.
      236. Докторанттардың қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы бірыңғай есепке кестелер мен түсіндірме жазба енеді.
      Кестеге осы Ереженің 11-қосымшасында келтірілген көрсеткіштер жазылады.
      Түсіндірме жазбада:
      1) аталған мамандық бойынша жоғары оқу орнында немесе ғылыми ұйымда докторлар даярлаудың деңгейлері;
      2) кешенді емтиханда анықталған білім алушының біліміне мінездеме;
      3) аталған мамандық бойынша докторларды даярлаудың сапасын талдау;
      4) докторлар даярлаудағы кемшіліктер;
      5) докторлық диссертациялардың ғылымның, техниканың, мәдениеттің қазіргі жай-күйіне және өндірістің сұранысына сәйкестігі;
      6) докторлық диссертацияларды орындаудың сапасы;
      7) докторлық диссертацияларды қорғаудың деңгейі сараптама комиссиясының қорытындысына, ғылыми жетекшісінің пікіріне, ресми оппоненттің рецензиясына сәйкестігі;
      8) докторлар даярлауды одан әрі жетілдіру жөніндегі нақты ұсынымдамалар жөнінде мәліметтер болуы қажет.
      237. Докторанттарды қорытынды аттестаттаудың нәтижесі туралы есепке МАК және докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің төрағалары қол қояды.
      238. Докторанттарды қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы есеп жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның ғылыми кеңесінің отырысында талқыланады және бекітіледі.
      239. Жоғары оқу орны немесе ғылыми ұйым докторантурада білім алушылардың қорытынды аттестаттауы аяқталғаннан кейін докторанттарды қорытынды аттестаттаудың нәтижесі туралы есепті білім саласындағы уәкілетті органға ұсынады.
      240. Докторанттарды қорытынды аттестаттаудың нәтижесі туралы есепке докторлық диссертацияны қорғау жөніндегі диссертациялық кеңес қабылдаған шешімі көрсетілген докторлық диссертацияны қорғаған докторанттардың тізімі тіркеледі. Тізімге жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның басшысы қол қояды.

Білім алушылардың үлгерімін        
ағымдық бақылау, аралық және       
қорытынды мемлекеттік аттестаттау  
жүргізудің үлгі ережесіне 1-қосымша

Оқу жетістіктері бағаларының балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

 

Әріптік жүйе бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

%-тік құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

 

Білім алушылардың үлгерімін  
ағымдық бақылау, аралық және  
қорытынды мемлекеттік аттестаттау
жүргізудің үлгі ережесіне   
2-қосымша          

20___20___ оқу жылының _________________емтихандық сессия
       (қысқы, жазғы)
қорытындысы

_____________________________________________________________
                             (ЖОО атауы)

Күндізгі (немесе сырттай) оқу түріi

 

Шифр

Мамандықтар тобы және мамандықтар

Курс

Бөлімі (қаз., орыс, шетел)

Оқу негізі: грант/ақылы

Сессия басындағы барлық студенттер

Соның ішінде академиялық демалыста

Емтихан тапсыруға міндетті

Емтиханға жіберілгендер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Білім

 

 

1

 

барлығы

 

 

 

 

соның ішінде грант

 

 

 

 

ақылы

 

 

 

 

2

 

барлығы

 

 

 

 

соның ішінде грант

 

 

 

 

ақылы

 

 

 

 

3

 

барлығы

 

 

 

 

соның ішінде грант

 

 

 

 

ақылы

 

 

 

 

4

 

барлығы

 

 

 

 

соның ішінде грант

 

 

 

 

ақылы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кестенің жалғасы

 

Келген жоқ

Тапсырғандар

Дәлелді себеппен

Дәлілсіз себеппен

Оқу жоспарының барлық пәндері бойынша

Соның ішінде

Тек қана A, A-

Тек қана A, A-, B+, B, B-

A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D

Тек қана C+, C, C-, D+, D

F алғандар

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кестенің жалғасы

 

GPA

Абсолюттік үлгерім

Келесі оқу курсына көшірілгендер

Қайта оқу жылына қалдырылды

Оқудан шығарылғандар

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушылардың үлгерімін  
ағымдық бақылау, аралық және  
қорытынды мемлекеттік аттестаттау
жүргізудің үлгі ережесіне    
3-қосымша           

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша Мемлекеттік емтихан комиссиясы отырысының №___ХАТТАМАСЫ
(әрбір студентке толтырылады)

20__ж. «___»______________сағ. ____ минуттан ___сағ. ____минутке дейін

Қатысқандар: Мемлекеттік емтихан комиссиясының төрағасы ___________
____________________________________________________________________
          (аты-жөні, тегі, ғылыми деңгейі, ғылыми атағы
____________________________________________________________________
                 ұйым атауы, атқаратын қызметі)
Комиссия мүшелері: __________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру туралы

1. Емтихан тапсырушы студент ________________________________________
                                  (аты-жөні, тегі, мамандығы)
_____________________________________________________________________
2. Сұрақтар: (тестілеу қорытындылары)
1 ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2 ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3 ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Студент __________________________________________________________
                              (аты-жөні, тегі)

Рұқсат беру рейтингі ________________________________________________
                 (жіберілу рейтингі балдық-рейтингтік жүйеде: әріптік
_____________________________________________________________________
      баға, сандық эквивалент, пайыздық құрамы және дәстүрлік баға)
4. Студент __________________________________________________________
                              (аты-жөні, тегі)
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды _______________ бағасымен тапсырды __________________________________________________
            (баға әріптік балдық-рейтингтік жүйе бойынша көрсетіледі)

5. Мемлекеттік емтихан комиссиясының ерекше пікірлері _______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

      Төраға ________________________ (қолы)

      Комиссия мүшелері ______________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)

      Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін     
ағымдық бақылау, аралық және қорытынды
мемлекеттік аттестаттау        
жүргізудің үлгі ережесіне      
4-қосымша              

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының
(әр білім алушыға толтырылады)
№ ____ ХАТТАМАСЫ

20__ж. «___»______________сағ.____ минуттан ____сағ.____минутке дейін

Қатысқандар: Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы ________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
мамандық немесе пән бойынша мемлекеттік емтиханды тапсыру туралы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Емтихан тапсырушы студент ________________________________________________________________________________________________________________Сұрақтар:(пән блоктары бойынша тестілеу нәтижелері)
1. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

1. Студент мемлекеттік емтиханды __________________________ бағасымен тапсырғанын растау __________________________________________________
_____________________________________________________________________
      (жіберу рейтингі балдық-рейтингтік жүйе бойынша)

2.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________ екенін ескеру

3. Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы мүшелерінің ерекше пікірлері
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

      Төраға ________________________ (қолы)

      Комиссия мүшелері _______________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)

      Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін      
ағымдық бақылау, аралық және     
қорытынды мемлекеттік аттестаттау
жүргізудің үлгі ережесіне        
5-қосымша              

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының
№ ____ХАТТАМАСЫ

20__ж. «___»_____________сағ. ___ минуттан ____сағ. ___минутке дейін
Студент _____________________________________________________________
                              (аты-жөні, тегі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
тақырыбында жазылған дипломдық жұмысының қаралуы бойынша ____________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Қатысқандар:
Төраға ______________________________________________________________
                             (аты-жөні, тегі)
Мүшелер _____________________________________________________________
                             (аты-жөні, тегі)
_____________________________________________________________________                               (аты-жөні, тегі)
_____________________________________________________________________
                             (аты-жөні, тегі)
_____________________________________________________________________
                             (аты-жөні, тегі)
Дипломдық жоба (жұмыс) ___________________________________ кеңесімен
_____________________________________________________________________
                              (аты-жөні, тегі)______________________________________________________________________________________________________________ басшылығымен орындалды

Мемлекеттік атестаттау комиссиясында келесі мәліметтер қаралды:
1. Дипломдық жұмыс (жоба) бойынша есептік-түсіндірме хат немесе дипломдық жұмыстың (жобаның) _______________бетте жазылған мәтіні;
2. Дипломдық жұмысқа (жобаға) арналған_______________ беттегі сызбалар, таблицалар.
3. Дипломдық жобаның (жұмыстың) ғылыми жетекшісінің пікірі.
4. Дипломдық жобаға (жұмысқа) пікір.

      Орындалған жұмысты хабарлағаннан кейін студентке ___________ мин. ішінде келесі сұрақтар қойылды:
1. _______________________________________________________________
      (сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)
__________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
      (сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)
__________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
      (сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)
__________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
      (сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)
__________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
      (сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)
__________________________________________________________________
Студенттің пікір мен қойылған сұрақтарға жауабының жалпы сипаттамасы ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау барысында студент ________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________ көрсетті.

Студент дипломдық жұмысты (жобаны) орындап, _________________________
бағамен қорғады деп есептеу.
Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________

      Төраға ________________________ (қолы)
      Комиссия мүшелері _____________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)

      Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін    
ағымдық бақылау, аралық және қорытынды
мемлекеттік аттестаттау жүргізудің  
үлгі ережесіне 6-қосымша     

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының
№ ____ХАТТАМАСЫ

20__ж. «___»__________сағ. _____ минуттан ____сағ. ___минутке дейін
барлық мемлекеттік емтихандарды тапсырған, дипломдық жұмысты (жобаны) қорғаған студентке біліктілігі мен (немесе) «Бакалавр» академиялық дәрежесін беру туралы.

Қатысқандар:
Төраға ___________________________________________________________
                             (аты-жөні, тегі)
Мүшелер __________________________________________________________
                             (аты-жөні, тегі)
__________________________________________________________________
                             (аты-жөні, тегі)
__________________________________________________________________
                             (аты-жөні, тегі)
__________________________________________________________________
                             (аты-жөні, тегі)
Студент __________________________________________________________
                      (аты-жөні, тегі, мамандығы)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Мемлекеттік емтихандарды тапсырды және дипломдық жұмысты (жобаны) келесі бағамен қорғады: __________________________________________   __________________________________________________________________    __________________________________________________________________    __________________________________________________________________
(пән атауы, дипломдық жобаның (жұмыстың) түрі, баға, тапсыру күні)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Мамандық бойынша оқу жоспарындағы барлық мемлекеттік емтихандар мен бітіру жұмысын қорғады.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
біліктілігі мен (немесе) «бакалавр» академиялық дәрежесін тағайындау
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________ екенін ескеру керек.
Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      Диплом беру (ерекше, ерекше емес).

      Төраға ________________________ (қолы)
      Комиссия мүшелері _____________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)

      Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін      
ағымдық бақылау, аралық және қорытынды
мемлекеттік аттестаттау жүргізудің   
үлгі ережесіне 7-қосымша       

түрі 
1-кесте

________жылдың мемлекеттік емтихан мен дипломдық жұмыс қорғау нәтижелері

оқу түрі _________________________________________________
мамандық _________________________________________________
ЖОО атауы ________________________________________________

 

Қорытынды аттестаттау түрі

Қорытынды аттестаттауға жіберілгендердің саны

Тапсырғандардың саны

Соның ішінде:

 

өте жақсы

жақсы

қанағаттанарлық

қанағаттанарлықсыз

Орташа балл

Кел ген жоқ

Сапа %

Тапсырғандар үлгерімінің %

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломдық жұмыс қорғау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барлығы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-кесте

______жылдағы түлектердің қорытынды аттестаттаудың жалпы нәтижелері

оқу түрі _______________________________________________
мамандық________________________________________________
ЖОО атауы_______________________________________________

 

ҚМА-ға жіберілгендердің саны

ҚМА-ға келмегендердің саны

ҚМА тапсырғандар

Соның ішінде

Қанағаттанарлықсыз баға алғандар

Орташа балл

Тек өте жақсы

Тек өте жақсы мен жақсы

Аралас бағалар

Тек қанағаттанарлық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-кесте

Күндізгі және сырттай оқыту түрлері бойынша мамандар даярлаудың сапалық көрсеткішінің салыстырмалы талдауы

 

Көрсеткіштер

Күндізгі

Сырттай

Барлығы

Сапа

 

 

 

Үлгерім

 

 

 

Үздік диплом алғандар

 

 

 

 

4-кесте

Бітірушілердің салыстырмалы талдауы

 

Көрсеткіштер

Алдыңғы кезең

Есеп беру кезең

Сапа %

 

 

Үлгерім %

 

 

Орташа балл

 

 

 

Білім алушылардың үлгерімін     
ағымдық бақылау, аралық және қорытынды
мемлекеттік аттестаттау жүргізудің 
үлгі ережесіне 8-қосымша     

түрі

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының отырысы
(әр білім алушыға толтырылады)
№ ____ХАТТАМА

20__ж. «___»_________сағ. ___ минуттан ____сағ. ____минутке дейін

Қатысқандар:
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы ___________________
__________________________________________________________________
                             (аты-жөні, тегі)
Комиссия мүшелері: _______________________________________________
                             (аты-жөні, тегі)
__________________________________________________________________
                             (аты-жөні, тегі) __________________________________________________________________
                             (аты-жөні, тегі)
__________________________________________________________________
                             (аты-жөні, тегі)

__________________________________________ магистратура/докторантура мамандығы бойынша мемлекеттік кешенді емтиханды тапсыру туралы
_____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Кешенді емтихан тапсырушы ___________________________________________
                                   (аты-жөні, тегі, мамандығы)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Сұрақтар: (пән бойынша тест нәтижелері)
1. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

1. Білім алушы ______________________________________________________ мемлекеттік кешенді емтиханды _____________________________ бағасымен                   (жіберу рейтингі балдық-рейтингтік жүйе бойынша)
тапсырғанын растау

2. Білім алушы ______________________________________________________
_______________________________________________________ екенін ескеру

3. Мемлекеттік аттестаттау комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 

      Төраға ________________________ (қолы)
      Комиссия мүшелері _____________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)

      Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін     
ағымдық бақылау, аралық және қорытынды
мемлекеттік аттестаттау жүргізудің   
үлгі ережесіне 9-қосымша     

Мемлекеттік аттестаттау комиссия отырысының
№_____ХАТТАМАСЫ

20___ж. «__»__________ сағ.____ минуттан ___сағ.___минутке дейін
_________________________________________________________________
                    (аты-жөні, мамандығы)
__________________________________________ тақырыбында жазылған
магистранттың магистрлік диссертациясын талқылау бойынша

Қатысқандар:
Төраға _________________________________________________________
                                (аты-жөні)
Мүшелер:________________________________________________________
                                (аты-жөні)
________________________________________________________________
                                (аты-жөні)
________________________________________________________________
                                (аты-жөні)
________________________________________________________________
                                (аты-жөні)
________________________________________________________________
                                (аты-жөні)
Магистрлік диссертация _________________________________________
                   (аты-жөні, ғылыми немесе академиялық дәрежесі)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________ ғылыми жетекшілігімен
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
         (аты-жөні, ғылыми немесе академиялық дәрежесі)
________________________________________________________________
___________________________________ консультациясымен орындалды.

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясына төмендегідей материалдар ұсынылды:
1) ____________ бет көлеміндегі магистрлік диссертация;
2) ____________ бет дипломдық жұмыстың сызбалары, кестелері;
3) магистерлік диссертация ғылыми жетекшісінің пікірі __________
________________________________________________________________
      («қорғауға жіберіледі» белгісін қою)
4) Сараптау кеңесінің қорытындысы ______________________________
________________________________________________________________
   (диссертацияны ашық қорғауға ұсынылады немесе ұсынылмайды)
5) __________________________________ бағасы қойылған магистерлік
    (рецензенттің бағасы көрсетіледі)
диссертацияның рецензиясы.
6) бейресми пікірлер _____________________________________________
Магистрлік диссертацияның орындалғандығы туралы хабарламадан кейін ____ минут ішінде магистрантқа төмендегідей сұрақтар қойылды:
1. _______________________________________________________________
        (комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)
__________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
        (комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)
__________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
        (комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)
__________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
        (комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)
__________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
       (комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)
__________________________________________________________________
Магистранттың қойылған сұрақтарға берген жауаптарының жалпы сипаттамасы ______________________________________________________   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Магистрлік диссертацияны қорғау барысында магистрант _____________ _________________________________________________________ көрсетті.
(жалпы теориялық және арнайы дайындығының білім деңгейі қандай)
Магистрант магистрлік диссертациясын _____________________________
                              (білімді бағалаудың балдық-рейтигтік
_______________________________________________ бағасымен орындады.
әріптік қорғағандығын растау жүйесі бойынша бағасы)
Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

      Төраға ________________________ (қолы)
      Комиссия мүшелері________________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)

      Хатшы    ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін     
ағымдық бақылау, аралық және қорытынды
мемлекеттік аттестаттау жүргізудің  
үлгі ережесіне 10-қосымша    

Мемлекеттік аттестаттау комиссия отырысының
№____ ХАТТАМАСЫ

20_____ж. «___»_____ сағ.___ минуттан ___сағ.___минутке дейін

Кешенді емтихандарды тапсырып, магистрлік диссертация қорғаған магистрантқа «магистр» академиялық дәреже тағайындау туралы

Қатысқандар:
Төраға ___________________________________________________________
Мүшелер: _________________________________________________________
                                (аты-жөні)
__________________________________________________________________
                                (аты-жөні)
__________________________________________________________________
                                (аты-жөні)
__________________________________________________________________
                                (аты-жөні)
Магистрант _______________________________________________________
                          (аты-жөні, мамандығы)
__________________________________________________________________
(кешенді емтихан, магистрлік диссертация, баллды-рейтингтік әріптік 
__________________________________________________________________
білім бағалау жүйесі бойынша, тапсыру мерзімі)
_________________________________________________ бағада кешенді емтихан тапсырып, магистрлік диссертация қорғады.
Магистрант кешенді емтихан тапсырды және магистрлік диссертация қорғады деп есептеу.
Магистрант ________________________________________________________
                                (аты-жөні)
_______________________________________________ мамандығы бойынша
       (мамандық атауы мен коды)
_______________________________________________________________________________ «магистр» академиялық дәреже тағайындалсын.

Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом берілсін

      Төраға ________________________ (қолы)
      Комиссия мүшелері ______________(қолдары) 
      мүшелері ________________________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)
      мүшелері ________________________(қолдары)

      Хатшы ________________________(қолы)

___________________
іӘр оқу түріне бөлек толтырылады

Білім алушылардың үлгерімін   
ағымдық бақылау, аралық және   
қорытынды мемлекеттік аттестаттау
жүргізудің үлгі ережесіне    
11-қосымша           

№ 1 Кесте

Кешенді емтиханның тапсыру қорытындысы__________________жыл
ЖОО атауы ____________________________________
мамандығы ____________________________________

 

Қорытынды аттестацияның

Қорытынды аттестацияға жіберілгендердің саны

Тапсырғандардың саны

Үздік

Жақсы

қанағат

қанағаттандырмау

Орташа балл

Келмегендер

% сапасы

% тапсырғандардың үлгерімі

Кешенді емтихан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 Кесте

Диссертацианы қорғаудың _____________________ қорытындысы
                        (магистерлық/докторлық)
__________________ жылға
ЖОО атауы ___________________________
мамандығы ___________________________

 

Қорытынды аттестацияның

Қорытынды аттестацияға жіберілгендердің саны

Тапсырғандардың саны

Үздік

Жақсы

қанағат

қанағаттандырмау

Орташа балл

Келмегендер

% сапасы

% тапсырғандардың үлгерімі

Диссретацияның қорғау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 Кесте

Бітірушілердің қорытынды аттестацияларының бағалары
________ жылға

ЖОО атауы __________________________________________
мамандығы __________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4 Кесте

Салыстырмалы анализ шығарылымы

 

Көрсеткіштері

Алдыңғы кезең

Есеп беру кезеңі

Сапасы %

 

 

Үлгерімінің %

 

 

Орташа балл

 

 

 

Среда, 13 января 2016, 14:38 +03:00 от Gulnur Askerbekkyzy <gulnur_96_92@mail.ru>:

"Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 16 наурыздағы № 94 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 25 сәуірде № 6900 тіркелді

      «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 19) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2008 жылғы 21 сәурдегі № 5191 тіркелген және «Заң газетінің» 2008 жылғы 30 мамырдағы № 81 (1481) санында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жоғары оқу орындарындағы білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесінде:
      51525657-тармақтардағы «(докторант, магистрант)», «(докторанты, магистранты)» деген сөздер алынып тасталсын;
      58-тармақта «51, 52 және 56» деген сандар «39, 43, 52, 53, 54, 56 және 57» деген сандармен ауыстырылсын;
      85-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «85. Студент «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханнан «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда, ол ақылы түрде келесі академиялық кезеңде немесе жазғы семестрде осы пәнге жазылып оның барлық оқу сабақтарына қайта қатысып, ағымдық бақылау талаптарын орындап, мемлекеттік емтиханға жолдама алады және оны тапсырады.»;
      95-тармақтың үшінші бөлігін алынып тасталсын;
      102-тармақта «ресімделіп» деген сөзден кейін «осы Ереженің 97-тармағының негізінде» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 111-1-тармақпен толықтырылсын:
      «111-1. Мамандықтар бойынша тестілеу нысанында мемлекеттік емтиханды тапсыру кезінде академиялық лекке (немесе топқа) өткізіледі.»;

      131-тармақта «бағалары туралы» деген сөздердің алдынан «мемлекеттік емтихан» деген сөздермен толықтырылсын;
      147-тармақта:
      «беріледі» деген сөздің алдынан «ақысыз» деген сөздермен толықтырылсын;
      «қосымшасымен» деген сөздің алдынан «дипломдық жұмысты (жобасын) қорғау күнінен бастап бір ай мерзімде» деген сөзбен толықтырылсын;
      174-тармақта:
      «жоғарылату үшін» деген сөзден кейін «осы аралық аттестаттау кезеңінде» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 178-1-тармақпен толықтырылсын:
      «178-1. Курстың бағдарламасын толық көлемде орындаған, бірақ ең төменгі көшіру балын ала алмаған білім алушыларға өз үлгерімінің орташа балын көтеру мақсатында жазғы семестрде ақылы негізде жекелеген пәндерді қайта оқуға және сол пәндер бойынша қайта емтихан тапсыруға мүмкіндік беріледі.»;
      181-тармақта «51, 52 және 56» деген сандар «173, 174, 178» деген сандармен ауыстырылсын;
      185-тармақта «және магистрлік диссертацияларды талқылау» деген сөздер «білім алушыларға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      186187-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «186. Жоғары оқу орнының жетекшісі МАК төрағасына кандидатураларды 1 қарашаға дейін білім беру саласындағы уәкілетті органға ұсынады:
      магистратура мамандықтары бойынша – шығаратын мамандарының бейініне сәйкес келетін ғылыми дәрежесі, немесе ғылыми атағының болуы және осы ұйымдарда жұмыс істемеуі;
      докторантура мамандықтары бойынша – шығаратын мамандарының бейініне сәйкес келетін ғылыми дәрежесі, немесе ғылыми атағының болуы және осы ұйымдарда жұмыс істемеуі.
      187. МАК құрамына оның мүшелерінің құқықтарымен бірдей мыналар кіреді:
      магистратура мамандықтары бойынша - шығаратын мамандарының бейініне сәйкес келетін ғылыми дәрежесі, немесе ғылыми атағы немесе академиялық дәрежесі бар тұлғалар (бейіндік магистратура үшін құрылған МАК-тың құрамына, сондай-ақ шығаратын мамандарының бейініне сәйкес келетін жоғары білікті мамандар);
      докторантура мамандықтары бойынша - шығаратын мамандарының бейініне сәйкес келетін ғылыми дәрежесі, немесе ғылыми атағы немесе академиялық дәрежесі бар тұлғалар.»;
      203-тармақта «ЖОО» деген сөздерден кейін «МАК төрағасының ұсынуы негізінде» деген сөздермен толықтырылсын;
      205-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «205. Осы Ереженің 204-тармағына сәйкес жүргізілетін тексеруден кейін докторанттардың диссертациялық жұмыстары сараптамадан өтеді. Осы мақсатта біліктілігі (ғылыми немесе академиялық дәрежесі) қорғалатын диссертациялық жұмыстың бейініне сәйкес келетін диссертациялық кеңес мүшелерінің арасынан сарапшы тағайындалады.»;
      мынадай мазмұндағы 205-1-тармақпен толықтырылсын:
      «205-1. Магистрлік диссертацияларды қорғау кестесі академиялық күнтізбеге сәйкес бекітіледі. Осыған сәйкес, қорғауға күніне кемінде 6-8 магистрант жіберіледі.
      Магистрлік диссертацияларды қорғау МАК-тың ашық кеңесінде оның 2/3 кем емес мүшелерінің қатысуымен өткізіледі.
      Бір магистрлік диссертацияны қорғау ұзақытығы 50 минуттан аспауы қажет. Магистрант магистрлік диссертациясын қорғау үшін МАК-тың алдында 15 минуттық баяндамамен сөз сөйлейді.»;
      206-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «206. Магистранттардың диссертациялық жұмыстарын қорғауы МАК-тың кеңесінде, докторанттардың қорғауы – диссертациялық кеңестерде жүзеге асырылады.»;
      207208209210211-тармақтар алынып тасталсын;
      212-тармақта:
      алтыншы абзацта «бір» деген сөзден кейін «рецензенттің» деген сөздермен толықтырылсын;
      «бағасы («өте жақсы», «жақсы», «қанағаттанарлық» немесе «қанағаттанарлықсыз»)» деген сөздер алынып тасталсын;
      екінші бөлігінде «сараптама комиссиясы» деген сөздер «/және бітіруші кафедрасы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      213-тармақ алынып тасталсын;
      215-тармақта:
      «магистрлік диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық» деген сөздер «МАК» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «қосымшасымен бірге» деген сөздерден кейін «магистерлік диссертация қорғау күнінен бастап бір ай мерзімде»;
      екінші бөлігінде «Диссертациялық кеңестің» деген сөздер «МАК» деген сөзбен ауыстырылсын;
      216-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «216. Магистранттардың қорытынды аттестаттауы аяқталғаннан кейін МАК төрағасы магистранттардың қорытынды аттестаттауының нәтижелері туралы есеп жасайды және оны екі апталық мерзімде жоғары оқу орнының басшысына ұсынады.»;
      217-тармақта:
      екінші бөлігінде «7» деген сан «11» деген санмен ауыстырылсын;
      «сараптама комиссиясының қорытындысына,» деген сөздер алынып тасталсын;
      218-тармақта «және магистрлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің»  деген сөздер алынып тасталсын;
      221-тармақта «әрбір мамандығы бойынша» деген сөздер «мамандық бойынша немесе мамандықтар тобы бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 221-1-тармақпен толықтырылсын:
      «221-1. Докторлық диссертацияларды қорғау диссертациялық кеңесте жүзеге асырылады»;
      226-тармақта:
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежелеріне ұсынылған диссертацияның ғылыми нәтижелері кем дегенде 7 (жеті) жарияланымда, оның ішінде кем дегенде 3 (үшеуі) Комитет ұсынған ғылыми басылымда, 1 (біреуі) Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасының деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторға ие немесе Scopus компаниясының деректер базасына кіретін халықаралық ғылыми журналда, 3 (үшеуі) халықаралық конференция материалында, оның ішінде 1 (біреуі) шетелдік конференция материалында жариялануы тиіс;»;
      бесінші абзацты алынып тасталсын;
      алтыншы абзацта «оппоненттің» деген сөз «рецензенттің» деген сөзбен ауыстырылсын;
      229-тармақ алынып тасталсын;
      230-тармақтағы «үштен кем емес» деген сөздер «үш-төрттен кем емес» деген сөздермен ауыстырылсын;
      231-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «231. Докторлық диссертацияны қорғау нәтижелері стенограммамен ресімделеді.
      Докторлық диссертацияны қорғау нәтижелері бойынша диссертациялық кеңес екі шешімнің біреуін қабылдайды:
      1) докторантқа философия докторы немесе тиісті мамандық бойынша бейіні жөніндегі ғылыми дәрежесін беру және Комитетке қорытынды сараптама өткізу туралы қолдау көрсету;
      2) философия докторы немесе тиісті мамандық бойынша бейіні жөніндегі ғылыми дәрежесін беруден бас тарту.»;
      232-тармақта «докторлық диссертацияны қорғау жөніндегі» деген сөздер «философия докторы немесе бейіні жөніндегі ғылыми дәрежесін беру туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      233-тармақтың бесінші абзацты алынып тасталсын;
      235236237-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «235. Докторанттардың кешенді емтиханының нәтижелері бойынша МАК кеңестің төрағасы олардың нәтижелері туралы есеп жасайды және бір айлық мерзімде жоғары оқу орнының басшысына ұсынады.
      236. Докторанттардың кешенді емтихандарының нәтижелері туралы есеп кестелер мен түсіндірме жазбаны қамтиды.
      2 кестеге осы Ереженің 11-қосымшасында келтірілген көрсеткіштер жазылады.
      Түсіндірме жазбада:
      1) аталған мамандық бойынша жоғары оқу орнында докторлар даярлаудың деңгейлері;
      2) кешенді емтиханда анықталған білім алушының біліміне мінездеме;
      3) аталған мамандық бойынша докторларды даярлаудың сапасын талдау;
      4) докторлар даярлаудағы кемшіліктер;
      5) докторлар даярлауды одан әрі жетілдіру жөніндегі нақты ұсынымдамалар жөнінде мәліметтер болуы қажет.
      237. Докторанттардың кешенді емтихандарының нәтижелері туралы есепті МАК төрағасы қол қояды, жоғары оқу орнының ғылыми кеңесінің отырысында талқыланады және бекітіледі.»;
      238-тармақ алынып тасталсын;
      239-тармақта «қорытынды аттестация» деген сөздер «кешенді емтихан» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 239-1-тармақпен толықтырылсын:
      «239-1. Жыл сайын диссертациялық кеңес ағымдағы жылғы қаңтарда білім беру саласындағы уәкілетті органға кесте мен түсіндірме жазба енгізілген докторлық диссертацияларды қорғаудың нәтижелері туралы есеп береді.
      3, 4 кестеде осы Ережеге 11-қосымшада келтірілген көрсеткіштер көрсетіледі.
      Түсіндірме жазбада:
      1) докторлық диссертациялардың ғылымның, техниканың, мәдениеттің және өндірістің қазіргі жай-күйіне сәйкестігі;
      2) докторлық диссертациялардың орындалу сапасы.»;
      240-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «240. Докторанттардың докторлық диссертацияны қорғау нәтижелеріне докторлық диссертацияны қорғаған докторанттардың тізімі олардың аты-жөні, мамандығы, берілген дипломның нөмірі көрсетіле отырып тіркеледі. Тізімге жоғары оқу орнының басшысы қол қояды.»;
      Осы Ереженің 9-қосымшасында 4) тармақшада «Сараптау кеңесінің қорытындысы» деген сөздер «Бітіруші кафедрасының шешімі» деген сөздермен ауыстырылсын, «ұсынылады» деген сөздің алдынан «кафедраның атауы көрсетіледі,» деген сөздермен толықтырылсын;
      Осы Ереженің 10-қосымшасындағы қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.
      2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті (С.М. Өмірбаев) белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өтуін қамтамасыз етсін;
      2) мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы бұйрықты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
      4. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                          Б. Жұмағұлов

 

Среда, 13 января 2016, 14:37 +03:00 от Gulnur Askerbekkyzy <gulnur_96_92@mail.ru>:

 

Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларын бекіту туралы және "Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 5 желтоқсандағы № 506 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 30 желтоқсанда № 7367 тіркелді

      Ұлттық бірыңғай тестілеуді құқықтық реттеуді жетілдіру мақсатында және «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 12) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидасы бекітілсін.
      2. «Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5191 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесінде:
      4-тарау алынып тасталсын.
      3. «Ұлттық бірыңғай тестілеуді ұйымдастыру және өткізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 11 мамырдағы № 184 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6984 болып тіркелген, «Казахстанская правда» газетінің 2011 жылғы 8 маусымдағы № 180 (26601), 2011 жылғы 9 маусымдағы № 181-182 (26602-26603) сандарында жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      4. Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (С.Ә.Ырсалиев):
      1) осы бұйрықтың белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
      2) мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы бұйрықты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.
      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы С.Ә.Ырсалиевке жүктелсін.
      6. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                    Б. Жұмағұлов

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2011 жылғы 5 желтоқсандағы 
№ 506 бұйрығымен бекітілген

Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 12) тармақшасына сәйкес әзірленді және ағымдағы жылғы жалпы орта білім берудің білім бағдарламаларын меңгерген білім беру ұйымдарының бітірушілеріне (бұдан әрі - бітіруші) ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу тәртібін белгілейді.
      2. Қағидалар меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, типтері мен түрлеріне қарамастан білім беру ұйымдарына таратылады.
      3. Ұлттық бірыңғай тестілеу (бұдан әрі - ҰБТ) - орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім беретін білім беру ұйымдарындағы түсу емтихандарын біріктіретін, жалпы орта білім беру ұйымдарының білім алушыларын қорытынды аттестаттау түрлерінің бірі.
      4. ҰБТ ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу пункттерінің (бұдан әрі - ҰБТӨП) базасында өткізіледі.
      5. ҰБТ-ның өткізілуін үйлестіру үшін облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың білім басқармаларының базасында штабтар (бұдан әрі – Штаб) құрылады.
      6. Штаб:
      1) ҰБТ-ны және апелляцияны өткізу жөніндегі ұйымдастыру жұмыстарын;
      2) ҰБТ мәселелері бойынша жұртшылық арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын;
      3) ҰБТ-ны өткізу кезінде металл іздегіштердің, ұялы байланыс телефондарының сигналдарын тұншықтыратын құралдарды және бейне бақылау камераларын пайдалану жұмыстарын үйлестіреді.
      7. ҰБТ-ны өткізу үшін ҰБТӨП-те мемлекеттік комиссиялар (бұдан әрі - МК) құрылады. МК өз жұмысында «Білім туралы», «Мемлекеттік құпиялар туралы», «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын және осы Қағидаларды басшылыққа алады.
      8. МК-нің құрамына әкімдік өкілдері, жоғары оқу орындарының басшылары (бұдан әрі – ЖОО), облыстық (республикалық маңызы бар қалалар) білім басқармаларының бастықтары (бұдан әрі – білім басқармасының бастықтары), аудандық (қалалық) білім бөлімдерінің бастықтары, құқық қорғау органдарының, қоғамдық ұйымдардың және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, сондай-ақ білім беру ұйымдарының немесе білім басқармаларының білікті қызметкерлері арасынан тағайындалған хатшы кіреді. МК мүшелерінің саны 5 адамнан тұрады.
      9. Білім беру ұйымдарында:
      1) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың білім беру ұйымдарының базасында орналасқан ҰБТӨП-терде МК төрағасы болып ЖОО-ның басшылары немесе білім басқармаларының бастықтары тағайындалады;
      2) аудан орталықтарының білім беру ұйымдарында орналасқан ҰБТӨП-терде МК төрағасы болып аудан (қала) әкімдерінің орынбасарлары немесе аудандық (қалалық) білім бөлімдерінің бастықтары тағайындалады.
      МК-нің құрамы жоғары оқу орындарының және облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың білім басқармаларының ұсыныстары бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығымен ҰБТ рәсімін өткізгенге дейін 2 ай бұрын бекітіледі.
      10. МК:
      1) жұртшылық арасында ҰБТ мәселелері бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізеді;
      2) жергілікті атқарушы органдармен және білім беру ұйымдарымен бірлесіп бітірушілерді ҰБТӨП-ке және кері жеткізуді, орналастыру мен тамақтандыруды ұйымдастырады (50 шақырымнан жақын қашықтықта тұратын бітірушілер тестілеу өткізілетін күні таңғы сағат 07.00-ден бастап, ал ҰБТӨП-тен 50 шақырымнан алыс қашықтықта тұратын бітірушілер тестілеу басталғанға дейін бір күн бұрын тасымалданады);
      3) медициналық қызметкерлердің жұмысын қамтамасыз етеді;
      4) электр көзі мен телекоммуникациялық байланыстың үзіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;
      5) кезекшілердің құрамын қалыптастырады;
      6) кезекшілердің тестілеуге қатысуын қамтамасыз етеді;
      7) қоғамдық тәртіпті сақтауды, тестілеуге кіргізу кезінде металл іздегіштерді, тестілеу кезінде ұялы байланыс телефондарының сигналдарын тұншықтыратын және бейнебақылау құралдарын пайдалануды ұйымдастырады;
      8) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Тестілеу басталғанға дейін ғимаратты тексеру актісін жасау арқылы ҰБТ өтетін ғимаратты жарылғыш заттардың болмауы үшін тексеруді жүзеге асырады;
      9) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің өкілдері (бұдан әрі – Министрлік өкілдері) мен апелляциялық комиссияның жұмыс істеуі үшін жағдай жасайды;
      10) Осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша аудиторияларды ҰБТӨП жетекшілерінен санитарлық-гигиеналық нормаларының сақталуына, тыйым салынған заттардың (ақпараттық және анықтамалық материалдар, электрондық кітаптар, калькуляторлар, ұялы телефондар, пейджерлер және фотоаппараттар) болмауына жасалған акт бойынша қабылдауды жүзеге асырады;
      11) Министрлік өкілімен бірлесіп мүгедек бітірушілер, даму мүмкіндіктері шектеулі, көру қабілеті нашар (көрмейтін, нашар көретін), есту қабілеті нашар (естімейтін, нашар еститін), өздігінен жүріп-тұру функциясы бұзылған мүгедектер және қант диабетімен ауратын бітірушілер үшін жеке аудитория бөлу туралы шешім қабылдайды;
      12) тестілеу өткізілген күні осы Қағидаларға 345-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша Дұрыс жауаптар коды мен ҰБТ қорытындысының емтихан ведомосын (апелляция есепке алынбаған) және ҰБТ қорытындысының емтихан ведомосын (апелляция есепке алынған) көпшіліктің назарына іледі;
      13) осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес Сертификаттарды беру тізілімін және сертификаттарды беру жұмыстарын ұйымдастырады;
      14) Штабты ҰБТ-ның өту барысы және бітірушінің осы Қағидалардың талаптарын бұзу фактісі туралы хабардар етеді.
      11. МК-ның шешімдері МК мүшелерінің отырысында қатысушылардың көпшілік даусымен қабылданады және төраға мен хатшының қолы қойылған отырыс хаттамасымен ресімделеді. Дауыстар тең болған жағдайда, МК төрағасының даусы шешуші болып саналады.

