Стычева Ольга Андреевна – п.ғ.к., доцент

СТЫЧЕВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА

Білімі: Шымкент педагогикалық институты, 1974; мамандығы: орыс тілі мен әдебиетінің мұғалімі; қазақ және әлем әдебиеті кафедрасының доценті; жүргізетін пәндері: «Әдебиеттануға кіріспе», «Әдебиеттің әдістемесі», «өркем мәтіннің лингвистикалық талдауы», «Қазіргі әдеби үдеріс», «Балалар әдебиеті осы ұйымда істеген мерзімі: қыркүйек 1979 ж.

Академиялық тәжірибе: ВШРМ, Сас-Тюбе пос. ЖЖКМ (ОҚО, Түлкібас ауданы) – орыс тілі мен әдебиетінің мұғалімі, жұмыс күні: толық.

Мерзімі немесе мамандық тіркеуі көрсетілген мамандық бойынша кәсібінін жоғарлату туралы куәліктер/сертификаттар: 2011 ж, қыркүйек: «Электронды өкімет және  электронные қызмет» семинары, куәлік № EG 11-24653; 2012 ж. 23 қаңтар – 5 ақпан.  Семинар «Ішкі метатілді модельдеу арқылы грамматиканы оқыту» Е.Ю Мягкованың семинары (Астана қ., ЕҰУ); сертификат; 2012 ж. желтоқсан. Семинар «Бейвербальді қатынас: ұлттық стереотиптерді зерттеу» Г.Е. Крейдлиннің семинары  (Астана қ., ЕҰУ); сертификат; 2013, ақпан: «Кредиттік технология жағдайындағы орыс тілі: тәжірибе және келешек» республикалық әдістемелік семинар-тренинг (Алматы қ.),  сертификат; 2013 ж. маусым: «Орыс тілі мен әдебиетті оқыту жүйесіндегі мәтін» ғылыми семинар (мастер-класс) (Астана, ЕҰУ), сертификат; 2014 ж. мамыр: НПК «ХХI ғ. ғылым мен қоғамның дамуының өзекті мәселелері» (Сочи қ., СИМБиП) – сертификат.

Марапаттар мен сыйлықтар: 2011 ж.  – ОҚМПИ 75 жылдығына орай ректоратының алғыс хаты; 2012 ж. –  ҚР БҒМ алғыс хаты; 2014 г. – ОҚМПИ ректоратының Мұғалімдер күніне арналған алғыс хаты.     

Кәсіби ұйымдарға мүшелік: 2008 ж. Орыс тілі мен әдебиеті оқытушыларының халықаралық ассоциациясының, ОҚМПИ  ерікті кәсіподақ қоғамының мүшесі. 

