ISSAYEVA ASSEM BAHYTZHANOVNA

ISSAYEVA ASSEM BAHYTZHANOVNA

Magister of chemistry sciences, the senior lecturer

Issayeva Assem Bahytzhanovna was born September 2, 1985 in the village Temirlan of Ordabasy district of South Kazakhstan region.

Education:
2003-2007y.y., studied at internal branch of chemical faculty of the Kazakh National University named after al-Farabi, specialty "Chemistry" with honors and received the qualification "Bachelor of Chemistry."

2007-2009y.y., studied at the master's chair of "analytical chemistry and chemistry of rare elements" the department of Chemistry, received the academic degree Master of Chemical Technology of Inorganic Substances of the Kazakh National University named after al-Farabi. Worked on a master's thesis on theme "Investigation of the discharge-ionization of a number of the metals on solid electrodes by stripping voltammetry method".

Experience:
2007-2010 y.y. - Republican Specialized Physics and Mathematics Boarding School for Gifted Children, laboratory assistant, chemistry teacher
2010-2011 y.y. - LLP "AlFarmaHim", the chemist - analyst;
2011-2012 y.y.- Academy of Design and Technology "Symbat",  lecturer;
Since 2012 - laboratory assistant, further Lecturer, Senior Lecturer the Department of Chemistry SKSPI;
Pedagogical and scientific activity:
Gives lectures and holds classes on subjects: "Inorganic Chemistry", "Analytical Chemistry", "Organic Chemistry" for the kazakh-english and russian-english groups.
§ published more than 12 scientific and teaching aids.
§ directions of the research activity is the "Study of colloid-chemical properties of water-soluble polymers."
Main scientific works:

1.B.Zh.Mutaliyeva, G.M.Madybekova, Issayeva A.B. «Colloid chemical properties of polyelectrolitic material composition»/ ҚазҰУ «ҚазҰУ хабаршысы» Химия сериясы, №3 (67), 2012;

2.Исаева А.Б., Мәдібекова Ғ.М. «Жоғарғы оқу орындарында «үштілділік» жобасының қалыптасуы»/ «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты ОҚПМИ 75 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, 2012;

3.Мәдібекова Ғ.М., Сыздықбаева Р.Г. Исаева А.Б. «Химия пәнін оқытуда инновациялық технологияларды қолдану»/ ІІ Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция «Мұғалімнің кәсіби дамуы: дәстүрлері мен өзгерістері» баяндамалар жинағы, 2012, 241б;

4.Мәдібекова Ғ.М., Исаева А.Б. «Педагогикалық ЖОО-да мамандарды даярлауда e-learning жүйесін қолдану арқылы білім сапасын жоғарылату» Әуезов оқулары-11: "Қазақстан білім қоғамы жолында: ғылым, білім және мәдениет дамуындағы инновациялық бағыты" ХҒТК материалдары, 2012;

5.Мәдібекова Ғ.М. Исаева А.Б., Ерсінбек А.И. «Кейбір ауыр металдарды электроаналитикалық анықтау тәсілдері»/ «Жас ғалымдардың инновациялық идеяларының ғылымның дамуына қосқан үлесі» атты халықаралық конференция, ОҚМУ, 2 том. Шымкент 2013.

6.Мәдібекова Ғ.М., Исаева А.Б., Тажидинова А. «Полиакрилонитрил туындыларынан алынған суда ерігіш полимерлердің тұтқырлығын анықтау»/ «Жас ғалымдардың инновациялық идеяларының ғылымның дамуына қосқан үлесі» атты халықаралық конференция, 2 том. ОҚМУ, Шымкент 2013.

7.Мәдібекова Ғ.М., Исаева А.Б., Зайнутдинов Ж.К. «Химиядан типтік есептер шығару дағдыларын қалыптастыру»/ "Байтанаев оқулары-1" ХҒТК метриалдары. I бөлім, ОҚМПИ, Шымкент, 2013

8.Мадыбекова Г.М., Муталиева Б.Ж., Айдарова С.Б., Сыздықбаева Р.Г., Исаева А.Б., «Obtainment of polymeric composition materials» / IV Международная   конференция по коллоидной химии и физико-химической механике, IC-CCPCM 2013. Moscow, 2013