2. ҰБТ-ны өткізу тәртібі

      12. ҰБТ-ны тапсыруға ерікті негізде жалпы орта білім берудің білім бағдарламаларын меңгерген білім беру ұйымдарының ағымдағы жылғы бітірушілері жіберіледі.
      13. ҰБТ қазақ және орыс тілдерінде бес пән бойынша: қазақ немесе орыс тілі (оқыту тілі), математика, Қазақстан тарихы, орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі және қазақ тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі және таңдаған мамандыққа байланысты таңдау пәнінің біреуі бойынша өткізіледі. Арнайы немесе шығармашылық дайындықты талап ететін шығармашылық мамандықтарына түсуші бітірушілер үшін таңдау пәні - ерікті.
      14. ҰБТ-ға қатысуға өтініштерді қабылдау мерзімі - 10 наурыздан 25 сәуірге дейін. Өтініш бланкілерін толтыруды бітіруші өзі оқитын білім беру ұйымында жүргізеді.
      15. ҰБТ-ның нәтижесі туралы сертификатқа (бұдан әрі – сертификат) бітірушінің Т.А.Ә. жеке куәлік, паспорт немесе туу туралы куәлік бойынша толтырылады. 16 жасқа толмаған және жеке басын куәландыратын құжаты жоқ бітірушіге мектеп директоры осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бітірушінің фотосуреті жапсырылып, мектептің мөрі басылған, анықтама береді.
      16. Тестілеу ҰБТӨП-терде 1-15 маусым аралығында өткізіледі.
      17. ҰБТ жалпы білім беретін оқу бағдарламаларының шеңберінде жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес әзірленген тест тапсырмаларының көмегімен өткізіледі.
      18. Әрбір пән бойынша тест тапсырмасының саны – 25.
      19. ҰБТ-ны өткізуге 3,5 (үш жарым) астрономиялық сағат (210 минут) бөлінеді. ҰБТ-ны қайта тапсыруға рұқсат берілмейді.
      20. Жауап парағы осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес мынадай тәртіппен толтырылады:
      1) 1-секторда бітірушінің Т.А.Ә. жазылады;
      2) 2-секторда жоғарғы тор көздерге көлденеңінен бітірушінің рұқсаттамасында көрсетілген талапкердің жеке коды жазылады. Әр санның астындағы торкөздегі сандарға сәйкес дөңгелекшелер боялады.
      3) 3 және 4-секторларда емтихан тапсыру кезінде бітірушінің отыратын орны және оның сұрақ-кітапшасының нұсқасы боялады;
      4) 5-секторда бітіруші ҰБТ тапсыратын лек пен аудитория нөмірі қойылады. Лек нөмірі емтихан болатын күн бойынша анықталады;
      5) 6, 7, 8, 9-секторларда қазақ тілі, орыс тілі, Қазақстан тарихы, математика пәндері бойынша тапсырмалардың жауаптары боялады;
      6) 10-секторда таңдау пәні бойынша тапсырмалардың жауаптары боялады;
      Әрбір тапсырма берілген бес жауап нұсқасынан бір ғана дұрыс жауапты таңдауды талап етеді. Таңдалған жауап сол пәнге сәйкес сектордағы дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіленеді.
      7) 11-сектор боялмайды (шығармашылық емтихан тапсыратын талапкерлер үшін қарастырылған);
      8) 12 сектор (жауап парағының нөмірі көрсетілген) боялмайды;
      9) «Назар аударыңыз» бағанына аса көңіл бөлінеді:
      жауап парағы қара пастасы бар қаламмен толтырылады;
      жауап парағын ластауға, бүктеуге, жыртуға болмайды;
      корректор сұйығын пайдалануға болмайды;
      бір тапсырмаға 2 немесе одан көп жауап бояған кезде жауап есепке алынбайды; 
      10) бітіруші жауап парағының оң жақ төмен бұрышындағы «Бітірушінің қолтаңбасы» деген 13-секторға қолын қояды. Жауап парағы қате толтырылған жағдайда, бітірушіге жаңа жауап парағы берілмейді.
      21. Жауап парағындағы қызметтік секторлар толтырылып болғаннан кейін ғана аудиторияда № 1 отырғызу орнынан бастап сұрақ-кітапшалар таратылады.
      22. Сұрақ-кітапшалар таратылып болғаннан кейін бітірушілер сұрақ-кітапша парақтарының түгел екендігін тексереді. Егер, сұрақ-кітапшаның парақтары түгел болмаса немесе типографиялық ақауы болған жағдайда, бітіруші бірден Министрлік өкілін хабардар етеді.
      23. Бітіруші сұрақ-кітапшадағы нұсқа нөмірін жауап парағына (4-сектор) көшіріп жазады және сұрақ-кітапшаның мұқабасын толтырады.
      24. Жауап парағының қызметтік секторлары мен сұрақ-кітапшаның мұқабасын толық толтырғаннан кейін тақтаға ҰБТ-ның басталу және аяқталу уақыты жазылады.
      25. Аудиторияларда әрбір 45 минут сайын уақыт туралы бітірушілерге ескертіледі. ҰБТ аяқталған кезде соңғы 5 бітіруші аудиториядан бірге шығады.
      26. ҰБТ өту уақытында аудиторияға тек қана Министрлік өкілі немесе Министрлік өкілінің алып жүруімен МК төрағасы кіре алады.
      27. ҰБТ өткізілетін күндері ҰБТ өтетін корпустарда тестілеу үшін пайдаланылмайтын аудиториялардың, кабинеттердің, орындардың (әжетханадан басқа), сондай-ақ бітірушілердің кіріп-шығуына арналған есіктен басқа кіріп-шығатын есіктердің барлығы жабылады және мөрленеді. Ғимараттан тыс орналасқан ғимарат пен әжетхана аралығындағы жүретін жолдар мен аумақтарда бөгде тұлғалардың жүруіне жол берілмейді.
      28. Бітірушілер аудиторияға бір-бірден жіберіледі. Бұл ретте бітірушілердің жеке басын сәйкестендіру анықтаманың, жеке басын куәландыратын құжаттың, рұқсаттаманың және рұқсаттама түбіртегінің негізінде жүргізіледі. Дәліз кезекшісі бітірушілердің бөгде заттарының арнайы бөлінген орынға қалдыруын қадағалайды. Бітіруші отырғызу парағында көрсетілген нөмірге сәйкес орынға отырады және отырғызу парағында өз орнына отырғандығын растап қол қояды. Бітірушілерді аудиторияға жіберу ҰБТ басталды деп хабарланған сәттен бастап тоқтатылады.
      29. Егер бітіруші жарақат алу, отбасы жағдайы, өтініш беру кезінде тестілеуді тапсыру тілін қате көрсету себептері бойынша тестілеуден өте алмау жағдайлары туындаған кезде, бітірушіні қосымша отырғызу жүргізіледі. Мұндай жағдайда, бітіруші МК төрағасының атына емтихан күнін өзгерту немесе аудиториясының тілдік статусын өзгерту туралы өтініш береді. Өтінішке растайтын құжаттар қоса тіркеледі. Бітірушіні қосымша отырғызу туралы шешім МК отырысының хаттамасымен ресімделеді
      30. Оң шешім қабылданған жағдайда Министрлік өкілі бітірушінің рұқсаттамасына өзгерістер енгізеді, тест тапсырмалары тапсыру тіліне сәйкес бітірушіні қосымша отырғызуға болатын аудиторияның нөмірін анықтайды.
      31. Қосымша отырғызу үшін ҰБТ-ға келмеген бітірушінің емтихан материалдары немесе артық емтихан материалдары пайдаланылады.
      Ескертпе: қосымша отырғызу, егер ҰБТӨП-те кейінгі лектер және тестілеу тапсыру тіліне байланысты аудиторияларда бос орындар болған жағдайда ғана іске асырылады.
      32. Балдарды бағаға ауыстыруды МК осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті орган белгілеген ҰБТ сертификатының балдарын жалпы орта білім туралы аттестаттың бағаларына ауыстыру шкаласына сәйкес жүргізеді.
      33. Бітірушіге сөйлесуге, бір орыннан екінші орынға ауысып отыруға, емтихан материалдарын басқа бітірушімен ауыстыруға, көшіріп жазуға, шпаргалкаларды, оқулықтарды және басқа да әдістемелік әдебиеттерді, калькуляторды, фотоаппаратты, мобильді байланыс құралдарын (пейджер, ұялы телефондар, планшетниктер, iPad, iPod, iPone, SmartPhone), ноутбуктарды, плейерлерді аудиторияға кіргізуге және пайдалануға рұқсат етілмейді.
      34. Бітіруші осы Қағидалардың 33-тармағын бұзған жағдайда Министрлік өкілі осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Тыйым салынған заттың тәркіленуі және бітірушіні аудиториядан шығару туралы актісін жасайды және тест нәтижелерін жою туралы шешім қабылдайды. Бітірушінің осы Қағидалардың бұзу фактісі туралы МК төрағасын хабардар етеді.
      35. Бітірушіні аудиториядан шығару және оның тест нәтижелерін жою туралы шешім қабылданған жағдайда ол өзі білім алған білім беру ұйымында дәстүрлі емтихандар нысанында қорытынды аттестаттаудан өтеді. Бұл ретте, ол ағымдағы жылы жоғары оқу орнына түсу құқығынан айырылады.
      36. Тестілеуге берілген уақыт аяқталған кезде бітіруші емтихан материалдарын тапсырудан бас тартқан жағдайда оның жұмысы өңделмейді; Министрлік өкілі осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысанда Тестілеуге берілген уақыт аяқталған кезде бітіруші емтихан материалдарын тапсырудан бас тартқан фактіні тіркеу туралы акті жасайды.
      37. Тест тапсырмаларын бағалау кезінде бірыңғай талаптарды сақтау және даулы мәселелерді шешуді қамтамасыз ету, ҰБТ-ға қатысушылардың құқығын қорғау мақсатында тестілеу өткізу кезеңінде апелляцияны қарау жөніндегі республикалық комиссия (бұдан әрі - республикалық апелляциялық комиссия) және әрбір ҰБТӨП-терде апелляциялық комиссия құрылады.
      38. Республикалық апелляциялық комиссияның төрағасы мен құрамы білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.
      39. Республикалық апелляциялық комиссия апелляциялық комиссияның бітірушіге балдар қосу туралы ұсыныстардың негізділігін қарайды және соңғы шешім қабылдайды.
      40. Республикалық апелляциялық комиссия өз функцияларын орындау мақсатында апелляциялық комиссиялардан бітірушінің жауап парағының көшірмесін, ҰБТ қағидаларының сақталуы туралы мәліметтерді сұратады және алады.
      41. Республикалық апелляциялық комиссияның шешімі комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Республикалық апелляциялық комиссияның шешімі төрағаның және комиссияның барлық мүшелерінің қолдары қойылған хаттамалармен ресімделеді. Республикалық апелляциялық комиссияның және апелляциялық комиссиялар отырыстарының хаттамалары жыл бойы Ұлттық тестілеу  орталығында сақталады.
      42. Апелляциялық комиссияның жұмысын апелляциялық комиссияның төрағасы басқарады.
      43. Апелляциялық комиссия төрағасының кандидатурасы білім беру саласындағы уәкілетті органның, ал оның құрамы облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың білім басқармаларының бұйрықтарымен бекітіледі. Апелляциялық комиссияның құрамына МК мүшелері және балалары ағымдағы жылы ҰБТ-дан өтетін өзге де тұлғалар кіре алмайды.
      44. Апелляциялық комиссия тестілеуге қатысушылардан тест тапсырмаларының мазмұны және техникалық себептер бойынша өтініштер қабылдайды және қарайды, республикалық апелляциялық комиссияға бітірушіге балдар қосу туралы ұсыныс енгізеді және апелляцияның қорытындылары туралы хабардар етеді.
      45. Апелляцияға берілетін өтінішті тестілеуге қатысушының өзі апелляциялық комиссия төрағасының атына береді. Тест тапсырмаларының мазмұны және техникалық себептер бойынша өтініштер тестілеу нәтижесі жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 14.00-ге дейін қабылданады және апелляциялық комиссия бір күн ішінде қарастырады. Өтініш берушінің өзімен бірге оның жеке басын куәландыратын құжаты, ҰБТ-ға жіберу рұқсаттамасы болуы керек.

3. Қорытынды ережелер

      46. ҰБТ тапсырған бітірушілерге:
      сертификат;
      жалпы орта білімі туралы аттестат (бұдан әрі – аттестат) беріледі.
      47. Сертификат ҰБТ тапсырған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде ҰБТӨП-те беріледі.
      Сертификатқа ҰБТ шеңберінде тапсырылған әрбір пән бойынша балдары қойылады.
      Сертификат МК төрағасының, Министрлік өкілінің қолымен расталады және оған базасында ҰБТӨП ұйымдастырылған жоғары оқу орындарының немесе жергілікті білім беруді басқару органдарының мөрімен бекітіледі.
      48. Аттестатты ҰБТ-ны тапсырған кезде бітірушілер білім алған білім беру ұйымдары береді. Аттестатқа ҰБТ шеңберінде тапсырылған жалпы білім беретін пәндер бойынша МК шешіміне сәйкес жылдық баға есептелген орташа арифметикалық баға қойылады. Дау тудыратын жағдайда бағаны дөңгелектеу көтеру жағына жасалады.
      Ескерту. 48-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 23.04.2015 № 229 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу ережесіне
1-қосымша

Нысан

Тестілеу басталғанға дейін ғимаратты тексеру туралы акті

___________________________________________________________________
            (код)            (ҰБТӨП атауы)
«_______»_________________20_____жыл. _______сағат ________минут

Мемлекеттік комиссия мүшелері: ____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Құқық қорғау органдарының өкілі ___________________________________
                                    (тексеру жүргізушінің аты-жөні)

___________________________________________________________________

Ғимаратта жарылғыш заттың табылғандығы немесе табылмағандығы (қажеттісінің астын сызып көрсету керек) туралы осы актіні құрды.

Министрлік өкілі актімен танысты:
______________________________________________________________
      (Аты-жөні және қолы)

_________________________
      (Мерзімі)

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу ережесіне
2-қосымша

Нысан

Тестілеу басталғанға дейін аудиторияны тексеру актісі

_____________________________________________________________________
                         (код) (ҰБТӨП атауы)

«_______»_________________20_____жыл. _______сағат ________минут

Мемлекеттік комиссия мүшелері: _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Министрлік өкілі ___________________________________________________
                  (құжаттарды алған Министрлік өкілінің аты-жөні)

Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу ережесі бойынша тыйым салынған шпаргалкалар және басқа заттар:
____________________________________________________________________

№_____ аудиториядан табылғандығы немесе табылмағандығы (қажеттісінің астын сызып көрсету керек) туралы осы актіні құрды.

Аудитория кезекшісі актімен танысты:
______________________________________________________________
                       (Аты-жөні және қолы)

_________________________
      (Мерзімі)

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу ережесіне
3-қосымша

Нысан

Дұрыс жауаптар коды

 

Нұсқа:

Сұрақ №

1ЛЕК 
04.06.2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Қазақ тілі

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

B

B

B

B

B

Орыс тілі

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

B

B

B

B

B

Қазақстан тарихы

С

С

С

С

С

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

D

D

D

D

D

E

E

E

E

E

Математика

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

E

E

E

E

E

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

Физика

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

E

E

E

E

E

Химия

E

E

E

E

E

D

D

D

D

D

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

E

E

E

E

E

Биология

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

B

B

B

B

B

География

С

С

С

С

С

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

D

D

D

D

D

E

E

E

E

E

Дүниежүзі тарихы

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

E

E

E

E

E

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

Қазақ әдебиеті

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

E

E

E

E

E

Ағылшын тілі

E

E

E

E

E

D

D

D

D

D

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

E

E

E

E

E

Неміс тілі

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

B

B

B

C

C

C

A

A

A

D

D

D

B

B

B

Француз тілі

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

Орыс мектептеріне арналған қазақ тілі

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

B

B

B

C

C

C

A

A

A

D

D

D

B

B

B

Қазақ мектептеріне арналған орыс тілі

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

 

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу ережесіне
4-қосымша

Нысан

Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысының емтихан ведомосы
(апелляцияны есепке алмағанда)

___________________________________________________________________
      (код)            (ҰБТӨП атауы)

Оқу орны:
___________      Емтихан тапсыру тілі: _________      Лек: _______ 
                                                       Күні:______

 

ТЖК

Аты-жөні

аудитория №

Орын №

нұсқа

Пәндер 
(ҰБТ балы/пәндер бойынша бағасы)

Сомма

Ескерту

Қазақ тілі

Орыс тілі

Қазақстан тарихы

Математика

Таңдау пәні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік комиссия төрағасы

Комиссия мүшелері

Министрлік өкілі

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

 

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу ережесіне
5-қосымша

Нысан

Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысының емтихан ведомосы
(апелляцияны есепке алмағанда)

___________________________________________________________________
      (код)            (ҰБТӨП атауы)

Оқу орны:
___________      Емтихан тапсыру тілі: _________      Лек: ______ 
                                                       Күні:______

 

ТЖК

Аты-жөні

аудитория №

Орын №

нұсқа

Пәндер 
(ҰБТ балы/пәндер бойынша бағасы)

Сомма

Ескерту

Қазақ тілі

Орыс тілі

Қазақстан тарихы

Математика

Таңдау пәні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік комиссия төрағасы

Комиссия мүшелері

Министрлік өкілі

Апелляция комиссия төрағасы

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

 

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу ережесіне
6-қосымша

Нысан

Сертификаттарды тарату тізілімі

      ҰБТӨП ___________________
            (код) (атауы)

Оқу орны _______________________________________________________
            (код)            (атауы)

Облыс _______________________________   Аудан_______________________
            (код)      (атауы)                 (код)      (атауы)

Күні:_______

 

ТЖК

Т.А.Ә.

Қазақ тілі

Орыс тілі

Қазақстан тарихы

Математика

Таңдау пәні

Барлығы

Сертификат нөмірі

Бітірушінің қолы

Ескерту

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еркерту: Бітіруші сертификатты алу барысында "Ескерту" бағанына "Барлығы" бағанындағы жинаған жалпы балын қолмен толтырады.

Сертификаттардағы мәліметтердің ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысының емтихан ведомосындағы мәліметтерге (апелляцияны есепке алғанда), ал нөмірі – баспахана нөміріне сәйкес келетінін растаймыз.

      Мемлекеттік комиссия төрағасы _______________________

      Оқу орнының директоры _______________________

      ҰБТӨП жетекшісі____________

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу ережесіне
7-қосымша

Нысан

Анықтама

 

«___» ___________ 19___ жылғы, серия __, № _________ ______________________________________________ берген
      (куәлікті берген мекеме атауы)
туу туралы куәлікті ұсынушы__________________________
                                    (аты-жөні)
_____________________________________________берілді,
себебі, ол 20 ____ жылы_____________________________
                              (мекен-жайы)____________________________________________бітіреді.
      (білім беру мекемесінің атауы)

Директор ______________________Мерзімі___20__ж._____
            (аты-жөні)                         (қолы)

Анықтама ҰБТӨП-ке ұсыну үшін берілді

 

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу ережесіне
8-қосымша

Нысан

Жауап парағы

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу ережесіне
9-қосымша

Нысан

ҰБТ сертификатының балдарын жалпы орта білім туралы аттестаттың бағаларына ауыстыру шкаласы

 

№ р/с

Пән

2 (қанағаттанарлықсыз)

3 (қанағаттанарлық)

4 (жақсы)

5 (үздік)

1.

Қазақ тілі

0-3

4-13

14-20

21-25

2.

Орыс тілі

0-3

4-13

14-20

21-25

3.

