Айдарбекова Айжан Сарыбайқызы

1.Аты-жөні: Айдарбекова Айжан Сарыбайқызы

.Білімі: жоғары

Ғылыми және академиялық дәреже: биология магистрі

Кәсіби біліктілік: биология  мұғалімі

Дәріс беретін пәндер: адам физиологиясы, цитология және гистология, адам анатомиясы

Осы мекемеде жұмыс істеген мерзімі: 2013-2014 оқу жылынан бастап осы күнге дейін

3.Академиялық тәжірибе: 12 жыл– ЖОО

с 2000 – 2001 жж. –Облыстық жер ресурстарын басқару жөніндегі комитетінің Шымкенттік филиалы  – ЖК операторы;

2001-2005жж. –  «Шымкентжеркадастр» ЖШС - референт, ЖК операторы;

2005 ж – «Шымкент қалалық Жер- кадастр бюросы» МҒТО ММ;

2005- 2008 жж. – Қ.А.Ясауи атындағы ХКТУ, жалпы биология және экология кафедрасы, оқытушы

2008-2012 жж. – ОҚМУ,  биология кафедрасы, оқытушы

Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні: толық жұмыс күні

4.Академиялық емес тәжірибе: компания,немесе заңды тұлға, аты,

қысқа мәлімет (толық жұмыс күні,қосымша жұмыс) - жоқ

5.Куәлік / кәсіби біліктілігін көтеру сертификаттары, мерзімі, кәсіби тіркеу:

1/«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы 07.11.2015жыл №0128055

2/«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы Сертификат

БЖ №095670, 12 қазан 2018ж

6. Кәсіби  мекемелерде мүшелік: жоқ

7.Мадақтама және сыйақы:- жоқ

8.Қызмет көрсету мекемелеріндегі тәжірибе (мекеменің ішінде, мекемеен тыс) -жоқ

9.Маңызды презентациялар және баспадан шыққан мақалалар, соңғы 5 жыл – аты, соавторлары, қай жерде баспадан шыққан, презентацияланған, шыққанжылы, презентация мерзімі:

1)ЖОО  оқытушыларының педагогикалық шеберлігін қалыптастыру мәселелері    печ      «Жаңа фармациядағы кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты II –ші дәстүрлі Халықаралық ғылыми-практикалық интернет конференциясының материалдары, Түркістан-Мәскеу, 2014 5 бет, Калшораева Б., Ермекбаева А.

2)Проблемы обучения химии и биологии в школах Казахстан, Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый». №2 (61)/2014,  Россия, г.Казань. 4 бет, А.Ермекбаева, Б.Калшораева.

3)ҚР мектептеріндегі биология пәнін жүргізудегі құзыреттілік қатынасты іске асыру ерекшеліктері. «бәсекеге қабілетті қоғам тірегі - ұстаз: мәңгілік ел – ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, ОҚМПИ. II Бөлім. Шымкент, 2014 ж.  5 бет,  Ермекбаева А. Калшораева Б.

4)Буаз бие қан сарысуын дайындау үшін донор – биелерді іріктеу. Магистранттар, PhD докторанттары және жас ізденушілерінің ғылыми еңбектер жинағы. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ., 2014, №15.          5 бет Оразбаева А., Абдрахманова У.

5)Гонадотропты буаз бие қан сары суы препаратының саулықтардың өсіп-көбею қызметіне әсері. «Әуезов оқулары-12: «Ғылым, білім және мәдениеттің инновациялық бағыттарын дамытудағы аймақтық университетінің рөлі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ., 2014ж., 6 (2) том.           5 бет, Оразбаева А., Абдрахманова У.

6)Развитие познавательной активности как необходимого средства повышения качества образования. «Европейская конференция по образованию и прикладной психологии». Ассоциация перспективных исследований и высшего образования «Восток-Запад», г. Вена, Австрия. 14.05.2014г. 7 бет, Айдарбекова Г., Ермекбаева А.

7)Особенности личностносмыслового компонента позиции субьекта учения студента на первой ступени высшего профессионального образования. XXV Международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: инновации в современном мире». Международный центр науки и образования. Россия, г.Москва. 20.05.2014 г. 6 бет, Айдарбекова Г., Ермекбаева А.

