Сарсенбиева Нагима Файзуллаевна

1. Сарсенбиева Нагима Файзуллаевна

2. Білімі:  жоғары, С.Киров атындағы ҚазМУ (1982), экономика ғылымдарының кандидаты (2002), доцент (2010).

Оқытатын пәндері: Экономикадағы ақпараттық  технологиялар; ақпараттық жүйелер; операцияны зерттеу; эконометрика; Есептеуіш жүйелер, желілер және телекоммуникация; компьютерлік ақпартты қорғау; криптография, программалау.

3. Академиялық тәжірибе: 1982 жылдан бастап М.Әуезов атындағы ШПИ-да қызмет етеді: 1982-1997 жж. «Геометрия және математиканы оқыту әдістемесі» кафедрасының оқытушысы, аға оқытушы;  1997-2002 жж. Х.А. Яссауи атындағы ХҚТУ «Информатика» кафедрасының  аға оқытушы, 2002-2011 жж. «Экономикалық теория» кафедрасының аға оқытушы, доцент; 2011жылдан бастап ОҚМПИ «Информатика» кафедрасының доценті қызметін атқаруда.

4. Академиялық емес тәжірибе: - жоқ

5. Куәлік немесе кәсіби тіркелімі: -  Куәлік №325  тьюторларды қашықтықтан оқыту  курсы  (2009г.) ЮКГУ, Шымкент; Аккредитациялау туралы куәлік. 28.12.2012г. г.Астана;  Сертификат «Wakefield Inspection Kazakhstan Ltd по курсу: «Подготовка внутренних аудиторов Системы Менеджмента Качества на основе требований МС ИСО 9001:2008 и МС ИСО 19011:2002». Шымкент, 2011., Сертификат МОН РК «Мастер класс по подготовке заявок и разбяснению конкурсной документации», Шымкент 2014г.

6. Кәсіби ұйымдарға мүшелігі: НУРОТАН партиясының мүшесі, ОҚМПИ кәсіподақ ұйымының мүшесі

7. Сыйақылар мен марапаттаулар: - жоқ

8. Қызмет саласындағы әрекеті (мекеме ішінде және одан тыс): -жоқ

9. Соңғы бес жыл ішіндегі ең маңызды  жарияланымдары мен презентациялары:

  1. Сарсенбиева Н.Ф. Соременная система и особенности информационно-консультационного обеспечения АПК Казахстана.. Журнал Актуальные проблемы современной науки №3, 2009г. С.27-32.   г. Москва. 2009г.  импакт-фактор РИНЦ -0,006
  2.  «Мониторинг  потребности сельских          товаропроизводителей в информационно- консультационных услугах Республики     Казахстан». Аспирант и соискатель. - №5 С.16-19. Г.Москва. 2010г.  импакт-фактор РИНЦ -0,002

3. «Методологические основы формирования   информационно-консультационной службы в    

Республике Казахстан».   г. Москва. Журнал. Современные гуманитарные исследования.  №5 С.25-

29. 2010г.  импакт-фактор РИНЦ -0,003

              4. Сарсенбиева Н.Ф., Мырзахметова Б.Ш., Адылбекова Э.Т. «Современное состояние профильного обучения в Республике Казахстан»  Журнал "Europen Applied Sciences" №2. Германия, 2013.

              5. Сарсенбиева Н.Ф., Мырзахметова Б.Ш., Адылбекова Э.Т. «Инновационные и современные технологии в системе образования»  II международная научно-практическая конференция.  Чехословакия,  г. Прага. 2013.

              6. Сарсенбиева Н.Ф., Мырзахметова Б.Ш., Адылбекова Э.Т. ХІ международная научно-практическая конференция "Новые педагогические технолгии". г. Москва. 2013.

10. Жаңа кәсіби, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша сипаттамасы, ғылыми және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерге авторлығы немесе қосалқы авторлығы

ҚРБжҒМ 2015-2017 жж. қаржыландырылатын «АӨК ақпараттық кеңес беру қызметтерін құру және дамыту»  тақырыбындағы ғылыми жобаның жетекшісі.