Тажекова Акмарал Джаксыбековна

1 Аты-жөні: Тажекова Акмарал Джаксыбековна

2 Білімі: жоғары – әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті (1996 ж.), инженер-метеоролог; география ғылымдарының кандидаты (2010 ж.) –25.00.36 – геоэкология; кафедраның аға оқытушысы (2010 ж.); оқытатын пәндері: жалпы жертану, метеорологияжәне климатология, жалпы гидрология, геоэкология және табиғатты қорғау, ландшафттану және физгеографиялық аудандастыру, осы ЖОО жұмыс өтілі  – 4 жыл.

3 Академиялық тәжірибе:

1) Ж.Аймауытов атындағы № 64 орта мектебі (Шымкент қ.) – география және азаматтану пәндерінің мұғалімі (1998-2000 жж.);

2) Қазақстан Халықтар Достығы Университеті, «Тарих және география» кафедрасының оқытушысы – жалпы жертану, метеорология және климатология, жалпы гидрология, геоэкология және табиғатты қорғау, ландшафттану, Қазақстанның физикалық географиясы, климатологияның өзекті мәселелері және т.б. (2002-2008 жж.);

3) Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ, «География» кафедрасының аға оқытушысы - жалпы жертану, метеорология және климатология, гидрология, геоэкология және табиғатты қорғау, ландшафттану, Қазақстанның физикалық географиясы, биогеография, антропогендік ландшафттану, экологиялық мониторинг және сараптау және т.б. (2008-2011 жж.)

4 Академиялық емес тәжірибе: ремонтно-строительный кооператив «Машат» жөндеу-құрылыс кооперативі (Түлкібас ауданы, ОҚО), табельші, (1989-1991 жж.)

5 Куәлік / біліктілікті көтеру туралы сертификаттар: 

Куәлік «Электронды үкімет және электронды қызметтер», АҚ «Национальные информационные технологии», 21.09.2011 ж.

Сертификат «Мастер класс по подготовке заявок и разъяснению конкурсной документации», НЦГНТЭ МОН РК, 2014 г.

6 Кәсіптік үйымдарына мүшелік: жоқ.

7 Ынталандыру және марапаттаулар: ОҚМПИ ректорының алғыс хаты, 27.06.2014 ж.

Қызмет көрсету саласындағы қызметі: жоқ.

Соңғы бес жылдағы маңызды басылымдары мен презентациялары:

  1. Оценка экологического состояния воздушного бассейна Шымкентского промышленного центра за 1990-2005 годы. Гидрометеорология и экология// ежеквартальный научно-технический журнал, № 1, Алматы, 2008, стр. 100-109
  2. Вклад передвижных источников в загрязнение воздушного бассейна Шымкента. «VЖандаевские чтения», материалы  международной научно-практической конференции, КазНУ им. Аль-Фараби, Алматы, 2009 г., стр. 96-101
  3. Пространственно-временное распределение загрязняющих веществ в воздушном бассейне Шымкентского промышленного центра. Наука и новые технологии // научно-технический журнал, № 7, Бишкек, 2009. стр. 77-84
  4. Неблагопрятные метеорологические условия, обусловливающие загрязнение атмосферного воздуха города  Шымкента. Материалы международной научно-практической конференции «Новые горизонты и возможности естественных и гуманитраных наук в современном обществе», ЮКГПИ, Шымкент, 2011 г., стр.416-420.
  5. Потенциал загрязнения атмосферы города Шымкента. Научный журнал «European Applied Sciences». Германия, № 12, 2013 г. – 68-70 с. Соавтор – Кожабекова З.Е.
  6. Қазақстанды сумен қамтамасыз етудің трансшекаралық мәселелері. Доклады НАН РК.№5 (2014 ж.), 181-184 бб. Қосалқы автор – Қожабекова З.Е., Ердемкул Г.А.

10 Мамандырық бойынша, конструкторлық-тәжірибелік  жаңаша ізденістерінің, ғылыми және  конструкторлық-тәжірибелік жобаларда авторлық және қосалқы авторлық туралы  тізім – жоқ.