Байсеитова Нурила Макулбековна

1. N.S.P.  Baiseitova Nurila Makulbekovna

 

2 Education: higher

scientific and academic degree:  Ph.D., dotsent 

Professional qualifications:    Biology teacher Subjects: Botany, Anatomy and morphology of plants

While working in the organization: from the 1989-1990 school year to the present time

3. Akademichesky experience: 25 years - in high school is

previous employment in educational organizations:
From 1986 to 1988,., SKO Tulebisky district, a teacher of chemistry and biology in high school, "new order". Disciplines - Botany, Anatomy and morphology of plants.

Full-time or part-time: Full-time

4.Neakademichesky experience: the company or legal person, the name,
a brief description of the situation (full-time, part-time work) - no

5. Svidetelstva / certificates of professional development with the date or professional registration:

- CERTIFICATE has attended Oxford Professional Seminar 24 October 2012.

- CERTIFICATE FOR COMPLETION of theoretical and practical course “Analysis of Criminal Behavior and work with the Polygraph”.

- ZERTIFIKAT hat am Kongress vom 04.06-05.06.2013 zum Thema: Advanced methods of diagnosis, treatment and prophylactics. Hannover 2013.

6. Chlenstvo in professional organizations: -No
7. Nagrady and Awards:

- Letter of thanks of the Republican People's Democratic Party "Nur Otan", 2012 .;
- Letter of Appreciation Rector YUKGPI 2012;
- Republican People's Democratic Party "Nur Otan"-Astana, 2012;
- Awarded the medal "The best teacher of the university-2012";
-Gramota Deputy. chairman of the regional maslikhat K.Erzhan for success in science iobrazovanii. 2013 .;
-Blagodarstvennoe Letter from the head of the education department J. Tazhiev for participation in the competition of students in secondary schools in the city of Shymkent;
- Letter of Appreciation Rector YUKGPI for long-term contribution to the development of obrazoaniya and science in high school, 2013 .;

8. Deyatelnost in services (within and outside the institution) -no
9. Samye important publications and presentations over the past five years - the name, co-authors (if any), which is published and / or presented, the date of publication or presentation:

1) Структуралық ботаника (лекциялар жинағы),  АИУ, Шымкент, 2010ж. 8 б.т.    

2) Структуралық ботаника (электронды оқулық), АИУ, Шымкент, 2010ж. 67 мб.  

3) Экология және тұрақты даму (электронды оқыту құралы). ОҚМПИ, Шымкент, 2011ж 48 мб 

4) Өсімдіктер систематикасынан лабораториялық сабақтарға арналған оқу-әдістемелік құрал. ОҚМПИ, Шымкент, 2011ж. 36 бет          

5) Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы пәнінен лабораториялық сабақтарға арналған оқу-әдәстемелік құрал. ОҚМПИ, Шымкент, 2012ж. 42 бет 

6) Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы (лекциялар жинағы),  Шымкент, 2011ж. 58 бет

7) Қоршаған орта объектілері мен  өсімдіктердегі қалдық заттарды анықтау

Әдістері. ОҚМПИ, Шымкент, 2012ж. 48 бет      

8) Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами и их фитотоксичность. Materialy VIII- Miedzinarodowej naukowi-prakticznej konferencji. «Strategiczne pytania swiatowej nauki-2012». Volume 26, Ekologia. 07-15 lutego, Polfa, 2012 roku.  3 бет     

9) Накопление тяжелыми металлов  в растениях в зависимости от уровня загрязнения почв. Materialy VIII- Miedzinarodowej naukowi-prakticznej konferencji  «Strategiczne pytania swiatowej nauki-2012». Volume 26, Ekologia. 07-15 lutego, Polfa, 2012 roku. 4 бет

10) Өсімдіктерде жүретін үрдістерге ауыр металдардың әсері. ҚР тәуелсіздігінің 20 ж.  орай ұйымдастырылған   ғыл.-прак. конф. матер. ШУ, -Шымкент, 2012ж. 337-339 б. 3 бет,

Ералы М.

11) Пестицидтерді қолданудың адам денсаулығына әсері, ҚР тәуелсіздігінің 20ж.  орай ұйымдастырылған   ғыл.-прак. конф. матер.ШУ, -Шымкент, 2012ж. 240-242 б. 3 бет,

Есенбек Г.

12) Жаратылыстану пәндерін оқытуды дамытудың қазіргі кездегі өзекті мәселелері. ОҚМПИ 75-жылд. арналған «Көптілділіктің негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты ҒТ конф. жинағы, Шымкент, 2012ж. 4 бет

13) Ботаника пәнін оқытуда интербелсенді әдістерді қолданудың маңызы. ОҚМПИ 75-жылд. арналған «Көптілділіктің негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты ҒТ конф. жинағы, Шымкент, 2012ж.     4 бет  

14) Гидробионт органи змдердің  рН сулы ортасындағы реакциясы. ОҚМПИ 75-жылд. арналған «Көптілділіктің негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты ҒТК жинағы, Шымкент, 2012ж.            3 бет, Момынова К.Ш.

