Шағраева Бибигуль Бекеновна

1  Аты-жөні:  Шағраева Бибигуль Бекеновна, 03. 05. 1964 ж.

2  Біліміжоғары; С.М.Киров атындағы ҚазМУ, 1988 ж. ғылыми және академиялық дәреже: х.ғ.к., доцент;кәсіби біліктілік: химик, оқытушы; 

3 Академиялық тәжірибесі: 1988-1989ж. –«Спутник» орта мектебінде химия пәнінің мұғалімі; 1989 жылдан  М. Ауезов атындағы ШПИ; Х. А. Ясауи атындағы ХҚТУ; АИУ; ОҚМПИ аға лаборант, оқытушы, аға оқытушы, доцент;

4 Академиялық емес тәжірибесі: - жоқ;

5 Куәліктері /кәсіби біліктілікті арттыру жөнінде мерзімі көрсетілген сертификаттар немесе кәсіби тіркеу: 24.03.2014 - 04.04.2014ж. аралығында «Өрлеу» біліктілікті арттыру курсы;

6 Кәсіби ұйымдардағы мүшелігі: иә;

7 Жетістіктері және сыйлықтары: «Алғыс хат» «Нұр Отан» Оңтүстік Қазақстан облысының  ХДП филиалы 2012ж; «Алғыс хат» ОҚМПИ 2012ж; 2015ж;

8 Қызмет көрсету саласындағы қызмет: жұмыс істемеймін;

9 Ең негізгі жарияланымдары және презентациялары, соңғы бес жылда – атауы, автормен бірге (егер бар болса), қайда шыққан және/немесе презентацияланды, жарияланым немесе презентации күні :

 1. Битемирова А.Е., Шағраева Б.Б., Абзалова Д.А., Керімбаева З.М. Фурфуролды декарбонилдеуге қажетті катализаторды регенерациялау тәсілі./ Автордың куәлігі №66809 Патент.АИУ. (29) 2009/0664.1 (22) 18.05.2009 Астана.
 2. Абзалова Д.А., Шағраева Б.Б., Камбарова О.Б., Кобланова О.Н., Дүйсебаев Ш. Композиция для покрытия. Автордың куәлігі №66965 Патент. М.Ауезова атындағы ОҚМУ (21) 2009/1484.1 (22) 20.12.2009 Астана.
 3. Шағраева Б.Б., Молдабеков Ш.М., Қыстаубаев Е.И., Оңалбек Ж.К. "Органикалық химия" Зияткерлік меншік Б.Б.Шагираева; Астана АИУ Авторское 2010 20093107 (программа для ЭВМ- электронная книга) Зияткерлік меншік құқығы комитетінің тізбесінбе 2010 жылғы 25 мамырдағы №917 жазба бар. Астана.
 4. Молдабеков Ш.М., Қыстаубаев Е.И., Шағраева Б.Б., Миятбеков М.Ж. "Химиялық тесттік тапсырмалар" Зияткерлік меншік Ш.М.Молдабеков; Астана АИУ Авторское 2010 20093108 (программа для ЭВМ- электронная книга) Зияткерлік меншік құқығы комитетінің  тізбесінбе 2010 жылғы  5наурыздағы № 194 жазба бар. Астана.
 5. Шаграева Б.Б. Физико-химические исследования сплавных никелевых катализаторов, модифицированных ферросплавами. Хабаршы, Туркестан, 2011.
 6. Шағраева Б.Б., Мұхаметәліқызы С., Битемирова А.Е. Фурфуролды модифицирленген никель құйма катализаторымен селективті гидрлеу. Қазақстанның ғылыми әлемі, 2011, №2.
 7. Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е., Ерсінбек А. Химияны оқытуда оқушылардың ақпараттық және коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру. «Байтанаев оқулары – 1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Шымкент, 2013.
 8. Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е. Химияны оқытуда оқушылардың ақпараттық және коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру. «Байтанаев оқулары – 1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Шымкент, 2013.
 9. Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е., Қобланова О.Н. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету арқылы химия сабағында оқушылардың қызығушылығын арттыру. Хабаршы (Вестник) "Жаратылыстану-география ғылымдары" сериясы №1(39),Алматы, 2014.
 10. Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е. Жаңа технология білім берудегі педагог құралы. "Әуезов оқулары-12: "Ғылым, білім және мәдениеттің инновация- лық бағыттарын дамыту-дағы аймақтық университеттің рөлі" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері, Шымкент, 2014.

11.Bitemirova A.E., Shagrajeva B.B. Regeneration of Spent Catalysts for Furfural Decarbonylation/ Modern Applied Science; Vol. 9, No. 5; 2015  ISSN 1913-1844   E-ISSN 1913-1852 Published by Canadian Center of Science and Education.

 1. Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е. Гидрирование пятичленного циклического альдегида фуранового ряда на модифициро ванных сплавных катализаторах. Жаңа технология білім берудегі педагог құралы/ "Әуезов оқулары - 13: "Нұрлы жол;  еліміздің индустриалдық-инновациялық және әлеуметтік-экономикалық даму жолындағы стратегиялық қадам " халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері, Шымкент, 2015.
 2. Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е.  Катализатордың кокстену механизмі. ОҚМПИ Хабаршы, 2014ж.