Eskerova Aigerim Serikovna

1.SNP:  Eskerova Aigerim Serikovna

2. Education: higher

Scientific and academic degree: ----

Professional qualification:  teacher of English language,  teacher

Taught subjects: Foreign language, Professional- oriented foreign language

Time of work in this organization:  from 2011-2012 academic years till nowadays;

3. Academic practice: 3  years in higher educational facilities;

2012-2015 academic year–department of world languages,  teacher

Taught subjects Foreign language, Professional-oriented foreign language;

5. Certificates / certificates on increasing of professional qualification, professional registration, date:

2011-2014 academic years:

1/ Oxford Professional  New English File’,2013

Oxford week in Kazakhstan

2/ Oxford Professional  New English File”,2013

3/ Визитинг-доктор Вальтер Фризен (Германия) семинар-тренинг

Сертификат «Актуальные проблемы повышения эффективности преподавания иностранных языков в неязыковых вузах» Германия

Ethnos –центр, 2013

4/ Inter Press- Oxford University Press»,2014

5/English club 2014.

 Published scientific works:

1/  Ағылшын тілі сабағында жаңа технологияларды пайдалану, «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» ОҚМПИ 75 жылдығына арналған РҒТК,2012 ж, Соавтор Мусабекова А.А.

2/  The role of authentic texts usage in foreign language teaching,       «Қазақстан халықаралық білім беру кеңістігінде» жас ғалымдардың VI халықаралық ғылыми конференция

3/  Семантическая устойчивость фразеологических единиц в фнглийском и казахских языках              «Қазақстан-2050»Стратегиясы-жоғары оқу орындарында педагог кадрларды дайындауды қалыптастыру концепциясының негізі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, соавтор     М.С. Сұлтанмұрат, Л.Т. Исахова