Қазақстан тарихы

0-3

4-13

14-20

21-25

4.

Математика

0-3

4-11

12-19

20-25

5.

Физика

0-3

4-11

12-19

20-25

6.

Химия

0-3

4-11

12-19

20-25

7.

Биология

0-3

4-13

14-20

21-25

8.

География

0-3

4-13

14-20

21-25

9.

Дүниежүзі тарихы

0-3

4-13

14-20

21-25

10.

Қазақ әдебиеті

0-3

4-13

14-20

21-25

11.

Орыс әдебиеті

0-3

4-13

14-20

21-25

12.

Ағылшын тілі

0-3

4-13

14-20

21-25

13.

Неміс тілі

0-3

4-13

14-20

21-25

14.

Француз тілі

0-3

4-13

14-20

21-25

15.

Орыс мектептеріне арналған қазақ тілі

0-3

4-11

12-17

18-25

16.

Қазақ мектептеріне арналған орыс тілі

0-3

4-11

12-17

18-25

 

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу ережесіне
10-қосымша

Нысан

Аудиторияда тыйым салынған заттың тәркіленуі және тәртіп сақтау ережесін бұзған мектеп бітірушіні аудиториядан шығару туралы акт

___________________________________________________________________
            (код)            (ҰБТӨП атауы)

«___»_________________201_____ж. _______сағ. ________мин.

Министрлік өкілі _________________________________________________
                                    (аты-жөні)
аудитория кезекшісі ______________________________________________
                                    (аты-жөні)

Тестілеу уақытында мектеп бітірушіден:
Аты-жөні______________________________________, ТЖК_____________, №___аудитория, №___ орын, №_______нұсқа Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу ережесінің 34-тармағының бұзылғандығын дәлелдейтін төмендегі заттар табылды:
____________________________________________________________________
        (ұялы телефонның маркасы, саны және мәліметтері бар
                        шпаргалка және т.б.)

Осы фактіні есепке алып қаулы етілді:

      емтихан материалдарын алу;
      бітірушіні: аты-жөні________________________, ТЖК______________ №_____ аудиториядан шығару және емтихан материалдарын жою.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
      (осы актіні құрған тұлғалардың аты-жөні, қолдары)

актімен таныстым:
____________________________________________________________________
                 (мектеп бітірушінің аты-жөні, қолы)
актімен таныстым:
____________________________________________________________________
                 (ҰБТӨП жетекшісінің аты-жөні, қолы)
актімен таныстым: ____________________________________________________________________
          (Мемлекеттік комиссия төрағасының аты-жөні, қолы)

      МО
      (ҰБТӨП мөрі)            Мерзімі: ________________

Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу ережесіне
11-қосымша

Нысан

Тестілеуге берілген уақыт аяқталған кезде бітіруші емтихан материалдарын тапсырудан бас тартқан фактіні тіркеу туралы акт

___________________________________________________________________
      (код) (ҰБТӨП атауы)

«___»_________________201_____ж. _______сағ. ________мин.

Министрлік өкілі _________________________________________________
                                    (аты-жөні)
аудитория кезекшісі ______________________________________________
                                    (аты-жөні)
бітіруші: аты-жөні _______________________________________________, ТЖК_______________№_____аудитория, №_______ орын, №_________нұсқа  тестілеуге берілген уақыттың аяқталуына байланысты, емтихан материалдарын өз уақытында тапсырудан бас тартты. Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу ережесінің 37-тармағының бұзылғандығы болып есептеледі.

Осы фактіні есепке алып қаулы етілді:

      емтихан материалдарын алу;
      бітірушіні: аты-жөні________________________, ТЖК______________ №_____ аудиториядан шығару және емтихан материалдарын жою.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
          (осы актіні құрған тұлғалардың аты-жөні, қолдары)

актімен таныстым:
____________________________________________________________________
                  (мектеп бітірушінің аты-жөні, қолы)
актімен таныстым:
____________________________________________________________________
                  (ҰБТӨП жетекшісінің аты-жөні, қолы)
актімен таныстым: ____________________________________________________________________
           (Мемлекеттік комиссия төрағасының аты-жөні, қолы)

      МО
      (ҰБТӨП мөрі) Мерзімі: ________________

 

Пятница, 8 января 2016, 7:40 +03:00 от Gulnur Askerbekkyzy <gulnur_96_92@mail.ru>:

 

Пятница, 8 января 2016, 7:39 +03:00 от Gulnur Askerbekkyzy <gulnur_96_92@mail.ru>:

 

Среда, 6 января 2016, 14:14 +03:00 от Gulnur Askerbekkyzy <gulnur_96_92@mail.ru>:

 

Среда, 6 января 2016, 14:12 +03:00 от Gulnur Askerbekkyzy <gulnur_96_92@mail.ru>:

 

Четверг, 24 декабря 2015, 6:36 +03:00 от Gulnur Askerbekkyzy <gulnur_96_92@mail.ru>:

 

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2015 жылғы 17 шілдедегі № 463 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 21 тамызда № 11921 болып тіркелді

        «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына және «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті» мемлекеттік мекемесінің ережесі бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (С. Нюсупов) заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейінгі күнтізбелік он күннің ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауды;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Білім және ғылым вице-министрі Т.О. Балықбаевқа жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы 
      Білім және ғылым министрінің 
      міндетін атқарушы                          Т. Балықбаев

Қазақстан Республикасы    
Білім және ғылым министрі  
міндетін атқарушының     
2015 жылғы 17 шілдедегі   
№ 463 бұйрығымен бекітілген

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті»
мемлекеттік мекемесінің ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Комитет) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің (бұдан әрі - Министрлік) құзыреті шегінде білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі функцияларды, сондай-ақ оның құзыретіне қатысты саладағы бақылау және іске асыру функцияларын жүзеге асыратын ведомство болып табылады.
      2. Комитеттің облыстарда, Астана және Алматы қалаларында аумақтық органдары бар және ол мынадай басқармалардан тұрады:
      1) персоналды басқару қызметі (кадр қызметі);
      2) әкімшілік және құқықтық жұмыс басқармасы;
      3) лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасы;
      4) ғылыми кадрларды даярлау сапасын бағалау басқармасы;
      5) сырттай бағалау басқармасы;
      6) талдамалық жұмыс басқармасы;
      7) білім саласындағы бақылау басқармасы;
      8) аумақтық органдардың қызметін үйлестіру басқармасы
      3. Комитет өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің (бұдан әрі - Министр) және министрліктің Жауапты хатшысының бұйрықтарына, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады
      4. Комитет мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
      5. Комитет азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
      6. Комитеттің, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
      7. Комитет өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Комитет басшысы бұйрықтар мен қаулылар түрінде құқықтық актілер шығарады (мемлекеттік аттестаттаудың және білім беру ұйымдарын тексеру нәтижелері бойынша заңды және лауазымды тұлғаларға қатысты әкімшілік шаралар қолдану туралы).
      8. Комитеттің және оның аумақтық органдарының құрылымы мен штаттық сандарын Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тәртіпке сәйкес Министрліктің Жауапты хатшысы бекітеді.
      9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Орынбор көшесі, 8-үй, «Министрліктер үйі» әкімшілік ғимараты, 11-кіреберіс.
      10. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі.
      11. Осы Ереже Комитеттің мәртебесі мен құзыретін анықтайтын құрылтай құжаты болып табылады.
      12. Комитеттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен (шығыстар сметасынан) жүзеге асырылады.
      13. Комитетке кәсіпкерлік субъектілерімен Комитеттің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
      Егер Комитетке Қазақстан Республикасының заңнамаларымен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Комитеттің негізгі мақсаттары (міндеттері),
функциялары, құқықтары мен міндеттері

      14. Комитеттің мақсаттары (міндеттері):
      1) білім және ғылым сапасын бақылау саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру;
      2) білім беру қызметінің сапасын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
      3) мемлекеттік бақылау және ғылыми кадрларды даярлау сапасын арттыру, сонымен қатар, мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың қорытындысы, ғылыми-техникалық, инновациялық жобаларды және бағдарламаларды мемлекеттік бюджеттен қаржыландыруға ұсыну;
      4) білім және ғылым саласында мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру жұмыстарын ұйымдастыру, білім және ғылым саласында мемлекеттік қызмет көрсетудің нормативтік құқықтық базасын жетілдіру, білім және ғылым саласында мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын бағалау және мониторинг өткізу.
      15. Функциялары:
      1) бiлiм беру қызметiн жүзеге асыру құқығына лицензияларды және (немесе) қосымшаларды:
      бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғаларға;
      техникалық және кәсіптік білім берудің, оның ішінде кәсіптер мен мамандықтар бойынша кәсіптік бағдарламаларды іске асыратын заңды тұлғаларға; 
      орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары білімнен кейінгі білім берудің, оның ішінде мамандықтар бойынша кәсіптік бағдарламаларды іске асыратын заңды тұлғаларға;
      рухани білім беру бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғаларға беру; 
      2) меншiк нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан мыналарды:
      мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің;
      арнайы және мамандандырылған білім берудің;
      балаларға арналған қосымша білім берудің;
      балалар мен жасөспiрiмдерге арналған спорт бойынша қосымша білім берудің;
      техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің;
      жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің (медициналық және фармацевтикалық бiлiм берудi қоспағанда) білім беру бағдарламаларын іске асыратын бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестаттаудан өткiзу;
      3) меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, білім беру ұйымдарында Қазақстан Республикасы заңнамасының және білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілердің, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының орындалуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
      4) бақылау және тексеру іс-шараларының нәтижелері бойынша 2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 409 (4, 6, 7-бөліктері) 464463467-баптары бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау, 84409-баптарына (4 және 6-бөліктері), 464-бабына (1-бөлігі) сәйкес әкімшілік жаза қолдану, оларды қозғау және сот органдарына беру, сот процестеріне қатысу;
      5) заңнамада белгіленген тәртіппен білім беру және ғылым ұйымдарына тексерулер жүргізу жоспарын әзірлеу және бекіту;
      6) тексерілетін субъектілерді тексерулер санын, сондай-ақ тексеру парақтарына сәйкес анықталған бұзушылықтарды және оларға қолданылған әкімшілік ықпал ету шараларын ведомстволық есепке алуды тұрақты және үздіксіз негізде жүргізу;
      7) Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасының анықталған бұзушылықтарын ұйғарымда белгіленген мерзімде жою туралы орындалуы міндетті жазбаша ұйғарымдар беру;
      8) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеуден өткізу;
      9) білім және ғылым саласындағы мемлекеттік бақылау бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу;
      10) Қазақстан Республикасының заңнамасына қарама-қайшы келетін және ескірген құқық нормаларын анықтау, оларды іске асырудың тиімділігін бағалау, өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу немесе олардың күші жойылды деп тану жөніндегі шараларды дер кезінде қабылдау үшін Комитет әзірлеген және (немесе) іске асыратын заңға тәуелді актілерге қатысты тұрақты негізде мониторинг жүргізу;
      11) Комитеттің аумақтық органдарының қызметін үйлестіру және бақылау;
      12) Комитеттің қызмет бағыттары бойынша Комитеттің аумақтық органдарына әдістемелік көмек көрсету;
      13) Қазақстан Республикасының білім, ғылым органдары мен оқу орындарынан шыққан ресми құжаттарға апостиль қою;
      14) тиісті құжаттарды бере отырып, шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау рәсіміне мемлекеттік бақылау жүргізуді жүзеге асыру;
      15) шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау туралы шешім қабылдау;
      16) ұлттық бірыңғай тестілеуді ұйымдастыру және өткізу;
      17) оқу жетістіктерін сырттай бағалауды ұйымдастыру және өткізу;
      18) білім беру сапасын сырттай бағалау әдісімен білім беру мониторингін жүргізу;
      19) құжаттарды қабылдау, қазақ тілін білу деңгейін бағалау (ҚАЗТЕСТ) бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету стандартын және регламентін әзірлеу;
      20) диссертациялық кеңес туралы үлгілік ережені әзірлеу;
      21) ғылыми дәрежелерді беру және ғылыми атақтар беру тәртібін әзірлеу;
      22) философия докторы (PhD) бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежелерін беру;
      23) жоғары оқу орнының және ғылыми ұйымдардың қолдаухаты бойынша қауымдастырылған профессор (доцент), профессор ғылыми атақтарын беру;
      24) мемлекеттің атынан белгіленген мемлекеттік үлгідегі ғылым кандидаты және докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дипломдарын, доцент, қауымдастырылған профессор (доцент), профессор аттестаттарын беру;
      25) PhD докторлық диссертацияларын қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестер құру және олардың қызметін ұйымдастыру, диссертациялық кеңестер төрағаларын бекіту;
      26) ғылыми дәрежелер мен атақтарды беруге арналған аттестаттау істерін қарау жөніндегі сарапшылық кеңестерін құру және олардың қызметін ұйымдастыру;
      27) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету процесін автоматтандыруды және оңтайландыруды қамтамасыз ету. 
      28) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның келісімі бойынша мемлекеттік қызмет көрсету процесін оңтайландыруды қамтамасыз ету. 
      29) Комитеттің өкілеттілігіне жататын мәселелер бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыру;
      30) әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте хабарлау тәртібінде қызметті жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының қызметін тоқтату;
      31) мазмұнында мемлекеттік құпиялар мен заңмен қорғалған өзге де құпиялар бар ақпаратты қоспағанда рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жасау; 
      32) рұқсаттар мен хабарламалардың жұмыс істеу ережесіне сәйкес хабарлау тәртібін мемлекеттік ақпараттық жүйе арқылы электрондық түрде жүзеге асыру;
      33) өтініш берушілердің Қазақстан Республикасының заңдарымен, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарымен, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларымен белгіленген талаптарды сақтауын жүзеге асыру;
      34) оқулықтарды, оқу әдістемелік кешендерді және оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу, сараптамадан өткізу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және бақылау;
      35) мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың өткізілуін бақылау; 
      36) Комитетке ведомстволық бағынысты ұйымдардың жарғысын әзірлеу, келісу және бекіту жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;
      37) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ведомстволық бағынысты ұйымдарында бюджеттік және қаржы тәртібін бақылауды қамтамасыз ету;
      38) аккредиттеу органдарына, оның ішінде шетелдік аккредиттеу органдарына қойылатын талаптарды және оларды танудың тәртібін әзірлеу, танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының және білім беретін оқу бағдарламаларының тізілімін қалыптастыру;
      39) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
      16. Құқықтары мен міндеттері:
      1) заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан қажетті ақпарат пен материалдарды, оған қоса мемлекеттік қызметтерді көрсетуге қажетті құжаттар мен ақпаратты сұрату және алу; 
      2) Комитеттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша қолданыстағы заңнаманы қолдану жөнінде түсініктемелер беру;
      3) Комитет қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды ұйымдастыру;
      4) Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексінің және мемлекеттік қызмет туралы заңнамасында қарастырылған тәртіппен қызметкерлерді көтермелеу, оларға тәртіптік жазалар қолдану, қызметкерлерді материалдық жауапкершілікке тарту;
      5) құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мен халықаралық шарттарының жобаларын әзірлеуге қатысу;
      6) аумақтық бөлімшелеріне орындалуы міндетті нұсқаулар беру; 
      7) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау, олар бойынша хаттамалар жасау және әкімшілік жазалар қолдану;
      8) Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес орындамаған немесе жазбаша нұсқамаларын тиiсiнше орындамағаны үшiн хаттама толтырып, сот органдарына жолдау;
      9) Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес Комитеттің құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгіну, талап-арыз беру; 
      10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қолданыстағы заңнамалық актілерде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру;
      11) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Комитеттің құзіретіне кіретін мәселелер бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін, арыздары мен шағымдарын қарау; 
      12) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен, сондай-ақ мемлекеттік органдардың келісімі бойынша олармен бірлескен актілер негізінде басқа мемлекеттік органдармен, халықаралық ұйымдармен, сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушылармен өзара қарым-қатынас жасау;
      13) өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Републикасының заңнамаларын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
      14) Комитеттің аумақтық органдар қызметтерінің нәтижелерін талдау және мониторинг жүргізу негізінде білім беру стандарттары мен мазмұнын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;
      15) нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау үшін, сондай-ақ оны міндеттеріне сәйкес Комитеттің қабылдаған қызметін дамыту және іске асыру үшін Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлерін жұмысқа тарту;
      16) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Комитеттің құзыреті шегінде мәселелерді анықтау үшін үкіметтік емес ұйымдарды, ғылыми және өзге де, оның ішінде шетелдік ұйымдарды, ғылыми мамандарды жұмысқа тарту;
      17) Комитеттің құзыреті шегінде консультативтік-кеңестік және сараптау органдарын құру (кеңестер, соның ішінде ғылыми этика және антиплагиат бойынша, комиссиялар, топтар, алқалар) 
      18) ведомстволық бағынысты ұйымдарға, республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарға қатысты мемлекеттік меншіктік құқық субьектісінің функциясын жүзеге асыру, республикалық меншіктегі акционерлік қоғамдарда (серіктестіктерде) мемлекеттік акция топтамасын (қатысу үлесін) иелену және пайдалану;
      19) Комитеттің негізгі бағыттағы қызметі бойынша Алқа отырысын өткізу;
      20) апатты және үш ауысымды мектептерге мониторинг жүргізу;
      21) мемлекеттік қызметтер стандарттарының қолжетімділігін қамтамасыз ету;
      22) мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсету тәртібі туралы тұтынушыларды ақпараттандыру;
      23) мемлекеттік қызметті көрсету саласындағы уәкілетті органдарға тиісті ақпарат ұсыну;
      24) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге міндеттерді жүзеге асыру.

3. Комитеттің қызметін ұйымдастыру

      17. Комитет басқарылуын төраға жүзеге асырады, жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруына жеке жауапты.
      18. Комитеттің төрағасын Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің және Президент Әкімшілігі Басшылығының келісімі бойынша Министр лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады.
      19. Комитет төрағасының ұсынымы бойынша, Министрліктің Жауапты хатшысының келісімінен кейін, Министр және Премьер-Министр лауазымға тағайындайтын және босататын орынбасарлары болады. 
      20. Комитет төрағасы аумақтық органдардың басшыларын және орынбасарын Министрдің және Жауапты хатшының келісімі бойынша тағайындайды және лауазымдарынан босатады. 
      21. Комитет төрағасының өкілеттігі:
      1) өз орынбасарларының, сондай-ақ аумақтық органдардың басшылары мен басшының орынбасарының міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;
      2) Комитеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ведомствоға қарасты ұйымдардың директорлары және директордың орынбасарлары Комитет қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес көтермелейді, Комитет жұмысшыларын, аумақтық органдардың басшыларын және басшыларының орынбасарларын Комитет төрағасының орынбасарларын қоспағанда сонымен қатар тәртәп жөніндегі жазалар салады Комитет төрағасының орынбасарларын қоспағанда Комитеттің тәртіптік, аттестациялық және конкурстық комиссияларының қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексінің, еңбек және орындаушылық тәртіптің сақталуына бақылау жасайды және персоналды басқару қызметіне (кадр қызметі) жетекшілік етеді;
      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Комитет қызметкерлерін, аумақтық органдардың басшылары мен басшының орынбасарын іссапарға жіберу, еңбек демалысын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемақы төлеу, сыйлықақы беру мәселелерін шешеді;
      6) Әкімшілік жаза қолдану бойынша Комитет құқықтық актілер мен шешімдер шығарады және өз құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша, Комитеттің және оның аумақтық органдарының барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын сұрақтар бойынша нұсқау береді;
      7) Комитеттің Регламентін бекітеді; 
      8) Комитеттің және оның аумақтық органдарының құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;
      9) әкімшілік және құқықтық жұмыс мәселелеріне жетекшілік етеді;
      10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда Комитеттің атынан өкілдік етеді;
      11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге бағытталған шараларды қабылдау жұмысына басшылық жасайды, қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалар талаптарын сақтауын қамтамасыз етеді;
      12) Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 3 мамырдағы № 1567 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексін, атқарушылық және еңбек тәртібін ұстануын бақылайды 
      13) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасының 84409 (4 және 6 тармақтарына) сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті органның құзіретіне жатқызылған баптар бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы әкімшілік жаза қолданады, оларды қозғайды және сот органына береді, сот процестеріне қатысады;
      14) Қазақстан Республикасы заңдары мен Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне сәйкес өзге де өкілеттілікті жүзеге асырады.
      Комитет төрағасының өкілеттігін (белгіленген міндеттерді бөлуге сәйкес) оны алмастыратын немесе Комитет төрағасымен белгіленген тұлға жүзеге асырады.