15) Химия және биология пәндері бойынша білім сапасын арттырудағы жаңа педагогикалық технологияларды қолдану тиімділігі. ОҚМПИ 75-ж. арналған «Көптілділіктің негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты ҒТ конф. жинағы, Шымкент, 2012ж.  4 бет

16) Роль интерактивной технологии в обучении естественных дисциплин  Баспадан шыққан. ОҚМПИ 75-ж. арналған  ҒТ конф. жинағы, Шымкент, 2012ж. 3 бет,Байсеитова Н.М.

17) «Өсімдіктер және жануарлар экологиясы» электронды оқулық. Macromedia flash бағдарламасы, көлемі 72 мб.  2013ж., Байсеитова Н.М., Раймбекова Б.Т.

18) «Өсімдіктер систематикасы»  электронды оқулық. Delphi бағдарламасы, көлемі 92 мб. 2013ж.            92 мб. Байсеитова Н.М.

19) Өндірістік қалдықтардың қоршаған ортаға таралуы және фитотоксинділігі (Монография). Шымкент қаласы, «Жебе» баспаханасы, 2013ж. 10 б.т., Байсеитова Н.М.

20) «Өсімдіктер және жануарлар экологиясы» оқу құралы. Шымкент қаласы, «Жебе» баспаханасы, көлемі 10 б.т., 2013ж.10 б.т., Байсеитова Н.М., Адилбекова А.

21) Биологиялық пәндерді оқытуды дамытуда интербелсенді әдістерді қолданудың маңызы.  «ЖОО-да жаратылыстану ғылымдары пәндерін оқытудың іргелі бағыттары» атты ХҒТ конфер. Матер. жинағы. –Алматы, 2013ж. 4 бет, Байсеитова Н.М.

22) Changing to development of the vegetation periods in plant of the productivity area. Internationaler Kongress  Fachmesse. –Germany. Hannover,  2013.3 бет, N.Baiseytova.

23)  The biological costs of the mutagen activities solts in a heavy metalls on the nature population plant. Internationaler Kongress  Fachmesse. –Germany. Hannover,  2013.          3 бет,  N.Baiseytova

24) «Накопление тяжелых металлов в растениях в зависимости от уровня загрязнения почв». Научный журнал «Молодой ученый», -№1 (60), -Москва, РИНЦ, 2014г. 4 бет, Байсеитова Н.М.,  Сартаева Х.М.

25) «Фитотоксичное действие тяжеллых металлов при техногенном загрязнении окружающей среды». Научный журнал «Молодой ученый», -№1 (60), -Москва, РИНЦ, 2014г. 5бет Байсеитова Н.М.,  Сартаева Х.М.

26) Оңтүстік Қазақстан облысында таралған кейбір өсімдіктердің табиғи популяциясындағы мутагенді өзгерістер. «Қазақстанның ғылыми әлемі» Халықаралық ғылыми журналы. -№4. –Астана, 2013ж.  4 бет Байсеитова Н.М.

27) Экологическое состояние почвы и водных источников территорий, прилегающих к уранодобывающим предприятиям. Международный научный журнал «Научный мир Қазақстана», -№ 4.   –Астана, 2013ж.  5 бет,Сартаева Х.М., Байсеитова Н.М. 

28) «Бадам»  өзенінің гидрологиялық режимі және лстану дәрежесі. «Білім, ғылым, студент: жаңашылдық ізденіс» атты ҒТ конф. матер. жинағы. –Шымкент, 2013ж. 4 бет, Байсеитова Н.М., Бұхарбаева А.

29) Минералды тыңайтқыштарды пайдаланудың экологиялық мәселелері.                                            «Білім, ғылым, студент: жаңашылдық ізденіс» атты ҒТ конф. матер. жинағы. –Шымкент, 2013ж.           4 бет, Байсеитова Н.М., Тұрсынбаева Д.

30) Дәрілік өсімдіктердің химиялық құрамы және шипалық қасиеттері. «Білім, ғылым, студент: жаңашылдық ізденіс» атты ҒТ конф. матер. жинағы. –Шымкент, 2013ж.      5 бет, Байсеитова Н.М., Әбуова М.

31) Өндірістік аудандағы өсімдіктердің фенологиялық даму ерекшеліктері.                                            «Білім, ғылым, студент: жаңашылдық ізденіс» атты ҒТ конф. матер. жинағы. –Шымкент, 2013ж.           4 бет, Байсеитова Н.М., Сартаев Ж. 

32) Жоғары сатыдағы саңырауқұлақтардың биологиялық ерекшеліктері және қоректік құндылығы. «Білім, ғылым, студент: жаңашылдық ізденіс» атты ҒТ конф. матер. жинағы. –Шымкент, 2013ж. 5 бет, Байсеитова Н.М., Ерзақова З.     

33) Шымкент қаласы территориясында топырақтың ауыр металдармен ластану дәрежесі.    «Білім, ғылым, студент: жаңашылдық ізденіс» атты ҒТ конф. матер. жинағы. –Шымкент, 2013ж.            4 бетБайсеитова Н.М., Хасанова Ж.

34) Тағамдық өсімдіктер және олардың шипалық қасиеттері.  Баспадан шыққан     «Білім, ғылым, студент: жаңашылдық ізденіс» атты ҒТ конф. матер. жинағы. –Шымкент, 2013ж.  4 бет, Байсеитова Н.М.  Серікбаева Л.

 

10. Kratkoe listing of new professional development activities, the authorship or co-authorship in scientific or development activities, no
11. If there is a supplement, you can specify the important activities that are not mentioned in the list of resume: no