Керімбаева Күләш Зәурбекқызы

      1  Т.А.Ә.:  Керимбаева Куляш Заурбековна

      2 Білімі: Жоғары, ҚазХТИ (1985), техника ғылымдарының кандидаты (2000).

      Оқытатын пәндері: «Бейорганикалық химияның теориялық негіздері», «Периодтық жүйеде элементтер химиясы», «Жалпы химия», «Тотығу-тотықсыздану процестері» және т.б.

      Бұл ұйымдағы жұмыс уақыты: 1992 жылдан бастап Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің «Химия» кафедрасының аға лаборанты, оқытушысы, доценті.

     3 Академиялық тәжірибе: 1992-1994 жж. - М.Әуезов атындағы ШПИ, Х.А.Ясауи атындағы ХҚТУ аға лаборанты.

 1994-1999 жж - ғылыми қызметкер, Х.А.Ясави атындағы ХҚТУ-нің “Бейорганикалық химия” кафедрасының оқытушысы.

2000-2019 жж - т.ғ.к., аға оқытушы, доцент, Х.А.Ясави атындағы ХҚТУ “Бейорганикалық химия” кафедрасы, Академиялық инновациялық университет, ОҚМПУ.

             4 Академиялық емес тәжірибе: -.

           5 сертификат: 2018 ж. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы дайындаған, Қазақстан Республикасының орта білім мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерді даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат көлемінде курстарды аяқтады. Куәлігі БЖ № 095873, 09.11.2018 ж.

      6 Кәсіби ұйымдарға мүшелік: иә.

      7 Марапаттар мен жүлделер: 1) 2018 жылдың қараша айында Құрмет грамотасымен марапатталды («Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Білім беру бағдарламалары орталығы). 2) «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтына 80 жылдық» төсбелгісімен марапатталды, 2018 ж. 3) Бірнеше рет ақшалай сыйлықтармен марапатталды және жұмыста жоғары нәтижелер үшін алғыс білдірді.

        8 Сервистік қызмет: жұмыс істемейді.

        9 Соңғы бес жылдағы ең маңызды жарияланымдар мен презентациялар:

1. Катализаторы для получения фурана. Берікқызы А., Битемирова А.Е., Керимбаева К.З.

XIX студенческой международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия» естественные науки. Россия, г. Новосибирск, 2014 г. 6 стр.

2. Способ получения углещелочного реагента СУОВН, синтезированного на основе гуминовых кислот и отходов производства волокон нитрон. Кобланова О.Н., БитемироваА.Е., Керимбаева К.З. «Хабаршы-Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева». 2016 г., №1 (111), 483-488 стр.

3. Methods of regenerating catalysts for preparation of five-membered heterocyclic compounds. Битемирова А.Е., Kerimbaeba K.Z., Shagrayeva B.B. ОҚМПИ  Хабаршысы. №2, 2016, 5 бет

4. Working-our of a metodical system of teaching hysics at a higner school in the context of a competence-based approach demonstrated. Spabekova R.S., Ponomarenko V.V., Битемирова А.Е., Kerimbayeva K.Z., Materials of  the YI international scientific conference,-Prague. March

20-21, 2017

5. Cпособы регенерации катализаторов для получения пятичленных гетероциклических соединений. Битемирова А.Е Керимбаева К.З., Жарқынбеков М.А., Қозыкеева Р.А., «Хабаршы-Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева». №2(121), 2017 г. 5 стр.

6. Possibilities to use vermiculites for sorption cleaning of phosphorus-containing sludge. Shapalov S.K., Bitemirova A.E., Kerimbayeva K.Z., News of the National Akademy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. 2017. ISSN 2224-5278.-Vol,3. -Lss.423.-P.241-244. 15 стр.

7. «Model of a blank form for computer laboratory work on research of the speed selektor». Bitemirova A.E., Сpabekova R.С., Kerimbayeva K.Z., Journal of Theoretical and Applied Information Technology 15th July 2017. Vol.95. No 13. c 2005 –ongoing JATIT & LLS,13 стр.

8. Тhe Opportunities of the Rational use of oil production and oil refining in the Manufakture oftire rubber. G.Z.Turebekova, G.B.Alpamysova, K.Z.Kerimbayeva ҚР ҰҒА Хабарлары. Химия және технология сериясы, №4(430)  июль-август 2018 ж., Алматы қ.,120-124 беттер

9. Жоба әдісі негізінде студенттердің ғылыми-зерттеужұмыстарының оқу процесіндегі ролі. Керімбаева К.З., Шағраева Б.Б., Байсеитова Н.М., Битемирова А.Е., Түймебаева Г.Е.

Наука и жизнь Казахстана. Международный научный журнал. №4 (76) 2019