4. Комитеттің мүлкі

      22. Комитеттің заңнамада көзделген жағдайларда жекеленген мүлікті жедел басқару құқығы бар.
      Комитеттің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.
      23. Комитетке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
      24. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Комитет өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

5. Комитетті қайта ұйымдастыру және тарату

      25. Комитетті және оның аумақтық органдарын қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

 

 

 

Четверг, 24 декабря 2015, 6:35 +03:00 от Gulnur Askerbekkyzy <gulnur_96_92@mail.ru>:

"Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға ұсынылған жұмыстарды қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 сәуірдегі № 206 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 21 мамырда № 11107 тіркелді

      «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған «Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға ұсынылған жұмыстарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.
      2. Ғылым комитеті (С.Е. Жолдасбаев) заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін ресми жариялауды;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Т.О. Балықбаевқа жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Білім және ғылым министрі                         А.Сәрінжіпов

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасы
      Ұлттық экономика министрінің
      міндетін атқарушы
      _____________ М. Құсайынов
      2015 жылғы 17 сәуір

Қазақстан Республикасы    
Білім және ғылым министрінің 
2015 жылғы 15 сәуірдегі № 206
бұйрығымен бекітілген  

«Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға ұсынылған жұмыстарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға ұсынылған жұмыстарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – Мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірлеген.
      3. Мемлекеттік қызметті, аграрлық ғылым саласындағы сыйлықтарды қоспағанда, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
      Өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беруді көрсетілетін қызметті беруші жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
      1) көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды қабылдау мерзімінің аяқталу сәтінен бастап күнтізбелік 30 күн;
      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар пакетін тапсыру үшін кезек күтудің рұқсат берілген ең ұзақ уақыты 15 минут;
      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілген ең ұзақ уақыты 15 минут.
      5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
      6. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға ұсынылған жұмыстарды қабылдау туралы анықтама беру.
      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны:
      қағаз түрінде.
      7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға тегін көрсетіледі.
      8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі:
      Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13:00-дан 14:30-ге дейінгі түскі үзіліспен, күнделікті сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін.
      Қабылдау алдын ала жазылусыз және жедел қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады.
      9. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажет құжаттардың тізбесі.
      Ғылым саласындағы сыйлықтарды беру үшін қажетті құжаттар:
      1) кiтаптар, монографиялар, оқулықтар, кiтапшаланған мақалалардың баспа-таңбалары, патенттер көшiрмелерi, авторлық куәліктер, мемлекеттiк тiркеуден өткен ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есептер түрлеріндегі ғылыми жұмыс;
      2) мазмұны, зерттеулердің өзектілігі мен жаңалығы, негiзгi ғылыми нәтижелерi, олардың маңыздылығы мен болашақта пайдалану мүмкіндігі баяндалатын жұмыстың сипаттамасы (0,5 беттен аспайтын);
      3) жұмыстың қысқаша аннотациясы;
      4) жұмыстың ғылыми өзектілігі мен маңыздылығын бейнелейтiн ұсыным-негiздеме;
      5) жұмысты ұсынған ұйымның консультативтік-кеңесші органы отырысының хаттамасынан үзiндi;
      6) сыйлық алуға үміткердің жұмыс орнынан анықтама;
      7) сыйлық алуға үміткердің шығармашылық үлесi көрсетiлген ұжым жұмыстары үшiн ғылыми қызметiне қысқаша сипаттама;
      8) негізгі ғылыми жұмыстарының тiзiмi (5-тен аспайтын);
      9) жұмысты ұсынушы ұйымнан конкурсқа ұсынылған жұмыстың (жұмыстар сериясы) бұрын республикалық бюджет қаражатынан төленетін сыйлықтарға ие болмағанын куәландыратын анықтама.
      Бұл ретте сыйлық алуға үміткер жұмыстан босатылған жағдайда осы тармақтың 6)7) және 8) тармақшаларында көрсетiлген құжаттар оның соңғы жұмыс орнынан ұсынылады.
      Мемлекеттік ғылыми стипендияны беру үшін қажетті құжаттар: 
      1) тиісті ұйымның ілеспе хаты;
      2) ұйымның консультативтік-кеңесші органының мемлекеттік ғылыми стипендияны алуға үміткерді ұсыну туралы отырысы хаттамасынан үзiндi;
      3) ұйымның консультативтік-кеңесші органының уәжделген қолдау хаты (ұсынымы);
      4) мемлекеттік ғылыми стипендияны алуға үміткердің жұмыс орнынан анықтама; 
      5) мемлекеттік ғылыми стипендияны алуға үміткердің соңғы бес жылда жарияланған ғылыми жұмыстарының тізімі, сондай-ақ ең маңызды жұмыстардың баспа-таңбалары (бестен аспауы керек). Монография бойынша екі бетке дейінгі көлемде басылған аннотация беріледі (көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті алуға жеңілдіктер көзделмеген).
      Қабылданған құжаттар топтамасы ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға конкурстық құжаттарды тіркеу журналында бекітіледі, онда оның реттік нөмірі және келіп түскен күні көрсетіледі.

3. Орталық мемлекеттік органның, көрсетілетін қызмет көрсетушілердің және (немесе) олардың лауазымдық тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      10. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану: шағым жазбаша түрде:
      көрсетілген қызметті берушінің басшысының не оны алмастырушы тұлғаның атына;
      көрсетілген қызметті берушінің басшысының атына беріледі.
      Шағымды қабылдаған тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын, берілген шағымға жауап алу мерзімін және орнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылдануын растау болып табылады.
      Шағымда:
      1) жеке тұлға – тегі, аты, әкесінің аты, пошталық мекенжайы, байланыс телефоны;
      2) заңды тұлға – атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.
      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
      Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарастыруға жатады.
      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға жүгіне алады. 
      Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.
      11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

      12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
      1) Министрліктің: www.edu.gov.kz;
      2) Комитеттің: www.scedu.gov.kz – интернет – ресурстарында орналастырылған.
      13. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде, көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша анықтама қызметтері, мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігіне ие.
      14. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша анықтама қызметтерінің байланыс телефондары: +7(7172) 74-20-29, +7(7172) 74-24-59. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

 

 

 

Четверг, 24 декабря 2015, 6:35 +03:00 от Gulnur Askerbekkyzy <gulnur_96_92@mail.ru>:

 

"Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға ұсынылған жұмыстарды қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 9 маусымдағы № 370 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 10 шілдеде № 11627 тіркелді

      «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 2-тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған «Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға ұсынылған жұмыстарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті (С.Е. Жолдасбаев) заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуді;
      2) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы бұйрықты ресми жариялауды;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Т.О. Балықбаевқа жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                    А. Сәрінжіпов

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 9 маусымдағы  
№ 370 бұйрығымен бекітілген

«Ғылым саласындағы сыйлықтарды, мемлекеттік ғылыми стипендияларды алуға ұсынылған жұмыстарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

      1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) № 11107 нормативтік құқықтық актілер мемлекеттік Реестрінде тіркелген «Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды мемлекеттік есепке алу қағидаларын және олардың орындалуы жөніндегі есептерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 15 сәуірдегі № 206 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты (бұдан әрі – Стандарт) негізінде жүзеге асырады.
      2. Мемлекеттік қызметті көрсетудің нысаны: қағаз түрінде.
      3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі тіркеу күні мен нөмірі көрсетілген құжаттарды қабылдау туралы анықтама болып табылады.

2. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі іс-қимыл жүргізу тәртібінің сипаттамасы.

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін көрсетілетін қызметті алушының Стандарттың 9-тармағына сәйкес конкурстық құжаттар (бұдан әрі – конкурстық құжаттар) ұсынуы негіз болып табылады.
      5. Мемлекеттік қызметті көрсетудің құрамына кіретін әр рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны:
      1) Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі конкурстық құжаттарды қабылдайды, тіркейді және оларды Ғылыми-техникалық саясат басқармасына күнтізбелік 30 күн ішінде жолдайды;
      2) Қызмет берушінің Ғылыми-техникалық саясат басқармасы конкурстық құжаттарды конкурс жарияланған кезден бастап 30 күнтізбелік күн ішінде қабылдайды және тіркеу журналына тіркейді.

3. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі өзара іс-қимыл жүргізу тәртібінің сипаттамасы

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде қызмет көрсетуге келесі бөлімшелер қатысады:
      1) Қызмет көрсетушінің кеңсесі;
      2) Қызмет көрсетушінің Ғылыми-техникалық саясат басқармасы;
      7. Қызмет көрсетушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметшілерінің) арасындағы рәсімдеудің (іс-қимылдардың) тізбектілік сипаттамасы.
      1) Қызмет көрсетушінің кеңсесі конкурстық құжаттар қабылдайды, тіркейді және оларды күнтізбелік 30 күн ішінде Ғылыми-техникалық саясат басқармасына жолдайды;
      2) Қызмет көрсетушінің Ғылыми-техникалық саясат басқармасы конкурстық құжаттарды қабылдауды іске асырады және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін күнтізбелік 30 күн ішінде береді. 

 

Четверг, 24 декабря 2015, 6:33 +03:00 от Gulnur Askerbekkyzy <gulnur_96_92@mail.ru>:

 

"Білім беру қызметіне лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 2 маусымдағы № 357 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 3 шілдеде № 11563 тіркелді

      «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 2) тармақшасына сәйкесБҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған «Білім беру қызметіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.
      2. «Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 20 маусымдағы № 235 бұйрығының 1-тармағы 5) тармақшасының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9604 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2014 жылғы 30 қазанда № 212 (28435) санында жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (С. Нюсупов) заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен соң осы бұйрықты ресми жариялауды;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым вице-министрі Т.О. Балықбаевқа жүктелсін.
      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                    А. Сәрінжіпов

Қазақстан Республикасы    
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 2 маусымдағы   
№ 357 бұйрығымен бекітілген

«Білім беру қызметіне лицензия беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

      1. «Білім беру қызметіне лицензия беру» мемлекеттік қызметін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің аумақтық департаменттері (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
      2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған).
      3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 сәуірдегі № 204 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11120 болып тіркелген) бекітілген «Білім беру қызметіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – Стандарт) 10-тармағында көзделген жағдайда және негіздер бойынша берілген лицензия және/немесе оған қосымша, қайта ресімделген лицензия және/немесе оған қосымша, лицензияның және/немесе оған қосымшаның телнұсқалары не мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап болып табылады.

2. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(қызметкерлерінің) мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі
өзара іс-қимыл жүргізу тәртібінің сипаттамасы

      4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастау үшін көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге портал арқылы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттармен бірге электронды сұранысты беруі негіз болып табылады.
      5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-әрекеттің) мазмұны:
      1) лицензияны және/немесе лицензияға қосымшаны беру, заңды тұлға-лицензиатты бөлу немесе шығару нысанында қайта ұйымдастыру кезінде онда бар лицензияны және/немесе лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу:
      1-процесс – 1 (бір) жұмыс күні ішінде порталда электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұранысын) тіркеу және сұранысты өңдеу;
      2-процесс – 1 (бір) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруі; 
      3-процесс – 24 (жиырма төрт) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына және лицензия беру негіздеріне сәйкестігін көрсетілетін қызметті берушінің тексеруі;
      4-процесс – көрсетілетін қызметті алушының Стандарттың 10-тармағында көзделген лицензия беру негіздеріне сәйкес келмеуіне байланысты сұраныс түскен қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру; не көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына және лицензия беру негіздеріне сәйкес келуіне байланысты көрсетілетін қызмет нәтижесін қалыптастыру. Электрондық құжат көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасын қолдану арқылы 4 (төрт) жұмыс күні ішінде қалыптасады.
      2) лицензияны және/немесе лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу:
      1-процесс – 4 (төрт) сағат ішінде порталда электрондық құжатты (қызмет алушының сұранысын) тіркеуі және сұранысты өңдеу;
      2-процесс – 4 (төрт) сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруі; 
      3-процесс – 1 (бір) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушының лицензияны қайта ресімдеу талаптарына және негіздеріне сәйкестігін көрсетілетін қызметті берушінің тексеруі;
      4-процесс – көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына және Стандарттың 10-тармағында көзделген лицензия беру негіздеріне сәйкес келмеуіне байланысты сұраныс түскен қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру; не көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына және лицензия беру негіздеріне сәйкес келуіне байланысты көрсетілетін қызмет нәтижесін қалыптастыру. Электрондық құжат көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасын қолдану арқылы 1 (бір) жұмыс күні ішінде қалыптасады.
      3) лицензияның және/немесе оған қосымшаның телнұсқасын беру:
      1-процесс – 4 (төрт) сағат ішінде порталда электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұранысын) тіркеу;
      2-процесс – 4 (төрт) сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің лицензияның бар екендігін тексеруі; 
      3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының портал қалыптастырған қызмет нәтижесін (электрондық лицензия) алуы. Электрондық құжат көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасын қолдану арқылы 1 (бір) жұмыс күні ішінде қалыптасады.
      6. Келесі рәсімді (іс-қимылдарды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсімдердің (іс-қимылдардың) нәтижесі:
      1) тіркелген өтініш;
      2) электрондық цифрлық қолтаңба қойылған электрондық құжат нысанында берілген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап;
      3) лицензия және/немесе оған қосымша, қайта ресімделген лицензия және/немесе оған қосымша, лицензияның және/немесе оған қосымшаның телнұсқалары.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара
іс-қимыл жүргізу тәртібінің сипаттамасы

