Байдосова Азиза Абуталиповна

Описание: C:\Users\в\Desktop\Мико 09.01.2020ж\3-4 фото мугалимдердики\IMG_2579.jpg

Байдосова Азиза Абуталиевна

Дене тәрбиесі мен бастапқы әскері дайындық кафедрасының аға оқытушысы,

ОҚМПУ.
Байланыс деректері:

Эл.пошта: aziza_72@bk.ru

Моб.: 8-702-551-86-10

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі:

Аймақтық әлеуметтік -инновациялық университеті, Педагогика және психология 6М010333 педагогика ғылымының магистрі

Ғылыми зерттеу бағыты: Педагогика, дене шынықтыру және спорт саласындағы инновациялық процестер

Оқытатын пәндері:

-Анатомия, спорттық морфология негіздері

-Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері

-Емдік дене мәдениеті, массаж

-Дене шынықтыру және спорт гигиенасы

-Жасерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы

Білімі: 2 жоғары
1.Қ.А.Иассауи атындағы Халықаралық қазақ – түрік университетінің Шымкент бөлімшесі, мамандығы:

Химия – биология пәнінің мұғалімі, бітірген жылы 1995,
2.Сырдария университеті, мамандығы:

Дене шынықтыру және спорт, бітірген жылы 2018

3.Аймақтық әлеуметтік -инновациялық университеті, Педагогика және психология 6М010333 педагогика ғылымының магистрі

Басылымдары (таңдамалы):
Барлығы 67 ғылыми жұмыс, соның ішінде 33 оқу-әдістемелік құралы, 3 оқу құралы.

-   Тәрбие беруде педагогикалық шеберліктің ерекшеліктері Халықаралық гуманитарлық – техикалық университетінің 15 жылдығына арналған «ғылым, білім және тәжірибенің үйлестірілуі» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция.Шымкент 2015ж

- Отандық жалпы білім беретін мектептерде инкюзивті оқытудың жағдайы  MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION. INTERNATIONAL A

CADEMY JOUNAL. Wedof Scholar.С.44-47

ISSN 2518-167X

-   Дене сапаларын жетілдірудің физиологиялық негіздері            ОҚМПИ Хабаршысы 80 жыл

 -  Болашақ мұғалімдердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың педагогикалық мәселелері                           International Scientific and Practical Conference '' WORLD SCIENCE'' №6(22),Vol.4,June 2017. C.38-40.Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference ''Modern Methodology of Science and Education'' (May 31, 2017, Dubai, UAE) (РИНЦ)

-Формирование мотиватции к учебной и спортивной деятельности учащихся спортивних школ

Наука и жизнь Казахстана Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

№2 2020 Международный научный журнал

ISSN 2073-333X             қаңтар

Біліктілігін арттыру, тағылымдамадан: Біліктілікті арттыру курсы «Өрлеу» Біліктілікті арттыру Ұлттық орталығы»  Акционерлік қоғамы 260 с Алматы қ. 2013ж

курсы О краткосрочном повышении квалификации в Таджикском педагогическом институте г. Пенджикент 2015ж 72с

курсы «Өрлеу» Біліктілікті арттыру Ұлттық орталығы»  Акционерлік қоғамы 260 с Алматы қ. 2018ж