Darkulova Kuliash Nuradinovna

1. Full name: Darkulova Kuliash Nuradinovna

2. Education: Kyzyl-Orda Pedagogical Institute named after Nikolai Gogol, specialty “Russian language and literature”, post-graduate of the Leningrad State University named after A.A. Zhdanov, scientific specialty 10.02.19 - general linguistics, psycholinguistics, sociolinguistics.

Degree: Candidate of Philological Sciences

Disciplines: Russian language, professional Russian language, methodology of speech development of preschool children, methodology of teaching Russian language of preschool children, introduction to linguistics, general linguistics, modern Russian language

Time / period of work in the organization: from 09/14/2015

3. Academic experience:

1979-1981 trainee-lecturer in Kyzyl-Orda Pedagogical Institute named after Gogol N.

1981-1987 post-graduate studies at the Faculty of Philology of Leningrad State University named after Zhdanov A.

1987-1990 lecturer, senior lecturer in Chimkent Pedagogical Institute of Culture named after Al-Farabi

1990-1997 senior lecturer, Associate Professor of Kyzylorda State University named after Korkyt-Ata

1997-2002 senior lecturer, chief methodologist of the educational department, head of the Chair, senior research worker Taraz SU n/a Dulati

2002-2010 senior lecturer, Associate Professor, Head of the Chair in South Kazakhstan State University n/a Auezov M.

2010-2012 Head of the Chair in University of Foreign Languages ​​and Business Career, Almaty

2012-2015 senior lecturer, assistant professor of the department of Russian language and literature in SKSU n/a Auezov M.

2015-present time – senior lecturer in South Kazakhstan State Pedagogical Institute

4. Non-academic experience: no.

5. Certificates of professional development:

February 2004 – “Kreditnaya tekhnologiya obucheniya”, Kazakh National University n/a Al-Farabi, Certificate

May 2004 – “Kreditnaya sistema obucheniya”, Kazakh National University n/a Al-Farabi, Certificate

2009 – “Obshcheye yazykoznaniye”, Kazakh National University n/a Al-Farabi, Certificate

2011 - participation in the International Symposium “Turk dunyasini aydinlatanlar Mehmet Akif Ersoyve Ahmet Baytursinuli”, University of Foreign Languages ​​and Business Career, Almaty, Certificate

2012 - participation in methodological seminar “Aktual'nyye problemy perevoda”, Suleyman Demirel University, Almaty, Certificate

2012 - Republican Institute For Development Of Leading And Research-Pedagogical Staff Of Education System Of The Republic Of Kazakhstan, National Center For Professional Development “Orleu”, Almaty, Certificate

2012 – “The Training Programm of Professional Development of Educational and Organizational Skills among the University Faculty at the Graduate School of Humanities and Social Sciences”, University of Tsukuba, Japan, Certificate

2013 - Republican forum of teachers-innovators “Sovremennoye obrazovaniye v global'noy konkurentnoy srede”, Shymkent, SKSU n/a Auezov M., Certificate

2013 - Republican scientific-methodical roundtable “Turki frazeologiyasi: ulttyq mentalitettin tildik beinesi”, Kazakh National University n/a Al-Farabi, Almaty

2015 - online training courses of the Russian language, “Zarisovki o Sibiri”, Tomsk State University, Russia, Certificate

6. Membership in professional organizations - Professor of The Russian Academy of Natural History, Moscow

7. Awards: Winner of the State grant, 2005 “Luchshiy prepodavatel' vuza”

8. Activity in the services sector: no

9. The most important publications and presentations over the past five years:

1) “Metodika obucheniya foneticheskomu transkribirovaniyu (iz opyta)” // Herald of KazNPU n/a Abay. A series of "Filologicheskiye nauki".- Almaty, 2011.- № 3 (37) – pp. 99-101

2) “Singarmonizm kak sredstvo prosodicheskoy organizatsii sintagmy”. In collab. with Aulbekova F. // “Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya” journal – 2013 - №6 (“Filologicheskiye nauki" annex) - p. 6. (RIAC = 0.173)

3) “O neobkhodimosti znaniy po fonetike”. In collab. with Zhumagulova Zh. // “Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya” journal -2013- №6 (“Filologicheskiye nauki” annex) - p. 8 (RIAC = 0.173)

4) “Singarmonizm ili udareniye?” Scientific journal “Nauchnoye obozreniye: gumanitarnyye issledovaniya” - 2013 - №3 - pp. 66-74. (RIAC)

5) “Osobennosti kazakhskikh etnonimov”. In collab. with Mynbaev N. // Scientific journal “Nauchnoye obozreniye: gumanitarnyye issledovaniya” – 2014 - №1- pp. 45-49 (RIAC)

1) “Toponimy Yuzhnogo Kazakhstana s t.z. proiskhozhdeniya”. In collab. with Myrzalieva Z. and Nietbaytegi K. // Scientific journal “Nauchnoye obozreniye: gumanitarnyye issledovaniya” - 2014 - №11 – pp. 99-103 (RIAC)

2) “Tyurkskiy yazykovoy plast toponimov Yuzhnogo Kazakhstana”. In collab. with Myrzalieva Z. and Nietbaytegi K. // Scientific journal " Nauchnoye obozreniye: gumanitarnyye issledovaniya » - 2014- №12 – pp. 85-88 (RIAC)

3) “Izolirovannyye gruppy kriptotipa”. In collab. with Miyatbekova Z. // Scientific journal “Nauchnoye obozreniye: gumanitarnyye issledovaniya” - 2014 - №12 – pp. 103-105 (RIAC)

4) “Grammaticheskaya omonimiya slov na -o (na primere analiza khudozhestvennogo teksta)”. In collab. with Bekpatsha G., Samataeva K. // Scientific journal “Nauchnoye obozreniye: gumanitarnyye issledovaniya” - 2014 - №12 – pp. 89-92 (RIAC)

5) “Foneticheskiye osobennosti toponimov Yuzhno-Kazakhstanskoy oblasti, ili o «zolotoy seredinke» pri peredache ikh s kazakhskogo yazyka na russkiy”. In collab. with  Bizakova B. // Scientific journal “Nauchnoye obozreniye: gumanitarnyye issledovaniya” – 2015 - №4 – pp. 114-118 (RIAC)

10. A brief summary of the new professional development activities, the authorship or co-authorship of research or development activities:

         1) “Russkiy yazyk: Nauchnyy stil'. Tekst. Leksicheskiye i grammaticheskiye osobennosti nauchnogo stilya”. In collab. with Musantaeva M.A. / Manual. Shymkent: SKSU n/a Auezov M. 2010 - 192 p. (with applications).

        2) “Russkiy yazyk v uchebno-professional'noy sfere”: Textbooks. Shymkent: SKSU n/a Auezov M. 2014.- 136 p. (with applications).

         3) “Russkiy yazyk v sotsiokul'turnoy sfere”: Textbooks. Shymkent: SKSU n/a Auezov M. 2014 - 134 p. (with applications).

         4) “Professional'nyy russkiy yazyk” in collab with Aytpenbetova G. and Kemelova Zh. / Textbook for students majoring 5B011900- Foreign language: two foreign languages. - Shymkent, SKSU n/a Auezov M. 2014 – 100 p.

         5) Video lectures "Foneticheskaya transkriptsiya". Capacity 1,52 GB, DVD RW.