Шағраева Бибигуль Бекеновна

Аты-жөні:  Шағраева Бибигуль Бекеновна, 03. 05. 1964 ж.

  Біліміжоғары; С.М.Киров атындағы ҚазМУ, 1988 ж.

ғылыми және академиялық дәреже: х.ғ.к., доцент;

кәсіби біліктілік: химик, оқытушы; 

Оқытатын пәндері: «Алифатты органикалық қосылыстар химия», «Циклды органикалық қосылыстар химиясы», «Химияны оқыту әдістемесі», «Мектепте химиялық эксперимент жүргізу әдістемесі»; 

Осы ұйымда жұмыс істеу уақыты:   1989ж.;

2 Академиялық тәжірибесі: 1988-1989ж. –«Спутник» орта мектебінде химия пәнінің мұғалімі; 1989 жылдан  М. Ауезов атындағы ШПИ; Х. А. Ясауи атындағы ХҚТУ; АИУ; ОҚМПУ аға лаборант, оқытушы, аға оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі;

3 Академиялық емес тәжірибесі: - жоқ;

4 Куәліктері /кәсіби біліктілікті арттыру жөнінде мерзімі көрсетілген сертификаттар немесе кәсіби тіркеу: 29.09.2016. «Springer» оқу курсы; 01.11.2016-20.12.2016 ж. Қарағанды қ. «ЖОО химия және информатика оқытушыларына ағлшын тілін жеделдете оқыту» курсы; 01.10.2018-12.10.2018ж. аралығында «Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында жаратылыстану-математикалық циклдер пәндерінің, педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру» курсы;22.11.2019ж. «Институционалдық аккредиттеу шеңберінде жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалау бойынша есебін дайындауы» атты оқыту семинары.

5 Кәсіби ұйымдардағы мүшелігі: иә;

6 Жетістіктері және сыйлықтары: 2017ж. «ОҚМПИ 80 жыл» мерей тойлық төс белгісі.

7 Қызмет көрсету саласындағы қызмет: жұмыс істемеймін;

8 Ең негізгі жарияланымдары және презентациялары, соңғы бес жылда – атауы, автормен бірге (егер бар болса), қайда шыққан және/немесе презентацияланды, жарияланым немесе презентации күні :

        1. Aliya Erkegulovna Bitemirova1 , Bibigul Bekenovna Shagrayeva1. Regeneration of Spent  Catalysts for Furfural Decarbonylation. Modern Applied Science; Vol. 9, No. 5; 2015  

      ISSN 1913-1844   E-ISSN 1913-1852 Published by Canadian Center of Science and

      Education.

2.Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е.  Таным химиясы. Авторлық құқық обьектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. №0235,  2016.

3. Шағраева Б.Б., Абдуразова П.А. Қазіргі заманғы химияны оқытудың заманауи технологиялары. Авторлық құқық обьектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік.№1125, 2016.

4. Шағраева Б.Б., Ермаханов М.Н. Методика  преподавания химии в педагогическом вуз. Журнал «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований». -№8-1, -8 РИНЦ, 2016.

5. Шағраева  Б.Б., Битемирова А.Е., Калбырова А. Студенттердің  зерттеушілік және  шығармашылық жұмыстарында жоба әдісін  қолданудың тиімділігі. Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. 25-27 мамыр,2016ж. Баку. -59-62 бет.

6. Битемирова А.Е.,Спабекова Р.С., Шаграева Б.Б., Мусаев Д.М. «Методические особенности изучения электростатики в условиях кредитной технологии обучения физике». Академия естествознания. «Международный журнал эксперимен тального образова ния». №4 (часть 2), стр.113-117, 2017. Импакт фактор РИНЦ-0,532.

7. Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е., Абенова Г.К. Болашақ мұғалімдерді жаңартылған білім мазмұнымен кәсіби дайындаудың өзекті мәселелері. «Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ғылыми мақалалар жинағы, 2 бөлім, 604-607 б. Шымкент.2018

8.   Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е., Мамыкова Р. Жаратылыстану пәндерін үштілде оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Наука и жизнь Казахстана. Международ-ный научный журнал. №1 (73) 2019 . С.44-46.

9. Шағраева Б.Б., Битемирова А.Е. Модифицированные алюмо-никелевые катализаторы в процессе гидрирование бензола в жидкой фазе. Заманауи білім беру тенденциялары, болашаққа көзқарас-Байтанаев оқулары-7:атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның  ғылыми мақалалар жинағы, 2 бөлім, 230-234б. Шымкент 2019

9 жаңа кәсіби, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізімі, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерде авторлық немесе бірлескен авторлық.

10 қосымша болса, түйіндеме тізімінде көрсетілмеген маңызды қызмет түрлерін көрсетуге болады.