Дәріқұлова Күләш Нұрадинқызы

1.  Дәріқұлова   Күләш  Нұрадинқызы

2. Білімі: жоғары - Қызылорда қаласындағы  Н. В. Гоголь  атындағы  педагогикалық институттың  филология  факультетінде  білім  алып, орыс тілі мен  әдебиеті  мамандығы  бойынша  бітіріп  шықты.

А.А.Жданов  атындағы  Ленинград мемлекеттік университетінің  филология  факультеті жанындағы  фонетика  және  шет  тілдерді  оқыту  әдістемесі  кафедрасында  стажер-аспиранты болды. Ғылыми  мамандығы  10.02.19 – жалпы тіл білімі, әлеуметтік  лингвистика, психолингвистика.

Ғылыми дәрежесімен атағы – филология ғылымдарының кандидаты

Оқытатын пәндері: орыс тілі, кәсіби орыс тілі, мектеп жасына дейіңгі балалардың тілін дамыту әдістемесі, мектеп жасына дейіңгі балаларды орыс тіліне үйрету әдістемесі,  тіл біліміне кіріспе, жалпы тілтану, казіргі орыс тілі

Осы жоғары оқу орнындағы жұмыс уақыты - 14.09.2015 бастап

3. Академиялық тәжірибесі::

          1979-1981 ж.а.  А.А.Жданов  атындағы  Ленинград мемлекеттік университетінің  филология  факультеті жанындағы  фонетика  және  шет  тілдерді  оқыту  әдістемесі  кафедрасында  стажер-зерттеуші  болды.

         1981-1987 ж.а.   А.А. Жданов  атындағы  Ленинград мемлекеттік  университеттінде  аспирантурада  оқыды.

         1987-1990 ж.а.  Әль Фараби  атындағы  Шымкент  педагогикалық  институтында оқытушы,  аға оқытушы  қызметін  атқарды.

1990-1997 ж.а.  Қорқыт-Ата  атындағы  Қызылорда  мемлекеттік  университетінде   аға  оқытушы  болды.

1997-2002 ж.а. М. Х. Дулати  атындағы  Тараз  мемлекеттік  университетінде  доцент, кафедра меңгерушісі  қызметін атқарды.

2002-2010 ж.а.Оңтүстік  Қазақстан  мемлекеттік  университетінде  аға  оқытушы, доцент  міндетін  атқарушы, доцент, кафедра меңгерушісі  қызметін атқарды.

2010-2012 ж.а.  – Шетел тілдері және іскерлік қызмет университетінде  (Алматы) кафедра меңгерушісі, аға  оқытушы    қызметін атқарды.

2012– 2015 ж.а. ОҚМУ-де  аға  оқытушы, доцент  міндетін  атқарушы

     4. Академиялық емес тәжірибе: Жоқ.

        5. Кәсіби біліктілігін көтеру туралы мерзімі көрсетілген сертификат/куәліктері немесе кәсіби тіркелу:

2004 ж., ақпан - «Кредиттік технология бойынша оқыту», Әл Фараби атындағы ҚазҰУ. Куәлік

2009 ж. – «Жалпы тілтану», Әл Фараби атындағы ҚазҰУ. Куәлік

2011 ж. – Халықаралық симпозиум «Turk dunyasiniaydinlatanlar Mehmet AkifErsoyveAhmetBaytursinuli», УИЯДК,  Алматы қ. Сертификат.

2012 ж. – Әдістемелік семинар «Topical problems of Neaching Translation», Сулейман Демирель атындағы университет,  Алматы қ. Сертификат.

2012 ж. – «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ  Сертификат.

2012 ж. –«The Training Programm of Professional Development of Educational and Organizational Skills among the University Faculty at the Graduate School of Humanities and Social Sciences» бағдарламасы бойынша шетелдік стажировка, Цукуба университетi, Жапон. Сертификат.

2013 ж. – Республикалық жаңашыл-педагогтар форумы «Современное образование в глобальной конкурентной среде», Шымкент қ., М.Әуезов атындағы ОҚМУ. Сертификат.

2013 ж. – Республиканский  научно-методический  круглый стол «Тurkifrazeologiyasi:ulttyqmentalitettintildikbeinesi» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік «дөңгелек үстел»,. Әл Фараби атындағы. КазҰУ, Алматы қ.