Соңғы бес жыл ішінде ең маңызды басылымдар мен презентациялар: Стилистикалық аспектідегі интертекстуалдық құбылыс /Қазақ гуманитарлық-заң университетінің ғылыми Хабаршы журналы / «Филология» топтамасы. Көкшетау. - 2011, №13. - S.17-23; Жоғары оқу жағдайындағы лингвистикалық оқыту аспектісі // Материалдары VII Халықаралық ғылыми-тәжиребелік конференция «Әлем ғылымының боглашақ мәселелері». - София 2011, T.18. - P. 35-39; Twelveyeareducationinhighschools: problemsandprospects/ TheKazakh-AmerikanFreeUniversityAcademicJournal. – USA, Oregon, 2011.  – P. 30-33 ISSN 2153-926Х; Жоғары оқу орындағы шет тілдерін үйренуге инновациялық тәсілдері // Қазақстанның 20 жылдығын тәуелсіздігіне арналған  ХҒТК материалдары «Жаңа Қазақстан жаңа оқытушы, жаңа ұрпақ». - Шымкент - 2011, PP 405-410; «Орыс тілі мен әдебиетін оқыту жүйесіндегі мәтін» – Астана, 24-26 мая  2012. – С.463-468.; Уақыт рухында // Оқу-әдістемелік тілі мен әдебиеті мәселелері бойынша әдістемелік жұмыстарды жоғары оқу орындары аралық жинау «Ғылым мен практиканың одағы». - Астана, 2012. - Б. 3-7; Магистратура жағдайындағы  педагог-қызметкерлерді дайындау. / G-obalnoreply  @copiny.com сайтында; Жоғары оқу орындағы  тәлім-тәрбиенің тиімді оқыту әдістері / Сегізінші Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары «Ғылыми озықтық мыңжылдық межесінде». - Прага, 27.05-05.06.2012, T.16. - С. 33-38. (бірлескен автор - R.M.Sebepova); Абитуриент кезіңдегі тіл сабақтардың дидактикалық қолдауы туралы / ISSN 1995-0659: Жаңалықтар\Дагестан педагогикалық университетінің ғылыми журналы. (психологиялық-педагогикалық ғылымдар)  - Махачкала, 2012, № 1 (18) - P. 105-110; Ғылыми сөйлеу стилі: дидактикалық бағдарламалық сұрақтары / Ғылым әлемі, мәдениеті, білімі / Халықаралық ғылыми журналы.: ISSN 1991-5497 - Горно-Алтайска (Ресей). - 2012, № 3 (34). - Б.150-155; 8-9 сыныптағы орыс тілі сабақтары - Мұғалімдерге арналған оқу әдістемесі (1-2 тоқсан). - Шымкент, 2012 - 100 б. (бірлескен автор - Бейсенова ): 978-601-280-316-7 ISVN; Көркем сөйлеу стиль мәтіндерінің ерекшеліктері // Бесінші халықаралық ғылыми- методикалық конференция материалдарының жинағы. - Астана, 14-15 маусым 2013 г. Б.273-279; Әдебиет сабақтарындағы Абайдың «Қара сөздері» // Материалдар ХҒТК «Байтанаев  оқулары» - 1:. Халықаралық ғарыш білім берудегі оқытушылар құрамын дайындау интеграция процесінің өзекті мәселелері» - Шымкент, 2013: T1. - Б.420-426; Элективтік курстің әдістемелік қызмет көрсетуі «Жазбаша сөйлеуін дамыту» әдістемелік қамтамасыз ету // Saarbrucken. Deutschland (Германия): Халықаралық баспа үйі LAPLAMBERT Academikpublisching, 2013. – 96 с. ISBN: 978-3-659-44916-1; Мектептегі орыс тілі курсының әдістемесі: 5V011800 мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы: МЦНИП. - Киров, 2013. - 164 б. Электрондық ресурс ISВN 978-5-906223-53-1; Мектептегі орыс тілі курсының әдістемесі: оқу құралы. - Шымкент, 2013. - 116 б.; Мектептегі әдебиетке арналған эликтивтік курс: материалдық және әдістемелік қолдау сұрақ / Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары «Қоғамның бәсекеге қабілеттілігінің негізі - оқытушы: Мәңгілік ел - жаңа ұрпақтың мәңгілік болашағы». - Шымкент, 2014 - Б.133-139; Жоғары сыныптағы оқұшылардың құзыреттіліктерін қалыптастыруға интегративтық әдістері. Халықаралық ғылыми журнал «Ғылым және бейбітшілік». - Волгоград. - 2014, № 2 (6). Том 3. - П. 106- 109 (бірлескен автор Irgebaeva); Дидактикалық аспектідегі синкретизм құбылысы / Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ғылым, технология және жоғары білім» (ғылым, Technologyand Higher Education). - Канада, Вестмаунт, қаңтар 30, 2014 - Б.299-303 (бірлескен автор AA Баймусаева); Хабарлы мәтіндердегі сипаттама құрамы. / Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Байтанаев  оқулары-2. Ғылыми салаларда және білім беру жүйесіндегі инновациялық технологияларды енгізу жолдарының болашағы» - Шымкент, 2014 - Б.388-394; Мектептегі орыс тілі курсының әдістемесі: 5V011800 мамандығының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кұрал - Орыс тілі мен әдебиеті. - Шымкент, 2014. - 118 б.; Ғылыми сөйлеу стилі және филологтарды әдебиеттілікке дайындау // Полимәдениетті Қазақстандағы Орыс тілі мен әдебиет зерттеудің интеграциялық тәсілдері: XI Күз мектебіндегі орыс зерттеулер материалдары (6-11 қазан 2014 жыл.). Астана:. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2014 -Б. 155-160.