8) Исследование влияние ацетата свинца на функциональные способности  гепатоцитов.        «Научная дискуссия: инновации в современном мире» XXXII  Халықаралық конференция. Мәскеу, 16.01.2015г.,  Корганбаева З.

9)Мия тамырының фитопрепараттарының қорғасын ацетатымен уыттанған жануарлардың антитотықтырғыш жүйесінің көрсеткіштеріне әсерін зерттеу. Л.Н.Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетінің «Хабаршысы». Наурыз, №2, Корганбаева З., Алимова Т., Орманова Л.

10)Мия тамырының фитопрепараттарының қорғасын ацетатымен уыттанған эксперименталды жануарлардың қанының қасиеттеріне әсерін зерттеу. Л.Н.Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетінің «Хабаршысы». Наурыз, №2, Корганбаева З., Алимова Т., Орманова Л.

11)Қорғасын ацетаттың әсерінен қан жасушаларында «гиперпероксидациялық» синдромының пайда болу механизмін зерттеу. Л.Н.Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетінің «Хабаршысы». Мамыр, №4, Корганбаева З., Алимова Т., Орманова Л.

12) Биологияны оқытудың инновациялық технологиялары. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының  «Хабаршысы», Мамыр, №4, Алпамысова А.Б.

13) Организация самостоятельной работы студентов в вузах Казахстана. Proceedings of the 8th International conference on Eurasian scientific development. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. 03rd March, 2016, Vienna, Austria. Айдарбекова Г., Мамытова А., Калыбекова Н.

14) Қорғасын ацетатының бауыр жасушалары микросомалды тотығу үрдістеріне әсерін зерттеу. XLVII Международная научно-практическая конференция «НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ». №3(46),  наурыз 2016 ж., II болігі,  Мәскеу, Рессей. Корганбаева З., Адильбекова А., Калшораева Б., Шапалов Ш.

15)Қазақстан республикасында көптілді білім берудің теориясы мен тәжірибесінің тарихи-педагогикалық қалыптасуы. XLVIII Международная научно-практическая конференция «НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ». №3 (48), наурыз 2016 ж. II болім, Мәскеу, Ресей. Айдарбекова Г., Калыбекова Н., Нурмаханова Г.

16) Изменения показателей крови животных при свинцовой интоксикации. XII International scientific and practical conference «INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION». № 4 (14), 7-8 april 2016, Boston, USA. Корганбаева З., Бердибекова А., Шапалов Ш., Мамытова А.

17) Студенттердің ғылыми – зерттеу жұмысын ұйымдастыру. «НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» XLVIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы.  №4 (47), сәуір 2016 ж. II бөлім, Мәскеу, Ресей. Айдарбекова Г., Каратаева Г., Бердибекова А.

18) Prospects for using south Kazakhstan plants. «Environmental and Engineering aspects for sustainable living» атты халықаралық ғылыми конференция, Германия, Ганновер, Туребекова Г., Алпамысова Г., Шапалов Ш., Мұғал М., Бахабыр А.

19) Получение биологически активных веществ из лекарственных растений. «Келешек-2017» студенттер және жас ғалымдардың республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жиынтығы. У.А.Байқоңыров атындағы Жезқазган университеті. 2 кітап. Мугал М., Бахадыр А., Спабек Г., Туребекова Г.

20) Secondary use of oil-producing chemical products. Materials of the international scientific practical conference “Bektayev readichs – 3: preserving national uniqueness and systematized method of development in pedagogical educational institutions” I том. Шымкент, 2018, Туребекова Г., Алпамысова Г.

21)Қазақстанның жоғары оқу орындарында студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру. «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» XL Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. №4 (40), ақпан 2019г., Мәскеу, Ресей. Айдарбекова Г., Адилбекова А., Өтешова Г.

22)Мыстың өзге де микроэлементтер секілді жануарлардың өсуі мен көбеюіне белсенді әсер етуі. «НОВЫЙ ПУЛЬС ВЕЛИКОЙ СТЕПИ» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ғылыми мақалаларының жиынтығы часть II, Шымкент, 2019г., Сатпаева М., Адилбекова А.

10. Ғылыми, тәжірибелік-конструкторлық тәжірибелерде авторлық, соавторлық, жаңа кәсіби, тәжірибе-конструкторлық  өңдемелерде мүшелік -жоқ

11. Қосымшалар, түйіндемеде көрсетілмеген маңызды істер болса қосуға болады: жоқ