Aydarbekova Aizhan Sarybaevna

1. N.S.P. Aydarbekova Aizhan Sarybaevna

2. Education: higher

Scientific and academic degree: Master of biology.

Professional qualifications: biologist, biology teacher

Subjects: human physiology, cytology and histology, human anatomy.

While working in the organization: from the 2013-2014 academic year to now3. 3. Academic experience: 9 years - in high school is

previous employment in educational organizations:

from 2000 - 2001's. - Shymkent branch of the regional committee for land management - PC operator;

2001-2005. - "Shymkentzemkadastr" Partnership with limited liability- Assistant, PC operator;

2005 - "Shymkent land cadastral bureau"  Subsidiary state enterprise of State research and production center;

2005- 2008's. - International Kazakh-Turkish University named after K.A.Yassavi, Department of General biology and ecology, teacher

2008-2012. - South Kazakhstan state university named after M. Auezov, Department of "Ecology", teacher

Since 2013 - South Kazakhstan state university, Department of biology, lecturer

Full-time or part-time: full employment

4. The non-academic experience: the company or legal person, the name,

a brief description of the situation (full-time, part-time work) - no

5. Certificate / Certificate of professional development with the date or professional registration:

1) Joint-stock company “National Center for Continuing Education “Orleu” No 0128055 of 11/07/2015

2) "Nazarbayev Intellectual Schools" Center for Pedagogical Excellence, Certificate BZH No.095670, October 12, 2018

6. Membership in professional organizations: - no

7. Awards and prizes: - no

8. The activity in the services sector (within and outside the institution) - no

9. The most important publications and presentations over the past five years are the title, co-authors (if any), where it was published and / or presented, the date of publication or presentation:

1)ЖОО  оқытушыларының педагогикалық шеберлігін қалыптастыру мәселелері . «Жаңа фармациядағы кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты II –ші дәстүрлі Халықаралық ғылыми-практикалық интернет конференциясының материалдары, Түркістан-Мәскеу, 2014 5 бет, Калшораева Б., Ермекбаева А.

2)Проблемы обучения химии и биологии в школах Казахстан, Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый». №2 (61)/2014,  Россия, г.Казань. 4 бет, А.Ермекбаева, Б.Калшораева.

3)ҚР мектептеріндегі биология пәнін жүргізудегі құзыреттілік қатынасты іске асыру ерекшеліктері. «бәсекеге қабілетті қоғам тірегі - ұстаз: мәңгілік ел – ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, ОҚМПИ. II Бөлім. Шымкент, 2014 ж.  5 бет,  Ермекбаева А. Калшораева Б.

4)Буаз бие қан сарысуын дайындау үшін донор – биелерді іріктеу. Магистранттар, PhD докторанттары және жас ізденушілерінің ғылыми еңбектер жинағы. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ., 2014, №15.          5 бет Оразбаева А., Абдрахманова У.

5)Гонадотропты буаз бие қан сары суы препаратының саулықтардың өсіп-көбею қызметіне әсері. «Әуезов оқулары-12: «Ғылым, білім және мәдениеттің инновациялық бағыттарын дамытудағы аймақтық университетінің рөлі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ., 2014ж., 6 (2) том.           5 бет, Оразбаева А., Абдрахманова У.

6)Развитие познавательной активности как необходимого средства повышения качества образования. «Европейская конференция по образованию и прикладной психологии». Ассоциация перспективных исследований и высшего образования «Восток-Запад», г. Вена, Австрия. 14.05.2014г. 7 бет, Айдарбекова Г., Ермекбаева А.

7)Особенности личностносмыслового компонента позиции субьекта учения студента на первой ступени высшего профессионального образования. XXV Международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: инновации в современном мире». Международный центр науки и образования. Россия, г.Москва. 20.05.2014 г. 6 бет, Айдарбекова Г., Ермекбаева А.

8) Исследование влияние ацетата свинца на функциональные способности  гепатоцитов.        «Научная дискуссия: инновации в современном мире» XXXII  Международная конференция. Москва, 16.01.2015г.,  Корганбаева З.

