BEISENBAYEVA AIMAN ASYLBEKOVNA

BEISENBAYEVA AIMAN ASYLBEKOVNA

 

  • Senior teacher of foreign language department.

1983 Almaty pedagogical Institute of foreign languages.

1989 Excellent teacher  of RK

Seniority - 27

Scientific articles – 32

Methodical textbooks - 12