 2015 ж.- орыс тілінен кәсіптік деңгей көтеру он-лайн курстары «Зарисовки о Сибири», Томск мемлекеттік университеті, Ресей. Сертификат

6. Кәсіби ұйымдарға мүшелігі: Ресей Жаратылыстану Академиясының профессоры, Москва қ.

7. Марапаттаулары мен сыйлықтары: 2005 жылы  «Жоғары оқу орнының үздік оқутышысы»  мемлекеттік  грантты иеленді.

8 Қызмет көрсету салаларындағы жұмысы: Жоқ

9 Соңғы 5 жылдағы маңызды жарияланымдар:

       1) Методика обучения фонетическому транскрибированию (из опыта работы)// Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Филологические науки».– Алматы, 2011.- № 3 (37).- С. 99-101

       2) Сингармонизм как средство просодической организации синтагмы. В соавт. с Аульбековой Ж.// Журнал «Современные проблемы науки и образования»-2013.- № 6 (приложение «Филологические науки»).- с. 6. (РИНЦ =0.173)

        3) О необходимости знаний по фонетике. В соавт. с  Жумагуловой Ж.// Журнал  «Современные проблемы науки и образования» -2013.- № 6 (приложение «Филологические науки»).- с. 8. (РИНЦ =0.173)

        4) Сингармонизм или ударение? Научный журнал «Научное обозрение: гуманитарные исследования» - 2013.- № 3.- С. 66-74. (РИНЦ)

        5) Особенности казахских этнонимов. В соавт. с Мынбаевым Н.Ж.// Научный журнал «Научное обозрение: гуманитарные исследования» - 2014- № 1- С. 45-49 (РИНЦ)

6) Топонимы Южного Казахстана с т.з. происхождения . В соавт. с  МырзалиевойЗ.К. и Ниетбайтеги К.А.//Научный журнал «Научное обозрение: гуманитарные исследования» - 2014- № 11 - С. 99-103 (РИНЦ)

7) Тюркский языковой пласттопонимов Южного Казахстана. В соавт. с  Мырзалиевой З.К. и Ниетбайтеги К.А.//// Научный журнал «Научное обозрение: гуманитарные исследования» - 2014- №12 - С. 85-88 (РИНЦ)

8) Изолированные группы криптотипа. В соавт. с МиятбековойЗ.У.// Научный журнал «Научное обозрение: гуманитарные исследования» - 2014- №  12 - С. 103-105 (РИНЦ)

9) Грамматическая омонимия слов на -о (на примере анализа художественного текста). В соавт. с Бекпатша Г.Ж., Саматаевой К.Б.// Научный журнал «Научное обозрение: гуманитарные исследования» - 2014- № 12 - С. 89-92 (РИНЦ)

10) Фонетические особенности топонимов  Южно -Казахстанской области, или О «золотой  серединке»  при передаче их  с казахского языка на русский. В соавт. с  Бизаковой Б.К. // Научный журнал «Научное обозрение: гуманитарные исследования» - 2015- № 4- С. 114-118(РИНЦ)

       10. Жаңа кәсіби, тәжірибелік-құрылымдық, авторлық немесе соваторлық  ғылыми немесе тәжірибелік-құрылымдық жұмыстар -

         1) Русский язык: Научный стиль. Текст. Лексические и грамматические  особенности научного стиля. В соавт. с  МусантаевойМ.А./Учебное пособие. Шымкент: ЮКГУим. М. Ауезова  2010.- 192 с. с приложениями).

         2) Русский язык в учебно-профессиональной сфере: Учеб.пособие. Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова  2014.- 136 с. с приложениями).

        3) Русский язык в социокультурной  сфере: Учеб.пособие. Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова  2014.- 134 с. с приложениями).

        4) Профессиональный русский язык  в соавт. с АйтпенбетовойГ.А. и КемеловойЖ.Б. /Учебное пособие для студентов специальности 5В011900- Иностранный язык: два иностранных языка/. Шымкент, ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2014 г.- 100 с.

 5) Видеодәріс «Фонетическая транскрипция», көлемі 1,52 ГБ. Видеокассета DVD RW