Мәдібекова Ғалия Мүтәліқызы

1. Т.А.Ә. Мәдібекова Ғалия Мүтәліқызы

2. Білімі:  жоғары, 1973- 1978 жж ҚазМУ, х.ғ.к., доцент.

3 Академиялық тәжірибесі:  1980 жылдан 1988 жылға дейін – Алматы мемлекеттік медицина институтының Шымкент филиалында химия пәнінің оқытушысы,  1988 жылдан – М. Әуезов атындағы Шымкент педагогикалық институтында аға оқытушы, Х.А.Ясави атындағы ХҚТУ-да, Академиялық инновациялық  университетінде - доцент, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында   доцент, Химия кафедрасының меңгерушісі.

4 Академиялық емес тәжірибесі:-

5. Куәліктер/сертификаттар: 1. Мюнхен, ТУМ,  12-24.09.2013 ж.

6.  Кәсіподаққа мүше:  - ия

7.  Марапаттаулар:  А. Байтұрсынов атындағы медаль

8.  Қызмет көрсету саласында: -  жоқ

 9. Ең маңызды жарияланымдар:1. G. Madybekova, B. Mutaliyeva, Zh. Bakhov, K. Korazbekova, S. Aidarova.Investigation of Co-substrates Influence on Methane Production Rate Kinetics.Colloids and nanotechnologies in industry.23-24 of October, Almaty, 2014.

2. G.М. Madybekova, B.Zh. Mutaliyeva, S.B. Aidarova, A. Issayeva. Colloid-chemical approaches to crude oil treatment.Colloids and nanotechnologies in industry. 23-24 of October, Almaty, 2014.Р15.

3. Мәдібекова Ғ.М., Ерсінбек А.И. Ақпараттық-коммуникативтік технология арқылы «Хлордың алынуы мен қолданылуы» тақырыбын оқыту. «Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау концепциясы атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, б. 99 - 105, Шымкент, 2014.

4. G. Madybekova, В. Mutaliyeva, A.Rysbekova, P.Lieberzeit, A. Prianichnikova.Teaching competency for e-learning and retraining in educational process of high school. Труды Республиканского Форума педагогов-новаторов, посвященного 70-летию ЮКГУ им. М. Ауэзова на тему: “Современное образование в глобальной конкурентноспособной среде” – Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауезова, 25-26 октября, 2013 г. – Т. 2. – С. 124-126.

5. G. Madybekova, B. Mutaliyeva,  S. Aidarova. Nonstoichiometric complexes of polyacrilonitrile derivatives with surfactants Max-Planck institute Colloids and Interfaces. 10-13 June, 2013. Abstract book of 14th European Student conference, – P.82.- PD.3. Potsdam-Golm. June 10-13, 2013.

 6. Мадыбекова Г.М., Муталиева Б.Ж., Исаева Ә.Б., Сыздықбаева Р.Г. Colloidal properties of polymeric composite materials and application-specific aspects of their usage. IV Международная  конференция по коллоидной химии и физико-химической механике, IC-CCPCM 2013.Moscow, 2013.

7. Mutaliyeva B, Aidarova, S. Cleaning of water-oil emulsions with use of composition   surfactants.ColloidsandnanotechnologiesinIndustry 2012.IC. (Тезисы докладов Международной конференции “Коллоиды и нанотехнологии в индустрии”) – Аlmaty  2012. –p.84.

8. Mutaliyeva B. Objectives and purposes of project TEMPUS № 158918 “Тeaching competency and infrastructure for e-learning and retraining”  for development of educational  process in HEI.  Труды Республиканского Форума педагогов-новаторов” Современное образование в глобальной конкурентной среде“. ЮКГУ, Шымкент, 2013. 

9. Сыздықбаева Р.Г., Исаева А.Б. Химия пәнін оқытуда инновациялық технологияларды қолдану.  II халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция “МҰҒАЛІМНІҢ ДАМУЫ: ДӘСТҮРЛЕРІ МЕН ӨЗГЕРІСТЕРІ”, баяндамалар жинағы,  III том 241-244бет, 4-5 желтоқсан, 2012 Астана, Қазақстан.