      7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне мынадай құрылымдық бөлімшелер қатысады:
      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінде (бұдан әрі – Комитет):
      1) кеңсе қызметкері;
      2) лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының қызметкері;
      3) лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының басшысы;
      4) төраға орынбасары;
      5) білім беру қызметін лицензиялау жөніндегі комиссия;
      6) төраға;
      Комитеттің аумақтық департаменттерінде (бұдан әрі - Департамент):
      1) кеңсе қызметкері;
      2) білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің қызметкерлері; 
      3) білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің басшысы;
      4) әкімшілік және қаржы жұмыстары бөлімінің басшысы; 
      5) білім беру қызметін лицензиялау жөніндегі комиссия;
      6) Департамент басшысы.
      8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесі құрылымдық бөлімшелер арасындағы мынадай рәсімдерден тұрады: 
      Комитетте:
      1) лицензияны және/немесе лицензияға қосымшаны беру, заңды тұлға-лицензиатты бөлу немесе шығару нысанында қайта ұйымдастыру кезінде онда бар лицензияны және/немесе лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу:
      1-рәсім – 2 (екі) сағат ішінде кеңсе қызметкері электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұранысы) порталда тіркейді және төрағаға жолдайды;
      2-рәсім – 2 (екі) сағат ішінде төраға қарар жазады және көрсетілетін қызметті алушының сұранысын төраға орынбасарына жолдайды;
      3-рәсім – 2 (екі) сағат ішінде төраға орынбасары қарар жазады және көрсетілетін қызмет алушының сұранысын лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының басшысына жолдайды;
      4-рәсім – 2 (екі) сағат ішінде лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының басшысы лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының қызметкерлері қатарынан жауапты орындаушыны тағайындайды;
      5-рәсім – лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының қызметкері 1 (бір) жұмыс күні ішінде құжаттардың толықтығын тексереді, 22 (жиырма екі) жұмыс күні ішінде Стандарттың 10-тармағында көзделген лицензия беру негіздеріне сәйкестігін тексереді, соның ішінде тексерілетін тұлғаға бару мүмкіндігі арқылы жүзеге асырады, сараптамалық қорытынды әзірлейді және оны білім беру қызметін лицензиялау жөніндегі комиссияның қарауына ұсынады.
      6-рәсім – 2 (екі) жұмыс күні ішінде білім беру қызметін лицензиялау жөніндегі комиссия сараптамалық қорытындыны қарастырып, шешім қабылдайды;
      7-рәсім - 1 (бір) жұмыс күні ішінде білім беру қызметін лицензиялау жөніндегі комиссияның шешімі негізінде электрондық шешім қалыптастырады (электрондық цифрлық қолтаңба қойылған электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап; лицензия және/немесе оған қосымша) және шешімді тексеру үшін басқарма басшысына жолдайды;
      8-рәсім – 1 (бір) жұмыс күні ішінде лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының басшысы шешімді тексереді және келісу үшін төраға орынбасарына жолдайды;
      9-рәсім – 1 (бір) жұмыс күні ішінде төраға орынбасары шешімді тексереді және қол қою үшін төрағаға жолдайды;
      10-рәсім – 1 (бір) жұмыс күні ішінде төраға шешімді тексереді және электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып қол қояды.
      2) лицензияны және/немесе лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу:
      1-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде кеңсе қызметкері электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұранысы) порталда тіркейді және төрағаға жолдайды;
      2-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде төраға қарар жазады және көрсетілетін қызметті алушының сұранысын төраға орынбасарына жолдайды;
      3-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде төраға орынбасары қарар жазады және көрсетілетін қызмет алушының сұранысын лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының басшысына жолдайды;
      4-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының басшысы лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының қызметкерлері қатарынан жауапты орындаушыны тағайындайды;
      5-рәсім – 4 (төрт) сағат ішінде лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының қызметкері құжаттардың толықтығын тексереді, 1 (бір) жұмыс күні ішінде қызмет алушының лицензия қайта ресімдеу негіздеріне сәйкестігін тексереді және шешім қалыптастырады (электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап; қайта ресімделген лицензия және/немесе оған қосымша) және шешімді тексеру үшін басқарма басшысына жолдайды;
      6-рәсім – 4 (төрт) сағат ішінде лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының басшысы шешімді тексереді және келісу үшін төраға орынбасарына жолдайды;
      7-рәсім – 2 (екі) сағат ішінде төраға орынбасары шешімді тексереді және қол қою үшін төрағаға жолдайды;
      8-рәсім – 2 (екі) сағат ішінде төраға шешімді тексереді және электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып қол қояды.
      3) лицензияның және/немесе оған қосымшаның телнұсқасын беру:
      1-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде кеңсе қызметкері электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұранысы) порталда тіркейді және төрағаға жолдайды;
      2-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде төраға қарар жазады және көрсетілетін қызметті алушының сұранысын төраға орынбасарына жолдайды;
      3-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде төраға орынбасары қарар жазады және көрсетілетін қызмет алушының сұранысын лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының басшысына жолдайды;
      4-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының басшысы лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының қызметкерлері қатарынан жауапты орындаушыны тағайындайды;
      5-рәсім – 1 (бір) жұмыс күні ішінде лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасы қызметкері лицензияның бар болуын тексереді және шешім қалыптастырады (электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап; лицензияның және/немесе оған қосымшаның телнұсқалары) және шешімді тексеру үшін басқарма басшысына жолдайды;
      6-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде лицензиялау, нострификациялау және апостильдеу басқармасының басшысы шешімді тексереді және келісу үшін төраға орынбасарына жолдайды;
      7-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде төраға орынбасары шешімді тексереді және қол қою үшін төрағаға жолдайды;
      8-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде төраға шешімді тексереді және электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып қол қояды.
      Департаменттерде:
      1) лицензияны және/немесе лицензияға қосымшаны беру, заңды тұлға-лицензиатты бөлу немесе шығару нысанында қайта ұйымдастыру кезінде онда бар лицензияны және/немесе лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу:
      1-рәсім – 1 (бір) күн ішінде кеңсе қызметкері электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұранысы) порталда тіркейді және Департамент басшысына жолдайды;
      2-рәсім – 1 (бір) күн ішінде Департамент басшысы қарар жазады және көрсетілетін қызметті алушының сұранысын әкімшілік және қаржы жұмыстары бөлімінің басшысына жолдайды;
      3-рәсім – 1 (бір) күн ішінде әкімшілік және қаржы жұмыстары бөлімінің басшысы қарар жазады және көрсетілетін қызмет алушының сұранысын білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің басшысына жолдайды;
      4-рәсім – 1 (бір) күн ішінде білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің басшысы білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің қызметкерлері қатарынан жауапты орындаушыны тағайындайды;
      5-рәсім – білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің қызметкері 1 (бір) жұмыс күні ішінде құжаттардың толықтығын тексереді, 22 (жиырма екі) жұмыс күні ішінде Стандарттың 10-тармағында көзделген лицензия беру негіздеріне сәйкестігін тексереді, оның ішінде тексерілетін тұлғаға бару мүмкіндігін қарастыра отырып, сараптамалық қорытынды әзірлейді және оны білім беру қызметін лицензиялау жөніндегі комиссияның қарауына ұсынады.
      6-рәсім – 2 (екі) жұмыс күні ішінде білім беру қызметін лицензиялау жөніндегі комиссия сараптамалық қорытындыны қарастырып, шешім қабылдайды;
      7-рәсім - 1 (бір) жұмыс күні ішінде білім беру қызметін лицензиялау жөніндегі комиссияның шешімі негізінде электрондық шешім қалыптастырады (электрондық цифрлық қолтаңба (ескертпе орындаушыда ЭЦҚ жоқ) қойылған электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап; лицензия және/немесе оған қосымша) және шешімді тексеру үшін білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің басшысына жолдайды;
      8-рәсім – 1 (бір) жұмыс күні ішінде білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің басшысы шешімді тексереді және келісу үшін әкімшілік және қаржы жұмыстары бөлімінің басшысына жолдайды;
      9-рәсім – 1 (бір) жұмыс күні ішінде әкімшілік және қаржы жұмыстары бөлімінің басшысы шешімді тексереді және қол қою үшін Департамент басшысына жолдайды;
      10-рәсім – 1 (бір) жұмыс күні ішінде Департамент басшысы шешімді тексереді және электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып қол қояды.
      2) лицензияны және/немесе лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу:
      1-рәсім – 1 (бір) күн ішінде кеңсе қызметкері электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұранысы) порталда тіркейді және Департамент басшысына жолдайды;
      2-рәсім – 1 (бір) күн ішінде Департамент басшысы қарар жазады және көрсетілетін қызметті алушының сұранысын әкімшілік және қаржы жұмыстары бөлімінің басшысына жолдайды;
      3-рәсім – 1 (бір) күн ішінде әкімшілік және қаржы жұмыстары бөлімінің басшысы қарар жазады және көрсетілетін қызмет алушының сұранысын білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің басшысына жолдайды;
      4-рәсім – 1 (бір) күн ішінде білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің басшысы білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің қызметкерлері қатарынан жауапты орындаушыны тағайындайды;
      5-рәсім – 1 (бір) күн ішінде білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің қызметкері құжаттардың толықтығын тексереді, 1 (бір) жұмыс күні ішінде қызмет алушының лицензия қайта ресімдеу негіздеріне сәйкестігін тексереді және шешім қалыптастырады (электрондық цифрлық қолтаңбасы (ескертпе орындаушыда ЭЦҚ жоқ) қойылған электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап; қайта ресімделген лицензия және/немесе оған қосымша) және шешімді тексеру үшін білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің басшысына жолдайды;
      6-рәсім – 1 (бір) күн ішінде білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің басшысы шешімді тексереді және келісу үшін әкімшілік және қаржы жұмыстары бөлімінің басшысына жолдайды;
      7-рәсім – 1 (бір) күн ішінде әкімшілік және қаржы жұмыстары бөлімінің басшысы шешімді тексереді және қол қою үшін Департамент басшысына жолдайды;
      8-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде Департамент басшысы шешімді тексереді және электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып қол қояды.
      3) лицензияның және/немесе оған қосымшаның телнұсқасын беру:
      1-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде кеңсе қызметкері электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұранысы) порталда тіркейді және Департамент басшысына жолдайды;
      2-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде Департамент басшысы қарар жазады және көрсетілетін қызметті алушының сұранысын әкімшілік және қаржы жұмыстары бөлімінің басшысына жолдайды;
      3-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде әкімшілік және қаржы жұмыстары бөлімінің басшысы қарар жазады және көрсетілетін қызмет алушының сұранысын білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің басшысына жолдайды;
      4-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің басшысы білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің қызметкерлері қатарынан жауапты орындаушыны тағайындайды;
      5-рәсім – 1 (бір) жұмыс күні ішінде білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің қызметкері лицензияның бар болуын тексереді және шешім қалыптастырады (электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап; лицензияның және/немесе оған қосымшаның телнұсқалары) және шешімді тексеру үшін білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің басшысына жолдайды;
      6-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің басшысы шешімді тексереді және келісу үшін әкімшілік және қаржы жұмыстары бөлімінің басшысына жолдайды;
      7-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде әкімшілік және қаржы жұмыстары бөлімінің басшысы шешімді тексереді және қол қою үшін Департамент басшысына жолдайды;
      8-рәсім – 1 (бір) сағат ішінде Департамент басшысы шешімді тексереді және электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып қол қояды.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде халыққа қызмет
көрсету орталығымен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті
берушілермен өзара іс-қимыл жүргізу, сондай-ақ ақпараттық
жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

      9. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушының халыққа қызмет көрсету орталығына және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілерге жүгіну мүмкіндігі көзделмеген.
      10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Порталдың функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы осы Регламентке 1-қосымшада келтірілген.
      11. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылының және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің толық сипаттамасы: 
      1) лицензияны және/немесе лицензияға қосымшаны беру, заңды тұлға-лицензиатты бөлу немесе шығару нысанында қайта ұйымдастыру кезінде лицензияны және/немесе лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу кезінде осы Регламентке 2-қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында;
      2) лицензияны және/немесе лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу кезінде осы Регламентке 3-қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында;
      3) лицензияның және/немесе оған қосымшаның телнұсқасын беру осы Регламентке 4-қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

«Білім беру қызметіне лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентіне    
1-қосымша         

Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Порталдың
функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы

«Білім беру қызметіне лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентіне     
2-қосымша        

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің
анықтамалығы (лицензияны және/немесе лицензияға қосымшаны беру,
заңды тұлға-лицензиатты бөлу немесе шығару нысанында қайта
ұйымдастыру кезінде онда бар лицензияны және/немесе лицензияға
қосымшаны қайта ресімдеу)

«Білім беру қызметіне лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентіне     
3-қосымша         

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы
(лицензияны және/немесе лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу)

«Білім беру қызметіне лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентіне      
4-қосымша         

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы
(лицензияның және/немесе оған қосымшаның телнұсқасын беру)

 

Четверг, 24 декабря 2015, 6:28 +03:00 от Gulnur Askerbekkyzy <gulnur_96_92@mail.ru>:

Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 16 сәуірдегі № 212 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 3 маусымда № 11820 тіркелді

      «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес «Қазақстан Республикасының білім, ғылым органдарынан және оқу орындарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;
      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес «Білім беру туралы құжаттарды тану және нострификациялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;
      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;
      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес «Қазақ тілін білу деңгейін бағалау (ҚАЗТЕСТ)» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (С. Нюсупов) белгіленген заңнамалық тәртіппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен соң осы бұйрықтың ресми жариялануын;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым вице-министрі Т.О.Балықбаевқа жүктелсін. 
      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Білім және ғылым министрі А. Сәрінжіпов

     «КЕЛІСІЛДІ»
     Қазақстан Республикасының 
     Инвестициялар және даму министрі
      ____________ Ә.Ө. Исекешев
      2015 жылғы «___»________________

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының 
      Ұлттық экономика министрі 
      _______________Е.А. Досаев
      2015 жылғы 4 мамыр

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 16 сәуірдегі   
№ 212 бұйрығына       
1 қосымша         

«Қазақстан Республикасының білім, ғылым органдарынан және оқу
орындарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1.«Қазақстан Республикасының білім, ғылым органдарынан және оқу орындарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі - Министрлік) әзірлеген.
      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
      Мемлекеттік қызметті көрсетуге өтініштерді қабылдау және нәтижесін беру:
      Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және байланыс комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорны құқығындағы «Халыққа қызмет көрсету орталығы» (бұдан әрі - ХҚО) арқылы;
      «Электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі

      4. Көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
      Астана қаласының ХҚО және портал үшін 5 (бес) жұмыс күні; 
      Басқа аймақтардағы ХҚО үшін – 30 (отыз) күнтізбелік күн. 
      ХҚО құжатты қабылдаған күн, пошта байланысы көрсетілетін мерзімге енбейді. 
      2) ХҚО құжаттар топтамасын тапсыру кезінде кезек күтудің барынша рұқсат етілген уақыты - 15 минут;
      3) ХҚО көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілген уақыты - 15 минут.
      5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электронды (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.
      6. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі:
      ХҚО – «апостиль» мөртаңбасы қойылған дайын құжаттарды қағаз тасымалдағышта беру;
      порталда – өтініштің қабылданғаны туралы құжаттың апостильдену күні және уақыты көрсетілген хабарлама алу.
      Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – қағаз түрінде.
      7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – қызметті алушы) ақылы түрде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес мемлекеттік баж төленген күнге белгіленген 0,5 айлық есепті көрсеткішті құрайтын мемлекеттік баж алынады. 
      Мемлекеттік бажды төлеу қолма-қол және қолма-қол ақшасыз екінші деңгейдегі банктер және банк операцияларының жеке түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.
      Портал арқылы электронды сұраныс жасалғанда төлем «электронды үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан әрі - ЭҮТШ) арқылы жүзеге асырылады. Алдын ала төленген жағдайда төлемақы құжатының электронды көшірмесі қоса тіркеледі.
      8. Жұмыс кестесі:
      ХҚО – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес, демалыс және мейрам күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, бекітілген кесте бойынша түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін. 
      Қабылдау «электронды» кезек арқылы, көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша жүзеге асады, жедел қызмет көрсету қарастырылмаған, портал арқылы алдын ала кезекке қою мүмкіндігі бар.
      Порталда – жөндеу жұмыстарына байланысты жүргізілетін техникалық үзілістерді есептемегенде, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталған соң, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мейрам күндері өтініш білдірген жағдайда өтінішті қабылдау және нәтижесін беру келесі жұмыс күнімен жүзеге асады). 
      9. Көрсетілетін қызметті алушы немесе оның сенім білдірген өкілі өтініш білдірген кездегі мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті құжаттар тізбесі:
      ХҚО:
      Осы мемлекеттік стандарттың 1-қосымшасына сәйкес, үлгіге сай өтініш;
      жеке куәлігін растайтын құжат (салыстыру үшін);
      апостильдеуге ұсынылған құжат (түпнұсқа);
      мемлекеттік баж төленгені туралы түбіртек (түпнұсқа).
      Порталда:
      көрсетілетін қызметті алушының ЭСҚ қойылған электронды түрдегі сұранысы;
      апостильдеуге ұсынылған құжаттың электронды көшірмесі.
      Жеке куәлігін растайтын құжаттар, бюджетке мемлекеттік баж ЭҮТШ арқылы төленген жағдайдағы төлем туралы мәліметі көрсетілетін қызметті беруші порталдың тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйесінен уәкілетті адамның ЭСҚ-мен расталған электронды құжаттар нысанынан ала алады.
      Мемлекеттік қызметті көрсету барысында көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылмаған ақпараттық жүйедегі құпия деректерден тиісті деректерді алуға келісімін жазбаша түрде жазып береді.
      ХҚО дайын құжатты қабылдау барысында берілген қолхат негізінде жеке куәлігін немесе сенім білдірген адамы сенімхатты көрсеткен кезде бере алады.
      ХҚО бір ай ішінде дайын құжатты сақтай алады, мерзімі өткен соң көрсетілетін қызметті алушы келмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті берушіге әрі қарай сақтау үшін жолдайды. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш білдірген жағдайда, ХҚО сұранысы негізінде көрсетілетін қызмет беруші бір жұмыс күні ішінде дайын құжатты ХҚО көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін жолдайды.
      Портал арқылы өтініш білдірген жағдайда «Жеке кабинетке» өтініштің қабылдану, өңделуі туралы ақпарат, сондай-ақ мемлекеттің қызметтің нәтижесін алатын күні, уақыты, мекен-жайы көрсетілген хабарлама жіберіледі.
      Порталда электронды сұраныс «Жеке кабинеті» арқылы жүзеге асады.
      10. Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9 тармақшасына сәйкес құжаттар топтамасын толық тапсырмаған жағдайда ХҚО өтінішті қабылдаудан бас тартып, осы мемлекеттік стандарттың 2 қосымшасына сәйкес қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін
қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының
шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті берушінің, не оны алмастырушы адамның атына жазбаша түрде беріледі. 
      Шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі және орны көрсетіліп, шағымның көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) оның қабылданғанын растау болып табылады. 
      ХҚО қызметкері дұрыс қызмет көрсетпеген жағдайда, шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша ХҚО басшысының атына беріледі. 
      ХҚО кеңсесіне қолма-қол және пошта арқылы түскен шағымның қабылдануын растау оның тіркелуі (шағымның екінші данасында немесе шағымға ілеспе хатта мөртаңба, кіріс нөмірі және тіркелген күні қойылады) болып табылады. Шағым тіркелгеннен кейін жауапты орындаушыны анықтау және тиісті шара қабылдау үшін ХҚО басшысына жолданады. 
      Сондай-ақ, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚО қызметкерінің әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі туралы ақпаратты осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында көрсетілген мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығының телефоны арқылы алуға болады.
      Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің немесе ХҚО-ның атына келіп түскен шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымның қаралу нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта байланысы арқылы жіберіледі көрсетілетін қызметті берушінің немесе ХҚО кеңсесінде қолма-қол беріледі.
      Портал арқылы шағымды қарау тәртібі туралы ақпаратты осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағындакөрсетілген мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының телефоны бойынша алуға болады. 
      Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинеті» арқылы көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті өңдеуі (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отыратын өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады. 
      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға жүгіне алады. 
      Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарастыруға жатады.
      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық форматта көрсетілетін қызмет көрсетудің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

      13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
      1) Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсында (Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, Министрліктер үйі, 11 кіре-беріс);
      2) көрсетілетін қызметті берушінің control.edu.gov.kz интернет-ресурсында (Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, Министрліктер үйі, 11 кіре-беріс);
      3) ЦОНа: www.con.gov.kz интернет-ресурсында;
      4) порталда орналастырылған.
      14. Көрсетілетін қызметті алушы белгіленген заңнамалық тәртіпке сәйкес толық немесе ішінара еңбекке қабілеттілігінен айырылған жағдайда немесе өзіне қызмет көрсету, өз бетінше қозғалу, іс-әрекет жасау мүмкіндігін жоғалтқан жағдайда 1414 бірыңғай байланыс телефондары арқылы байланысқа шығу арқылы ХҚО қызметкері мемлекеттік көрсетілетін қызметке өтінішті олардың мекен-жайларына барып қабылдайды. 
      15. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу тәртібінде порталдағы «жеке кабинеті», көрсетілетін қызметті берушінің анықтама қызметі, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.
      16. Көрсетілетін қызметті берушінің анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің control.edu.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған, сондай-ақ бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

«Қазақстан Республикасының    
білім, ғылым органдарынан және 
оқу орындарынан шығатын      
ресми құжаттарға апостиль қою» 
мемлекеттік қызмет стандартына 
1-қосымша           

Қазақстан Республикасы       
Білім және ғылым министрлігі    
Білім және ғылым саласындағы бақылау
комитетінің төрағасына       
кімнен: ____________________________
тегі, аты әкесінің аты    
(бар болса) көрсетіледі     
мекенжайы ______________________________
________________________________________
байланыс телефоны         
________________________________________
ұйымның телефоны/факсы      
________________________________________
________________________________________
Жұмыс немесе оқу орны     

ӨТІНІШ

      Менің білім туралы құжатымды апостильдеуді өтінемін (керегін сызыңыз):
      1. оқу бағдарламасы,
      2. табель,
      3. аттестат,
      4. колледж, лицей, училище бітіргені туралы диплом,
      5. жоғары білім туралы диплом,
      6. сертификат ЕНТ, КТА,
      7. анықтама
      8. басқалары
      кету елі ____________________________

      Құжаттардың мынадай көшірмелері тапсырылды:
      1) Білім туралы құжаттың түпнұсқасы;
      2) Диплом қосымшасының түпнұсқасы;
      3) Құжаттардың көшірмелері;
      4) Жеке куәлік (көшірмесі және түпнұсқасы).

      Күні                               Өтініш білдіруші 

_____________________________________________________________________

 

Қанша құжат тапсырылды:

Төлемақы жасау реквизиттері:
Апостиль – Сарыарқа ауданы
БИН: 981140001115
БИК: ККМFKZ2A
КБК: 108113
КНП: 991
Мемлекеттік баж: 991 тенге бір құжатқа

 

Ақпараттық жүйелердегі сақталған құпия құжат деректерімді пайдалануға
келісемін _____________ «____» ___ 20 ___ жылы (қолы).

«Қазақстан Республикасының    
білім, ғылым органдарынан және 
оқу орындарынан шығатын      
ресми құжаттарға апостиль қою» 
мемлекеттік қызмет стандартына 
2-қосымша           

__________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса) (бұдан әрі - Т.А.Ә.)
немесе ұйымның атауы)          
__________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа қызмет көрсету орталығы» (мекенжайын көрсету) РМК филиалының № ______________ бөлімі ______________________ (мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауын көрсету) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты мемлекеттік қызметті көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:
      Жоқ құжаттардың атауы:
      1) _______________________________________;
      2) _______________________________________;
      3) ….

      Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалған.
      Т.А.Ә. (бар болса) (ХҚО қызметкері) (қолы)

      Орындаушы: Т.А.Ә. (бар болса) ______________
      Тел. _____________
      Алдым: ___________________________________
        (көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ә./қолы

                        «____»___________ 20____ жылы

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 16 сәуірдегі  
№ 212 бұйрығына      
2-қосымша       

«Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.
      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметі беруші), «Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – орталық) көрсетеді.
      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру:
      1) орталық;
      2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің «Халыққа қызмет көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – ХҚО) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері орталыққа және ХҚО-ға жүгінген кезде:
      көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап – 4 (төрт) айдан аспайды (ХҚО жүгінген кезде құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді);
      Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі мынадай жағдайда 1 (бір) айға ұзартылады: 
      1) егер білім туралы құжат Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпығаміндетті білім беру стандарттарын (бұдан әрі - ҚР МЖБС) сәйкес келмеген жағдайда, қарау мерзімі көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарына тестілеуден өтуі үшін 1 (бір) айға ұзартылады;
      2) егер білім туралы құжатты берген білім беру ұйымы Орталықтың көрсетілетін қызметті алушының білім туралы құжаттарының түпнұсқалығын растау бойынша жолданған ресми өтінішіне жауап бермеген жағдайда, қарау мерзімі 1 (бір) айға ұзартылады.
      Құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезек күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 минут;
      көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 минут.
      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – білім туралы құжаттарды тану/нострификациялау туралы қағаз жеткізгіштегі куәлік немесе оның телнұсқасы.
      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
      7. Мемлекеттік қызмет ақылы түрде жеке тұлғаларға көрсетіледі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушыны). 
      Мемлекеттік қызметті көрсету құны «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңынасәйкес осы көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартына 1-қосымшасында келтірілген кеткен шығындарды ескере отырып, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетімен келісім бойынша орталық айқындайды.
      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет құнын төлеу қолма-қол және қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.
      8. Жұмыс кестесі:
      орталықта:
      өтініштер қабылдау және көрсетілетін мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен жұма аралығында түскі үзіліспен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін;
      Көрсетілетін қызметті алушыны алдын ала жазу және оған жеделдетіп қызмет көрсету қарастырылмаған;
      ХҚО-да: еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен сенбі аралығында, түскі үзіліссіз, сағат 09.00-ден 20.00-ге дейін.
      Қабылдау «электронды» кезек тәртібімен, жеделдетіп қызмет көрсетусіз, өтініш білдірушінің таңдауы бойынша жүзеге асырылады, портал арқылы кезекті брондауға болады.
      9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 
      орталыққа:
      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша білім туралы құжаттарды тану/нострификациялау туралы өтініш; 
      2) білім туралы құжаттың және оған мынадай ақпараттары бар қосымшаның нотариалды куәландырылған көшірмесі (білім туралы құжаттың және оған қосымшаның мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасымен бірге): оқу пәндерінің тізбесі, өтілген оқу пәндері мен практикаларының сағат/кредит көлемі, алған қорытынды бағалары, курстық және оқу бітіргендегі біліктілік жұмыстары, басқа да оқу процесін құрайтын қосымша (бар болған жағдайда);
      Көрсетілетін қызметті алушы осы тармақтың 2) тармақшаларында көрсетілген білім туралы апостильденген не заңдастырылған құжаттарын немесе оқығанын және білім туралы құжат алғанын растайтын оқу орнынан мұрағаттық анықтама ұсынады;
      3) бiлiм туралы құжат иесiнің жеке басын растайтын куәлігі (жек басын сәйкестендіру үшін);
      Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғалар үшін білім туралы құжат иесінің жеке басын растайтын құжаттың нотариалды расталған көшірмесі (мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасымен бірге).
      Егер білім туралы құжат иесі оны алғаннан кейін тегін, атын немесе әкесінің атын ауыстырса, тегін, атын немесе әкесінің атын ауыстырғаны туралы немесе неке туралы немесе некені бұзу туралы акт жазбасын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынуы қажет (түпнұсқа салыстырған соң қайтаруға жатады);
      4) оқу орнының мөрімен расталған білім туралы құжатты (негізгі орта, жалпы орта білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды қоспағанда) берген оқу орнын аккредиттеу туралы куәліктің және/немесе лицензияның көшірмесі (мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасымен бірге). Оқу орнының лицензиясының және/немесе аккредиттеу туралы куәлігінің көшірмесі болмаған жағдайда, білім туралы құжатты берген білім беру ұйымы туралы ақпаратты (сайттарға немесе басқа да дереккөздерге сілтеме жасай отырып) ұсыну қажет; 
      5) уәкілетті өкілдің жеке басын куәландыратын құжаты (сәйкестендіру үшін) және өкілдікке өкілеттілікті куәландыратын құжат – көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде;
      6) төлем туралы түбіртек.
      ХҚО-ға:
      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша білім туралы құжаттарды тану/нострификациялау туралы өтініш; 
      2) білім туралы құжаттың және оған мынадай ақпараттары бар қосымшаның нотариалды куәландырылған көшірмесі (білім туралы құжаттың және оған қосымшаның мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасымен бірге): оқу пәндерінің тізбесі, өтілген оқу пәндері мен практикаларының сағат/кредит көлемі, алған қорытынды бағалары, курстық және оқу бітіргендегі біліктілік жұмыстары, басқа да оқу процесін құрайтын қосымша (бар болған жағдайда);
      Көрсетілетін қызметті алушы осы тармақтың 2) тармақшаларында көрсетілген білім туралы апостильденген не заңдастырылған құжаттарын немесе оқығанын және білім туралы құжат алғанын растайтын оқу орнынан мұрағаттық анықтама ұсынады;
      3) бiлiм туралы құжат иесiнің жеке басын растайтын куәлігі (жек басын сәйкестендіру үшін);
      Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғалар үшін білім туралы құжат иесінің жеке басын растайтын құжаттың нотариалды расталған көшірмесі (мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасымен бірге).
      Егер білім туралы құжат иесі оны алғаннан кейін тегін, атын немесе әкесінің атын ауыстырса, тегін, атын, әкесінің атын ауыстырғаны туралы немесе неке туралы немесе некені бұзу туралы акт жазбасын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынуы қажет (түпнұсқа салыстыру үшін, қайтаруға жатады);
      4) білім туралы құжатты (оқу орнының мөрімен расталған негізгі орта, жалпы орта білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды қоспағанда) берген оқу орнын аккредиттеу туралы куәліктің және/немесе лицензияның көшірмесі (мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасымен бірге). Оқу орнының лицензиясының және/немесе аккредиттеу туралы куәлігінің көшірмесі болмаған жағдайда, білім туралы құжат берген білім беру ұйымы туралы ақпаратты (сайттарға немесе басқа да дереккөздерге сілтеме жасай отырып) ұсыну қажет;
      5) уәкілетті өкілдің жеке басын куәландыратын құжаты (салыстыру үшін) және өкілдікке өкілеттілікті куәландыратын құжат – көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде;
      6) төлем туралы түбіртек.
      Телнұсқаны алу үшін өтініш беруші орталыққа немесе ХҚО-ға мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) телнұсқа беру туралы өтініш;
      2) бiлiм туралы құжат иесiнің жеке басын растайтын құжатты (жек басын сәйкестендіру үшін);
      Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғалар үшін білім туралы құжат иесінің жеке басын растайтын құжаттың нотариалды расталған көшірмесі (мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасымен бірге).
      3) Қазақстан Республикасы мерзімді баспасөз беттерінде жарияланған жоғалғаны туралы ақпарат;
      4) уәкілетті өкілдің жеке басын куәландыратын құжаты (жек басын сәйкестендіру үшін) және өкілдікке өкілеттілікті куәландыратын құжат – көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде;
      5) төлем туралы түбіртек.
      Телнұсқа түпнұсқада көрсетілген тегіне, атына, әкесінің атына (бар болған жағдайда) ресімделеді. Берілген куәлік бланкісінің оң жақ жоғары бұрышына «Телнұсқа» деген мөртабан басылады.
      Телнұсқаны беру туралы өтінішті қарау мерзімі 1 (бір) айды құрайды.
      Телнұсқа көрсетілетін қызметті алушының өзіне немесе оның сенім-хаты бойынша басқа тұлғаға орталық немесе тұрғылықты жерінде орналасқан ХҚО арқылы беріледі.
      ХҚО арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу кезінде көрсетілетін қызметті алушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ХҚО ұсынған нысан бойынша ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпия мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісім береді. 
      Мемлекеттік ақпарат жүйелерінде қамтылған жеке басын куәландыратын құжаттар, неке туралы немесе оны бұзу туралы куәліктер (2008 жылдан кейін берілген) туралы мәліметтерді ХҚО уәкілетті тұлғаның электронды цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжаттар нысанында ХҚО ақпараттық жүйелері арқылы тиісті мемлекеттік ақпарат жүйелерінен алады.
      Құжаттарды қабылдау кезінде ХҚО қызметкері құжаттардың түпнұсқасын мемлекеттік ақпараттық жүйелерден ұсынылған мәліметтермен және құжаттардың жасалған электрондық көшірмелерімен салыстырады, содан кейін түпнұсқаларды көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.
      ХҚО-да дайын құжаттарды беру құжаттарды қабылдағанын растайтын қол хат негізінде жеке басын растайтын куәлігін көрсеткен жағдайда (немесе уәкілетті өкілдің наториалды куәландырылған сенімхаты негізінде) жүзеге асады.
      ХҚО қорытындыны өзінде бір ай бойы сақтайды, содан кейін көрсетілетін қызметті берушіге одан әрі сақтау үшін жолдайды. Бір ай ішінде хабарласқан жағдайда, ХҚО сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін бір күн ішінде ХҚО-ға жолдайды. 
      10. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағына сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, орталық немесе ХҚО қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3 және 4 қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының, халыққа қызмет көрсету орталықтарының және (немесе) олардың қызметкерлерінің шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті берушінің, не оны алмастырушы адамның атына жазбаша түрде беріледі. 
      Шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі және орны көрсетіліп, шағымның көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) оның қабылданғанын растау болып табылады. Шағым тіркелгеннен кейін жауапты орындаушыны анықтау және тиісті шаралар қабылдау үшін көрсетілетін қызметті берушінің басшысына жолданады. 
      ХҚО қызметкері дұрыс қызмет көрсетпеген жағдайда, шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша ХҚО басшысының атына беріледі. 
      ХҚО кеңсесіне қолма-қол және пошта арқылы түскен шағымның қабылдануын растау оның тіркелуі (шағымның екінші данасында немесе шағымға ілеспе хатта мөртаңба, кіріс нөмірі және тіркелген күні қойылады) болып табылады.
      Сондай-ақ, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚО қызметкерінің әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі туралы ақпаратты осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағында көрсетілген мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығының телефоны арқылы алуға болады. 
      Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің немесе ХҚО-ның атына келіп түскен шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымның қаралу нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта байланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің немесе ХҚО кеңсесінде қолма-қол беріледі.
      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға өтінішпен жүгіне алады. 
      Мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.
      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      13. Заңнамада белгіленген тәртіппен өзін-өзі қарап күту, өздігінен жүріп-тұру, бағдалай алу қабілетінен немесе мүмкіндігінен толық немесе ішнара айырылған көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет көрсетуді тұрғылықты жері бойынша Біріңғай байланыс орталығына 1414 телефонына хабарласқан жағдайда ХҚО қызметкерлері көрсетілетін қызметті алушының тұратын жеріне бару арқылы жүргізеді.
      14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
      1) көрсетілетін қызметті берушінің: control.edu.gov.kz ((Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, Министрліктер үйі, 11 кіре-беріс); 
      2) орталықтың: www.naric-Kazahstan.kz (Астана қаласы, Бейбітшілік, 14, «Шахназ» СҮ); 
      3) ХҚО-ның: www.con.gov.kz интернет-ресурстарында орналастырылған. 
      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтері, мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.
      16. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Білім беру туралы құжаттарды
тану және нострификациялау»  
мемлекеттік көрсетілетін   
қызмет стандартына     
1-қосымша         

Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау бойынша мемлекеттік қызмет көрсету құны

 

№ п/п

Қызмет атауы

1 дана қызметтің құны (тенге)

1

Негізгі және жалпы білім туралы құжатты тану

10 256

2

Техникалық және кәсіптік білім туралы құжатты тану

13 252

3

Жоғары және жоғары білім туралы құжатты тану

18 017

4

Негізгі және жалпы білім туралы құжатты нострификациялау

12 117

5

Техникалық және кәсіптік білім туралы құжатты нострификациялау

20 393

6

Жоғары және жоғары білім туралы құжатты нострификациялау

26 299

7

Куәліктің телнұсқасын жасау

5 765

 

«Білім беру туралы құжаттарды
тану және нострификациялау» 
мемлекеттік көрсетілетін  
қызмет стандартына     
2-қосымша        

Қазақстан Республикасы      
Білім және ғылым министрлігі    
Білім және ғылым саласындағы   
бақылау комитетінің төрағасына     
кімнен: ___________________________
тегі, аты әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі
мекенжайы __________________________ 
____________________________________
байланыс телефоны         
____________________________________
ұйымның телефоны/факсы      
____________________________________
____________________________________
Жұмыс немесе оқу орны    

                               Өтініш

      Сізден ____________________________________ мамандығы бойынша
___________________________________________________________ берген
       құжатты берген білім беру ұйымы көрсетіледі
___________________________________________________________құжатты
              аттестат, диплом, куәлік көрсетіледі
___________________________________________________________сұраймын. 
             тану, нострификациялау көрсетіледі
Оқыған елі__________________________________________________________
                             көрсетіледі

Ақпараттық жүйелерінде қамтылған заңмен қорғалатын құпия жеке
мәліметтерді пайдалануға келісім беремін «____»_____ 20__ жылы ______
_________________
  жеке қолы

      Ескертпе: Өтініш иесі ұсынылған мәліметтердің дұрыстығына жауапты болады.

«Білім туралы құжаттарды     
тану және нострификациялау туралы»
мемлекеттік көрсетілетін    
қызмет стандартына       
3-қосымша          

__________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса) (бұдан әрі - Т.А.Ә.)
немесе ұйымның атауы)
__________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы» (мекенжайын көрсету) ______________________ (мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауын көрсету) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты мемлекеттік қызметті көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:
      1) _______________________________________;
      2) _______________________________________;
      3) ….

      Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалған.

      Т.А.Ә. (бар болса) (ХҚО қызметкері) (қолы)

                         Орындаушы: Т.А.Ә. (бар болса) ___________
                         ____________________
                         Тел._________________

                              Алдым:______________________

«Білім туралы құжаттарды    
тану және нострификациялау туралы»
мемлекеттік көрсетілетін   
қызмет стандартына      
4-қосымша          

_________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса) (бұдан әрі - Т.А.Ә.)
немесе ұйымның атауы)
_________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа қызмет көрсету орталығы» (мекенжайын көрсету) РМК филиалының № ______________ бөлімі ______________________ (мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауын көрсету) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты мемлекеттік қызметті көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:
      1) _______________________________________;
      2) _______________________________________;
      3) ….

      Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалған.

      Т.А.Ә. (бар болса) (ХҚО қызметкері) (қолы)

      Орындаушы: Т.А.Ә. (бар болса) ___________
      Тел.____________________
      Алдым:______________________
      (көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ә./қолы
                    «____»___________ 20____ жылы

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 16 сәуірдегі   
№ 212 бұйрығына       
3 қосымша        

«Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін
аккредиттеу» мемлекеттік қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі.
      2. Мемлекеттік қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірлеген.
      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
      Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі беру қызметі беруші арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері көрсетілетін қызметті алушының өтініш тапсырған сәтінен бастап:
      1) заңды тұлғалар - ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар - күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде;
      2) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар - ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын ғылыми ұйымдармен, жоғары оқу орындарымен еңбек қатынастарында тұратын ғылыми, инженерлік-техникалық және өзге де қызметкерлер, сондай-ақ ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті дербес жүзеге асыратын ғалымдар – күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде;
      3) жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және (немесе) заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері өзгерген жағдайда аккредиттелген субъектілер көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік қызмет стандарттың 10-тармағына сәйкес мәліметтерді растайтын құжаттармен бірге аккредиттеу туралы куәлікті қайта ресімдеу туралы өтініш береді - күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде;
      4) аккредиттеу туралы куәлік жоғалған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші аккредиттелген субъектінің жазбаша өтініші бойынша аккредиттеу туралы куәліктің телнұсқасын береді - күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде;
      5) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыру кезек күтудің уақыты рұқсат ең ұзақ - 25 минут;
      6) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ - 25 минут.
      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі - осы мемлекеттік қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша аккредиттеу туралы куәлік.
      Мемлекеттік қызмет нәтижелерінің тұсаукесері: қағаз. 
      7. Көрсетілетін қызметті беруші аккредиттеу туралы куәлік алған, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурстарында орналастырылған куәліктердің қолданысын тоқтатқан аккредиттелген субъектілердің деректер базасын қалыптастырады. 
      8. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (әрі қарай – қызмет алушы) тегін көрсетіледі.
      9. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен жұма аралығында көрсетілетін қызметті берушінің белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағ. 9.00-ден 18.00 дейін.
      Көрсетілетін қызметті алушыны алдын ала жазу және оған жеделдетіп қызмет көрсету қарастырылмаған.
      10. Аккредиттеу туралы куәлік осы мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бес жыл мерзімге беріледі. Аккредиттеу туралы куәлік көрсетілетін қызметті алушыға немесе оның уәкілетті өкіліне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес заңды тұлғаның атынан берілетін сенімхат немесе жеке тұлғаның атынан нотариалды расталған сенімхат негізінде қол қою арқылы беріледі.
      11. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
      1) Жеке тұлғалар:
      осы мемлекеттік қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш; 
      жеке куәліктің, жоғары білім туралы дипломның, магистр дипломының, ғылыми дәреже беру туралы дипломның, ғылыми атақ беру туралы аттестаттың (дипломның) көшірмелері немесе нотариалды расталған көшірмелері.
      2) Заңды тұлғалар:
      осы мемлекеттік қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
      осы мемлекеттік қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша субъектінің рейтингтік парағы;
      құрылтай құжаттарының нотариалды расталған көшірмелері: ұйым жарғысы, ұйымды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлік немесе анықтама, ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі көшірмелері немесе нотариалды расталған көшірмелері;
      рейтингілік парақта көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмелері.
      Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті беруші ұсынылған көшірмелерді түпнұсқалармен салыстырады (сәйкестендіру үшін талап етіледі), содан кейін қызмет алушыға қайтарады. Тұпнүсқаны салыстыру үшін ұсынылмаған жағдайда, құжаттарының нотариалды расталған көшірмелерді үсынылады.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін
қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының
шешіміне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      12. Мемлекеттік қызметті көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану үшін: шағымды жазбаша түрде министрлік басшысының немесе оны алмастырушы адамның атына осы мемлекеттік қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекен-жайға жазады;
      көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына осы мемлекеттік қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекен-жайға жазады.
      Қызмет алушының арызында көрсетіледі:
      жеке тұлғалардың - тегі, аты, жөні, мекен жайы көрсетіледі;
      заңды тұлғалар – оның аты, мекен жайы, шығыс нөмері және күні көрсетіледі. Өтініште қызметті алушының қолы болуы тиіс.
      Шағымның қабылдануын растау шағымды қабылдаған тұлғаның аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі және орны көрсетілген көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) тіркеуі болып табылады.
      Көрсетілетін қызметті берушінің мекен-жайына түскен көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күнінің ішінде қаратуға жатады.
      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға жүгіне алады.
      Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күнінің ішінде қарауға жатады.
      13. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.

