Tanatova Assylzat Amangeldievna

1. Name: Tanatova Assylzat Amangeldievna

2. Education: Higher, Kazakh National University named after Abai (2011 y), master's degree (2013 y).

          Taught disciplines: «Inorganic  chemistry», «General chemistry», «ORP processes».

          Time period of work in this organization: Since 2013 - degree-teacher the Department of Chemistry SKSPI.

3. Academic experience: Since 2013 - degree-teacher the Department of Chemistry SKSPI.

4. Unacademic experience:-

5. Certificates about the increase of professional qualification: -

6. Membership is in professional organizations:  yes.

7. Rewards and bonuses: -

8. Activity in the field of services: does not work.

9. Most important publications and presentations for the last five years:

1. Танатова А.А., Шоқыбаев Ж.Ә. «Білім беруді құзыреттілікке бағдарлап оқыту», Химия мектепте  №2 (62), 2013 ж.

2. Танатова А.А., Шоқыбаев Ж.Ә. «Оқытудың үш деңгейлі әдістемелік жүйесі», Ізденіс №1(1)/2013 ж.

3. Танатова А.А., Шоқыбаев Ж.Ә. «Білім берудің «Үш деңгейлі жүйесі» педагогикалық технологиясын пайдалану арқылы студенттердің құзіреттілігін қалыптастыру», «Жоғары оқу орнында жаратылыстану ғылымдары пәндерін оқытудың іргелі бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Алматы, Сәуір 2013 ж.

4. Танатова А.А., Кодарова А.Д., «Мектепте химия сабағында виртуальды зертханаларды пайдалану», «Білім үрдісіндегі оқыту әдістерін жетілдіру жолдары» Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция. ОҚМФА, 2014 ж.

5. Танатова А.А., Кодарова А.Д., «Химия пәнін оқыту үрдісіндегі ақпараттық оқыту технологиясы», «Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау концепциясы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент 2014 ж.