9)Мия тамырының фитопрепараттарының қорғасын ацетатымен уыттанған жануарлардың антитотықтырғыш жүйесінің көрсеткіштеріне әсерін зерттеу. «Вестник» ЕНУ имени Л.Н.Гумилева. март, 2015, №2, Корганбаева З., Алимова Т., Орманова Л.

10)Мия тамырының фитопрепараттарының қорғасын ацетатымен уыттанған эксперименталды жануарлардың қанының қасиеттеріне әсерін зерттеу. «Вестник» ЕНУ имени Л.Н.Гумилева. март, 2015, №2, Корганбаева З., Алимова Т., Орманова Л.

11)Қорғасын ацетаттың әсерінен қан жасушаларында «гиперпероксидациялық» синдромының пайда болу механизмін зерттеу. «Вестник» ЕНУ имени Л.Н.Гумилева. май, 2015, №4, Корганбаева З., Алимова Т., Орманова Л.

12) Биологияны оқытудың инновациялық технологиялары        . «Вестник» ЮКГПИ, май 2015, №4 Алпамысова А.Б.

13) Организация самостоятельной работы студентов в вузах Казахстана. Proceedings of the 8th International conference on Eurasian scientific development. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. 03rd March, 2016, Vienna, Austria. Айдарбекова Г., Мамытова А., Калыбекова Н.

14) Қорғасын ацетатының бауыр жасушалары микросомалды тотығу үрдістеріне әсерін зерттеу. XLVII Международная научно-практическая конференция «НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ». №3(46),  март 2016 г., часть II,  Москва, Россия. Корганбаева З., Адильбекова А., Калшораева Б., Шапалов Ш.

15)Қазақстан республикасында көптілді білім берудің теориясы мен тәжірибесінің тарихи-педагогикалық қалыптасуы. XLVIII Международная научно-практическая конференция «НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ». №3 (48), март 2016 г.часть II, Москва, Россия. Айдарбекова Г., Калыбекова Н., Нурмаханова Г.

16) Изменения показателей крови животных при свинцовой интоксикации. XII International scientific and practical conference «INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION». № 4 (14), 7-8 april 2016, Boston, USA. Корганбаева З., Бердибекова А., Шапалов Ш., Мамытова А.

17) Студенттердің ғылыми – зерттеу жұмысын ұйымдастыру. XLVIII Международная научно-практическая конференция «НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ». №4 (47), апрель 2016 г. Часть II, Москва, Россия.        Айдарбекова Г., Каратаева Г., Бердибекова А.

18) Prospects for using south Kazakhstan plants. «Environmental and Engineering aspects for sustainable living» атты халықаралық ғылыми конференция, Германия, Ганновер, Туребекова Г.,

Алпамысова Г., Шапалов Ш., Мұғал М., Бахабыр А.

19) Получение биологически активных веществ из лекарственных растений. «Келешек-2017» сборник материалов республиканской научно-практической конференции студентов и молодых ученых. Жезказганский университет имени У.А.Байконырова. Книга 2. Мугал М., Бахадыр А., Спабек Г., Туребекова Г.

20) Secondary use of oil-producing chemical products            Баспаданшыққан      Materials of the international scientific practical conference “Bektayev readichs – 3: preserving national uniqueness and systematized method of development in pedagogical educational institutions” I том. Шымкент, 2018, Туребекова Г., Алпамысова Г.

21)Қазақстанның  жоғары оқу орындарында студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру. XL Международная научно-практическая конференция «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ». №4 (40), февраль 2019г., Москва, Россия. Айдарбекова Г., Адилбекова А., Өтешова Г.

22)Мыстың өзге де микроэлементтер секілді жануарлардың өсуі мен көбеюіне белсенді әсер етуі. Сборник научных статей международной научно-практической конференции «НОВЫЙ ПУЛЬС ВЕЛИКОЙ СТЕПИ» часть II, Шымкент, 2019г., Сатпаева М.,Адилбекова А.

10. A brief listing of new professional, development projects, authorship or co-authorship in scientific or experimental development: - no

11. If there are additions, then you can indicate those important activities that are not marked in the resume list: no