2. Мемлекеттік қызмет көрсетудің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптары

      14. Мемлекеттік қызмет көрсету орнының мекен-жайлары интернет-ресурстарында орналасқан:
      1) Министрліктің: www.edu.gov.kz (Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, Министрліктер үйі, 11 кіре-беріс);
      2) қызметті берушінің www.control.edu.gov.kz (Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, Министрліктер үйі, 11 кіре-беріс).
      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпараты қашықтықтан қол жеткізу режимінде көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі, анықтама қызметкері мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.
      16. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша анықтама қызметінің байланыс телефондары: 8 (7172) 74-23-66, 8 (7172) 74-23-99. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселесі бойынша бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-777, 1414.

«Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық
қызметтің субъектілерін аккредиттеу»  
мемлекеттік қызмет стандартына     
1-қосымша               

Аккредиттеу туралы куәлік

Астана қаласы                         «____» __________» 20____ жылы

      «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сәйкес
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның Тегі, Аты, Әкесінің аты (болса)
__________________________________________________________________
ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде
аккредиттеледі. Куәлік Қазақстан Республиканың мемлекеттік бюджет
қаражаты есебінен ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметі
конкурсына қатысу үшін беріледі.

      Уәкілетті орган
      М.О.

      Серия ______                         № ____________

«Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық
қызметтің субъектілерін аккредиттеу»  
мемлекеттік қызмет стандартына     
2-қосымша               

__________________________
__________________________
Тегі, Аты, Әкесінің аты (болса)

Өтініш
(жеке тұлғалар үшін)
Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде

____________________________________________________________________
өтініш берушінің Т.А.Ә.)

аккредиттеу өткізуді сұраймын.
қосымша:

 

Құжаттың атауы

Бар екендігі туралы белгі

1
 

Жеке куәліктің, жоғары білім туралы дипломның; магистр дипломының; ғылыми дәреже беру туралы дипломның; ғылыми атақ беру туралы аттестаттың (дипломның) нотариалды расталған көшірмелері.

 

 

      20___ жылы «____» «_____________»
      _________________________________
     (Қолы) Тегі, Аты, Әкесінің аты (болса)

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалған құпия ақпараттарды пайдалануына рұқсат етемін 20___ жылы «____» «_____________» (қолы)

«Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық
қызметтің субъектілерін аккредиттеу»  
мемлекеттік қызмет стандартына     
3-қосымша               

____________________________
____________________________
(субъектінің толық атауы)
___________________________

Өтініш
(заңды тұлғалар үшін)

Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде
___________________________________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

аккредиттеу өткізуді сұраймын.

Қосымша:

 

Құжаттың атауы

Бар екендігі туралы белгі

1.

2.
 
 
 

3.

4.

Субъектінің рейтингтік парағы.

құрылтай құжаттарының нотариалды расталған көшірмелері: ұйым жарғысы, ұйымды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлік,

ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі.

рейтингтік парақта көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмелері.

 

 

20___ жылы «____» «_____________»

Басшы
        _________________________________________________
(Мөр орны) (Қолы)     Тегі, Аты, Әкесінің аты (болса)

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалған құпия ақпараттарды пайдалануына рұқсат етемін 20___ жылы «____» «_____________» (қолы)

«Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық
қызметтің субъектілерін аккредиттеу»  
мемлекеттік қызмет стандартына     
4-қосымша               

Субъектің рейтингтік парағы
(заңды тұлғалар үшін)

_______________________________________________________
(субъектінің атауы, заңды мекенжайы, телефон, факс,
құрылған жылы, web-сайт, е-mail)

 

р/с №

Көрсеткіштердің мазмұны

 

1-блок. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет (мемлекеттік, салалық және нысаналы бағдарламаларға сәйкес)

1.

ҒЗЖ-на қаржыландырудың жалпы көлемі: 
5000 АЕК-ке дейін ........
5000 - 25000 АЕК-ке дейін.............
25000 АЕК-тен жоғары...........

2.

Инновациялық жобалардың саны………….

3.

Басқа ғылыми ұйымдардың материалдары бойынша рецензиялардың саны:
-аяқталған ҒЗЖ туралы есеп...................
-аралық ҒЗЖ туралы есеп.....................
-монография, оқулық.......
-әдістемелік, нормативтік, директивалық құжаттар, диссертациялардың авторефераты.........(канд./докт.)
-ақпараттық парақ, мақала және т.б.,........

4.

Қазақстан Республикасы Заңының жобалары бойынша жүргізілген ғылыми сараптамалардың саны.......

 

ЖИЫНЫ:

 

2-блок. Ғылыми әлеуеттің сапалық және сандық көрсеткіштері

5.

Диссертациялық кеңестердің саны:
- философия докторы (PhD).....
- бейіні бойынша доктор.............

6.

Ғылыми дәрежесі бар қызметкерлер саны:
- ғылым докторлары........
- ғылым кандидаттары.......
- философия докторы (PhD).....
- бейіні бойынша доктор.............

7.

Ғылыми дәреже алуға (ҒҰ қызметкерлерінің басшылығымен) Қазақстан Республикасының басқа ұйымдарының ізденушілері қорғаған (КСРО ЖАК, ҚР ЖАК және ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті бекіткен) диссертациялардың саны: 
- философия докторы (PhD).....
- бейіні бойынша доктор.............

8.

Субъектілер кеңесінде азаматтар қорғаған диссертациялардың саны:
-алыс шетел азаматтары.........
-ТМД азаматтары.........

9.

Ғылыми дәрежесін алуға диссертациялар бойынша рецензиялардың саны: 
-философия докторы (PhD).....
-бейіні бойынша доктор...

10.

Диссертациялар субъекті қызметкерлерінің оппонент болу саны:
-философия докторы (PhD).....
-бейіні бойынша доктор.........................

11.

Ұлттық ғылыми кеңес құрамындағы ғылыми қызметкерлер саны:

12.

Біліктілігін көтеру курстарынан өткен қызметкерлердің саны: 
-халықаралық деңгейде........................
-республикалық деңгейде........................

13.

Қызметінің бағыты бойынша ғылыми ұйымның жанындағы курстарда, семинарларда, циклдерде оқитын ғылыми қызметкерлердің саны.........................

14.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге арналған тиісті жабдығы бар зертханалардың саны
-зерттеу жұмыстарына арналған зертхананың болуы........ 
-сертификатталған немесе аттестатталған (аккредиттелген) зертхананың болуы:
-халықаралық деңгейдегі.......
-республикалық деңгейдегі...................

15.

Сертификатталған немесе аттестатталған талдау, бақылау және т.б. әдістемелердің саны:
-халықаралық деңгейде............. 
-республикалық деңгейде...................

 

ЖИЫНЫ:

 

3-блок. Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелері

16.

Өнертабысына алынған патенталды құжаттар саны........

17.

Оң шешім алған патенталдылардың саны......

18.

Өнертабысқа берілген өтінімдер саны........

19.

Зияткерлік меншік объектісін тіркеу туралы алынған куәліктердің саны.................

20.

Мерзімді басылымдардағы мақалалардың, шолулардың саны:
-алыс шетелдерде..................
-жақын шетелдерде............... 
-Қазақстанда.................(ҚР БҒМ БҒСБК ғылыми басылымдарының бекітілген тізбесінде)

21.

Баспа қызметі.
Баспадан шыққан: 
-монографиялар..................
-оқулықтар............
-оқу құралдары, әдістемелік құжаттар көрсеткіштері………..
-ақпараттық парақтар, басқа басылымдар саны.......................

22.

Съездерге, конференцияларға және т.б. дайындалған баяндамалардың саны:
-халықаралық деңгейдегі.......
-республикалық деңгейдегі.......
-өңірлік деңгейдегі........

23.

Съездерде, конференцияларда басып шығарылған баяндама тезистерінің саны:
-халықаралық деңгейдегі.......
-республикалық деңгейдегі.......

 

ЖИЫНЫ:

 

4-блок. Нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

24.

Әзірленген бағдарламалар саны.......

25.

Әзірленген және бекітілген директивалық, нормативтік құжаттар саны..................

26.

Жоғары тұрған инстанцияға дайындалған ресми анықтамалар саны:

27.

Жоғары тұрған органдарға ғылыми ұйым қызметінің жекелеген бағыттарын реформалау жөнінде дайындалған және ұсынылған құжаттардың саны:
-өз бетінше.............
-басқа органдармен және мекемелермен авторлықта...............

 

ЖИЫНЫ:

 

5-блок. Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері (ұйымдардың бухгалтерлік балансы қоса беріледі)

28.

Негізгі қаражаттың өсімі +/-:
-5 %....................
-10 %...............
-20 %..................

29.

Игерілген қаражаттың орташа жылдық құны:
-10000 АЕК-ке дейін..........
-10000-нан 20000 АЕК-ке дейін...........
-20000 АЕК-тен жоғары..............

30.

Жоспардан ауытқу +/-:
-5%............
-10%............
-20%.......................

 

ЖИЫНЫ:

 

6-блок. Қоғамдық іс-шараларға қатысу және БАҚ

31.

Халықаралық деңгейдегі съездердің, конференциялардың, симпозиумдардың, семинарлардың жұмысына қатысатын қызметкерлер саны:
-төраға............
-ұйымдастыру комитетінің мүшесі...........
-бағдарламалық баяндама......... 
-сөз сөйлеу, стендтік баяндама.........................

32.

Өңірлік деңгейдегі съездердің, конференциялардың, симпозиумдардың, семинарлардың жұмысына қатысушылардың саны:
-төраға.......................
-ұйымдастыру комитетінің мүшесіне.......................
-бағдарламалық баяндама.......................
-сөз сөйлеу, стендтік баяндама.......................

33.

Халыққа арнап теледидарда, радиода сөз сөйлеу, лекция оқу саны.........

34.

Тұрақты жұмыс істейтін түрлі комитеттерге, кеңестерге, қауымдастықтарға, академияларға және т.б. мүшелігі:
-халықаралық деңгейде............ 
-республикалық деңгейде.................

 

ЖИЫНЫ:

 

7-блок. Жақын және алыс шетелдердегі ғылыми ұйымдармен ынтымақтастық 

35.

Ашылған жаңалықтарды беруге жасалған лицензияланған келісімдердің саны.........................

36.

Шығармашылық ынтымақтастық, ғылыми жетістіктерді енгізу туралы жасалған шарттардың саны:
-шетелдік мекемелермен...............
-республикалық мекемелермен..........

37.

Қызметкерлер әзірлеген, енгізген ғылыми-техникалық өнертабыстардың саны:
-шетелдік мекемелерде....
-республикалық мекемелерде.......

38.

Мыналарды:
-халықаралық деңгейін..............
-республикалық, өңірлік деңгейін көрсететін қойылған экспонаттар саны.......

39.

Наградалар, сыйлықтар саны: 
-халықаралық деңгей (медаль, орден, мемлекеттік сыйлық).............
-республикалық деңгейде (медаль, орден, мемлекеттік сыйлық)................... 
-халықаралық және өңірлік деңгейде (белгі, грамота, марапаттау қағаздары, атақ)...................

 

ЖИЫНЫ:

 

БАРЛЫҒЫ:

 

Субъектінің рейтингін анықтау үшін жоғарыда
келтірілген деректердің дұрыстығын растаймын

Басшы

М.о. _____________ ________________________________
                       Қолы, Тегі, Аты, Әкесінің аты
                                 (болса)

Қысқарған сөздердің түсіндіру ескертепесі:
* АЕК - Айлық есеп көрсеткіші
* ҒЗЖ - ғылыми-зерттеу жұмысы
* КСРО ЖАК - КСРО Жоғары аттестаттау комитеті
* ҚР БҒМ БҒСБК – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 16 сәуірдегі  
№ 212 бұйрығына      
4-қосымша        

«Қазақ тілін білу деңгейін бағалау (ҚАЗТЕСТ)» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Қазақ тілін білу деңгейін бағалау (ҚАЗТЕСТ)» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірлеген.
      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Ұлттық тестілеу орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
      Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:
      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;
      2) «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
      1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған сәттен бастап – 25 минут;
      2) құжаттар пакетін тапсыру үшін күтудің барынша рұқсат етілген уақыты – 20 минут;
      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілген ұзақтығы 3 (үш) сағат;
      5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: - электронды және (немесе) қағаз түрінде.
      6. Көрсетілетін мемлекеттік қызмет нәтижесі 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Рееспубликасының Мемлекеттік стандарттарына сәйкес қазақ тілін меңгеру деңгейлерінің бірі: қарапайым, базалық, орта, ортадан жоғары және жоғары деңгейлері бойынша тілді меңгергендігін растайтын мемлекеттік сертификат.
      Порталда мемлекеттік қызмет көрсетуді қарау нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған электрондық құжат форматында жіберіледі.
      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алу үшін өтініш берген жағдайда, мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі электрондық форматта ресімделеді, қағазға басып шығарылады және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.
      7. Мемлекеттік қызмет ақылы түрде жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – қызмет алушы) көрсетіледі. 
      Мемлекеттік қызмет көрсету құнын «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңынасәйкес қызмет беруші Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің келісімі бойынша осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес шығыстар есебін есепке алып айқындайды.
      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет құнын төлеу қолма-қол және қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы іске асырылады. 
      Мемлекеттік қызметті алу үшін электронды сұраныс жіберілген жағдайда, төлем электронды үкіметтің «төлем шлюзі» (бұдан әрі - ЭҮТШ) арқылы жүзеге асырылады. 
      8. Жұмыс кестесі:
      1) қызмет берушіде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, өтінішті қабылдау және көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нәтижесін беру белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жүзеге асырылады.
      Алдын ала жазылу осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайы бойынша жүзеге асырылады.
      2) портал - тәулік бойы жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілісті қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс күні аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінгенде өтініш қабылдау және көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
      9. Көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
      2) жеке басын растайтын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі); 
      3) төлемді растайтын құжат.
      порталға:
      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ қойылған электрондық құжат нысанындағы осы стандартқа 3-қосымшаға сәйкес сұрау;
      Қызмет алушының жеке басын растайтын құжаттардың, қызметті алушының төлемді растаған құжатының мәліметін (ЭҮТШ арқылы төленген жағдайда) «электрондық үкіметтің» шлюзы арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
      Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы барлық қажетті құжаттарды берген кезде «жеке кабинетіне» мемлекеттік қызмет нәтижесін алу үшін күні мен уақытын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсетуге сұраудың қабылданғаны туралы мәртебе, сондай-ақ хабарлама-есеп жіберіледі.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызмет берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      10. Мемлекеттік қызметті көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жазбаша түрде көрсетілетін қызметті берушінің басшысының не оны алмастырушы тұлғаның атына осы мемлекеттік қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша беріледі.
      Шағымның қабылдануын растау оның шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіліп, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) болып табылады. Шағым тіркелгеннен кейін жауапты орындаушыны анықтау және тиісті шаралар қабылдау үшін көрсетілетін қызметті берушінің басшысына жіберіледі.
      Көрсетілетін қызметті берушінің мекен-жайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.
      Портал арқылы жүгінгенде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты 1414 бірыңғай байланыс-орталығы бойынша алуға болады.
      Шағым портал арқылы жолданғанда қызмет берушінің шағымды өңдеу барысында жаңартылған жүгінгені туралы ақпарат «жеке кабинетте» қол жетімді (жеткені, тіркелгені, орындалғаны, қаралғаны не қараудан бас тартқаны туралы белгі).
      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға жүгіне алады.
      Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күн ішінде қарауға жатады. 
      11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте сотқа жүгінуге құқылы.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып
қойылатын өзге де талаптар

      12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
      1) көрсетілетін қызметті берушінің: info@kazakhtest.kz интернет-ресурсында (Астана қаласы, Победа көшесі, 67, 2 этаж);
      2) порталда орналасқан.
      13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті», көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметі, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.
      14. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметінің байланыс телефондары: 8 (7172) 51-83-06, 8 (7172) 51-83-10. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-777, 1414.

«Қазақ тілін білу деңгейін бағалау
(ҚАЗТЕСТ)» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 1-қосымша  

Нысан          
      Өтінішті толтырған күні
______          

Серия ______               СЕРТИФИКАТ                № __________

      Қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі – ҚАЗТЕСТ

      Қазақ тілін меңгерудің коммуникативтік тілдік құзыреттіліктері
бойынша ________ деңгейін меңгергендігін және тест бөліктерінен
мынадай нәтижелер көрсеткендігін растайды.
      Бөліктер ____________ Дұрыс жауаптардың пайыздық көрсеткіші
      1. Тыңдалым (30 тапсырма)                   ____балл____%_
      2. Лексика-грамматика (70 тапсырма)         _____балл____%_
      3. Оқылым (50 тапсырма)                     ____балл____%_
      4. Жазылым (3 тапсырма)                     _____балл____%_
      ___________________________________________________________
      Барлығы                                     _____балл____%_

                                                            М.О

      Ұлттық тестілеу
      орталығының өкілі:______________________ 20 жылы _______

      Тұлғаны куәләндыратын құжат болған     Жарамды мерзімі – 2 жыл
      жағдайда күші бар.
      Действителен при предъявлении
      документа, удостоверяющего личность.

«Қазақ тілін білу деңгейін бағалау
(ҚАЗТЕСТ)» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 2-қосымша  

Нысан      

«Қазақ тілін білу деңгейін бағалау (ҚАЗТЕСТ)»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының құны 

 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының атауы

Бағасы

«Қазақ тілін білу деңгейін бағалау (ҚАЗТЕСТ)»

4841 теңге

 

      «Ұлттық тестідеу орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының білім беру ұйымдарында білім деңгейін тесттік бақылау өткізу кезінде қосымша көрсетілетін қызметтерге арналған бағалар прейскурантымен анықталған. Бағалар прейскуранты уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетімен келісілген.

«Қазақ тілін білу деңгейін бағалау
(ҚАЗТЕСТ)» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 3-қосымша  

ӨТІНІШ

Қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі - ҚАЗТЕСТ бойынша тестілеу (қызмет түрі)

      1. Тестіленушінің Т.А.Ә. (әкесінің аты бар болса) _____________

      2. Ұлты _______________________________________________________

      3. Туған жылы _________________________________________________

      4. Жұмыс орны, лауазымы _______________________________________

      5. Байланыс телефондары _______________________________________

      6. Тестілеу түрі:

      Деңгейді анықтау:                     Деңгейді бағалау: 

      Жалпы менгеру                     Қарапайым 

                                             Базалық  

                                       Орта           

                                       Ортадан жоғары 

                                       Жоғары         

      7. Сынақтан өтетін мерзімі, уақыты:

                Күні      Айы      Жылы 

                        сағат минут

      Ескертпе ______________________________________________________

                              Қолтаңба ____________

Өтінішті қабылдаған қызметкер
______________________________________________
      ( Т.А.Ә. әкесінің аты  бар болса)

 

 

 

Четверг, 24 декабря 2015, 6:27 +03:00 от Gulnur Askerbekkyzy <gulnur_96_92@mail.ru>: